Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, dnia 16 października 2001 Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare Ul. Krucza 36, Warszawa tel. 695-99-10, fax 695-99-12

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, dnia 16 października 2001 Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare Ul. Krucza 36, Warszawa tel. 695-99-10, fax 695-99-12"— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, dnia 16 października 2001 Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare Ul. Krucza 36, Warszawa tel. 695-99-10, fax 695-99-12 http://www.wwpwp.it.pl Od Phare CBC (1994-2003) do INTERREG (2004-.....)

2 Jednym z najważniejszych warunków członkostwa Polski w Unii Europejskiej jest stworzenie struktur i przygotowanie kadr do wdrażania polityk europejskich, w tym polityki spójności społeczno-gospodarczej. Dwa lata, które pozostały do końca roku 2003, to minimalny okres konieczny do spełnienia tego warunku. I N T E R R E G - M y w i e m y j a k s i ę t o r o b i

3 Strategicznym celem Władzy Wdrażającej jest uczestnictwo w zarządzaniu Funduszami Strukturalnymi Unii Europejskiej, w szczególności Inicjatywą Komisji Europejskiej - INTERREG. Umiejętności niezbędne dla realizacji tego zadania pracownicy Władzy Wdrażającej zdobywają od 1994, przy realizacji programów współpracy przygranicznej Phare - w latach 1994-1999 największego programu w dziedzinie rozwoju regionalnego.

4 Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare (WWPWP) została powołana w Urzędzie Rady Ministrów pod koniec 1994 roku. Po zmianach związanych z reformą centrum administracyjnego w roku 1997, WWPWP stała się jednostką podległą MSWiA. W latach 1994-1999 Władza Wdrażająca zarządzała ponad 25% środków pomocy Unii Europejskiej dla Polski. WWPWP jako jedyna jednostka w Polsce realizowała, w tak dużym zakresie, projekty inwestycyjne, głównie w dziedzinie infrastruktury transportowej i ochrony środowiska, w mniejszym stopniu w dziedzinach zasobów ludzkich, rozwoju gospodarczego, infrastruktury komunalnej oraz rolnictwa. I N T E R R E G - M y w i e m y j a k s i ę t o r o b i

5 Zasięg geograficzny programów realizowanych przez Władzę Wdrażającą: -CBC Polska-Niemcy (Zachodniopomorskie, Lubuskie, Dolnośląskie) -CBC Polska-Czechy (Dolnośląskie, Opolskie, Śląskie) -CBC Polska-Słowacja (Śląskie, Małopolskie, Podkarpackie) -CBC Polska-Region Morza Bałtyckiego (Zachodniopomorskie, Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie) -Zintegrowany Program dla Granicy Wschodniej (Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie, Lubelskie, Podkarpackie) I N T E R R E G - M y w i e m y j a k s i ę t o r o b i

6 Nasze doświadczenia i dokonania: Przygotowujemy dokumenty programowe spełniające warunki odnośnych dokumentów w Funduszach Strukturalnych Stworzyliśmy funkcjonujące struktury programowania na poziomie regionalnym, które mogą służyć wdrażaniu Funduszy Strukturalnych Posiadamy doświadczenie w kontaktach z odpowiednimi służbami Komisji Europejskiej, krajów członkowskich, jak również z międzynarodowymi organizacjami grupującymi regiony Prowadzimy pełną obsługę merytoryczną i finansowo-księgową wszystkich realizowanych projektów zarówno dla potrzeb Rządu Polskiego jak i Komisji Europejskiej Przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy największą liczbę przetargów zgodnie z zasadami określonymi przez Komisję Europejską Środki przekazane przez Komisję Europejską wykorzystujemy praktycznie w 100%. I N T E R R E G - M y w i e m y j a k s i ę t o r o b i

7 Przygotowujemy dokumenty programowe spełniające warunki odnośnych dokumentów w Funduszach Strukturalnych I N T E R R E G - M y w i e m y j a k s i ę t o r o b i

8 Stworzyliśmy funkcjonujące struktury programowania na poziomie regionalnym, które mogą służyć wdrażaniu Funduszy Strukturalnych. Istniejące kontakty robocze z instytucjami na szczeblu regionalnym zarówno w Polsce jaki i w krajach sąsiadujących pozwolą na płynne przejście do programowania INTERREG-u. I N T E R R E G - M y w i e m y j a k s i ę t o r o b i

9 Sekretariat RKS Panel Ekspertów Ocena ankiet projektów przez WWPWP, przedstawicieli instytucji regionalnych oraz niezależnych konsultantów Krajowy Komitet Sterujący ( marszałkowie, wojewodowie, przedstawiciele Euroregionów oraz odpowiednich ministerstw) zatwierdzenie listy projektów dla całego programu Wspólny Komitet Współpracy przedstawiciele Polski i kraju sąsiadującego - posiedzenia - 2 razy w roku ostateczne zatwierdzenie listy projektów, ocena postępów realizacji programu Komitet Zarządzający Phare (Bruksela) Ostateczne zatwierdzenie programu Memorandum Finansowe (umowa pomiędzy polskim Rządem a Komisją Europejską) dopiero po jej podpisaniu mogą być podejmowane jakiekolwiek działania finansowe związane z realizacją programu Gmina/Powiat Regionalne Komitety Sterujące Stworzenie wojewódzkich rankingów projektów spośród propozycji pozytywnie ocenionych przez Panel Ekspertów I N T E R R E G - M y w i e m y j a k s i ę t o r o b i

10 Posiadamy doświadczenie w kontaktach z odpowiednimi służbami Komisji Europejskiej, instytucjami krajów członkowskich, jak również z międzynarodowymi organizacjami grupującymi regiony. W trakcie wdrażania programów Phare, w szerokim zakresie współpracowaliśmy nie tylko z DG Enlargment, ale również z DG Regio odpowiedzialnym za koordynację Funduszy Strukturalnych I N T E R R E G - M y w i e m y j a k s i ę t o r o b i

11

12 Prowadzimy pełną obsługę merytoryczną i finansowo-księgową wszystkich realizowanych projektów zarówno dla potrzeb Rządu Polskiego jak i Komisji Europejskiej. Wielkość środków zarządzanych przez naszą jednostkę, wymagała stworzenia i wdrożenie efektywnego informatycznego systemu monitorowania realizacji projektów. I N T E R R E G - M y w i e m y j a k s i ę t o r o b i

13

14 Wielkość środków finansowych zarządzanych przez Władzę Wdrażającą w kolejnych latach (w mln EUR): I N T E R R E G - M y w i e m y j a k s i ę t o r o b i

15 Ilość operacji księgowych (do X.2001) I N T E R R E G - M y w i e m y j a k s i ę t o r o b i

16 Przygotowaliśmy i rozstrzygnęliśmy największą w Polsce liczbę przetargów przeprowadzonych zgodnie z zasadami określonymi przez Komisję Europejską. Znaczącą większość tych przetargów dotyczyła dużych projektów infrastrukturalnych. Z ponad 600 dotychczas przeprowadzonych przetargów większość z nich zorganizowano zgodnie z procedurą Międzynarodowego Przetargu Otwartego. I N T E R R E G - M y w i e m y j a k s i ę t o r o b i

17 Ilość projektów i kontraktów I N T E R R E G - M y w i e m y j a k s i ę t o r o b i

18

19 Władza Wdrażająca zatrudnia 28 osób. Realizowanie tak wielu programów, przy tak niewielkim zespole, możliwe jest jedynie dzięki dużej wiedzy, zaangażowaniu i doświadczeniu pracowników. Przeważająca część zatrudnionych, szczególnie kadra kierownicza, pracuje od początku powstania jednostki. Zespoły wdrążające składają się przede wszystkim z inżynierów specjalizujących się w drogownictwie lub ochronie środowiska, co jest istotnym warunkiem właściwego zarządzania projektami. I N T E R R E G - M y w i e m y j a k s i ę t o r o b i

20 Schemat Organizacyjny I N T E R R E G - M y w i e m y j a k s i ę t o r o b i

21 Środki przekazane przez Komisję Europejską wykorzystujemy praktycznie w 100%. Biorąc pod uwagę liczebność naszej jednostki oraz sumę faktycznie zakontraktowanych i wydatkowanych środków finansowych jesteśmy jednostką najbardziej efektywnie i ekonomicznie zarządzającą środkami pomocy zagranicznej. I N T E R R E G - M y w i e m y j a k s i ę t o r o b i

22 Procentowe wykorzystanie środków *Programy 1998-2000 są w trakcie realizacji I N T E R R E G - M y w i e m y j a k s i ę t o r o b i

23 W 1995 stworzyliśmy Fundusz Małych Projektów instrument finansowy, który wspiera tworzenie transgranicznych kontaktów i więzi międzyludzkich. Fundusz ten wdrażany przy wykorzystaniu struktur 14 polskich Euroregionów jest istotnym elementem promowania idei euroregionalnych, a szerzej idei integracji europejskiej. Olbrzymia ilość zrealizowanych projektów (ponad 2200) będzie procentować w wykorzystywaniu podobnych instrumentów w ramach Funduszy Strukturalnych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. I N T E R R E G - M y w i e m y j a k s i ę t o r o b i

24

25 Jesteśmy gotowi do podzielenia się naszymi doświadczeniami. Wszystkie województwa w Polsce będą objęte programami rozwoju regionalnego finansowanymi przez Unię Europejską. Możemy im zaoferować wszechstronną pomoc zarówno w przygotowaniu programu, stworzeniu właściwych struktur, jak i sprawnej implementacji projektów. I N T E R R E G - M y w i e m y j a k s i ę t o r o b i


Pobierz ppt "Warszawa, dnia 16 października 2001 Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare Ul. Krucza 36, Warszawa tel. 695-99-10, fax 695-99-12"

Podobne prezentacje


Reklamy Google