Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DOFINANSOWYWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I OCHRONY PRZYRODY PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DOFINANSOWYWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I OCHRONY PRZYRODY PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE."— Zapis prezentacji:

1 DOFINANSOWYWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I OCHRONY PRZYRODY PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE Spotkanie informacyjne Manowo 19.03.2014 Zalesie 20.03.2014 r.

2 Krótkie podsumowanie ubiegłorocznego konkursu W roku 2013 nabór wniosków na zadania z zakresu EE i OP był prowadzony od 1 stycznia 2013 do 31 października 2013 roku. Ogółem wpłynęło 170 wniosków EE i OP Dofinansowano 111 projektów na kwotę 12 433 428zł Całkowita wartość dofinansowanych projektów 36 179 602zł Uzyskana dźwignia finansowa 291% WFOŚiGW w Szczecinie

3 Podsumowanie ubiegłorocznego konkursu Zestawienie projektów braki formalne, niekompletne dokumenty, niedotrzymanie terminów, brak zbilansowania środków na realizacje, brak potwierdzenia środków własnych, odrzucenie poprzez inne podmioty finansujące, słabość merytoryczna, WFOŚiGW w Szczecinie WpłynęłoOdrzuconoDofinansowano EE1484999 OP221012

4 Cel dofinansowania projektów EE i OP Nadrzędnym celem wydatkowania środków publicznych na dofinansowanie projektów EE i OP jest nabycie „efektów ekologicznych”. Misją Funduszu jest maksymalizowanie efektu ekologicznego przy wydatkowaniu zaplanowanych kwot pieniężnych. WFOŚiGW w Szczecinie

5 Nabór w trybie ciągłym Celem naboru jest przekazanie środków finansowych na realizację najlepszych i najciekawszych zadań z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Nabór jest realizowany w trybie ciągłym od 02.01.2014 do 31.06.2014 lub do wyczerpania środków przeznaczonych na konkurs. WFOŚiGW w Szczecinie

6 Dokumenty konkursowe „Regulamin naboru wniosków na projekty z zakresu edukacji ekologicznej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2014” „Regulamin naboru wniosków na projekty z zakresu ochrony przyrody w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2014” Wniosek na właściwym formularzu wraz z załącznikami. Druk zapotrzebowania, rozliczenia projektu, rozliczenia kosztu całkowitego WFOŚiGW w Szczecinie

7 Co może być przedmiotem projektu EE: warsztaty edukacyjne, publikacje oraz audycje o tematyce ekologicznej, kursy, szkolenia, studia podyplomowe, seminaria, konferencje i sympozja, programy i kampanie edukacyjne i informacyjne, ścieżki przyrodnicze i izby edukacyjne, budowa i wyposażenie ośrodków edukacji ekologicznej, konkursy propagujące wiedzę ekologiczną o zasięgu ponadlokalnym. inne projekty przynoszące efekty ekologiczne. WFOŚiGW w Szczecinie

8 Co może być przedmiotem projektu OP: wspieranie realizacji programów czynnej ochrony przyrody, wspieranie zadań ochrony przyrody wykonywanych przez służby ochrony przyrody województwa zachodniopomorskiego, restytucja i reintrodukcja gatunków cennych i zagrożonych, ochrona w ramach obszarów Natura 2000, wspieranie zadań służb ochrony przyrody z terenu województwa zachodniopomorskiego. inne projekty przynoszące efekty ekologiczne. WFOŚiGW w Szczecinie

9 Ocena wniosków Ocena wniosków jest dwuetapowa: 1.Ocena wstępna: –kompletność, –zgodność z listą priorytetów, –zasięg terytorialny, –zbilansowane finansowanie, WFOŚiGW w Szczecinie

10 Ocena wniosków Ocena wniosków jest dwuetapowa: 2. Ocena końcowa: -kwalifikacje zespołu projektowego, wykonalność, przejrzystość, spójność planu działań, zaawansowanie przedsięwzięcia np. podpisane porozumienia, patronaty itp., - atrakcyjność i nowatorstwo programu, zgodność z polityką ekologiczną i innymi dokumentami o charakterze strategicznym, - montaż finansowy i zewnętrzne źródła finansowania. WFOŚiGW w Szczecinie

11 Finansowanie w 2014 Projekty inwestycyjne wyłonione w drodze naboru, otrzymują dofinansowanie ze środków Funduszu w wysokości maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowanych projektu przypadku dotacji lub przekazania środków i do 90% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku pożyczki. WFOŚiGW w Szczecinie

12 Finansowanie w 2014 Projekty nieinwestycyjne (np: programy edukacyjne, szkolenia, warsztaty, konferencje, imprezy ekologiczne, wydawnictwa, publikacje, audycje, reintrodukcja i restytucja gatunków, prace pielęgnacyjne i ochrona czynna gatunków i siedlisk) wyłonione w drodze naboru, otrzymują dofinansowanie ze środków Funduszu w wysokości maksymalnie do 75% kosztów kwalifikowanych projektu przypadku dotacji lub przekazania środków i do 90% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku pożyczki. WFOŚiGW w Szczecinie

13 Finansowanie w 2014 JAK ZACZĄĆ ? WFOŚiGW w Szczecinie

14 STRONA www.wfos.szczecin.pl WFOŚiGW w Szczecinie

15 Dokumenty konkursowe WFOŚiGW w Szczecinie

16 Dokumenty konkursowe WFOŚiGW w Szczecinie

17 NOWE FORMULARZE WNIOSKÓW WFOŚiGW w Szczecinie Wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego dla jednostek samorządu terytorialnego (JST)Wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) Wniosek o dofinansowanie zadania nieinwestycyjnego dla jednostek samorządu terytorialnego (JST)Wniosek o dofinansowanie zadania nieinwestycyjnego dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) Wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego dla przedsiębiorców i innych podmiotów niebędących jednostkami samorządu terytorialnegoWniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego dla przedsiębiorców i innych podmiotów niebędących jednostkami samorządu terytorialnego Wniosek o dofinansowanie zadania nieinwestycyjnego dla przedsiębiorców i podmiotów niebędących jednostkami samorządu terytorialnegoWniosek o dofinansowanie zadania nieinwestycyjnego dla przedsiębiorców i podmiotów niebędących jednostkami samorządu terytorialnego Wniosek dla państwowych jednostek budżetowych (PJB)

18 NOWE FORMULARZE WNIOSKÓW WFOŚiGW w Szczecinie

19 NOWE FORMULARZE WNIOSKÓW WFOŚiGW w Szczecinie

20 NOWE FORMULARZE WNIOSKÓW WFOŚiGW w Szczecinie

21 NOWE FORMULARZE WNIOSKÓW WFOŚiGW w Szczecinie

22 NOWE FORMULARZE WNIOSKÓW WFOŚiGW w Szczecinie

23 NOWE FORMULARZE WNIOSKÓW WFOŚiGW w Szczecinie

24 NOWE FORMULARZE WNIOSKÓW WFOŚiGW w Szczecinie

25 ZAŁĄCZNIKI WFOŚiGW w Szczecinie

26 PLAN FINANSOWANIA WFOŚiGW w Szczecinie

27 PRELIMINARZ WFOŚiGW w Szczecinie

28 HARMONOGRAM WFOŚiGW w Szczecinie

29 DOTACJE NA PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE DO 75% (KATALOG KOSZTÓW) - Do katalogu kosztów kwalifikowanych dodano umowy zlecenia i umowy o dzieło związane z realizowanym zadaniem w tym: honoraria dla członków jury, umowy za przygotowanie i prowadzenie zajęć ekologicznych realizowanych w ramach programów edukacyjnych, honoraria dla prelegentów, tłumaczenie, korekty, konsultacji naukowej, grafiki, zdjęć, itp. (łączna wartość umów objętych dofinansowaniem nie może przekroczyć kwoty 5.000,00 zł). - Możliwość uznania innych kosztów pod warunkiem wskazania zasadności ich poniesienia. WFOŚiGW w Szczecinie

30 KATALOG KOSZTÓW WFOŚiGW w Szczecinie

31 MONTAŻ FINANSOWY WFOŚiGW w Szczecinie

32 KARTY EFEKTU EKOLOGICZNEGO WFOŚiGW w Szczecinie

33 KARTY EFEKTU EKOLOGICZNEGO WFOŚiGW w Szczecinie

34 Budowa Ośrodka Szkoleniowo Badawczego ZO PZŁ Koszalin w Manowie Cel zadania: Budowa ośrodka edukacyjno badawczego umożliwiającego prowadzenie edukacji przyrodniczo-leśnej, promocji zasad i etyki łowiectwa, badania i wdrożenia w zakresie reintrodukcji i restytucji gatunków, promocję ekologii i ochrony środowiska. Zadanie uzyskało w roku 2010 wsparcie finansowe w formie dotacji ze środków NFOŚiGW w ramach Programu Priorytetowego Edukacji Ekologiczna Koszt całkowity (zł) Kwota dofinansowania zadania ze strony WFOSiGW (zł) Inne źródła finansowania: ( zł) Efekt ekologiczny 2 833 430,001 101 450,00NFOŚiGW - 1 665 130,00 Środki własne - 66 850,00 stworzenie nowoczesnej bazy edukacyjnej realizującej zadania i programy edukacyjne dla różnych grup społecznych z zakresu edukacji przyrodniczo- leśnej z elementami łowiectwa. WFOŚiGW w Szczecinie

35 Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu Cel zadania: Budowa transgranicznego ośrodka edukacji ekologicznej wyposażonego w sale tematyczne umożliwiające podnoszenie wiedzy uczestników zajęć z zakresu ochrony środowiska i ekologii z wykorzystaniem walorów przyrodniczych. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze strony instrumentu finansowego INTERREG IVA. Koszt całkowity (zł) Kwota dofinansowa nia zadania ze strony WFOSiGW (zł) Inne źródła finansowania: ( zł) Efekt ekologiczny 7 346 590,001 500 000,00Interreg IVA - 4 452 418,00 Środki własne - 1 394 172,00 Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczestników zajęć ze szczególnym uwzględnieniem treści przekazywanych z wykorzystaniem wyposażenia zlokalizowanego w salach tematycznych. Planowana roczna frekwencja ok. 4.000 osób WFOŚiGW w Szczecinie

36 Reintrodukcja zająca szaraka na terenie koszalińskiego okręgu łowieckiego Cel zadania: Realizacja programu reintrodukcji zająca szaraka wśród 15 kół łowieckich zrzeszonych w ZO PZŁ Koszalin. Zadanie uzyskało 100% dotację w kwocie 375.000,00 zł ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego Ochrona Przyrody i Krajobrazu Koszt całkowity (zł) Kwota dofinansowa nia zadania ze strony WFOSiGW (zł) Inne źródła finansowania: ( zł) Efekt ekologiczny 375 000,000,00Środki własne – 375 000,00Wsiedlenie 1500 osobników zająca na obwodach polnych 15 kół łowieckich zrzeszonych w PZŁ ZO Koszalin WFOŚiGW w Szczecinie

37 Gatunek dzik - powrót do natury Cel zadania: Przywrócenie u dzików, żerujących w miejscach zurbanizowanych, naturalnych instynktów poprzez odłowienie ich, umieszczeniu w zagrodach adaptacyjnych, doprowadzenie do dobrej kondycji zdrowotnej, a następnie wypuszczenie do naturalnego środowiska. Zadanie realizowane cyklicznie od 2008 r. Koszt całkowity (zł) Kwota dofinansowa nia zadania ze strony WFOSiGW (zł) Inne źródła finansowania: ( zł) Efekt ekologiczny 174 951,0063 663,00Środki własne – 111 290,00Odławianie z miejsc zurbanizowanych województwa zachodniopomorskiego ok. 90 osobników dzika i ich wpuszczenie do środowiska naturalnego. WFOŚiGW w Szczecinie

38 W sprawach nie uregulowanych Regulaminem Konkursu mają zastosowanie : „Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie”. WFOŚiGW w Szczecinie

39 Składanie wniosków Wnioski o dofinansowanie należy składać od 02.01.2014 do dnia 31.06.2014 w sekretariatach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesyłać pocztą lub kurierem na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Biuro Szczecin ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin Biuro Koszalin ul. Kościuszki 33, 75-415 Koszalin Uwaga! Dla wniosków przesyłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji dokumentacji w sekretariacie WFOŚiGW. WFOŚiGW w Szczecinie

40 Składanie wniosków Uwaga: Wniosek należy złożyć w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (na nośniku CD lub pen-drive) zapisany w pliku umożliwiającym edycję danych. WFOŚiGW w Szczecinie

41 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin 091 486 15 56 E-mail: sekretariat@wfos.szczecin.plsekretariat@wfos.szczecin.pl www.wfos.szczecin.pl


Pobierz ppt "DOFINANSOWYWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I OCHRONY PRZYRODY PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google