Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wpływ drgań na budynki i ludzi w budynkach – rola badań in situ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wpływ drgań na budynki i ludzi w budynkach – rola badań in situ"— Zapis prezentacji:

1 Wpływ drgań na budynki i ludzi w budynkach – rola badań in situ
Prof. dr. hab. inż. Krzysztof Stypuła

2 PRZEDMIOT ROZWAŻAŃ Drgania mechaniczne = wibracje
Są to, zachodzące w czasie, ruchy (zmiany położenia cząstek ośrodka), oscylujące wokół pewnego położenia równowagi.

3 PRZEDMIOT ROZWAŻAŃ Drgania mechaniczne = wibracje
Wykres tych zaburzeń w kolejnych chwilach czasu to tzw. przebieg czasowy drgań zwany też wibrogramem

4 PRZEDMIOT ROZWAŻAŃ Drgania mechaniczne = wibracje
Drgania mechaniczne rozprzestrzeniają się w ośrodku sprężystym jako tzw. fale sprężyste. Jedna cząsteczka wprawiona w ruch wywołuje ruch cząsteczki sąsiedniej (na skutek działania sił międzycząsteczkowych), ta wprawia w ruch kolejną i tak ruch przekazuje się coraz dalej, podczas gdy punkt położenia równowagi każdej z cząstek nie przemieszcza się (pozostaje na swoim dotychczasowym miejscu).

5 PRZEDMIOT ROZWAŻAŃ Źródła drgań
Drgania obiektów budowlanych mogą być efektem: zjawisk naturalnych (wiatr, trzęsienia ziemi) działalności człowieka: praca maszyn i urządzeń, przejazdy pojazdów (drgania komunikacyjne = transportowe), odstrzały materiałów wybuchowych (kamieniołomy, wybuchy bomb, wyburzenia budynków), prace budowlane (wbijanie w grunt pali fundamentowych i ścianek szczelnych, zagęszczanie gruntu w tym praca walców wibracyjnych), poszukiwania geofizyczne metodami sejsmicznymi, tąpnięcia w kopalniach, itd.

6 UREGULOWANIA PRAWNE Ustawy
Ustawa „Prawo ochrony środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz. U. z 2001, Nr 62, poz. 627) „Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” z dnia 9 listopada 2000 (Dz.U. z 2000r. Nr 109, poz. 1157) „Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie” z dnia 13 kwietnia 2007 (Dz.U. z 2007 roku, Nr 75, poz. 493) – odpowiedzialność za szkody Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U Nr 89 poz. 414)

7 UREGULOWANIA PRAWNE Ustawa „Prawo ochrony środowiska”
W art. 3 stwierdzono m.in., że ilekroć w Ustawie jest mowa o: 4) emisji - rozumie się przez to wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi: a) substancje, b) energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne. 49) zanieczyszczeniu - rozumie się przez to emisję, która może być szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, może powodować szkodę w dobrach materialnych, może pogarszać walory estetyczne środowiska lub może kolidować z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska, Tak więc, w świetle Ustawy: wibracje = zanieczyszczenie czyli wszystkie wymagania odnoszące się do emisji zanieczyszczeń dotyczą także emisji drgań.

8 UREGULOWANIA PRAWNE Ustawa „Prawo ochrony środowiska”
Art. 6 1. Kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu. 2. Kto podejmuje działalność, której negatywne oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpoznane, jest obowiązany, kierując się przezornością, podjąć wszelkie możliwe środki zapobiegawcze. Art. 7 1. Kto powoduje zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty usunięcia skutków tego zanieczyszczenia. 2. Kto może spowodować zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty zapobiegania temu zanieczyszczeniu.

9 UREGULOWANIA PRAWNE Ustawa „Prawo ochrony środowiska”
Art. 137 Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom polega na zapobieganiu lub ograniczaniu wprowadzania do środowiska substancji lub energii. Art. 139 Przestrzeganie wymagań ochrony środowiska związanych z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów zapewniają zarządzający tymi obiektami.

10 UREGULOWANIA PRAWNE Ustawa „Prawo ochrony środowiska”
art. 147a, którego ustęp 1 brzmi: 1. Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani zapewnić wykonanie pomiarów wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska przez: 1) akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm.) lub 2) laboratorium posiadające uprawnienia do badania właściwości fizykochemicznych, toksyczności i ekotoksyczności substancji i preparatów nadane w trybie ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z późn. zm.) w zakresie badań, do których wykonywania są obowiązani. Do instalacji i urządzeń zalicza się także budowle w tym drogi, linie kolejowe, linii tramwajowe, lotniska oraz porty.

11 UREGULOWANIA PRAWNE Ustawa „Prawo budowlane”
Art. 5. 1. Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: a) bezpieczeństwa konstrukcji, b) bezpieczeństwa pożarowego, c) bezpieczeństwa użytkowania, d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, e) ochrony przed hałasem i drganiami, f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród; Komentarz: co było pierwsze budynek czy źródło drgań?

12 UREGULOWANIA PRAWNE Normy
Szczegółowe uregulowania w zakresie wykonywania ocen wpływu drgań na środowisko zawarte są w dwóch polskich normach (opracowanych w Instytucie Mechaniki Budowli Politechniki Krakowskiej): PN-85/B Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki. PN-88/B Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach. Podstawą wykonania ocen są wyniki pomiarów drgań; rozważa się zakres częstotliwości drgań od 1 do 100 Hz przy wpływie na budynki lub do 80 Hz przy wpływie na ludzi. Pomiary dotyczą trzech składowych drgań: dwu kierunków poziomych x i y oraz składowej pionowej z.

13 NORMY Diagnostyka wpływu drgań

14 NORMY Ocena wpływu drgań na budynki
Drgania mechaniczne (wibracje) stanowią dla budowli dodatkowe obciążenie, w efekcie drgań powstają siły bezwładności uwzględniane przez konstruktora w obliczeniach wytrzymałościowych konstrukcji budynku. Norma PN-85/B dopuszcza ocenę pełną i ocenę przybliżoną. Ocena pełna – do budynku każdego typu; modelowanie budynku, obliczenie sił bezwładności oraz sprawdzenie konstrukcji pod względem wytrzymałościowym.

15 NORMY Ocena wpływu drgań na budynki
Norma PN-85/B ocena przybliżona – za pomocą skal SWD-I i SWD-II Skale te dotyczą najczęściej spotykanych typów budynków niskich i średnio wysokich (do 5 kondygnacji nadziemnych włącznie) wykonanych z elementów murowych (przeznaczonych do ręcznego układania jak cegła, pustaki itp.), wielkoblokowych.

16 NORMY Ocena wpływu drgań na budynki
Norma PN-85/B ocena przybliżona – za pomocą skal SWD-I i SWD-II Ocenie podlegają wartości szczytowe (maksymalne) przemieszczeń lub przyspieszeń składowych poziomych drgań pomierzonych w poziomie fundamentu (1) lub terenu (2) w sztywnym węźle konstrukcji od strony źródła drgań.

17 NORMY Ocena wpływu drgań na budynki
Norma PN-85/B ocena przybliżona – za pomocą skal SWD-I i SWD-II Skala SWD-I odnosi się do budynków o kształcie zwartym o małych wymiarach zewnętrznych rzutu poziomego (nie przekra-czających 15 m), jedno- lub dwukondygnacyj-nych i o wysokości nie przekraczającej żadnego z wymiarów rzutu poziomego. Skala SWD-II odnosi się do budynków nie wyższych niż pięć kondygnacji, których wysokość jest mniejsza od podwójnej najmniejszej szerokości budynku w rzucie poziomym oraz do budynków niskich (do dwóch kondygnacji), lecz nie spełniających warunków podanych dla skali SWD-I.

18 NORMY Ocena wpływu drgań na budynki
Norma PN-85/B ocena przybliżona – za pomocą skal SWD-I i SWD-II • strefa I – drgania nieodczuwalne przez budynek, • strefa II – drgania odczuwalne przez budynek, ale nieszkodliwe dla jego konstrukcji; następuje tylko przyspieszone zużycie budynku i pierwsze rysy w wyprawach i tynkach, • strefa III – drgania szkodliwe dla budynku, powodują lokalne zarysowania i spękania, przez co osłabiają konstrukcję budynku i zmniejszają jego nośność oraz odporność na dalsze wpływy dynamiczne; może nastąpić odpadanie wypraw i tynków, • strefa IV – drgania o dużej szkodliwości dla budynku, stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa ludzi; powstają liczne spękania, lokalne zniszczenia murów i innych pojedynczych elementów budynku; istnieje możliwość spadania przedmiotów zawieszonych, odpadania płatów wypraw sufitów, wysuwania się belek stropowych z łożysk itp. • strefa V – drgania powodujące awarię budynku przez walenie się murów, spadanie stropów itp., .

19 NORMY Ocena wpływu drgań na ludzi w budynku
Diagnostyka wpływu drgań na ludzi wykonywana jest w Polsce na podstawie normy PN-88/B Dotyczy ona biernego odbioru drgań. Norma ta określa w poszczególnych pasmach tercjowych dopuszczalne wartości skuteczne (RMS – root mean square) przyspieszeń lub prędkości drgań mechanicznych w celu zapewnienia wymaganego komfortu przebywania ludzi w pomieszczeniach. Podstawą oceny są wyniki analizy częstotliwościowej w pasmach tercjowych drgań zarejestrowanych na posadzce w miejscu odbioru ich przez człowieka. Oceny dokonuje się odrębnie dla kierunków poziomych X i Y (kierunki prostopadłe do kręgosłupa człowieka) i pionowego Z, rozumianego jako kierunek wzdłuż kręgosłupa.

20 NORMY Ocena wpływu drgań na ludzi w budynku
Ocena na podstawie wartości skutecznej (RMS) przyspieszenia lub prędkości drgań w pasmach 1/3 oktawowych (tercjowych), polega na porównaniu zmierzonych wartości skutecznych (RMS) przyspieszenia drgań a lub prędkości drgań v w pasmach 1/3 oktawowych dla analizowanego kierunku drgań z odpowiednimi wartościami dopuszczalnymi adop lub vdop: a < adop lub v<vdop RMS oblicza się w czasie trwania drgań określonym jak na rysunku:

21 NORMY Ocena wpływu drgań na ludzi w budynku
Progi odczuwalności drgań przez ludzi i granice komfortu wibracyjnego w RMS przyspieszeń drgań

22 CO POWINNA ZAWIERAĆ OPINIA KORZY-STAJĄCA Z POMIARÓW DRGAŃ IN SITU
Podstawy opracowania Pismo zlecające wykonanie opinii Akta sądowe Inna dokumentacja Protokół z pomiarów Normy, wytyczne i inne przepisy prawne Cel i zakres opinii Opis badanego budynku Konstrukcja Wymiary Odległość od źródeł drgań Opis pomiarów Cel i zakres pomiarów Zastosowana aparatura Rozmieszczenie punktów pomiarowych z rysunkami rozmieszczenia i ewentualnie zdjęciami Przebieg pomiarów Wyniki pomiarów Zestawienie wyników z poszczególnych rejestracji Analizowane przebiegi czasowe drgań Wyniki analiz wpływu drgań na budynki oraz na ludzi w budynkach Analiza wyników pomiarów z końcową oceną W opinii lub jeżeli jest protokół pomiarowy to w protokole powinien być certyfikat akredytacji PCA do wykonywania pomiarów drgań zgodnie z normami PN-85/B i PN-88/B-02171, a jeśli nie ma akredytacji to przynajmniej świadectwa kalibracji czujników pomiarowych

23 PRZYKŁAD Ocena wpływu drgań drogowych na budynek i ludzi w budynku

24 PRZYKŁAD Ocena wpływu drgań drogowych na budynek i ludzi w budynku
1. Podstawy opracowania 1.1. Zlecenie Sądu Rejonowego z dnia dd.mm.rrrr na wykonanie opinii w sprawie z powództwa X przeciwko miastu P- Sygn. akt I C x/y/z. 1.2. Akta sądowe sprawy z powództwa X przeciwko miastu P - Sygn. akt I C x/y/z. W szczególności: Ekspertyza techniczna nt. przyczyn zarysowań i pęknięć budynku przy ul. S w P. (strony akt 20 do 57) Opinia techniczna dla Sądu Rejonowego P w P I Wydział Cywilny, sygn. akt IC x/y/z. 1.3. Wizja lokalna przeprowadzona w dniu 1.4. Pomiary drgań wykonane w dniu dd.mm.rrrr przez Laboratorium Badania Odkształceń i Drgań Budowli Instytutu Mechaniki Budowli Politechniki Krakowskiej (akredytacja nr AB846 Polskiego Centrum Akredytacji) – Sprawozdanie z badań zamieszczono w Załączniku nr 1. 1.5. Doświadczenia autorów niniejszego opracowania dotyczące oceny wpływu drgań na budynki i ludzi w budynkach. 1.6. Norma PN-85/B Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki. 1.7. Norma PN-88/B Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach.

25 PRZYKŁAD Ocena wpływu drgań drogowych na budynek i ludzi w budynku
2. Cel i zakres opinii Celem niniejszej opinii jest stwierdzenie czy przyczyną powstania uszkodzeń budynku przy ul. S są drgania komunikacyjne tego budynku spowodowane zbyt dużym natężeniem ruchu samochodowego. Zakres opinii obejmuje przeprowadzenie pomiarów drgań komunikacyjnych budynku przy ul. S, wykonanie analiz wpływu tych drgań na konstrukcję budynku i ludzi w nim przebywających oraz sformułowanie wniosków co do zależności przyczynowo-skutkowej między poziomem pomierzonych drgań a uszkodzeniami występującymi w budynku powódki.

26 PRZYKŁAD Ocena wpływu drgań drogowych na budynek i ludzi w budynku
3. Opis konstrukcji budynku i jego stan techniczny Obiekt przy ul. S (rys. 1) to budynek jednorodzinny parterowy z poddaszem użytkowym, całkowicie podpiwniczony. Budynek zbudowany w 1957 r. został rozbudowany w 1997 r. Wymiary w rzucie poziomym 9,15 x 12,05 m, Najmniejsza odległość budynku od krawędzi jezdni wynosi 4,4 m (rys. 3). Budynek posiada tradycyjną konstrukcję murową. Ławy fundamentowe wykonano z betonu. Ściany murowane z cegły pełnej: zewnętrzne o grubości 41 cm i wewnętrzne o grubości 25 cm. Strop nad piwnicą stalowo-ceramiczny typu Kleina. Strop nad parterem z płyt żelbetowych na belkach stalowych. Schody o konstrukcji żelbetowej wylewanej na mokro. Dach o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką. Ogólnie budynek znajduje się w dobrym stanie technicznym, istniejące uszkodzenia nie wpływają w istotny sposób na nośność elementów konstrukcyjnych budynku i nie stanowią zagrożenia dla użytkowników budynku.

27 PRZYKŁAD Ocena wpływu drgań drogowych na budynek i ludzi w budynku

28 PRZYKŁAD Ocena wpływu drgań drogowych na budynek i ludzi w budynku

29 PRZYKŁAD Ocena wpływu drgań drogowych na budynek i ludzi w budynku
Mierzono trzy składowe drgań: dwie składowe poziome x i y oraz składową pionową z. Kierunek x jest prostopadły do osi jezdni. Czujniki pomiarowe rozmieszczone zostały następująco: - celem określenia wpływu drgań na budynek umieszczono czujniki w poziomie terenu (zgodnie z PN-85/B-02171): • w narożniku południowo-zachodnim czujniki P-01x, P-02y, P-03z, • w narożniku północno-zachodnim czujniki P-04x, P-05y, P-06z, - celem określenia wpływy drgań na ludzi czujniki umieszczono na środku posadzki w pokoju na parterze i w pokoju na poddaszu: • w pokoju na parterze czujniki P-07x; P-08y; P-09z, • w pokoju na poddaszu czujniki P-10x; P-11y; P-12z. Oznaczenia x, y, z przy numerze czujnika odpowiadają składowej drgań mierzonej przez dany czujnik.

30 PRZYKŁAD Ocena wpływu drgań drogowych na budynek i ludzi w budynku

31 PRZYKŁAD Ocena wpływu drgań drogowych na budynek i ludzi w budynku
Przebiegi czasowe

32 PRZYKŁAD Ocena wpływu drgań drogowych na budynek i ludzi w budynku
Analizy wpływu drgań na budynek

33 PRZYKŁAD Ocena wpływu drgań drogowych na budynek i ludzi w budynku
Analizy wpływu drgań na ludzi

34 PRZYKŁAD Ocena wpływu drgań drogowych na budynek i ludzi w budynku
4.1. Ocena wpływu drgań budynek Zgodnie z wymogami normy PN-85/B oceny wpływu drgań na badany budynek można dokonać posługując się skalą SWD-I. Oceny dokonuje się przez porównanie wyników analizy szczytowych wartości pomierzonych drgań w pasmach 1/3 oktawowych (tercjowych) z krzywymi podanymi na skali SWD, rozdzielającymi strefy szkodliwości. Z analiz wynika, że największy poziom wpływu drgań na budynek rejestrowano w punkcie P-01x. Na rys. przedstawiono wybrane najniekorzystniejsze wyniki analiz wpływu na budynek drgań zarejestrowanych w tym punkcie podczas przejazdów autobusu (pomiar nr 16) oraz samochodów ciężarowych (pomiary nr 21 i 27).

35 PRZYKŁAD Ocena wpływu drgań drogowych na budynek i ludzi w budynku
4.2. Ocena wpływu drgań na ludzi w budynku Największe wartości w zakresie wpływu drgań na ludzi uzyskano w przypadku drgań pionowych w punkcie P-12z (drgania pionowe posadzki poddasza) zarejestrowanych w pomiarze nr 19 podczas przejazdu autobusu (rys. 7) a w przypadku drgań poziomych dotyczyło to zarejestrowanych w punkcie P-10x (drgania poziome posadzki poddasza) podczas pomiaru nr 29 drgań wywołanych przejazdem samochodu ciężarowego – rys. 8.

36 PRZYKŁAD Ocena wpływu drgań drogowych na budynek i ludzi w budynku
4.2. Ocena wpływu drgań na ludzi w budynku Podczas innych zarejestrowanych przejazdów autobusów i samochodów ciężarowych najczęściej dochodziło do przekroczenia progu odczuwalności drgań przez ludzi w punkcie P-09z (drgania pionowe posadzki parteru), jak to przedstawiono przykładowo na rys. 9, w odniesieniu do pomiaru nr 30.

37 PRZYKŁAD Ocena wpływu drgań drogowych na budynek i ludzi w budynku
5. Wnioski Analizy wpływu zarejestrowanych drgań na budynek wykazały, że przy obecnym stanie nawierzchni jezdni ulicy S drgania wywołane przejazdami ciężkich pojazdów samochodowych (samochodów ciężarowych i autobusów) są nieodczuwalne przez konstrukcję tego budynku i nie są przyczyną powstawania uszkodzeń w budynku. Nie ma co prawda informacji o stanie nawierzchni jezdni ulicy S w latach wcześniejszych, jednak z badań autorów wynika, że w przypadkach złego stanu nawierzchni poziom drgań wzrasta zwykle ok. dwu do trzykrotnie. Jeśli odnieść ten wskaźnik do wykresów przedstawionych na rys. 4 – 6 to trzykrotne podniesienie na tych wykresach maksymalnych wartości uzyskanych z analiz daje dalej drgania mieszczące się jeszcze w I strefie skali SWD-I tj. drgania nieodczuwalne przez konstrukcję budynku. W świetle tych danych nie ma podstaw do stwierdzenia istnienia związku przyczynowo-skutkowego między drganiami komunikacyjnymi generowanymi ruchem ciężkich pojazdów samochodowych w ulicy S a uszkodzeniami budynku.

38 PRZYKŁAD Ocena wpływu drgań drogowych na budynek i ludzi w budynku
5. Wnioski Z analiz wpływu drgań na ludzi wynika, że drgania generowane ruchem drogowym w ulicy S są odczuwalne dla przebywających w tym budynku ludzi, choć nie dochodzi do przekroczenia granic należnego ludziom komfortu. Warto zaznaczyć, że zarządca drogi jest zobowiązany zgodnie z art. 175 Ustawy „Prawo Ochrony Środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) „do okresowych pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii wprowadzanych w związku z eksploatacją tych obiektów”, a w świetle art. 3 tejże Ustawy drgania zaliczane są do kategorii „energie”.

39 PRZYKŁAD Ocena wpływu drgań drogowych na budynek i ludzi w budynku
5. Wnioski Jako autorzy normy PN-85/B zwracamy też uwagę, że załączona do akt sprawy jako wzorcowa opinia „Ocena szkodliwości działania drgań mechanicznych przenoszących się z podłoża na budynek mieszkalny wywołanych ruchem pojazdów po drodze krajowej nr 12 w miejscowości Gostyń” wykonana przez Mentor Consulting mgr inż. Grzegorz Pocięgiel nie może być traktowana jako wzorzec, gdyż zawiera istotne błędy merytoryczne: ocenę wpływu drgań na budynek za pomocą skal SWD wykonano niezgodnie z normą PN-85/B posługując się wartościami skutecznymi przyspieszeń drgań zamiast wartościami szczytowymi, co mogło znacząco zaniżyć rzeczywisty poziom wpływu drgań na budynek. Opinia ta obarczona jest także wadą prawną, ponieważ zarządca drogi nie zastosował się do art. 147a Ustawy „Prawo ochrony środowiska”. Artykuł ten nakłada na zarządcę drogi obowiązek wykonania pomiarów emisji do środowiska (w tym przypadku pomiarów drgań) przez laboratorium akredytowane w zakresie takich badań, a Mentor Consulting nie posiada takiej akredytacji.

40 INNE ZAGROŻENIA DRGANIAMI NIE UJĘTE W NORMACH Osiadania gruntu na skutek jego zagęszczania
Praca drogowych walców wibracyjnych, itp. – grunty słabe, porowate

41 INNE ZAGROŻENIA DRGANIAMI NIE UJĘTE W NORMACH Osuwanie się gruntu pod wpływem drgań
Drgania gruntu wywołane wbijaniem w grunt pali lub ścianek szczelnych

42 WPŁYWY DYNAMICZNE NA BUDYNKI Schemat zjawiska parasejsmicznego

43 WPŁYWY DYNAMICZNE NA BUDYNKI PN-85/B-02170.
Przykładowa ocena Ocena za pomocą skali SWD-II wpływu na budynek drgań wywołanych wibracyjnym wpędzaniem grodzicy w grunt

44 WPŁYWY DYNAMICZNE NA BUDYNKI Strefa wpływów dynamicznych
Zasięg strefy powinien zostać ustalony dla danego źródła drgań (w nawiązaniu do warunków gruntowo-wodnych) na podstawie pomiarów dynamicznych. Orientacyjne wartości tego zasięgu dla niektórych źródeł drgań, odnoszące się do średnich warunków gruntowych (nie dotyczą np. gruntów nawodnionych, terenów kurzawkowych, bagnistych, torfowisk, nasypów itp.) w terenie płaskim oraz do budynków o typowej konstrukcji w dobrym stanie technicznym:

45 WPŁYWY DYNAMICZNE NA BUDYNKI Ochrona przed drganiami - algorytm postępowania
Inwentaryzacja uszkodzeń budynków znajdujących się w strefie wpływu robót Prognoza wpływu na te budynki drgań wywołanych pracami budowlanymi Pomiary kontrolne drgań: określenie dopuszczalnych parametrów pracy urządzeń wywołujących drgania monitorowanie podczas budowy wpływu drgań na sąsiednią zabudowę w sposób ciągły lub okresowy – sporządzenie raportu

46 Ekspert to człowiek, który popełnia tylko poważne błędy.
Tom Phipps Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wpływ drgań na budynki i ludzi w budynkach – rola badań in situ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google