Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NORMA Przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną dokument ustalający.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NORMA Przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną dokument ustalający."— Zapis prezentacji:

1

2 NORMA Przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną dokument ustalający - do powszechnego i wielokrotnego stosowania - zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszące się do różnych rodzajów działalności lub ich wyników i zmierzający do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonej dziedzinie Uwaga - zaleca się, aby normy były oparte na osiągnięciach zarówno nauki, techniki, jak i praktyki, oraz miały na celu uzyskanie optymalnych korzyści społecznych ( p PN-EN 45020:2000 )

3 KONSENS (definicja) Ogólne porozumienie, charakteryzujące się brakiem zasadniczego sprzeciwu znaczącej części zainteresowanych w odniesieniu do istotnych zagadnień, osiągnięte w procesie rozpatrywania poglądów wszystkich zainteresowanych stron i zbliżenia przeciwstawnych stanowisk UWAGA - Konsens nie musi oznaczać jednomyślności ( p PN-EN 45020:2000 )

4 CECHY NORMY 1.Dobrowolność stosowania 2.Powszechna dostępność 3.Zapewnienie wszystkim zainteresowanym możliwości powszechnego uczestniczenia w procesie opracowywania normy 4.Konsens osiągnięty w procesie opracowywania normy 5.Gwarancja niesprzeczności z obowiązującymi przepisami 6.Akceptacja przez uznaną jednostkę normalizacyjną 7.Brak ingerencji ze strony organów władzy w treść normy

5 Norma wyrobu - norma określająca wymagania, które powinny być spełnione przez wyrób lub grupę wyrobów w celu zapewnienia ich funkcjonalności. Uwagi 1. Norma wyrobu oprócz wymagań dotyczących funkcjonalności może zawierać - bezpośrednio lub przez powołanie się na inne dokumenty - wymagania dotyczące takich aspektów jak terminologia, pobieranie próbek, badania, pakowanie i znakowanie oraz, w niektórych przypadkach, wymagania dotyczące procesów. 2.Norma wyrobu może być pełna lub niepełna, w zależności od tego, czy określa wszystkie, czy tylko część niezbędnych wymagań. Z tego względu można wyróżnić normy wymiarów, normy materiału i normy warunków technicznych dostawy. ( p PN-EN 45020:2000 )

6 SZCZEBLE NORMALIZACJI Szczebel normalizacji - geograficzny, polityczny lub ekonomiczny zasięg normalizacji Normalizacja międzynarodowa - normalizacja, w której mogą uczestniczyć odpowiednie jednostki organizacyjne wszystkich krajów Normalizacja regionalna - normalizacja, w której mogą uczestniczyć odpowiednie jednostki organizacyjne z krajów tylko jednego geograficznego, politycznego lub ekonomicznego regionu świata Normalizacja krajowa - normalizacja, która jest prowadzona na szczeblu danego kraju Uwaga - w danym kraju lub na obszarze jednostki administracyjno- terytorialnego podziału kraju, normalizacja może być prowadzona również w poszczególnych branżach lub sektorach gospodarki (np. przez ministerstwa), na szczeblu lokalnym, na szczeblu stowarzyszeń lub przedsiębiorstw przemysłowych oraz w poszczególnych fabrykach, zakładach i urzędach. Normalizacja administracyjno-terytorialna - normalizacja, która jest prowadzona na szczeblu jednostki administracyjno-terytorialnego podziału kraju

7 NORMALIZACJA MIĘDZYNARODOWA MIĘDZYNARODOWE ORGANIZACJE NORMALIZACYJNE Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna International Electrotechnical Commission Commission Electrotechnique Internationale Międzynarodowe stowarzyszenie podległe prawu szwajcarskiemu z siedzibą w Genewie. Języki oficjalne: angielski, francuski, rosyjski. Utworzona w 1906 r. w Londynie w wyniku rezolucji podjętej przez delegatów rządów na Międzynarodowym Kongresie Elektrycznym w St.Louis (USA) w 1904 r. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna International Organization for Standardization Organisation Internationale de Normalisation Międzynarodowe stowarzyszenie podległe prawu szwajcarskiemu z siedzibą w Genewie. Języki oficjalne: angielski, francuski, rosyjski. Utworzona r. po decyzji delegatów z 25 krajów (w tym Polski) podjętej na konferencji w Londynie w 1946 r.

8 NORMALIZACJA MIĘDZYNARODOWA REGIONALNE ORGANIZACJE NORMALIZACYJNE AIDMOArab Industrial Development and Mining Organization AMNMERCOSUR Association for Standardization ARSOAfrican Regional Organization for Standardization COPANTPan American Technical Standards Commission INSTAInter Nordic Standardization Agreement PASCPacific Area Standards Congress CENEuropean Committee for Standardization CENELECEuropean Committee for Electrotechnical Standardization ETSI European Telecommunications Standards Institute EASCEwro-Azjatickij Mieżgosudarstwiennyj Sowiet po Standardizacji, Mietrołogii i Siertifikacji

9 NORMALIZACJA MIĘDZYNARODOWA WYBRANE ORGANIZACJE NORMALIZUJĄCE ASTMAmerican Society for Testing and MaterialsAmerykańskie Towarzystwo ds. Badań i Materiałów BIPMBureau International des Poids et Mesures Międzynarodowe Biuro Miar i Wag CACCodex Alimentarius Commission Komisja Kodeksu Żywnościowego CEBEuro-International Committee for Concrete Europejsko-międzynarodowy Komitet ds. Betonu IATAInternational Air Transport Association Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Powietrznego IDFInternational Dairy Federation Międzynarodowa Federacja Mleczarska IGUInternational Gas Union Międzynarodowa Unia Gazownictwa IIWInternational Institute of Welding Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa IMOInternational Maritime Organization Międzynarodowa Organizacja Morska OIMLOrganisation Internationale de Metrologie Legale Międzynarodowa Organizacja Metrologii Prawnej UICUnion Internationale des Chemins de Fer Międzynarodowa Unia Kolejnictwa WHOWorld Health Organization Światowa Organizacja Zdrowia ITUInternational Telecommunications Union Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna

10 NORMALIZACJA MIĘDZYNARODOWA Dokumenty normatywne ISO i IEC ISOInternational Standard Norma międzynarodowa (ISO) IECInternational Standard Norma międzynarodowa (IEC) TRTechnical Report Raport techniczny ITAIndustry Technical Agreement Porozumienie techniczne przemysłu IWA 2 Industry Workshop Agreement Porozumienie warsztatowe przemysłu TATechnical AgreementPorozumienie techniczne (ISO) TPTechnical ProfileProfil techniczny (ISO) TSTechnical SpecificationSpecyfikacja techniczna (ISO) TTATechnology Trend Assessment Ocena tendencji w technice (IEC) ISO-PAS * ISO-PAS SpecificationsSpecyfikacja ISO-PAS IEC-PAS * IEC-PAS Specifications Specyfikacja IEC-PAS AMDAmendmentZmiana ADDAddendumDodatek CORCorrigendumPoprawka GUIDEGuidePrzewodnik * PAS Publicly Available SpecificationPowszechnie dostępna specyfikacja

11 NORMALIZACJA MIĘDZYNARODOWA Dokumenty robocze ISO/IEC NPNew Work Item ProposalPropozycja nowego tematu pracy WDWorking DraftProjekt roboczy CDCommittee DraftProjekt komitetu (technicznego) DISDraft InternationalProjekt normy Standardmiędzynarodowej (ISO) CDVCommittee Draft for VoteProjekt komitetu do głosowania (IEC) FDISFinal Draft InternationalKońcowy projekt normy Standardmiędzynarodowej DADDraft AddendumProjekt dodatku DAMDraft AmendmentProjekt zmiany DTRDraft Technical ReportProjekt raportu technicznego

12 NORMALIZACJA EUROPEJSKA EUROPEJSKI KOMITET NORMALIZACYJNY CEN (Comité Européen de Normalisation / European Committee for Standardization) EUROPEJSKI KOMITET NORMALIZACYJNY ELEKTROTECHNIKI CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique / European Committee for Electrotechnical Standardization) EUROPEJSKI INSTYTUT NORM TELEKOMUNIKACYJNYCH ETSI (European Telecommunications Standards Institute)

13 NORMALIZACJA EUROPEJSKA DOKUMENTY NORMATYWNE WPROWADZANE PRZEZ CEN i CENELEC ENEuropean StandardNorma europejska ENV 1 European PrestandardPrenorma europejska HD 1 Harmonization DocumentDokument Harmonizacyjny CR 1 CEN (CENELEC) ReportRaport CEN (CENELEC) TR 2 Technical ReportRaport techniczny CWACEN Workshop AgreementPorozumienie warsztatowe CECC 1 CECC SpecificationSpecyfikacja CECC ES 1 European SpecificationSpecyfikacja europejska TS 2 Technical SpecificationSpecyfikacja techniczna GuidePrzewodnik 1 - do 2001 r., 2 - od września 2001 r.

14 Wagi głosów członków CEN i CENELEC więcej NSB za niż przeciw, 71% głosów ważonych za, (wstrzymanie się nie jest liczone) Aby przyjąć EN:

15 Zasady wprowadzania norm międzynarodowych i europejskich do norm krajowych Przyjęcie normy międzynarodowej ISO, IEC nie nakłada na organizacje członkowskie żadnych obowiązków w zakresie jej wprowadzenia do dokumentów krajowych lub stosowania normy.. Przyjęcie normy europejskiej nakłada na organizacje członkowskie obowiązek wprowadzenia jej do norm krajowych i wycofania norm sprzecznych.

16 NORMALIZACJA EUROPEJSKA PODSTAWOWE REGUŁY WPROWADZANIA KRAJOWEGO NORM EUROPEJSKICH Okres wstrzymania (standstill) Głosowanie ważone Wprowadzenie do zbioru norm krajowych Wycofanie krajowych dokumentów sprzecznych

17 NORMALIZACJA EUROPEJSKA WPROWADZANIE EN DO NORM KRAJOWYCH dordata ratyfikacjipierwszy dzień miesiąca następującego po odnotowaniu przez Radę Techniczną przyjęcia EN davdata dostępnościdav dor + 4 m-ce (wysłanie przez CS do NC) doadata ogłoszeniador + 6 m-cy(data IEC + 3 m-ce) dopdata publikacjidor + 12 m-cy(data IEC + 9 m-cy) dowdata wycofaniador + 36 m-cy(BT może wprowadzić inny na formularzu głosowania)

18 SYSTEM NORMALIZACYJNY W POLSCE PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169, poz. 1386) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie działalności normalizacyjnej związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa (Dz.U. Nr 239, poz. 2038) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz.U.Nr 239, poz. 2039) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu współdziałania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z organami administracji rządowej (Dz.U.Nr 239, poz. 2040) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru członków Rady Normalizacyjnej przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz.U.Nr 239, poz. 2041) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (Dz.U.Nr.239, poz. 2049) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą (Dz.U.Nr 241, poz. 2077) Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 169 z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu (M. P. Nr 61, poz. 874)

19 GRUPY ROBOCZE - EKSPERCI POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY RADA NORMALIZACYJNA KOMITETY TECHNICZNE Prezes PKN

20 ZASADY STOSOWANE W NORMALIZACJI KRAJOWEJ (Art.4 ustawy o normalizacji) Jawność i powszechna dostępność, Uwzględnianie interesu publicznego, Dobrowolność uczestnictwa w procesie opracowywania i stosowania norm, Zapewnienie możliwości uczestnictwa wszystkich zainteresowanych w procesie opracowywania norm, Konsens jako podstawa procesu uzgadniania treści norm, Niezależność od administracji publicznej oraz jakiejkolwiek grupy interesów, Jednolitość i spójność postanowień norm, Wykorzystywanie sprawdzonych osiągnięć nauki i techniki, Zgodność z zasadami normalizacji europejskiej i międzynarodowej.

21 NORMALIZACJA EUROPEJSKA ZA I PRZECIW NORMALIZACJI EUROPEJSKIEJ Za przemawia: EN spełniają zasadnicze wymagania dyrektyw WE (zaufanie do normalizacji) EN tworzą wielki, jednolity rynek (ok. 370 mln obywateli) EN mogą lepiej uwzględniać specyfikę europejską Przeciw przemawia: Klienci mają jeszcze większy pożytek z norm międzynarodowych, jeśli znajdują one ogólnoświatowe zastosowanie (globalna produkcja, niskie ceny) EN mogą utrudnić globalną sprzedaż wyrobów zgodnych z nimi (odłączenie od rynku światowego) ZATEM: TAK, ALE EN ZGODNE Z ISO (IEC)

22 30 lat temu normy międzynarodowe stanowiły zaledwie 10% norm stosowanych przez firmę. Obecnie ilość ta sięga 45%.

23 NORMALIZACJA EUROPEJSKA POLITYKA NORMALIZACYJNA I CERTYFIKACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ Dyrektywa 83/189/EWG (98/34/WE) Nowe podejście Globalne podejście Zielona księga normalizacji europejskiej Modułowe podejście Uchwała Rady w sprawie roli normalizacji w gospodarce europejskiej Decyzja Rady w sprawie modułów oraz reguł nadawania i stosowania znakowania CE Uchwała Rady w sprawie roli normalizacji w Europie

24 ETAPI Traktat Rzymski z dnia 25 marca 1957 r powołujący Europejską Wspólnotę Gospodarczą ( EWG ) Art 30/36 : Zakaz barier technicznych–Trybunał Wspólnoty Europejskiej Art 100/100A : Harmonizacja techniczna drogą dyrektyw ( europejskich tekstów prawnych ) - Rada Ministrów Wspólnoty Europejskiej. Cassis de Dijon ( orzeczenie Trybunału Europejskiego w sprawie 120/78 ) Kluczowe elementy dla wzajemnego uznawania zgodności wyrobów : 1.Wyroby legalnie wyprodukowane lub wprowadzane na rynek w jednym państwie członkowskim mają w zasadzie zagwarantowany swobodny przepływ na obszarze całej UE. 2.W przypadku braku uregulowań prawnych obowiązujących w UE, państwa członkowskie mają wolną rękę we wprowadzaniu własnego ustawodawstwa na swoim terytorium 3.Bariery w handlu, wynikające z różnic w ustawodawstwie krajowym, mogą być zaakceptowane jedynie w przypadku, gdy krajowe środki prawne : a. Służą słusznemu celowi, usprawiedliwiającemu pogwałcenie zasady swobodnego przepływu towarów ( n.p. ochronie zdrowia, bezpieczeństwa, konsumentów, środowiska ) ; b. Mogą być usprawiedliwione ze względu na słuszny cel i są do niego proporcjonalne

25 ETAPII Procedura informacyjna w dziedzinie norm i przepisów technicznych Dyrektywa Rady z 28 marca 1983 r wytyczająca procedurę dostarczania Informacji w dziedzinie norm i regulacji technicznych ( 83/189/EEC ) z późniejszymi zmianami zastąpiona jednolitym tekstem ( 98/34/EC ) Cele procedury : przejrzystość norm i reguł technicznych nie dopuszczenie do utworzenia nowych przeszkód technicznych rozwój normalizacji europejskiej

26 ETAPIII Nowe podejście Uchwała Rady z 7 maja 1985 r, w sprawie nowego podejścia do technicznej harmonizacji i norm ( 85/C/136/01 ) Podstawowe zasady nowego podejścia : 1.Harmonizacja prawna ogranicza się do przyjęcia, poprzez dyrektywy mające za podstawę artykuł 100A Traktatu Rzymskiego, podstawowych wymagań bezpieczeństwa ( lub innych wymagań związanych z interesem publicznym ). Wyroby wprowadzane na rynek muszą być zgodne z podstawowymi wymaganiami, a dzięki temu mogą korzystać ze swobodnego przepływu na obszarze całej UE. 2.Zadanie opracowania zharmonizowanych norm określających specyfikacje techniczne stosowane w przemyśle przy projektowaniu i produkcji wyrobów zgodnych z podstawowymi wymaganiami ustanowionymi w dyrektywach przy uwzględnieniu aktualnego stanu techniki powierza się kompetentnym organizacjom działającym w dziedzinie normalizacji. 3.Specyfikacje techniczne nie są obowiązkowe i zachowują status norm dobrowolnych. 4.Władze krajowe są zobowiązane do uznania, że wyroby wyprodukowane zgodnie ze zharmonizowanymi normami, informacje na temat których są publikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich i które są przetransponowane do norm krajowych, są uważane za zgodne z podstawowymi wymaganiami ustanowionymi w dyrektywach.

27 STARE PODEJŚCIE Dyrektywa zawiera specyfikacje techniczne Opracowanie dyrektywy jest czasochłonne NOWE PODEJŚCIE Dyrektywa zawiera tylko wymagania zasadnicze Powołanie na normy

28 ZASTĘPOWANIE UREGULOWAŃ URZĘDOWYCH INSTRUMENTAMI DOBROWOLNYMI SUBSYDIARNOŚĆ

29 Zasadnicze wymagania obowiązkowe rezultaty zamiast rozwiązań technicznych ważne niezależnie od czasu wystarczająco precyzyjne dla umożliwienia oceny zgodności wysoki poziom bezpieczeństwa dotyczą dużych rodzin wyrobów dotyczą ryzyka horyzontalnego Normy zharmonizowane pisane dokumenty uznana jednostka normalizacyjna powszechnie dostępna konsens stron zainteresowanych powtarzalne lub ciągłe stosowanie nieobowiązkowe

30 HARMONIZACJA PRZEPISÓW I NORM Dyrektywy WE Nowe podejście Zharmonizowane przepisy Zharmonizowane normy europejskie Zharmonizowane normy krajowe

31 Dyrektywy nowego podejścia zapewniają producentom możliwość dostosowania się do ich wymagań poprzez produkcję albo bezpośrednio zgodną z zasadniczymi wymaganiami zdrowia i bezpieczeństwa, albo zgodną z europejskimi normami opracowanymi specjalnie w sposób zezwalający na domniemaną zgodność z nimi.

32 Komisja Europejska EFTA DYREKTYWY MANDATY CEN CENELEC NORMY ZHARMONIZOWANE NORMY KRAJOWE PRZEPISY PAŃSTWOWE POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NORM MANDATOWYCH

33 Zharmonizowane Normy Europejskie to specyfikacje techniczne przygotowane przez komitety techniczne europejskich organizacji normalizacyjnych posiadające formalne zlecenie Komisji Europejskiej, przyjęte na podstawie pomyślnie przeprowadzonego głosowania formalnego wszystkich krajowych organizacji normalizacyjnych państw członkowskich UE i EFTA i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

34 Normy europejskie zharmonizowane z dyrektywami nowego podejścia są publikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich Prezes PKN ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Monitorze Polskim numery i tytuły zatwierdzonych norm zharmonizowanych (PN) wraz z tytułami aktów prawnych wdrażających dyrektywy nowego podejścia i miejscem ich publikacji Wykaz PN wprowadzających europejskie normy zharmonizowane z dyrektywami nowego podejścia – patrz również

35 ETAPIV Odpowiedzialność za wyrób Dyrektywa Rady z 25 lipca 1985 r w sprawie zbliżenia postanowień przepisów prawnych i administracyjnych dotyczących odpowiedzialności za wadliwe wyroby ( 85/374/EEC ) Dyrektywa Rady z 29 czerwca 1992 r dotycząca ogólnego bezpieczeństwa wyrobów ( 92/59/EEC )

36 ETAPV Globalne ujęcie oceny zgodności Uchwała Rady z 21 grudnia 1989 r, dotycząca globalnego ujęcia oceny zgodności ( 90/C/10 ) Obszar regulowany dyrektywami nowego podejścia moduły oceny zgodności jako zapewnienie spójnego podejścia do oceny zgodności oznaczenie "CE" wyrobów spełniających podstawowe wymagania dyrektyw mających do nich zastosowanie notyfikacja jednostek oceniających zgodność Obszar dobrowolny promowanie norm dotyczących zapewnienia jakości ( EN - ISO 9000 ) promowanie i tworzenie systemów akredytacji ( EN ) promowanie porozumień i umów o wzajemnym uznawaniu badań w obszarze dobrowolnym

37 MODUŁOWE PODEJŚCIE DO OCENY ZGODNOŚCI Decyzja Rady z 13 grudnia 1990 r, dotycząca modułów dla różnych faz procedur oceny zgodności, które mają być stosowane w dyrektywach technicznej harmonizacji ( 90/683/EEC ) zastąpiona Decyzją Rady z 22 lipca 1993 r, dotyczącą modułów dla różnych faz procedur oceny zgodności oraz reguł ustalenia i wykorzystania oznakowania, które mają być zastosowane w dyrektywach technicznej harmonizacji ( 93/465/EEC ) Procedura oceny zgodności = moduł projektowania + moduł produkcji

38 MODUŁ Aa1 MODUŁ Aa2 MODUŁ B MODUŁ H Możliwe procedury oceny zgodności składają się z następującej kombinacji modułów : Faza projektowaniaFaza produkcjiProducent Jednostka notyfikowana MODUŁ A CE MODUŁ C MODUŁ C bis 1 ; C bis 2 MODUŁ D ; D bis MODUŁ E ; E bis MODUŁ F ; F bis MODUŁ G MODUŁ H bis MODUŁ Aa1 MODUŁ Aa2 MODUŁ B MODUŁ H

39 OBSZAR ZHARMONIZOWANY W UE OBSZAR NIE ZHARMONIZOWANY W UE Dyrektywy UE ( prawo krajowe wprowadzające Dyrektywy UE ) Wymagania narodowe ( prawo krajowe ) Brak regulacji na poziomie UE oraz w prawie krajowym OBSZAR OBOWIĄZKOWY ( regulowany )OBSZAR DOBROWOLNY ( nie regulowany ) Wystawiona przez producenta deklaracja zgodności. Oznaczenie wyrobu znakiem CE ( jeśli jest wymagane ) Spełnienie wymagań przepisów krajowych w formie wymaganej przez prawo krajowe Świadectwo pochodzenia wyrobu lub inny dokument wymagany przez prawo krajowe lub europejskie Udział strony trzeciej reguluje przyjęty w Dyrektywie dla danego wyrobu model oceny zgodności Udział strony trzeciej reguluje prawo krajoweUdział strony trzeciej regulowany ustaleniami pomiędzy stronami kontraktu NIETAKNIETAK NIE Producent przeprowadza na własną odpowiedzialność procedurę oceny zgodności Procedura oceny zgodności przeprowadzana jest przez jednostkę notyfikowaną lub z jej udziałem Producent przeprowadza na własną odpowiedzialność procedurę oceny zgodności Procedura oceny zgodności ( lub jej część ) przeprowadzana jest przez wyznaczoną w przepisach lub wybraną przez producenta ( jeśli taki wybór jest dozwolony ) jednostkę akredytowaną do jej przeprowadzenia Nie jest wymagana Deklaracja zgodności wystawiona przez producenta Forma potwierdzenia zgodności określona przez przepisy krajowe ( n.p. certyfikat, świadectwo dopuszczenia, deklaracja zgodności i.t.p. ) Forma zgodna z przepisami uzgodniona pomiędzy stronami kontraktu Dokument ważny na całym obszarze UE bez potrzeby potwierdzania w kraju kontrahenta. Niezbędny w obrocie krajowym. Dokument niezbędny w obrocie krajowym. Może wymagać potwierdzenia w kraju kontrahenta w przypadku innych uregulowań prawnych jeśli nie ma porozumienia o wzajemnym uznawaniu.

40 Producent Anek s IV Typ urządzenia nie podany w Aneksie IV Dokumentacja techniczna Aneks V Moduł A Typ urządzenia podany w Aneksie IV i zgodny z hEN Wybór producent a DT wysłana do jednostki notyfikowanej DT ( Aneks IV ) przedstawiona jednostce notyfikowanej do certyfikacji zgodności DT Badanie typu EC Aneks IV Moduł B Deklaracja zgodności z zasadniczymi wymaganiami Typ urządzenia podany w Aneksie IV, nie zgodny, częściowo zgodny z hEN lub hEN nie istnieją Badanie typu EC Aneks IV Moduł B Deklaracja zgodności z typem poddanym badaniu typu EC Moduł C Oznaczenie CE

41 oznacza zgodność wyrobu z podstawowymi wymaganiami dyrektyw nie oznacza przyjętej procedury oceny jest umieszczany na wyrobie przez wytwórcę może mu towarzyszyć kod identyfikujący jednostkę notyfikowaną jeśli ta uczestniczyła w procedurze oceny zgodności daje wyrobom zezwolenie na wolny obrót na rynku UE Nie jest znakiem jakości Nie jest znakiem bezpieczeństwa Nie jest znakiem zgodności z normą lub normami Nie jest znakiem pochodzenia wyrobu z UE

42 PN-ISO/IEC 17030:2005

43 NORMALIZACJA EUROPEJSKA CEN CENELEC ETSI EC EFTA ISO IEC Rządy Podmioty gospodarcze NSB

44 INSTRUMENTY ZAPEWNIAJĄCE SWOBODNY PRZEPŁYW TOWARÓW harmonizacja prawa mechanizmy zapobiegające tworzeniu barier w handlu wzajemne uznawanie legalnie sprzedawanych towarów

45 Normy są tworzone przez zainteresowanych - dla zainteresowanych i za pieniądze zainteresowanych. Norma z dokumentu technicznego ewoluuje w stronę dokumentu ekonomicznego Normalizacja jest więc sprawą nie tylko inżynierów, ale kierownictwa firmy Ta inwestycja musi się opłacać!!!

46 NORMALIZACJA NORMY opracowywane przez zainteresowane strony w ramach jednostki normalizacyjnej mają status zaleceń LEGISLACJA PRZEPISY TECHNICZNE przyjmowane przez prawodawcze organy państwa stanowią obowiązek prawny dla obywateli NORMALIZACJA A PRZEPISY PRAWA

47 PRZEPIS TECHNICZNY Przepis ustalający wymagania techniczne: bezpośrednio, przez przytoczenie treści normy, specyfikacji technicznej lub kodeksu postępowania, albo przez powołanie się na nie. Może on zawierać także postanowienia administracyjne. NORMALIZACJA A PRZEPISY PRAWA PRZEPIS Dokument ustalający obowiązujące reguły prawne, Przyjęty przez organ władzy

48 POWOŁYWANIE SIĘ NA NORMY W PRZEPISACH Powołanie w sposób wyłączny, z którego wynika, że jedynym sposobem spełnienia wymagań przepisu jest zgodność z normami na które się powołano Powołanie wskazujące, z którego wynika, że jednym z możliwych sposobów spełnienia wymagań przepisu prawnego jest osiągnięcie zgodności z normami na które się powołano (np. koncepcja norm zharmonizowanych z Dyrektywami Nowego Podejścia)

49 POWOŁYWANIE SIĘ NA NORMY W UMOWACH Interpretacja umów - ustalona praktyka Niewłaściwa realizacja umów - należyta staranność uwzględnienie norm w procedurze dowodowej zgodność z normami -> ułatwienie procedury dowodowej

50 PRAWO PUBLICZNE Powołanie na normy w przepisach (ustawy, dekrety, rozporządzenia) –wyłączne powołanie (normy obowiązkowe) –indykatywne powołanie datowane powołanie niedatowane powołanie Powołanie ogólne (stan rzeczy) Nowe podejście w Unii Europejskiej PKN-CENELEC/GUIDE 3 maj 2006 NORMALIZACJA A PRZEPISY PRAWA

51 PRAWO CYWILNE Powołanie na normy w kontraktach Interpretacja kontraktów (ustalona praktyka) Postępowanie w przypadku nierzetelnej realizacji kontraktu –powołanie się na tzw. należytą staranność –zgodność z normami ułatwia procedurę dowodową NORMALIZACJA A PRZEPISY PRAWA

52 NORMA ZAKŁADOWA zatwierdzona przez organ kierowniczy określonej jednostki organizacyjnej jest przepisem technicznym ustalającym wymagania techniczne w danej jednostce Normy zakładowe są dokumentami porządkującymi wybrane zagadnienia w przedsiębiorstwie, których stosowanie przynosi przedsiębiorstwu określone korzyści NORMALIZACJA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

53 NORMY ZAKŁADOWE nie są normami w rozumieniu definicji Przewodnika ISO/IEC nie są powszechnie dostępne (prawa autorskie) są opracowywane w celu rozwiązywania powtarzalnych problemów firmy są opracowywane przez firmę (mogą bazować na normach krajowych, regionalnych lub międzynarodowych) NORMALIZACJA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

54 Bariery techniczne w handlu różne przepisy techniczne różne normy różne procedury oceny zgodności do których stosowania jest zobowiązany ( zmuszany ) importer/eksporter BARIERY W HANDLU

55 Traktat Rzymski art.100 Rada działając jednomyślnie w oparciu o propozycję Komisji wyda dyrektywy służące zbliżeniu tych norm ustanowionych na mocy prawa, reguł lub działań administracyjnych, które wpływają bezpośrednio na utworzenie lub funkcjonowanie wspólnego rynku.

56 Porozumienie w sprawie barier technicznych w handlu WTB (1995) Załącznik 3:Kodeks właściwego postępowania przy przygotowaniu, przyjmowaniu i stosowaniu norm. Jednostka normalizująca powinna zapewnić, że normy nie są opracowywane.... ze skutkiem tworzenia niepotrzebnych przeszkód dla handlu międzynarodowego. O ile istnieją normy międzynarodowe lub ich opracowanie jest bliskie, jednostka normalizująca powinna używać ich jako podstawy dla norm, jakie opracowuje...

57 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności Dz.U. Nr 166, poz.1360 z późniejszymi zmianami 1.określa zasady funkcjonowania systemu oceny zgodności z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi wyrobów oraz procesów ich wytwarzania w przypadku gdy mogą one stwarzać zagrożenie lub służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia, mienia oraz środowiska ( zasady systemu ) 2.ustala zasady akredytacji, autoryzacji i notyfikacji oraz zasady sprawowania nadzoru nad wyrobami podlegającymi ocenie zgodności ( zasady nadzoru nad wyrobami i przebiegiem oceny zgodności ) 3.określa organy właściwe do sprawowania nadzoru nad wyrobami podlegającymi ocenie zgodności ( nadzór rynku ) 4.ustala delegacje dla właściwych ministerstw do określania drogą rozporządzeń odpowiednich zasad i procedur oceny zgodności wyrobów ( implementacja poszczególnych dyrektyw do prawa polskiego )


Pobierz ppt "NORMA Przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną dokument ustalający."

Podobne prezentacje


Reklamy Google