Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu w roku szkolnym 2013/ 2014 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu w roku szkolnym 2013/ 2014 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji."— Zapis prezentacji:

1 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu w roku szkolnym 2013/ 2014 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

2 Zadania samorządu jako organu prowadzącego szkoły lub placówki zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie; zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły lub placówki; wyposażenie placówek w sprzęt niezbędny do pełnej realizacji zadań statutowych; sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek w zakresie spraw finansowych i administracyjnych

3 Po co nam system oświaty w jst?

4 Aby przygotować dzieci do egzaminów wstępnych do szkół wyższego poziomu? Aby przygotować młodzież do życia? Aby przygotować młodych ludzi do rynku pracy? Aby wychowywać młodych ludzi? Aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo, gdy rodzice są w pracy?

5 System oświaty w jst jest po to, aby maksymalizować prawdopodobieństwo udanego życia mieszkańców

6 Oświata funkcjonuje w oparciu o następujące akty prawne: Podstawa prawna ➬ ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. ➬ ustawa z dnia 26 stycznia 1986 r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm. ➬ ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm. ➬ ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości - Dz. U. z 2013r. poz.330 ze zm. ➬ ustawa z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - Dz. U. z 2013r. poz.168 oraz z 2012r. poz.1529

7 FINANSOWANIE OŚWIATY Część oświatowa subwencji ogólnej jest dzielona między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zakresu realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych, określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Subwencja oświatowa: Kwota subwencji oświatowej na rok 2013 r. - 20 844 559 zł. Wykonane dochody w 2013 r. - 1 407 513,28 Razem środki finansowe na oświatę 22 252 072,28 zł. Wykonane wydatki w 2013 r. – 22 310 726,68 zł., w tym remonty i inwestycje na kwotę 400 000 zł.

8 Wymagania wobec szkół/placówek 1.Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 2.Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się 3.Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 4.Respektowane są normy społeczne 5.Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, uwzględniając ich indywidualną sytuację 6.Promowana jest wartość edukacji 7.Rodzice są partnerami szkoły lub placówki 8.Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju 9.Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych 10.Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

9 Dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wg stanu na dzień 30 września 2013 r. Nazwa szkoły I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Łańcucie Zespół Szkół Nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie Zespół Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopermika w Łańcucie Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie RAZEM Typ szkoły ilość oddziałów ilość uczniów ilość oddziałów ilość uczniów ilość oddziałów ilość uczniów ilość oddziałów ilość uczniów ilość oddziałów ilość uczniów ilość oddziałów ilość uczniów Liceum Ogólnokształcące 154661857231040000361 142 Liceum Profilowane 001270000001 Technikum 00008196102861231030792 Zasadnicza Szkoła Zawodowa 00003773703959242 LO dla dorosłych 000000000000 RAZEM1546619599143771335615405762203 Bursa Szkolna 00000000000109 OGÓŁEM1546619599143771335615405762 312 LO dla dorosłych ZDZ56 uczniów Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy32 uczniów Wczesne wspomaganie rozwoju ORW Wysoka 2 dzieci Niepubliczny MOW27 uczniów Kwalifikacyjne kursy zawodowe PCKPiEZ44 słuchaczy

10 Dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wg stanu na dzień 30 września 2014 r. Nazwa szkoły I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Łańcucie Zespół Szkół Nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie Zespół Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopermika w Łańcucie Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie RAZEM Typ szkoły ilość oddziałów ilość uczniów ilość oddziałów ilość uczniów ilość oddziałów ilość uczniów ilość oddziałów ilość uczniów ilość oddziałów ilość uczniów ilość oddziałów ilość uczniów Liceum Ogólnokształcące 154231857141080000371 102 Technikum 00008203112891127330765 Zasadnicza Szkoła Zawodowa 000036738931049260 LO dla dorosłych 002290000002 RAZEM1542320600153781437814377782156 Bursa Szkolna 0000000000097 OGÓŁEM1542320600153781437814377782 253 Kwalifikacyjne kursy zawodowe PCKPiEZ112 słuchaczy Schronisko młodzieżowe całoroczne w ZPO480 miejsc LO dla dorosłych ZDZ58 uczniów Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Wysokiej27 uczniów Niepubliczny MOW44 wychowanków ZSZw MOW38 uczniów Gimnazjum w MOW5 uczniów

11 Wyniki rekrutacji z podziałem na poszczególne typy szkół ponadgimnazjalnych Typ szkoły Liczba uczniów w klasach I w poszczególnych latach 2007/20082008/20092009/20102010/20112011/20122012/20132013/20142014/2015 Liceum ogólnokształcące 458416409421419377352369 Liceum Profilowane 3735313429000 Technikum 487442338272274 225206 Zasadnicza Szkoła Zawodowa 147183150146132909488 RAZEM11291076928873854741671663

12 Wyniki rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Łańcuckiego na rok szkolny 2014/2015 Nazwa szkołyTyp szkoły / zawód Liczba uczniów ogółem Liczba oddziałów I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Łańcucie kl. mat. – fiz. - 28 kl. mat. – chem. - geogr. - 22 kl. biol. – chem. - 52 kl. Językowo –hum. - 21 1235 LO Zespół Szkół Nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie kl. matematyczna I - 39 kl. matematyczna II - 26 kl. biologiczna - 72 kl. językowa - 27 kl. humanistyczna - 33 1976 LO Zespół Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie LO policyjne - 22 49 LO wojskowe - 27 T. mechatronik - 36 66 T. informatyk - 30 ZSZ elektromechanik - 18 133 2 LO 2 T 1 ZSZ Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie T. ekonomista - 9 T. handlowiec - 18 86 T. usług fryzjerskich - 28 T. organizacji reklamy - 31 ZSZ(wielozawodowa) - 32 118 3 T 1 ZSZ Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie T. geodeta T. arch. krajobrazu 20 T. poj. sam. – 34 ZSZ - mechanik pojazdów zawodowych - 38 92 2 T 1 ZSZ Razem66323

13 Liczba uczniów w szkołach w latach 2002/2003 – 2014/2015 Rok szkolny/ rocznik Liczba uczniów I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Łańcucie Zespół Szkół Nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie Zespół Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Wysokiej Zespół Szkół Tekstylno- Gospodarczych w Rakszawie 2002/2003 1986 4028687755762518568246472 2003/2004 1987 3922716793735492550202434 2004/2005 1988 3927669729898588454215374 2005/2006 1989 3804625701971539500221247 2006/2007 1990 3686592703967482478243221 2007/2008 1991 3565574768872481425235210 2008/2009 1992 3442574784720495414224231 2009/2010 1993 3091572734591489436-269 2010/2011 1994 2908532739513475407-242 2011/2012 1995 2765518722452424438-211 2012/2013 1996 2541471676419365428-182 2013/2014 1997 2203466599377356405-- 2014/2015 1998 2156423600378 377--

14 Preferencje uczniów w wyborze typu szkoły ponadgimnazjalnej Typ szkoły Liczba uczniów poszczególnych latach 2005/20062006/20072007/20082008/20092009/20102010/20112011/20122012/20132013/20142014/2015 LO 1478146614171345127012421247119911421102 LP19319016413398 895527- T1521155615251520127711841082988792765 ZSZ324281319383410354337299242260

15 Liczba dzieci urodzonych w gminach Powiatu Łańcuckiego w latach 1984 – 2010

16 Liczba nauczycieli w szkołach i placówkach według stopni awansu zawodowego (stan na dzień 30.09.2014 r.) wg. SIO Lp.Nazwa szkoły lub placówki Liczba nauczycieli stażystakontraktowymianowanydyplomowanyRAZEM 1. I Liceum Ogólnokształcace im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie1,002,975,4225,7235,11 2. Zespół Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie2,405,4212,9124,3745,10 3. Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie0,500,544,5628,4734,07 4. Zespół Szkół Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie1,533,756,7118,0029,99 5. Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie1,009,092,9313,6426,66 7.PZOPP w Łańcucie0,001,000,613,334,94 8.Bursa Szkolna w Łańcucie0,00 4,001,005,00 9. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łańcucie0,005,000,007,5012,50 10. Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej wŁańcucie0,000,533,0013,0016,53 OGÓŁEM6,4328,3040,14135,03209,90

17 Liczba nauczycieli w szkołach i placówkach według stopni awansu zawodowego

18 Analiza organizacyjna szkół i placówek w roku 2013/2014- stan na 30.09.2013 r. Lp.Nazwa szkoły liczba uczniów ilość oddziałów średnia liczba uczniów w oddziale liczba administracji i obsługi liczba nauczycieli liczba nauczycieli przypadajaca na oddział liczba administracji i obsługi przypadajaca na oddział 1. I Liceum Ogólnokształcace im. H. Sienkiewicza w Łańcucie46615317,0035,722,380,47 2. Zespół Szkół Nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie59919329,5042,702,250,50 3. Zespół Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie37714277,0034,682,480,50 4. Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie35613278,0030,002,310,62 5. Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie40515279,0027,891,860,60 7.PZOPP w Łańcucie0002,406,610,000 8. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łańcucie0002,1013,500,000 9.Bursa Szkolna w Łańcucie1090011,006,000,000 10. Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie0009,6716,7700 RAZEM2 312763265,67213,87xx

19 Analiza wykonania wydatków w 2013 r. Lp.Nazwa szkoły Wykonanie wydatków za 2013 r. Liczba uczniów na dzień 30.09.2012 r. Liczba oddziałów Liczba nauczycieli Płace i pochodneEnergiaRemontyInwestycje 1.ILO w Łańcucie2 790 988,734711536,342 410 717,71126 419,0615 603,81 2. ZS Nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie3 699 873,406762146,923 161 456,43143 132,469 885,81 3. ZS Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie2 653 479,674191437,382 349 203,8176 391,31138,70 4. ZS Nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie2 224 930,773651328,691 955 181,7610 474,7210 564,13 5. Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie2 465 065,854281525,321 998 479,69144 146,5727 658,0065 539,27 Razem13 834 338,422 35978174,6511 875 039,40500 564,1263 850,4565 539,27 7.PCKPiEZ w Łańcucie2 603 824,88404 16,181 678 778,86154 134,1729 467,22174 999,48 8.PZOPP w Łańcucie641 193,54- 7,71482 983,6117 303,82184,50 9.PPP w Łańcucie909 961,61- 13824 745,097640,93420,00 10. Bursa Szkolna w Łańcucie1 172 228,64119 6736 760,3597 772,382 678,8160 993,70 Razem5 327 208,67- 217,543 723 267,91276 851,3032 750,53235 993,18 OGÓŁEM19 161 547,0915 598 307,31777 415,4296 600,98301 532,45 ORW Wysoka1 604 237,63 Niepubliczne LO72 468,96 ZSTG Rakszawa1 472 473,00 ŁĄCZNIE22 310 726,68 Kwota subwencji oświatowej na rok 201320 844 559,00 Wykonane dochody w 2013 r.1 407 513,28 22 252 072,28 Kwota subwencji na 1 ucznia w 2013 r. LO5 724,73 szkoły zawodowej6 730,00

20 Wykonanie dochodów w szkołach i placówkach oświatowych Lp.Nazwa szkoły Wykonane dochody w 2011 r.Wykonane dochody w 2012 r.Wykonane dochody w 2013 r. 1.ILO w Łańcucie 66 423,5853 365,1170 034,00 2.ZS Nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie 82 670,4119 679,5726 734,00 3. ZS Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie 17 765,2216 497,3217 876,00 4.ZS Nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie 2 967,518 208,731 989,00 5.Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 49 983,0245 032,0539 582,00 Razem szkoły 219 809,74142 782,78156 215,00 7.PCKPiEZ w Łańcucie 1 122 444,34731 051,46916 165,00 8.PZOPP w Łańcucie 58 364,8257 812,7363 378,00 9. Poradnia Psychologiiczno - Pedagogiczna w Łańcucie 1 267,901 582,30599,00 10.Bursa Szkolna w Łańcucie 295 738,58297 980,54271 157,00 Razem placówki1 477 815,641 088 427,031 251 299,00 OGÓŁEM1 697 625,381 231 209,811 407 514,00

21 Wyniki egzaminu maturalnego i zawodowego szkół Powiatu Łańcuckiego

22 Zestawienie wyników matur – maj 2014 r. Lp. Nazwa szkoły Typ szkoły Liczba uprawnionych do egzaminu maturalnego Liczba przystępujących Liczba osób, które zdały Liczba osób, które nie zdaly z tego uprawnieni do egzaminu poprawkowego % zdawalności 1. I Liceum Ogólnokształcace im. H. Sienkiewicza w Łańcucie L O165 1578895% 2. Zespół Szkół Nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie LO205204176282586% LP27261115742% 3. Zespół Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie LO363112191339% T423521141260% 4. Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie T684427171061% 5. Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie T624426181359% RAZEM 6055494301198878%

23 Zdawalność egzaminu maturalnego w poszczególnych powiatach województwa podkarpackiego

24 Zdawalność egzaminów maturalnych w poszczególnych typach szkół

25 Wyniki egzaminu maturalnego po egzaminie poprawkowym Lp. Nazwa szkoły Typ szkoły Liczba uprawnionych do egzaminu maturalnego Liczba przystępujących Liczba osób, które zdały Liczba osób, które nie zdaly z tego uprawnieni do egzaminu poprawkowego Liczba przystępujących do egzaminu poprawkowego Liczba osób, które zdały poprawkę Liczba osób, które nie zdaly poprawki Łącznie zdało % zdawalności w stosunku do osób przystępujacy ch do egzaminu 1. I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Łańcucie L O165 15788880165100,00% 2. Zespół Szkół Nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie LO2052041762825 20519696,08% LP2726111576151246,15% 3. Zespół Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie LO363112191310641858,06% T4235211412 482571,43% 4. Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie T6844271710 733477,27% 5. Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie T62442618139633272,73% RAZEM 6055494301198880522848287,80%

26

27 Wyniki egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2013/2014 Typ szkołyZawód Liczba uprawnionych do egzaminu Liczba przystępujacych do egzaminu Liczba uczniów, którzy zdali Liczba uczniów, którzy nie zdali Zdawalność w szkołach Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie Technikum Technik mechatronik12101910,0% Technik mechanik554180,0% Technik informatyk1185 3 62,5% Technik teleinformatyk753 2 60,0% Technik elektronik774 3 57,1% Zasadnicza Szkoła Zawodowa Elektromechanik pojazdów samochodowych14109 1 90,0% Zespół Szkół Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie Technikum Technik ekonomista2923121152,2% Technik handlowiec12 10283,3% Technik usług fryzjerskich272622484,6% Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie Technikum Technik pojazdów samochodowych 312823582,1% Technik geodeta241912763,2% Technik architektury krajobrazu762433,3% Zasadnicza Szkoła Zawodowa Mechanik pojazdów samochodowych 29 25486,2%

28 Dziękuję za uwagę „Celem informacji jest nie tylko uzyskanie wiedzy na dany temat, lecz umożliwienie dzięki niej podjęcia właściwych działań.” Peter Drucker


Pobierz ppt "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu w roku szkolnym 2013/ 2014 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google