Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DBD Warunki życia ludności

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DBD Warunki życia ludności"— Zapis prezentacji:

1 DBD Warunki życia ludności
Ośrodek Warunków Życia i Badań Ankietowych Zróżnicowanie regionalne poziomu życia ludności w świetle wybranych wskaźników z badań Statystyki Publicznej Ośrodek Warunków Życia i Badań Ankietowych Urząd Statystyczny w Łodzi Łomża, 24 listopada 2010 r. Łomża, 24 listopada 2010

2 Warunki życia ludności
Ośrodek Warunków Życia i Badań Ankietowych Warunki życia ludności Całokształt relacji w jakich żyje społeczeństwo, gospodarstwo domowe lub jednostka. Określane przez 4 podstawowe elementy: poziom dobrobytu ekonomicznego, stopień wyposażenia w infrastrukturę mieszkaniową i komunalną, stopień wyposażenia w infrastrukturę społeczną warunki środowiska naturalnego, w którym żyje człowiek. Łomża, 24 listopada 2010

3 Ośrodek Warunków Życia i Badań Ankietowych
Poziom życia ludności Stopień zaspokojenia materialnych i kulturalnych potrzeb społeczeństwa, gospodarstwa domowego lub Jednostki. Warunki życia ludności Określają całokształt czynników determinujących zaspokojenie potrzeb ludzkich, wpływających na poziom życia i możliwości ich zaspokojenia. poziom życia ludności = warunki życia ludności Łomża, 24 listopada 2010

4 Ocena poziomu życia - metoda badawcza
Ośrodek Warunków Życia i Badań Ankietowych Ocena poziomu życia - metoda badawcza Zbiór 48 zmiennych diagnostycznych: stymulanta (S) - wysokie wartości zmiennych powodują podniesienie poziomu wartości miary agregatowej, destymulanta (D) - wysokie wartości zmiennych powodują obniżenie poziomu wartości miary agregatowej. Wykorzystano metodę taksonomiczną - zmienne diagnostyczne doprowadzono do wzajemnej porównywalności poprzez nadanie im wartości niemianowanych i jednorodności poprzez ujednolicenie charakteru zmiennych, czyli przekształcenie destymulant w stymulanty (lub odwrotnie) za pomocą przekształcenia ilorazowego. Łomża, 24 listopada 2010

5 Ocena poziomu życia - metoda badawcza
Ośrodek Warunków Życia i Badań Ankietowych Ocena poziomu życia - metoda badawcza Aby uzyskać wartości wskaźników grupowych, na podstawie których dokonano syntetycznej oceny warunków życia ludności, wykorzystano taksonomiczną bezwzorcową metodę agregacji zmiennych; Syntetyczny wskaźnik poziomu życia dla województwa to średnia arytmetyczna wskaźników grupowych; Wartość wskaźnika przyjmuje wartości z przedziału <0,1>; Im wartość jest bliższa 1, tym województwo posiada lepsze warunki życia ludności według wskaźników grupowych. Łomża, 24 listopada 2010

6 Ośrodek Warunków Życia i Badań Ankietowych
Wskaźnik syntetyczny Na podstawie wartości miernika syntetycznego wyróżniono cztery skupiska województw o podobnym poziomie warunków życia ludności: 1. M I- o najwyższym poziomie życia 2. M II- o średnim poziomie życia 3. M III- o niskim poziomie życia 4. M IV- o najniższym poziomie życia Łomża, 24 listopada 2010

7 Analiza – grupy zmiennych
Ośrodek Warunków Życia i Badań Ankietowych Analiza – grupy zmiennych Zatrudnienie, bezrobocie, warunki pracy Zanieczyszczenie środowiska Dochody ludności, zasoby materialne, warunki mieszkaniowe Ubóstwo i wykluczenie społeczne Rozwój gospodarczy Infrastruktura gospodarcza Infrastruktura socjalna, kultura Bezpieczeństwo publiczne, warunki społeczne Łomża, 24 listopada 2010

8 Zatrudnienie, bezrobocie, warunki pracy
Ośrodek Warunków Życia i Badań Ankietowych Zatrudnienie, bezrobocie, warunki pracy Wskaźnik zatrudnienia pracujący na 1000 ludności w wieku produkcyjnym S Stopa bezrobocia rejestrowanego udział zarejestrowanych bezrobotnych w ogólnej liczbie czynnych zawodowo D Wskaźnik bezrobocia długotrwałego udział bezrobotnych poszukujących pracy rok lub dłużej w liczbie ludności aktywnej zawodowo Liczba bezrobotnych, a wolne miejsca pracy liczba bezrobotnych na 1 wolne miejsce pracy Wskaźnik wypadkowości liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy na 1000 pracujących Zatrudnieni w warunkach zagrożenia zatrudnieni w warunkach zagrożenia czynnikami szkodliwymi dla zdrowia na 1000 zatrudnionych Łomża, 24 listopada 2010

9 Zatrudnienie, bezrobocie, warunki pracy
Ośrodek Warunków Życia i Badań Ankietowych Zatrudnienie, bezrobocie, warunki pracy M I- województwa - mazowieckie, śląskie M II- województwa – małopolskie, wielkopolskie, łódzkie, pomorskie M III- województwa - opolskie, dolnośląskie, podlaskie, lubelskie M IV- województwa - warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubuskie Łomża, 24 listopada 2010

10 Ośrodek Warunków Życia i Badań Ankietowych
Łomża, 24 listopada 2010

11 Zanieczyszczenie środowiska
Ośrodek Warunków Życia i Badań Ankietowych Zanieczyszczenie środowiska Zanieczyszczenie wód ścieki przemysłowe i komunalne oczyszczane w % ścieków wymagających oczyszczania S ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków w % ogółu ludności Zanieczyszczenie powietrza emisja przemysłowych zanieczyszczeń w tonach na 1 km2: a) pyłowych D b) gazowych stopień redukcji wytworzonych pyłowych zanieczyszczeń powietrza w % Zanieczyszczenie terenów odpady wytworzone w ciągu roku na 1 km2 Łomża, 24 listopada 2010

12 Zanieczyszczenie środowiska
Ośrodek Warunków Życia i Badań Ankietowych Zanieczyszczenie środowiska M I- województwa -warmińsko-mazurskie M II- województwa – podlaskie, lubuskie, podkarpackie M III- województwa – lubelskie, pomorskie M IV- województwa - kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, opolskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie, małopolskie, śląskie Łomża, 24 listopada 2010

13 Ośrodek Warunków Życia i Badań Ankietowych
Łomża, 24 listopada 2010

14 Dochody ludności, zasoby materialne, warunki mieszkaniowe
Ośrodek Warunków Życia i Badań Ankietowych Dochody ludności, zasoby materialne, warunki mieszkaniowe Przeciętny dochód rozporządzalny przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w zł w gospodarstwach domowych S Wskaźnik kosztów utrzymania mieszkania wydatki na użytkowanie mieszkania i nośniki energii na 1 osobę w gospodarstwach domowych w % ogółu wydatków D Zagęszczenie mieszkań a) przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę w m2 b) przeciętna liczba osób na 1 izbę Zasoby materialne gospodarstwa domowe w % ogółu gospodarstw domowych wyposażone w: a) samochód osobowy b) komputer osobisty z dostępem do Internetu c) zmywarkę s Łomża, 24 listopada 2010

15 Dochody ludności, zasoby materialne, warunki mieszkaniowe
Ośrodek Warunków Życia i Badań Ankietowych Dochody ludności, zasoby materialne, warunki mieszkaniowe M I- województwa - mazowieckie, opolskie, pomorskie M II- województwa – śląskie, dolnośląskie, małopolskie, wielkopolskie M III- województwa – podlaskie, lubuskie, zachodniopomorskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, lubelskie M IV- województwa - warmińsko–mazurskie, podkarpackie, świętokrzyskie Łomża, 24 listopada 2010

16 Ośrodek Warunków Życia i Badań Ankietowych
Łomża, 24 listopada 2010

17 Ubóstwo i wykluczenie społeczne
Ośrodek Warunków Życia i Badań Ankietowych Ubóstwo i wykluczenie społeczne Korzystanie ze świadczeń społecznych osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej na 10 tys. ludności D Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym odsetek osób żyjących w gospodarstwach domowych, których dochód do dyspozycji jest niższy od granicy ubóstwa ustalonej na poziomie 60% mediany dochodu (wg EU-SILC) Wskaźnik deprywacji materialnej odsetek osób w gospodarstwach domowych, u których występują przynajmniej 3 z 9 branych pod uwagę symptomów ubóstwa Wskaźnik braku deprywacji materialnej odsetek osób w gospodarstwach domowych, u których nie występuje żaden z 9 branych pod uwagę symptomów ubóstwa S Łomża, 24 listopada 2010

18 Ubóstwo i wykluczenie społeczne
Ośrodek Warunków Życia i Badań Ankietowych Ubóstwo i wykluczenie społeczne 9 symptomów ubóstwa: deklaracja braku środków finansowych na opłacenie tygodniowego wyjazdu rodziny na wypoczynek raz w roku, deklaracja braku możliwości ze względów finansowych jedzenia mięsa, ryb (wegetariańskiego odpowiednika) co drugi dzień, deklaracja braku możliwości ze względu na trudności finansowe ogrzewania mieszkania odpowiednio do potrzeb, brak możliwości pokrycia niespodziewanego wydatku (w wysokości odpowiadającej miesięcznej wartości przyjętej w danym kraju granicy ubóstwa relatywnego, w roku poprzedzającym badanie), zaległości w terminowych opłatach związanych z mieszkaniem, spłatach rat i kredytów, brak w gospodarstwie domowym ze względów finansowych telewizora kolorowego, brak w gospodarstwie domowym ze względów finansowych samochodu, brak w gospodarstwie domowym ze względów finansowych pralki, brak w gospodarstwie domowym ze względów finansowych telefonu (stacjonarnego lub komórkowego). Łomża, 24 listopada 2010

19 Ubóstwo i wykluczenie społeczne
Ośrodek Warunków Życia i Badań Ankietowych Ubóstwo i wykluczenie społeczne M I- województwa - mazowieckie M II- województwa - śląskie, podlaskie, wielkopolskie, opolskie, dolnośląskie, pomorskie M III- województwa - zachodniopomorskie, małopolskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie M IV- województwa - lubuskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie Łomża, 24 listopada 2010

20 Ośrodek Warunków Życia i Badań Ankietowych
Łomża, 24 listopada 2010

21 Ośrodek Warunków Życia i Badań Ankietowych
Rozwój gospodarczy Produkt Krajowy Brutto produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w zł w 2007 r. S Wartość brutto środków trwałych wartość brutto środków trwałych na 1 mieszkańca w zł Stopień atrakcyjności regionu a) saldo migracji (napływ-odpływ) na 1000 ludności b) jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności Nakłady na działalność badawczo-rozwojową nakłady na działalność badawczo-rozwojową (B+R) na 1 mieszkańca w zł Łomża, 24 listopada 2010

22 Ośrodek Warunków Życia i Badań Ankietowych
Rozwój gospodarczy M I- województwa – mazowieckie M II- województwa - pomorskie, małopolskie, wielkopolskie M III- województwa - dolnośląskie, zachodniopomorskie, łódzkie, lubuskie, kujawsko-pomorskie, śląskie M IV- województwa - podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie, opolskie Łomża, 24 listopada 2010

23 Ośrodek Warunków Życia i Badań Ankietowych
Łomża, 24 listopada 2010

24 Infrastruktura gospodarcza
Ośrodek Warunków Życia i Badań Ankietowych Infrastruktura gospodarcza Komunikacja kolejowa linie kolejowe eksploatowane normalnotorowe na 100 km2 w km S Infrastruktura dróg publicznych drogi publiczne o twardej nawierzchni na 100 km2 w km Podmioty gospodarcze podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności Łomża, 24 listopada 2010

25 Infrastruktura gospodarcza
Ośrodek Warunków Życia i Badań Ankietowych Infrastruktura gospodarcza M I- województwa – śląskie M II- województwa - małopolskie M III- województwa - mazowieckie, łódzkie, dolnośląskie, pomorskie, świętokrzyskie, wielkopolskie, kujawsko- pomorskie, zachodniopomorskie M IV- województwa - opolskie, podkarpackie, lubuskie, podlaskie, lubelskie, warmińsko - mazurskie Łomża, 24 listopada 2010

26 Ośrodek Warunków Życia i Badań Ankietowych
Łomża, 24 listopada 2010

27 Infrastruktura socjalna, edukacja, kultura
Ośrodek Warunków Życia i Badań Ankietowych Infrastruktura socjalna, edukacja, kultura Ochrona zdrowia a) liczba ludności na 1 lekarza D b) łóżka w szpitalach ogólnych na 10 tys. ludności S c) liczba ludności na zakład opieki zdrowotnej (przychodnię, ośrodek zdrowia i poradnię) d) liczba ludności na aptekę Kina widzowie na 1000 ludności Łomża, 24 listopada 2010

28 Infrastruktura socjalna, edukacja, kultura
Ośrodek Warunków Życia i Badań Ankietowych Infrastruktura socjalna, edukacja, kultura Teatry i instytucje muzyczne widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach muzycznych na 1000 ludności S Księgozbiory wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika Jakość nauczania uczący się języka angielskiego jako przedmiotu obowiązkowego w % ogółu uczniów w szkołach podstawowych Wskaźnik informatyzacji szkół podstawowych uczniowie przypadający na 1 komputer w szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży (bez specjalnych) D Studenci studenci szkół wyższych na 10 tys. ludności Łomża, 24 listopada 2010

29 Infrastruktura socjalna, edukacja, kultura
Ośrodek Warunków Życia i Badań Ankietowych Infrastruktura socjalna, edukacja, kultura M I- województwa – mazowieckie M II- województwa - łódzkie, śląskie, dolnośląskie, lubelskie M III- województwa - małopolskie, podlaskie, pomorskie, wielkopolskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie M IV- województwa - kujawsko-pomorskie, opolskie, podkarpackie, lubuskie, warmińsko-mazurskie Łomża, 24 listopada 2010

30 Ośrodek Warunków Życia i Badań Ankietowych
Łomża, 24 listopada 2010

31 Bezpieczeństwo publiczne, warunki społeczne
Ośrodek Warunków Życia i Badań Ankietowych Bezpieczeństwo publiczne, warunki społeczne Wymiar sprawiedliwości a) przestępstwa na 10 tys. ludności D b) wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w % S c) dorośli skazani prawomocnie przez sądy powszechne za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego na 1000 ludności Więzi rodzinne rozwody na 1000 ludności Współczynnik zgonów niemowląt zgony niemowląt na 1000 urodzeń Trwanie życia przeciętne dalsze trwanie życia noworodka a) mężczyzny b) kobiety Łomża, 24 listopada 2010

32 Bezpieczeństwo publiczne, warunki społeczne
Ośrodek Warunków Życia i Badań Ankietowych Bezpieczeństwo publiczne, warunki społeczne M I- województwa - podkarpackie M II- województwa - świętokrzyskie, małopolskie, lubelskie, podlaskie M III- województwa - wielkopolskie, mazowieckie, opolskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, pomorskie M IV- województwa - zachodnio-pomorskie, lubuskie śląskie, dolnośląskie Łomża, 24 listopada 2010

33 Ośrodek Warunków Życia i Badań Ankietowych
Łomża, 24 listopada 2010

34 Podsumowanie Na podstawie grupowych wskaźników syntetycznych obliczonych dla ośmiu podstawowych dziedzin charakteryzujących warunki życia obliczono dla każdego województwa wartości „całościowego” miernika syntetycznego, na podstawie których zaliczono województwo do jednej z czterech grup: o najwyższym poziomie życia, o średnim poziomie życia, o niskim poziomie życia, o najniższym poziomie życia.

35 Wskaźnik syntetyczny poziomu życia
Ośrodek Warunków Życia i Badań Ankietowych Wskaźnik syntetyczny poziomu życia M I- województwa - mazowieckie M II- województwa - śląskie, małopolskie, pomorskie, wielkopolskie M III- województwa - podlaskie, dolnośląskie, łódzkie M IV- województwa - opolskie, zachodniopomorskie, lubuskie, kujawsko-pomorskie, podkarpackie, warmińsko- mazurskie, lubelskie, świętokrzyskie Łomża, 24 listopada 2010

36 Ośrodek Warunków Życia i Badań Ankietowych
Łomża, 24 listopada 2010

37 Ośrodek Warunków Życia i Badań Ankietowych
Źródła danych o poziomie życia na podstawie badań Statystyki Publicznej badania realizowane w gospodarstwach domowych badanie budżetów gospodarstw domowych (BBGD) europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC) badanie kondycji gospodarstw domowych (KGD) badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) badania z dziedziny statystyki społecznej, gospodarczej Łomża, 24 listopada 2010

38 Ośrodek Warunków Życia i Badań Ankietowych
Dziękuję za uwagę Łomża, 24 listopada 2010


Pobierz ppt "DBD Warunki życia ludności"

Podobne prezentacje


Reklamy Google