Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób ubogich i bezdomnych na przykładzie działań Bractwa Miłosierdzia im. św. Brata Alberta Wojciech Bylicki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktywizacja społeczna i zawodowa osób ubogich i bezdomnych na przykładzie działań Bractwa Miłosierdzia im. św. Brata Alberta Wojciech Bylicki."— Zapis prezentacji:

1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób ubogich i bezdomnych na przykładzie działań Bractwa Miłosierdzia im. św. Brata Alberta Wojciech Bylicki

2

3 Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta z siedzibą w Lublinie ul
Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta z siedzibą w Lublinie ul. Zielona 3 powstało grudnia 1991r. z inicjatywy ś.p. ks. Jana Mazura, który pragnął aby Bractwo nawiązując do historycznych wzorów pełniło posługę osobom bezdomnym i ubogim w duchu św. Brata Alberta.

4 Bractwo Miłosierdzia jest stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” jest organizacją katolicką posiadającą status organizacji pożytku publicznego działającą w sferze pomocy społecznej

5 oraz pomoc w powrocie do społeczeństwa.
MISJA BRACTWA Przywracanie osobom i rodzinom: bezdomnym, ubogim, bezrobotnym, chorym, uzależnionym, niepełnosprawnym ich godności osoby ludzkiej oraz pomoc w powrocie do społeczeństwa.

6 Struktura organizacyjna Bractwa
Biuro Obsługi Celów Statutowych Lublin ul. Zielona 3 Kuchnia św. Brata Alberta Lublin ul. Zielona 3 Ośrodek Wsparcia dla Osób Bezdomnych Lublin ul. Dolna P. Marii 32 Schronisko (całoroczne) Noclegownia (od 1 listopada Do 31 marca) Mieszkanie adaptacyjne Lublin ul. Rynek Ośrodek Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Bystrzejowice Trzecie Centrum Ekonomii Społecznej Lublin ul. Zielona 3

7 Misja Bractwa jest realizowana poprzez:
1. Kuchnia im. Św. Brata Alberta (ok. 500 gorących bezpłatnych posiłków dziennie, żywność odzież i meble), ul, Zielona 3. 2. Ośrodek Wsparcia dla osób Bezdomnych, w którego skład wchodzą: schronisko (35 os) ul. Dolna Panny Marii 32 noclegownia (ok.30 os), ul. Dolna Panny Marii 32 mieszkanie adaptacyjne (5 miejsc) ul. Rynek 3. Ośrodek Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Bractwa w Bystrzejowicach Trzecich 21 (18 km od Lublina) 4. Centrum Ekonomii Społecznej ul. Zielona 3

8 Kuchnia im. św. Brata Alberta prowadzi następujące działania:
Udzielanie wsparcia społecznego oraz minimalizowanie skutków marginalizacji społecznej osób najbardziej potrzebujących: - ubogich mieszkańców Lublina (osób samotnych, chorych, matek samotnie wychowujących i całych rodzin), - bezdomnych mieszkańców Lublina, chroniących się w różnych miejscach miasta (mieszkalnych i niemieszkalnych np. pustostany, altanki działkowe) - osób bezdomnych przebywających w naszym mieście przejazdem,

9 2. Zapewnienie osłony socjalnej, zapobiegającej degradacji biologicznej i społecznej osób i rodzin dotkniętych szeroko rozumianym ubóstwem, zabezpieczając najbardziej elementarne potrzeby życiowe człowieka: - Zabezpieczenie jednego, gorącego bezpłatnego posiłku dziennie, - wydawanie na bieżąco artykułów żywnościowych, (z darowizn oraz z programu „Dożywiania najbiedniejszej ludności Unii Europejskiej” dostarczanych poprzez Bank Żywności) - przygotowywanie świątecznych paczek żywnościowych; - przygotowywanie paczek „mikołajkowych” dla dzieci naszych podopiecznych - prowadzenie punktu przyjmowania i wydawania ubrań, sprzętu gospodarstwa domowego i mebli,

10 3. Zapobieganie bierności życiowej osób dotkniętych bezdomnością poprzez odbudowywanie, kształtowanie i podtrzymywanie umiejętności: - uczenia się samodzielnego funkcjonowania w środowisku, - pełnienia ról społecznych (rodzinnych, zawodowych, obywatelskich), - aktywnego uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej.

11 4. Prowadzenie punktu informacyjno – poradniczego dla osób szukających pomocy i tych, które chcą wspierać osoby potrzebujące: Biuro Kuchni stanowi między innymi punkt pierwszego kontaktu z osobami, które znalazły się w trudnej sytuacji i szukają pomocy: a) rozmowy z podopiecznymi, prowadzone są przez pracowników i wolontariuszy Bractwa : - informowanie o formach udzielanego wsparcia przez Bractwo, - indywidualne Spotkania osób potrzebujących wsparcia z duszpasterzem osób bezdomnych, - udzielanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy w innych miejscach w Lublinie. b) udzielanie zapomóg finansowych (na leki oraz losowych) c) kontakt osobisty i telefoniczny z darczyńcami;

12 Kuchnia funkcjonuje jako „kuchnia społeczna” to znaczy:
W obsłudze Kuchni aktywnie uczestniczą jako wolontariusze mieszkańcy Schroniska dla Bezdomnych Bractwa Miłosierdzia oraz podopieczni, którzy wcześniej korzystali z pomocy Stowarzyszenia. Na terenie Kuchni są organizowane „prace społecznie użyteczne” oraz staże, w których uczestniczą osoby bezrobotne i bezdomne. Kuchnia prawie w 90% jest finansowana z darowizn osób fizycznych i firm z terenu Miasta Lublina oraz podlublskich parafii (płody rolne) dotacja Gminy Lublin 20 tyś zł na rok 2011

13 Dane liczbowe za 2010 rok 1) pomoc żywnościowa a) gotowany posiłek posiłków b) wydawanie produktów żywnościowych razy c) śniadanie wielkanocne osób d) paczki wielkanocne wydano w ilości sztuk e) wigilia – 22 grudnia, przygotowana dla osób f) paczki bożonarodzeniowe sztuk g) paczki mikołajkowe dla dzieci sztuk

14 Liczba osób objętych pomocą w 2010 roku
Ogółem osób - kobiety - mężczyźni - dzieci W tym 12% stanowią osoby bezdomne Odnotowaliśmy wzrost liczby osób obsługiwanych w stosunku do roku o 6%

15 Kuchnia „im. św. Brata Alberta” Bractwa Miłosierdzia Lublin ul
Kuchnia „im. św. Brata Alberta” Bractwa Miłosierdzia Lublin ul. Zielona 3

16 Ośrodek Wsparcia dla osób Bezdomnych, w którego skład wchodzą:
- schronisko (35 os) ul. Dolna Panny Marii 32 - noclegownia (ok.30 os), ul. Dolna Panny Marii 32 - mieszkanie adaptacyjne (5 miejsc) ul. Rynek

17 Ośrodek Wsparcia dla Osób Bezdomnych Bractwa Miłosierdzia im. św
Ośrodek Wsparcia dla Osób Bezdomnych Bractwa Miłosierdzia im. św. Brata Alberta, Lublin ul. Dolna Panny Marii 32

18 OŚRODEK WSPARCIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH
wpisując się w lokalną sieć wsparcia lubelskiej społeczności osób bezdomnych działa w następujących obszarach: 1. Osłona socjalna schronienie pomoc żywnościowa pomoc rzeczowa

19 2. Ochrona zdrowia pomoc w uzyskaniu ubezpieczenia zdrowotnego
pomoc przedmedyczna i medyczna wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne profilaktyka, działania interwencyjne, motywowanie do leczenia odwykowego, wspieranie osób realizujących terapię leczenia uzależnień pomoc w uzyskaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/ niezdolności do pracy pomoc w ubieganiu się o miejsce w domu pomocy społecznej

20 3. pomoc żywnościowa a) całodzienne wyżywienie mieszkańców schroniska 62 osoby b) posiłki dla mieszkańców noclegowni osób c) (śniadania, kolacje - od poniedziałku do piątku, całodzienne wyżywienie w soboty, niedziele i święta) posiłki dla przyjmowanych do schroniska osób interwencyjne osoby d) udzielana doraźnie w ośrodku dla osób z zewnątrz: - posiłek na miejscu razy

21 Mieszkanie adaptacyjne dla 5 osób bezdomnych

22 Aby zapewnić kontynuację działań, oprócz zaspokojenia podstawowych potrzeb osób bezdomnych i ubogich (tj. wyżywienia i schronienia) Bractwo wychodzi naprzeciw zmieniającemu się otoczeniu. Taką zmianą jest zmiana i rozszerzenie form pomocy osobom potrzebującym – tzw. „pomoc do samopomocy”

23 Aby dawać nie tylko tak zwaną „rybę”
ale przede wszystkim dla tych, którzy są zdolni do aktywności i pracy „wędkę” Postanowiliśmy podjąć działania zmierzające do aktywizacji podopiecznych w szczególności osób bezdomnych i bezrobotnych.

24 Ośrodek Aktywizacji Społecznej i Zawodowej jako nowa forma pomocy osobom bezdomnym

25 Cel Ośrodka Aktywizacja społeczna i zawodowa Należy przez to rozumieć:
– działania o charakterze samopomocowym, mającym na celu odbudowanie oraz podtrzymanie, u osoby doświadczającej wykluczenia społecznego, uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu oraz odnawianie lub uzyskanie nowych umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy lub w podmiotach ekonomii społecznej.

26 Realizowane poprzez: 1. Reintegracja społeczna
a) Warsztaty psychoedukacyjne z psychologiem, w zakresie rozwijania inteligencji emocjonalnej, prowadzone w formie zajęć warsztatowych obejmujących między innymi: zajęcia z komunikacji społecznej, asertywność, wzmacnianie samooceny i poczucia własnej wartości, radzenie sobie ze stresem i przezwyciężanie problemów życiowych, naukę obierania sobie celów i sposobów ich realizacji. b) Indywidualne spotkania z pracownikiem socjalnym, których celem jest podęcie próby odbudowy właściwych relacji pomiędzy osobom bezdomną a społeczeństwem zmierzające do usamodzielnienia osób objętych wsparciem.

27 Reintegracja zawodowa
1. Warsztaty zawodowe, prowadzone przez doradcę zawodowego obejmujące, edukację personalną i zawodową uczestników, umożliwiającą: - nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, - nabycie umiejętności przygotowania własnego CV, listu motywacyjnego, pisania pism urzędowych i podań, - nauka autoprezentacji i symulowane rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. 2. Realizacja prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych i bezdomnych skierowanych z Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku. 3. Staże zawodowe dla osób bezdomnych i bezrobotnych skierowanych z Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie np. pracownik budowlany pracownik gospodarczy, zaopatrzeniowiec. 4. Aktywizacja podopiecznych poprzez zlecenia zewnętrzne np. układanie kostki brukowej, drobne prace remontowe, zagospodarowanie terenów zielonych itp.

28 Ośrodek Aktywizacji Społecznej i Zawodowej w Bystrzejowicach
jest podmiotem ekonomii społecznej działającym na rzecz osób wykluczonych społecznie w szczególności na rzecz osób bezdomnych.

29 Beneficjenci: Ośrodek działa na rzecz osób dotkniętych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych, znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

30 w powrocie do zatrudnienia i pełnienia ról społecznych.
Cel główny Wyrównywanie szans dla dyskryminowanych oraz najsłabszych grup społecznych w powrocie do zatrudnienia i pełnienia ról społecznych.

31 Cele szczegółowe Zwiększenie motywacji podopiecznych do zmiany własnej sytuacji życiowej, Wyposażenie podopiecznych w wiedzę i umiejętności niezbędne do aktywnego powrotu do społeczeństwa, Podniesienie poziomu wiedzy u podopiecznych z zakresu poruszania się po rynku pracy oraz umiejętności psychospołecznych (komunikacja, zarządzanie własnym czasem, planowanie, itp..), Wypracowanie modelu działań aktywizacyjnych osób bezdomnych,

32 Ośrodek

33 Wizja Ośrodka w przyszłości
Dom dla bezdomnych. Aktywizacja społeczna. Aktywizacja zawodowa w warsztatach: - budowlany, - kulinarny, - stolarski, - kowalski. Mieszkania adaptacyjne (dla 8 osób) Integracja ze społecznością lokalną Docelowo w Ośrodku zamieszka 35 osób bezdomnych.

34 Ośrodek w przyszłości

35 Brygada brukarska

36 Układanie kostki brukowej przed Ośrodkiem Wsparcia przy ul
Układanie kostki brukowej przed Ośrodkiem Wsparcia przy ul. Dolnej Panny Marii 32

37 A oto efekt pracy naszej brygady brukarskiej – aktywizacja w ramach podwykonawstwa

38 Program Aktywizacji 1. Grupy wsparcia:
- dla osób z problemem bezdomności - dla osób z problemem uzależnienia 2. Indywidualne poradnictwo terapeutyczne 3. Specjalistyczne kursy zawodowe zakończone egzaminem czeladniczym, w specjalnościach: - pomoc kuchenna - pracowników robót wykończeniowych - inne w zależności od zapotrzebowania rynku pracy 4. Praktyczna nauka zawodu w w/w specjalnościach: 5. Pośrednictwo pracy, min 3 oferty pracy dla każdego uczestnika w zawodzie, do którego były przygotowywane w Ośrodku

39 Program Aktywizacji Alternatywne formy spędzania wolnego czasu - spotkania integracyjne realizowane jako uzupełnienie i urozmaicenie realizowanych działań. Wypłacanie świadczeń pieniężnych dla uczestników Podczas realizacji programu przewiduje się wypłacanie świadczeń pieniężnych dla uczestników, w celu podjęcia próby nauczenia w praktyce racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami.

40 Jak chcemy to sfinansować ?
MPiPS „Powrót osób bezdomnych do społeczności”, RPO WL na Lata , PO KL na lata , PO FIO, Szwajcarsko-Polski Program Współpracy (Priorytet 4. Rozwój społeczny i zasobów ludzkich), 1% OPP, Działalność gospodarcza/aktywizacja, Inne.

41

42

43 Działalności Bractwa Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta

44 Działalności Bractwa Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta

45

46

47 Działalności Bractwa Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta

48

49

50

51

52 Dziękuję za uwagę Wojciech Bylicki wbylicki@albert.lublin.pl


Pobierz ppt "Aktywizacja społeczna i zawodowa osób ubogich i bezdomnych na przykładzie działań Bractwa Miłosierdzia im. św. Brata Alberta Wojciech Bylicki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google