Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu w roku szkolnym 2013/ 2014 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu w roku szkolnym 2013/ 2014 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji."— Zapis prezentacji:

1 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu w roku szkolnym 2013/ 2014 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

2 Zadania samorządu jako organu prowadzącego szkoły lub placówki zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie; zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły lub placówki; wyposażenie placówek w sprzęt niezbędny do pełnej realizacji zadań statutowych; sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek w zakresie spraw finansowych i administracyjnych

3 Po co nam system oświaty w jst?

4 Aby przygotować dzieci do egzaminów wstępnych do szkół wyższego poziomu? Aby przygotować młodzież do życia? Aby przygotować młodych ludzi do rynku pracy? Aby wychowywać młodych ludzi? Aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo, gdy rodzice są w pracy?

5 System oświaty w jst jest po to, aby maksymalizować prawdopodobieństwo udanego życia mieszkańców

6 Oświata funkcjonuje w oparciu o następujące akty prawne: Podstawa prawna ➬ ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zm. ➬ ustawa z dnia 26 stycznia 1986 r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm. ➬ ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm. ➬ ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości - Dz. U. z 2013r. poz.330 ze zm. ➬ ustawa z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - Dz. U. z 2013r. poz.168 oraz z 2012r. poz.1529

7 FINANSOWANIE OŚWIATY Część oświatowa subwencji ogólnej jest dzielona między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zakresu realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych, określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Subwencja oświatowa: Kwota subwencji oświatowej na rok 2013 r zł. Wykonane dochody w 2013 r ,28 Razem środki finansowe na oświatę ,28 zł. Wykonane wydatki w 2013 r. – ,68 zł., w tym remonty i inwestycje na kwotę zł.

8 Wymagania wobec szkół/placówek 1.Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 2.Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się 3.Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 4.Respektowane są normy społeczne 5.Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, uwzględniając ich indywidualną sytuację 6.Promowana jest wartość edukacji 7.Rodzice są partnerami szkoły lub placówki 8.Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju 9.Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych 10.Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

9 Dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wg stanu na dzień 30 września 2013 r. Nazwa szkoły I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Łańcucie Zespół Szkół Nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie Zespół Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopermika w Łańcucie Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie RAZEM Typ szkoły ilość oddziałów ilość uczniów ilość oddziałów ilość uczniów ilość oddziałów ilość uczniów ilość oddziałów ilość uczniów ilość oddziałów ilość uczniów ilość oddziałów ilość uczniów Liceum Ogólnokształcące Liceum Profilowane Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa LO dla dorosłych RAZEM Bursa Szkolna OGÓŁEM LO dla dorosłych ZDZ56 uczniów Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy32 uczniów Wczesne wspomaganie rozwoju ORW Wysoka 2 dzieci Niepubliczny MOW27 uczniów Kwalifikacyjne kursy zawodowe PCKPiEZ44 słuchaczy

10 Dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wg stanu na dzień 30 września 2014 r. Nazwa szkoły I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Łańcucie Zespół Szkół Nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie Zespół Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopermika w Łańcucie Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie RAZEM Typ szkoły ilość oddziałów ilość uczniów ilość oddziałów ilość uczniów ilość oddziałów ilość uczniów ilość oddziałów ilość uczniów ilość oddziałów ilość uczniów ilość oddziałów ilość uczniów Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa LO dla dorosłych RAZEM Bursa Szkolna OGÓŁEM Kwalifikacyjne kursy zawodowe PCKPiEZ112 słuchaczy Schronisko młodzieżowe całoroczne w ZPO480 miejsc LO dla dorosłych ZDZ58 uczniów Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Wysokiej27 uczniów Niepubliczny MOW44 wychowanków ZSZw MOW38 uczniów Gimnazjum w MOW5 uczniów

11 Wyniki rekrutacji z podziałem na poszczególne typy szkół ponadgimnazjalnych Typ szkoły Liczba uczniów w klasach I w poszczególnych latach 2007/ / / / / / / /2015 Liceum ogólnokształcące Liceum Profilowane Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa RAZEM

12 Wyniki rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Łańcuckiego na rok szkolny 2014/2015 Nazwa szkołyTyp szkoły / zawód Liczba uczniów ogółem Liczba oddziałów I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Łańcucie kl. mat. – fiz kl. mat. – chem. - geogr kl. biol. – chem kl. Językowo –hum LO Zespół Szkół Nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie kl. matematyczna I - 39 kl. matematyczna II - 26 kl. biologiczna - 72 kl. językowa - 27 kl. humanistyczna LO Zespół Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie LO policyjne LO wojskowe - 27 T. mechatronik T. informatyk - 30 ZSZ elektromechanik LO 2 T 1 ZSZ Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie T. ekonomista - 9 T. handlowiec T. usług fryzjerskich - 28 T. organizacji reklamy - 31 ZSZ(wielozawodowa) T 1 ZSZ Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie T. geodeta T. arch. krajobrazu 20 T. poj. sam. – 34 ZSZ - mechanik pojazdów zawodowych T 1 ZSZ Razem66323

13 Liczba uczniów w szkołach w latach 2002/2003 – 2014/2015 Rok szkolny/ rocznik Liczba uczniów I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Łańcucie Zespół Szkół Nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie Zespół Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Wysokiej Zespół Szkół Tekstylno- Gospodarczych w Rakszawie 2002/ / / / / / / / / / / / /

14 Preferencje uczniów w wyborze typu szkoły ponadgimnazjalnej Typ szkoły Liczba uczniów poszczególnych latach 2005/ / / / / / / / / /2015 LO LP T ZSZ

15 Liczba dzieci urodzonych w gminach Powiatu Łańcuckiego w latach 1984 – 2010

16 Liczba nauczycieli w szkołach i placówkach według stopni awansu zawodowego (stan na dzień r.) wg. SIO Lp.Nazwa szkoły lub placówki Liczba nauczycieli stażystakontraktowymianowanydyplomowanyRAZEM 1. I Liceum Ogólnokształcace im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie1,002,975,4225,7235,11 2. Zespół Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie2,405,4212,9124,3745,10 3. Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie0,500,544,5628,4734,07 4. Zespół Szkół Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie1,533,756,7118,0029,99 5. Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie1,009,092,9313,6426,66 7.PZOPP w Łańcucie0,001,000,613,334,94 8.Bursa Szkolna w Łańcucie0,00 4,001,005,00 9. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łańcucie0,005,000,007,5012, Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej wŁańcucie0,000,533,0013,0016,53 OGÓŁEM6,4328,3040,14135,03209,90

17 Liczba nauczycieli w szkołach i placówkach według stopni awansu zawodowego

18 Analiza organizacyjna szkół i placówek w roku 2013/2014- stan na r. Lp.Nazwa szkoły liczba uczniów ilość oddziałów średnia liczba uczniów w oddziale liczba administracji i obsługi liczba nauczycieli liczba nauczycieli przypadajaca na oddział liczba administracji i obsługi przypadajaca na oddział 1. I Liceum Ogólnokształcace im. H. Sienkiewicza w Łańcucie ,0035,722,380,47 2. Zespół Szkół Nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie ,5042,702,250,50 3. Zespół Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie ,0034,682,480,50 4. Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie ,0030,002,310,62 5. Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie ,0027,891,860,60 7.PZOPP w Łańcucie0002,406,610, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łańcucie0002,1013,500,000 9.Bursa Szkolna w Łańcucie ,006,000, Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie0009,6716,7700 RAZEM ,67213,87xx

19 Analiza wykonania wydatków w 2013 r. Lp.Nazwa szkoły Wykonanie wydatków za 2013 r. Liczba uczniów na dzień r. Liczba oddziałów Liczba nauczycieli Płace i pochodneEnergiaRemontyInwestycje 1.ILO w Łańcucie , , , , ,81 2. ZS Nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie , , , , ,81 3. ZS Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie , , , ,31138,70 4. ZS Nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie , , , , ,13 5. Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie , , , , , ,27 Razem , , , , , ,27 7.PCKPiEZ w Łańcucie , , , , , ,48 8.PZOPP w Łańcucie ,54- 7, , ,82184,50 9.PPP w Łańcucie , ,097640,93420, Bursa Szkolna w Łańcucie , , , , ,70 Razem , , , , , ,18 OGÓŁEM , , , , ,45 ORW Wysoka ,63 Niepubliczne LO72 468,96 ZSTG Rakszawa ,00 ŁĄCZNIE ,68 Kwota subwencji oświatowej na rok ,00 Wykonane dochody w 2013 r , ,28 Kwota subwencji na 1 ucznia w 2013 r. LO5 724,73 szkoły zawodowej6 730,00

20 Wykonanie dochodów w szkołach i placówkach oświatowych Lp.Nazwa szkoły Wykonane dochody w 2011 r.Wykonane dochody w 2012 r.Wykonane dochody w 2013 r. 1.ILO w Łańcucie , , ,00 2.ZS Nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie , , ,00 3. ZS Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie , , ,00 4.ZS Nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie 2 967, , ,00 5.Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie , , ,00 Razem szkoły , , ,00 7.PCKPiEZ w Łańcucie , , ,00 8.PZOPP w Łańcucie , , ,00 9. Poradnia Psychologiiczno - Pedagogiczna w Łańcucie 1 267, ,30599,00 10.Bursa Szkolna w Łańcucie , , ,00 Razem placówki , , ,00 OGÓŁEM , , ,00

21 Wyniki egzaminu maturalnego i zawodowego szkół Powiatu Łańcuckiego

22 Zestawienie wyników matur – maj 2014 r. Lp. Nazwa szkoły Typ szkoły Liczba uprawnionych do egzaminu maturalnego Liczba przystępujących Liczba osób, które zdały Liczba osób, które nie zdaly z tego uprawnieni do egzaminu poprawkowego % zdawalności 1. I Liceum Ogólnokształcace im. H. Sienkiewicza w Łańcucie L O % 2. Zespół Szkół Nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie LO % LP % 3. Zespół Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie LO % T % 4. Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie T % 5. Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie T % RAZEM %

23 Zdawalność egzaminu maturalnego w poszczególnych powiatach województwa podkarpackiego

24 Zdawalność egzaminów maturalnych w poszczególnych typach szkół

25 Wyniki egzaminu maturalnego po egzaminie poprawkowym Lp. Nazwa szkoły Typ szkoły Liczba uprawnionych do egzaminu maturalnego Liczba przystępujących Liczba osób, które zdały Liczba osób, które nie zdaly z tego uprawnieni do egzaminu poprawkowego Liczba przystępujących do egzaminu poprawkowego Liczba osób, które zdały poprawkę Liczba osób, które nie zdaly poprawki Łącznie zdało % zdawalności w stosunku do osób przystępujacy ch do egzaminu 1. I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Łańcucie L O ,00% 2. Zespół Szkół Nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie LO ,08% LP ,15% 3. Zespół Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie LO ,06% T ,43% 4. Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie T ,27% 5. Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie T ,73% RAZEM ,80%

26

27 Wyniki egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2013/2014 Typ szkołyZawód Liczba uprawnionych do egzaminu Liczba przystępujacych do egzaminu Liczba uczniów, którzy zdali Liczba uczniów, którzy nie zdali Zdawalność w szkołach Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie Technikum Technik mechatronik ,0% Technik mechanik554180,0% Technik informatyk ,5% Technik teleinformatyk ,0% Technik elektronik ,1% Zasadnicza Szkoła Zawodowa Elektromechanik pojazdów samochodowych ,0% Zespół Szkół Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie Technikum Technik ekonomista ,2% Technik handlowiec ,3% Technik usług fryzjerskich ,6% Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie Technikum Technik pojazdów samochodowych ,1% Technik geodeta ,2% Technik architektury krajobrazu762433,3% Zasadnicza Szkoła Zawodowa Mechanik pojazdów samochodowych ,2%

28 Dziękuję za uwagę „Celem informacji jest nie tylko uzyskanie wiedzy na dany temat, lecz umożliwienie dzięki niej podjęcia właściwych działań.” Peter Drucker


Pobierz ppt "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu w roku szkolnym 2013/ 2014 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google