Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rzeszów, 9 grudnia 2011 r. Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w 2011 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rzeszów, 9 grudnia 2011 r. Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w 2011 roku."— Zapis prezentacji:

1 Rzeszów, 9 grudnia 2011 r. Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata w 2011 roku

2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata jest realizowany z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości euro. 2 Układ osi priorytetowych RPO WP na lata (alokacja EFRR w mln euro)

3 3 Ogłoszone konkursy wniosków – stan na 30 listopada 2011 r. W ramach RPO WP ogłoszono łącznie 55 naborów wniosków w 8 osiach priorytetowych. W przeprowadzonych naborach złożono wniosków z wnioskowanym dofinansowaniem wynoszącym 5 579,2 mln PLN.

4 Harmonogram naborów w ramach RPO WP Harmonogram może ulec zmianie. W przypadku osi priorytetowych i działań, dla których obecnie nie przewiduje się ogłaszania naborów z uwagi na wyczerpanie się alokacji, IZ RPO może jeszcze ogłosić w terminie późniejszym dodatkowe nabory w sytuacji pojawienia się wolnych środków. Informacja w tym zakresie zostanie podana do publicznej wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem. S – tryb standardowy przeprowadzenie naboru uzależnione jest od dostępności środków Lp. Oś priorytetowa/działanie Data naborów I oś priorytetowa Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 1Działanie 1.2: Instytucje otoczenia biznesuczerwiec 2012 S 2Działanie 1.3: Regionalny system innowacji luty 2012 (projekty badawcze) S 3 Działanie 1.4: Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, schemat A: Projekty inwestycyjne marzec 2012 S II oś priorytetowa Infrastruktura techniczna 4Działanie 2.1: Infrastruktura komunikacyjna, schemat E: Infrastruktura kolejowa styczeń 2012 (projekty dotyczące regionalnej sieci kolejowej - zakup taboru) S styczeń 2012 (projekty dotyczące regionalnej sieci kolejowej – modernizacja sieci) S 5Działanie 2.2: Infrastruktura energetycznastyczeń 2012 S III oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne 6III oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne – projekty z zakresu e-usługstyczeń S V oś priorytetowa Infrastruktura publiczna 7Działanie 5.1: Infrastruktura edukacyjna, schemat B: System oświatywrzesień S VII oś priorytetowa Spójność wewnątrzregionalna 8 Działanie 7.3: Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo oraz wsparcie terenów zniszczonych przez powódź, schemat B: Projekty realizowane na terenach zniszczonych przez powódź 25 lipca – 29 grudnia S

5 5 Źródło: KSI (SIMIK 07-13) Wzrost o 13,5% Wzrost o 12,8 % Zmiana w okresie 31 grudnia 2010 r. – 30 listopada 2011 r.

6 6 Zatwierdzone projekty Dotychczas zatwierdzono do realizacji wniosków na kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 4 542,21 mln PLN, co stanowi 88,3% alokacji EFRR na realizację RPO WP (wg kursu EBC z 29 listopada 2011 r., 1 EUR = 4,5270 PLN).

7 7 Umowy z beneficjentami W ramach RPO WP podpisano umów/decyzji o wartości ogółem 5 677,31 mln PLN na łączną kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości 3 370,51 mln PLN, co stanowi 65,52 % alokacji EFRR na realizację RPO WP.

8 8 Źródło: KSI (SIMIK 07-13) Wzrost o 1,5% Wzrost o 13,8% Zmiana w okresie 31 grudnia 2010 r. – 30 listopada 2011 r.

9 Podpisane umowy/ wydane decyzje wg osi priorytetowych RPO WP – stan na 30 listopada 2011 r. 1/2 Oś priorytetowa / działanieLiczba umów Wartość dofinansowania z EFRR (w PLN) Wykorzystanie alokacji EFRR (%) 1 Oś priorytetowa: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka ,8461,65% 1.1 Działanie: Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości ,9179,39% 1.2 Działanie: Instytucje otoczenia biznesu ,5928,23% 1.3 Działanie: Regionalny system innowacji ,2545,85% 1.4 Działanie: Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu ,0931,69% 2 Oś priorytetowa: Infrastruktura techniczna ,2370,12% 2.1 Działanie: Infrastruktura komunikacyjna ,9069,56% 2.2 Działanie: Infrastruktura energetyczna ,3374,51% 3 Oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne ,6664,27% 4 Oś priorytetowa: Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom ,4168,57% 4.1 Działanie: Infrastruktura ochrony środowiska ,7066,51% 4.2 Działanie: Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi ,2564,84% 4.3 Działanie: Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej ,9013,88% 4.4 Działanie: Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom ,5688,66%

10 Oś priorytetowa / działanieLiczba umów Wartość dofinansowania z EFRR (w PLN) Wykorzystanie alokacji EFRR (%) 5 Oś priorytetowa: Infrastruktura publiczna ,9076,54% 5.1 Działanie: Infrastruktura edukacyjna ,9273,98% 5.2 Działanie: Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej ,0375,39% 5.3 Działanie: Infrastruktura sportowa i rekreacyjna ,9583,89% 6 Oś priorytetowa: Turystyka i kultura ,2774,91% 7 Oś priorytetowa: Spójność wewnątrzregionalna ,0641,13% 7.1 Działanie: Rewitalizacja miast ,3856,78% 7.2 Działanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych ,6945,72% 7.3 Działanie: Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo oraz wsparcie terenów zniszczonych przez powódź ,997,24% 8 Oś priorytetowa: Pomoc techniczna ,6645,53% 8.1 Działanie: Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania ,7059,79% 8.2 Działanie: Informowanie, promocja oraz wsparcie przygotowania i realizacji projektów ,9615,46% Ogółem ,0365,52% Podpisane umowy/ wydane decyzje wg osi priorytetowych RPO WP – stan na 30 listopada 2011 r. 2/2

11 11 Poziom zakontraktowania alokacji EFRR w ramach RPO WP - stan na 30 listopada 2011 r.

12 12 Źródło: Monitor regionalny MRR, 8 grudnia 2011 r.

13 13 Źródło: Monitor regionalny MRR, 8 grudnia 2011 r.

14 14 Płatności i certyfikacja Od 1 stycznia 2011r. na rzecz beneficjentów przekazano środki w łącznej wysokości 844,8 mln PLN. Od początku uruchomienia Programu do dnia 30 listopada 2011 r. przekazano środki w wysokości 2 069,91 mln PLN, w tym w ramach zaliczek 630,92 mln PLN. W ramach Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od Instytucji Certyfikującej do Komisji Europejskiej zadeklarowano 2 477,29 mln PLN wydatków kwalifikowanych, w tym EFRR stanowi kwotę 2 100,1 PLN (519,67 mln euro). Komisja Europejska zrefundowała środki w wysokości 494,58 mln euro.

15 15 Źródło: KSI (SIMIK 07-13) Wzrost o 80% Wzrost o 61% Zmiana w okresie 31 grudnia 2010 r. – 30 listopada 2011 r.

16 Źródło: Monitor regionalny MRR, 8 grudnia 2011 r. 16

17 Stan zaawansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata – dane zbiorcze na dzień 30 listopada 2011 r. (w mln PLN) 1 euro = 4,5270 PLN, wg kursu EBC z 29 listopada 2011r.

18 INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA

19 Projekty kluczowe W dniu 13 września 2011r. ZWP zmienił Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata Wykaz zawiera 87 projektów kluczowych na łączną kwotę dofinansowania z EFRR wynoszącą 1 205,09 mln PLN, co stanowi 23% alokacji środków UE w ramach RPO WP. 19

20 Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka l.p.Nazwa projektu Orientacyjny koszt całkowity projektu (w tym maksymalny poziom dofinansowania z UE) (mln PLN) 1. Budowa, rozbudowa i modernizacja bazy naukowo-badawczej Politechniki Rzeszowskiej 80,383 (68,111) U projektów - Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii 114,071 (95,592) 2xU; 10xP 3.Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno - Przyrodniczej 135,820 (114,929) U 4.Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych 88,304 (75,050) P 5. Utworzenie ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - I etap 93,538 (46,349) P 6. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej łączącej Strefę S1 ze Strefą S1-3 Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego 7,368 (7,000)

21 Oś priorytetowa II Infrastruktura techniczna l.p.Nazwa projektu Orientacyjny koszt całkowity projektu (w tym maksymalny poziom dofinansowania z UE) (mln PLN) 1. Przebudowa wiaduktu w Stalowej Woli w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 Nagnajów - Tarnobrzeg - Grębów - Stalowa Wola 44,285 (31,021) U 2. Budowa obwodowej Grębowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 Nagnajów - Tarnobrzeg - Grębów - Stalowa Wola 44,867 (37,187) U 3. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięcin - Zaklików - Stalowa Wola odc. Granica Województwa - Stalowa Wola 24,420 (20,757) U 4. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze - Biłgoraj - Zwierzyniec - Szczebrzeszyn odcinek Zarzecze - Granica Województwa 35,000 (29,750) U 5. Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Sokołów Małopolski - Leżajsk w miejscowości Mielec 29,456 (24,911) U 6. Modernizacja dróg wojewódzkich ul. Wolności w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Sokołów Małopolski - Leżajsk 17,000 (14,450) U 7. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Dylągówka - Szklary odc. Granica Województwa - Leżajsk 34,208 (29,076) U 8.Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław – Pruchnik 23,060 (11,530) P 9. Budowa drogi dojazdowej do przejścia granicznego oraz przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów - Lubaczów - Krowica Hołodowska - Granica Państwa na odcinku Lubaczów - Budomierz 59,445 (50,202) U 10. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz - Komańcza i drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate Gr. Państwa odcinek Komańcza – Radoszyce 82,500 (41,250) P 11. Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – granica Województwa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska 39,000 (19,500) P 12. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica na odcinku Mielec – Dębica etap II 12,000 (6,000) P

22 Oś priorytetowa III Społeczeństwo informacyjne l.p.Nazwa projektu Orientacyjny koszt całkowity projektu (w tym maksymalny poziom dofinansowania z UE) (mln PLN) 1. PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej 103,841 (87,208) U 2.23 projekty - Podkarpacki System Informacji Medycznej – PSIM 119,755 (101,287) 1xU, 18xP Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom l.p.Nazwa projektu Orientacyjny koszt całkowity projektu (w tym maksymalny poziom dofinansowania z UE) (mln PLN) 1. Bezpieczne Podkarpacie – poprawa stanu wyposażenia jednostek ratowniczych województwa podkarpackiego w specjalistyczny sprzęt do reagowania na zagrożenia 37,980 (29,790) U 2. Budowa sieci odprowadzenia wód opadowych z terenu Podkarpackiego Parku Naukowo –Technologicznego w strefie S- 1 Jasionka oraz z terenu gminy Trzebownisko 24,420 (20,757) U

23 Oś priorytetowa V Infrastruktura publiczna l.p.Nazwa projektu Orientacyjny koszt całkowity projektu (w tym maksymalny poziom dofinansowania z UE) (mln PLN) 1.Budowa Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie 51,733 (43,773) U 2.Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie 60,682 (31,350) U 3.Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie 41,500 (28,318) U 4. Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej PWSW w Przemyślu 3,528 (1,979) 5. Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego 11,765 (6,602) P 6. Budowa i modernizacja bazy dydaktycznej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej 11,600 (6,505) P 7. Rozwój bazy laboratoryjnej dla kierunków inżynierskich w ramach Kampusu Technicznego PWSZ w Krośnie 4,186 (2,348) P 8. Rewitalizacja, rozbudowa oraz wyposażenie obiektu WSIiZ w Przemyślu dla podniesienia poziomu i jakości kształcenia w aspekcie potrzeb gospodarki 4,060 (2,277) 9. Budowa nowoczesnego laboratorium geoinformatycznego 0,790 (0,443) 10. Laboratorium Edukacji Finansowej 1,420 (0,796) 11. Rozbudowa Collegium Securitatis podstawą lepszego kształcenia 11,158 (5,608) P 12. Poprawa warunków studiowania na kierunkach technicznych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy poprzez budowę i modernizację budynków Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu 9,299 (5,215)

24 Oś priorytetowa VI Turystyka i kultura l.p.Nazwa projektu Orientacyjny koszt całkowity projektu (w tym maksymalny poziom dofinansowania z UE) (mln PLN) 1. Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępniania dla turystyki kulturowej, etap I 20,945 (10,472) P 2. Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacją Parku Miejskiego w Przemyślu 21,211 (12,384) U 3. Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie 37,511 (24,785) U Oś priorytetowa VII Spójność wenątrzregionalna 1. Zabytkowy konwent OO. Bernardynów w Rzeszowie z ogrodami i centrum religijno- kulturowym 29,000 (24,633) U Projekty powodziowe 16 projektów mających na celu usunięcie skutków powodzi z 2010 r. 45,616 (38,774) 7xP 24

25 Do dnia 30 listopada 2011r. ZWP zawarł 68 pre-umów dotyczących przygotowania indywidualnych projektów kluczowych w ramach RPO WP na kwotę wnioskowanego dofinansowania z EFRR w wysokości mln PLN. Dotychczas podpisano 22 umowy o dofinansowanie projektów kluczowych w ramach RPO WP na kwotę dofinansowania 784,8 mln PLN. 25

26 Podział dodatkowych środków w ramach RPO WP

27 Dodatkowe środki wspólnotowe w ramach RPO WP W wyniku podziału dodatkowych środków wspólnotowych w ramach RPO, dokonanego na mocy uchwały Nr 53 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia z dnia 9 lutego 2011 r., Województwo Podkarpackie otrzymało: z krajowej rezerwy wykonania – kwotę euro; z dostosowania technicznego – kwotę euro; wydzieloną z dostosowania technicznego – kwotę euro, z przeznaczeniem na niwelowanie skutków powodzi, która miała miejsce m.in. na terenie województwa podkarpackiego w maju i czerwcu 2010 r. 27

28 I.Środki z dostosowania technicznego w wysokości euro, przeznaczono na realizację w trybie indywidualnym 16 projektów niwelujących skutki powodzi na terenie gmin Jasło, Tarnobrzeg, Gorzyce i Ropczyce. Oś II Infrastruktura Techniczna Działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna Schematy A, B, C Działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna Oś V Infrastruktura publiczna Działanie 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna Schemat B

29 II.Środki z krajowej rezerwy wykonania w wysokości euro oraz środki z dostosowania technicznego w wysokości euro postanowiono przeznaczyć: na zwiększenie alokacji w osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka RPO WP o kwotę euro, w tym: Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy /wzrost o / Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne /bez zmian/ Działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu Schemat A Projekty inwestycyjne /bez zmian/ 29

30 na zwiększenie alokacji w osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna RPO WP o kwotę euro, w tym: Działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna Schemat A Drogi wojewódzkie /zmniejszenie o / Schemat E Infrastruktura kolejowa /bez zmian/ Działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna /wzrost o / 30

31 na zwiększenie alokacji w osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna RPO WP, o kwotę euro, w tym: 5.1 Infrastruktura edukacyjna Schemat A Szkoły wyższe /bez zmian/ 31

32 Zmiany alokacji finansowej w poszczególnych osiach priorytetowych RPO WP 32

33 33 Strategia Europa 2020 obejmuje trzy wzajemnie ze sobą powiązane priorytety: rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji; rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej; rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.

34 Badania i rozwój, innowacje, przedsiębiorczość Społeczeństwo informacyjne Edukacja 34

35 35 EUROPE 2020 INTELIGENTNY ROZWÓJ w RPO WP Kategorie interwencji Alokacja przed zmianą Programu w 2011r. w euro Alokacja po przeglądzie śródokresowym (z KRW, DT) w euro Poziom kontraktacji* Wnioski o płatność* RPO WP B+R, innowacje, przedsiębiorczość1-9, ,68%35,41% Społeczeństwo informacyjne ,87%6,86% Edukacja 62, 72-73, 75, ,50%44,22% RAZEM ,13%32,40% *Poziom wykorzystania dostępnych środków podano w odniesieniu do alokacji przed zmianą Programu, z wykorzystaniem kursu euro = 4,527 PLN

36 EUROPE 2020 B+R, innowacje, przedsiębiorczość Kategorie interwencji Indykatywna alokacja (przed zmianą Programu 2011r.), w euro Indykatywna alokacja (uwzględniająca zmiany w 2011r.: KRW, DT i realokacje), w euro Umowy dofinansowanie UE (w PLN) % Alokacji Wnioski o płatność - dofinansowanie UE (w PLN) % Alokacji 12345=(4/kurs)/26 7=(6/kurs)/ 2 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych %0 02 Infrastruktura B+RT oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych ,7471,45% ,0133,65% 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP, między MŚP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, … ,017,25% ,010% 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczególności w MŚP ,502,15%00% 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw ,8363,23% ,3051,62% 06 Wsparcie na rzecz MŚP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska ,9717,81% ,659,98% 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji ,2280,09% ,3840,31% 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa ,8181,76% ,9743,41% 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP ,7231,14% ,4017,36% Razem B+R, innowacje, przedsiębiorczość ,8065,68% ,7235,41%

37 37 Transport, energia, środowisko, otoczenie biznesu

38 38 EUROPE 2020 ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY w RPO WP Kategorie interwencji Alokacja przed zmianą Programu w 2011r. w mln euro Alokacja po przeglądzie śródokresowym (z KRW, DT) w mln euro Poziom kontraktacji* Wnioski o płatność* RPO WP Transport ,73317,80 69%40% Energia ,461,66 75%47% Środowisko ,32 72%61% Otoczenie biznesu3, 5, 6, 8, 9164,65182,89 64%37% RAZEM675,10 730,67 64,13%32,40% *Poziom wykorzystania dostępnych środków podano w odniesieniu do alokacji przed zmianą Programu, z wykorzystaniem kursu euro = 4,527 PLN

39 EUROPE 2020 Transport Kategorie interwencji Indykatywna alokacja (przed zmianą Programu 2011r.), EURO Indykatywna alokacja (uwzględniająca zmiany w 2011r.: KRW, DT i realokacje), EURO Umowy dofinansowanie UE - PLN % Alokacji Wnioski o płatność - dofinansowanie UE - PLN % Alokacji 12345=(4/kurs)/267=(6/kurs)/2 16 Kolej ,9374% ,492% 18 Tabor kolejowy ,000%0,000% 23 Drogi regionalne/lokalne ,5374% ,4752% 24 Ścieżki rowerowe ,000%0,000% 25 Transport miejski ,0287% ,6677% 29 Porty lotnicze ,4258% ,6510% Razem transport ,90 69% ,27 40% Poziom wykorzystania dostępnych środków podano w odniesieniu do alokacji przed zmianą Programu, z wykorzystaniem kursu euro = 4,527 PLN

40 Kategorie interwencji Indykatywna alokacja (przed zmianą Programu 2011r.), EURO Indykatywna alokacja (uwzględniająca zmiany w 2011r.: KRW, DT i realokacje), EURO Umowy o dofinansowanie UE - PLN % Alokacji Wnioski o płatność - dofinansowanie UE - PLN % Alokacji 12345=(4/kurs)/267=(6/kurs)/2 44 Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi ,7370% ,7537% 45 Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną ,5341% ,6541% 46 Oczyszczanie ścieków ,4387% ,9579% 47 Jakość powietrza ,7874% ,7874% 50 Rewaloryzacja obszarów przemysłowych i rekultywacja skażonych gruntów ,67149%0,000% 51 Promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody (w tym NATURA 2000) ,000% ,000% 53 Zapobieganie zagrożeniom ,8967% ,7659% 54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom ,9267% ,3454% Razem środowisko ,95 72% ,23 61% Poziom wykorzystania dostępnych środków podano w odniesieniu do alokacji przed zmianą Programu, z wykorzystaniem kursu euro = 4,527 PLN EUROPE 2020 Środowisko

41 41 Zatrudnienie i umiejętności, walka z ubóstwem

42 42 EUROPE 2020 ROZWÓJ SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU w RPO WP Kategorie interwencji Alokacja przed zmianą Programu w 2011r. w mln euro Alokacja po przeglądzie śródokresowym (z KRW, DT) w mln euro Poziom kontraktacji* Wnioski o płatność* RPO WP Zatrudnienie i umiejętności 62,63,64,65,66,67,6 8,69,70.71,72,73,74, % Walka z ubóstwem 61,77,78,79,80,82,8 3,84 116,54115,76 51%21% RAZEM 116,54115,76 51%21% *Poziom wykorzystania dostępnych środków podano w odniesieniu do alokacji przed zmianą Programu, z wykorzystaniem kursu euro = 4,527 PLN

43 43 Efekty realizacji RPO WP W ramach RPO WP do 30 listopada 2011 r. zakończono realizację 753 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR 1 163,02 mln PLN

44 44 W ramach podpisanych umów beneficjenci deklarują utworzenie ponad 4061 miejsc pracy. Miejsca pracy

45 45 WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ramach I osi priorytetowej RPO WP wsparcie ze środków UE uzyskało 556 projektów podmiotów gospodarczych. Dofinansowane przedsięwzięcia dot. udostępnienia ponad 1 tys. nowych produktów przez wsparte przedsiębiorstwa Ponadto dofinansowano 7 funduszy pożyczkowych i poręczeniowych kwotą środków UE w wysokości 53,3 mln PLN. Budowa inkubatora technologiczno-badawczego - laboratorium branży budowlano drogowej na terenie Parku Naukowo Technologicznego w Rogoźnicy źródło:

46 46 DROGI Umowami objęto przedsięwzięcia dot. przebudowy ponad 880 km dróg gminnych i powiatowych oraz budowy blisko 67 km nowych dróg. Przebudowa dróg powiatowych Krzeszów- Ulanów-Jarocin Poprawa dostępności terenów przemysłowych Huty Stalowa Wola do regionalnego układu komunikacyjnego poprzez przebudowę odcinka ul. Kwiatkowskiego i odcinka ul. Bojanowskiej

47 47 SIEĆ DRÓG WOJEWÓDZKICH

48 48 W ramach 16 RPO województwo podkarpackie zajmuje pierwsze miejsce pod względem długości zmodernizowanych dróg. Dotychczas w regionach przebudowano łącznie km dróg w tym w województwie podkarpackim 700 km. Źródło: Monitor regionalny MRR, 8 grudnia 2011 r.

49 Uruchomienie nowych linii komunikacyjnych na obszarze wiejskim oraz zakup nowoczesnego taboru i infrastruktury technicznej dla Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli W ramach RPO WP realizowanych jest 10 projektów z zakresu komunikacji miejskiej

50 50 Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa budynku Lotniskowej Straży Pożarnej w Porcie Lotniczym Rzeszów – Jasionka (4,7 / 3,3 mln PLN)* Udział w zagranicznych i krajowych imprezach targowo-wystawienniczych szansą na rozwój Portu Lotniczego" Rzeszów - Jasionka" Sp. z o.o. (169,1 / 82,8 tys. PLN) Poprawa jakości usług w Porcie Lotniczym Rzeszów - Jasionka poprzez doposażenie w sprzęt oraz systemy obsługi lotniskowej i pasażera (11,9 / 6,61 mln PLN) Przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia nawigacyjnego w Porcie Lotniczym Rzeszów Jasionka (16,03 / 8,45 mln PLN) Budowa hangarów dla statków powietrznych wraz z płytą postojową (48,7 / 25,7 mln PLN) Rozbudowa zaplecza technicznego Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka (24,9 / 13,05 mln PLN) WSPARCIE LOTNISKA *(wartość ogółem projektu/wartość dofinansowania UE)

51 51 Społeczeństwo informacyjne W ramach III osi priorytetowej RPO WP realizowanych jest 20 projektów

52 52 WODOCIĄGI Umowami objęto przedsięwzięcia wybudowania/ zmodernizowania ponad 284 km sieci wodociągowej, z której skorzysta ponad 15 tys. osób Dotychczas w ramach RPO WP wybudowano/ zmodernizowano ponad 231 km sieci wodociągowej, co stanowi 1,76% sieci rozdzielczej wodociągowej w województwie podkarpackim. Uzdatnianie i higienizacja wody w technologii membranowej ZUW Jarosław wraz z modernizacją sieci wodociągowej Filtry membranowe w Zakładzie Uzdatniania Wody w Jarosławiu. Źródło: Archiwum PWiK w Jarosławiu Sp. z o.o.

53 Zaopatrzenie w wodę

54 KANALIZACJA I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Umowami objęto przedsięwzięcia dot. wybudowania ponad 1548 km sieci kanalizacji sanitarnej, z której skorzysta ponad 65,5 tys. osób, wybudowania 10 oczyszczalni ścieków. Projekt kanalizacji sanitarnej Gminy Bojanów w miejscowościach Stany i Bojanów wraz z gminną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Stany 54

55 Ochrona środowiska

56 56 Źródło: Monitor regionalny MRR, 8 grudnia 2011 r.

57 57 ZWALCZANIE I ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM Umowami objęto przedsięwzięcia zakupu 157 wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof. Bezpieczne Podkarpacie – poprawa stanu wyposażenia jednostek ratowniczych województwa podkarpackiego w specjalistyczny sprzęt do reagowania na zagrożenia Źródło: Poprawa poziomu bezpieczeństwa na terenie gmin: Boguchwała i Lubenia pod względem zagrożeń naturalnych i technologicznych

58 58 Zapobieganie zagrożeniom

59 59 INFRASTRUKTURA PUBLICZNA Umowami objęto 65 przedsięwzięć dot. wybudowania lub przebudowania obiektów infrastruktury szkół. Blisko 52 tys. uczniów i studentów skorzysta z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów, co stanowi ponad 12,6% ogólnej liczby uczniów i studentów w województwie podkarpackim. Realizowanych jest 44 projekty na kwotę ponad 94 mln PLN z UE w zakresie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Rozwój infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w Gminie Cieszanów Budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego w miejscowości Harasiuki.

60 60 Ochrona zdrowia Umowami objęto przedsięwzięcia dot. przebudowania 26 obiektów infrastruktury ochrony zdrowia oraz doposażenia 29 instytucji. W wyniku realizacji projektów w zakresie ochrony zdrowia zakupionym sprzętem przeprowadzonych zostanie 446,5 tys. specjalistycznych badań medycznych rocznie. Modernizacja SP ZOZ w Sanoku - alokacja Oddziału Kardiologii - profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób układu krążenia

61 61 KULTURA I TURYSTYKA W zakresie kultury i turystyki realizowanych jest w ramach RPO WP 53 projekty na kwotę 125,71 mln PLN z EFRR. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów Uzdrowiska Rymanów poprzez budowę obiektów architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem Źródło: Dobudowa skrzydła do zamku w Sanoku - I etap rozbudowy Muzeum Historycznego w Sanoku

62 Działania informacyjno – promocyjne 62

63 63 Szkolenia W 2008 r. zorganizowano 22 szkolenia dla beneficjentów RPO WP z udziałem 2695 osób. W 2009 r. zorganizowano 38 szkoleń dla beneficjentów RPO WP z udziałem 3074 osób. W 2010 r. zorganizowano 49 szkoleń dla beneficjentów RPO WP z udziałem 2205 osób. W roku bieżącym do tej pory przeszkolono ponad 1100 osób na 44 szkoleniach. Łącznie zorganizowano 153 szkolenia i przeszkolono ponad 9000 osób.

64 64 Biuletyn Informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata

65 Promocja RPO WP podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast Open Days października w ramach Miasteczka Polskiego - imprezy towarzyszącej wydarzeniu pn. Tydzień Regionów i Miast

66 1) trwa konkurs na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską związaną z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2) odbywa się promocja RPO WP i Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w woj. podkarpackim na lokalnych portalach internetowych

67 3) od marca w telewizji regionalnej emitowany jest cykl programów Podkarpackie po naszej myśli promujących projekty współfinansowane ze środków RPO WP 4) od marca w 4 gazetach o zasięgu regionalnym umieszczane są artykuły promujące RPO WP (są to: Nowiny, Nowe Podkarpacie, Życie Podkarpackie oraz Tygodnik Nadwiślański)

68

69 Szkolenia, spotkania informacyjne Mobilne Punkty

70 Mikołaj z Funduszami Europejskimi

71 Fundusze Europejskie dla najmłodszych

72 Warsztaty z rozliczania projektów dla JST i stowarzyszeń

73 SUKCES – NAJLEPSI W POLSCE!

74 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Rozwoju Regionalnego al. Łukasza Cieplińskiego 4, Rzeszów tel. 017/ mail: Dziękuję Państwu za uwagę 74


Pobierz ppt "Rzeszów, 9 grudnia 2011 r. Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w 2011 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google