Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa - Ursynów 2009 www.koziej.pl 1. Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl2 R. Kuźniar, Polityka i siła. Studia strategiczne – zarys problematyki,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa - Ursynów 2009 www.koziej.pl 1. Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl2 R. Kuźniar, Polityka i siła. Studia strategiczne – zarys problematyki,"— Zapis prezentacji:

1 Warszawa - Ursynów 2009 www.koziej.pl 1

2 Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl2 R. Kuźniar, Polityka i siła. Studia strategiczne – zarys problematyki, WN SCHOLAR, Warszawa 2005 Koziej S., Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku. Wyd. A. Marszałek, Toruń 2006 Świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej. Dylematy prawa i polityki, Red. nauk. J. Kranz, IWEuroPrawo, Warszawa 2009 Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Red. nauk. R. Zięba, WAiP, Warszawa 2008 J. Baylis, J. Wrtitz, C. S. Gray, E. Cohen, Strategia we współczesnym świecie. Wprowadzenie do studiów strategicznych, Wydawnictwo UJ, Kraków 2009 Literatura (1)

3 Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl3 U.S. Army War College Guide to National Security Issues. Volume 1: Theory of War and Strategy, Volume 2: National Security Policy and Strategy, Carlisle, June 2008 Koziej S., Skrypty internetowe, www.koziej.plwww.koziej.pl Z. Nowakowski, H. Szafran, R. Szafran, Bezpieczeństwo w XXI wieku. Strategie bezpieczeństwa narodowego Polski i wybranych państw, Rzeszów 2009 Bezpieczeństwo w stosunkach transatlantyckich (red. naukowa J. Gryz), Wyd. A.Marszałek, Toruń 2008 J. S. Nye jr., Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, WAiP, Warszawa 2009 Literatura (2)

4 Literatura (3) C. Clausewitz, O wojnie, Lublin 1995, Sun Tzu, Sztuka wojny, Warszawa 1994 Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2007 Strategia obronności Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2001 Koncepcja strategiczna NATO, 1999 Strategia bezpieczeństwa UE, 2003 AKTUALNOŚCI: Strony internetowe – bbn.gov.pl; msz.gov.pl; mon.gov.pl; mswia.gov.pl; aon.edu.pl; www.koziej.pl Zeszyty Naukowe AON, Kwartalnik Bellona Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl4

5 Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl5

6 Wstęp - hipoteza/synteza Bezpieczeństwo to teoria i praktyka zapewniania egzystencji (przetrwania) danego podmiotu w niepewnym środowisku, przy zachowaniu przezeń swobody realizacji własnych interesów. Wraz z rozwojem cywilizacji ewoluowało od prostych form bezpieczeństwa indywidualnego, rodowego do współczesnych systemów bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Od wieków w sprawach bezpieczeństwa dominuje siła fizyczna. Obecna fala rewolucji cywilizacyjnej zmienia radykalnie tę sytuację. Coraz większego znaczenia nabierają czynniki pozamaterialne (wiedza, informacja). Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl6

7 Pojęcie bezpieczeństwa Bezpieczeństwo w sensie statycznym - jako stan braku zagrożeń dla podmiotu, stan spokoju, pewności (stan obiektywny i subiektywny: uświadomiony i nieuświadomiony) Bezpieczeństwo w sensie dynamicznym (działanie podmiotu na rzecz bezpieczeństwa) – jako proces osiągania i utrzymywania stanu braku zagrożeń i swobody działania Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl7

8 Istota bezpieczeństwa jako procesu Zapewnienie możliwości przetrwania i swobody realizacji własnych interesów danego podmiotu w konkretnych warunkach (w konkretnym środowisku, otoczeniu), poprzez wykorzystywanie szans (okoliczności sprzyjających), podejmowanie wyzwań, redukowanie ryzyk oraz przeciwdziałanie (zapobieganie i przeciwstawianie się) zagrożeniom dla podmiotu i jego interesów Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl8

9 Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl9 Strategia BN: jak wykorzystać wszystkie siły i środki państwa do przeciwstawienia się wszelkim rodzajom zagrożeń? Zagrożenia gospodarcze społeczne informacyjne militarne. inne Siły i środki państwa gospodarcze ochronne informacyjne militarne (siły zbrojne). inne STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA = BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

10 Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl10 Strategia obronności (ON): jak wykorzystać wszystkie siły i środki państwa do przeciwstawienia się zagrożeniom militarnym? OBRONNOŚĆ = OBRONA NARODOWA = BEZPIECZEŃSTWO MILITARNE = CZĘŚĆ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO Zagrożenia gospodarcze społeczne informacyjne militarne. inne Siły i środki państwa gospodarcze ochronne informacyjne militarne. inne STRATEGIA OBRONNOŚCI (ON)

11 Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl11 Strategia wojskowa: jak utrzymywać i wykorzystywać siły zbrojne do realizacji wszystkich zadań państwa? Zagrożenia i inne potrzeby państwa gospodarcze społeczne informacyjne militarne. inne Siły i środki państwa gospodarcze ochronne informacyjne militarne. inne STRATEGIA WOJSKOWA WOJSKOWOŚĆ

12 Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl12 SZ Bezpieczeństwo cywilne Obronność BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Zagrożenia militarne Zagrożenia cywilne

13 Rodzaje bezpieczeństwa (wg rodzaju podmiotu) indywidualne (osobowe, personalne) grupowe (rodowe, plemienne, zawodowe, korporacyjne itp.) narodowe - państwowe (lokalne, terytorialne, krajowe) międzynarodowe (regionalne, globalne) Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl13

14 Dziedziny bezpieczeństwa (wg dziedzin aktywności podmiotu) Ekonomiczne (w tym – energetyczne), społeczne, ekologiczne, informacyjne, demograficzne itp. szczególnymi dziedzinami bezpieczeństwa są: bezpieczeństwo militarne (obronność – czyli przeciwdziałanie zewnętrznym zagrożeniom polityczno-militarnym) oraz bezpieczeństwo publiczne (cywilne – czyli przeciwdziałanie wewnętrznym zagrożeniom ładu i porządku publicznego oraz skutkom klęsk żywiołowych). Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl14

15 Bezpieczeństwo jako działanie zorganizowane Struktura bezpieczeństwa jako działania: podmiot, warunki (środowisko), zasoby (środki), sposoby (strategia, taktyka) Cykl działania w sferze bezpieczeństwa: – Przygotowanie Określanie celów Planowanie Organizowanie – Realizacja – koordynowanie operacyjne (bieżące) – Kontrolowanie Monitorowanie, ocena, formułowanie wniosków Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl15

16 Kluczowe kategorie pojęciowe interesy (narodowe i międzynarodowe), misje organizacji oraz wynikające z nich cele, środowisko (warunki) - szanse, wyzwania, ryzyka, zagrożenia, koncepcje - zasady i sposoby działań, systemy bezpieczeństwa – zasoby podmiotu wydzielone do realizacji przyjętych koncepcji, odpowiednio do tych zadań zorganizowane i przygotowane. Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl16

17 Interesy Interesy danego podmiotu (społeczności międzynarodowej, narodu, grupy, osoby itp.) – to wyraz jego tożsamości, wyznawanych wartości, historycznego dorobku, tradycji, bieżących potrzeb oraz dążeń i aspiracji przyszłościowych Interesy żywotne i drugorzędne: żywotne – to interesy dotyczące istnienia, przetrwania podmiotu w danych warunkach (niestopniowane, zero- jedynkowe) drugorzędne – to interesy związane z jakością owego istnienia, trwania (stopniowalne, negocjowalne) Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl17

18 Misje organizacji Misja – przeznaczenie: kategoria stworzona (wygenerowana) przez członków danej organizacji Misja organizacji międzynarodowej (międzypaństwowej – np. NATO, UE) - synteza interesów narodowych państw członkowskich. Problem: eliminacja sprzecznych interesów Misja organizacji krajowej (elementu państwa – np. samorządu, instytucji państwowej lub pozarządowej) – ustalona przez prawo Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl18

19 Cele strategiczne Cele strategiczne w dziedzinie bezpieczeństwa - to zoperacjonalizowane interesy i misje (określone stosownie do danych warunków, ujęte w określonym czasie i miejscu, z uwzględnieniem zewnętrznych i wewnętrznych potrzeb i możliwości) Cele operacyjne – elementy celu strategicznego; dotyczą konkretnego działania Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl19

20 Warunki bezpieczeństwa - szanse Szanse – okoliczności sprzyjające realizacji interesów oraz osiąganiu celów. Sztuka dostrzegania i wykorzystywania szans!!! Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl20

21 Warunki bezpieczeństwa - wyzwania Wyzwania – dylematy decyzyjne, przed jakimi stoi podmiot (społeczność międzynarodowa, państwo) w rozstrzyganiu spraw bezpieczeństwa. w korzystnych warunkach mogą stwarzać dodatkowe szanse, w niekorzystnych – mogą rodzić dodatkowe zagrożenia. Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl21

22 Warunki bezpieczeństwa -ryzyka Ryzyko – związane z aktywnością podmiotu (planowaną lub realizowaną); stopień prawdopodobieństwa spowodowania niekorzystnych dla podmiotu skutków działania w dziedzinie bezpieczeństwa. Sztuka redukowania ryzyk!!!! Opanowywanie ryzyk (zarządzanie ryzykiem): korygowanie balansu między celami, środkami i sposobami działania poprzez modyfikowanie któregoś z tych elementów. Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl22

23 Warunki bezpieczeństwa - zagrożenia Zagrożenia – pośrednie lub bezpośrednie destrukcyjne oddziaływanie na podmiot. potencjalne i realne; subiektywne i obiektywne; zewnętrzne i wewnętrzne; militarne i niemilitarne (polityczne, ekonomiczne, społeczne, informacyjne, ekologiczne itp.) Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl23

24 Kryzysy i konflikty Kryzys – to szczególny (nadzwyczajny i niekorzystny), odbiegający od normalnego, stan podmiotu Konflikt – to szczególny (konfrontacyjny) typ relacji podmiotu z otoczeniem, z innym podmiotem Wojna – jako konflikt: zorganizowana przemoc zbrojna jednostek politycznych przeciwko sobie (kłopoty z tą kategorią: zimna wojna, wojna z terroryzmem itp.) Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl24

25 Źródła wojen Personalne Agresywność charakteru przywódców, błędy w ocenie, niezdolność komunikowania się Państwowe/społeczne Niedemokratyczność państw, polityka wewnętrzna, rywalizacja miedzy grupami i klasami społecznymi Międzynarodowe Rywalizacja państw, anarchia, brak arbitra światowego lub regionalnego, gra sił Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl25

26 Kategoryzacja wojen Wojna nieograniczona (totalna): pobicie i okupacja Wojna ograniczona: politycznie, przestrzennie, co do sił Wojna domowa (obecnie ich umiędzynarodowienie) Wojna asymetryczna Terroryzm jako rodzaj wojny asymetrycznej Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl26

27 Kryzysy Kryzysy – jako stany zakłócenia – mogą być powodowane zarówno czynnikami wewnętrznymi (np. własną nieudolnością), jak i zewnętrznymi (np. konfliktem z innym podmiotem). Mogą być następstwem także zdarzeń losowych (przypadkowych), np. klęsk żywiołowych, katastrof itp. Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl27

28 Zarządzanie kryzysowe Od crisis management – radzenie sobie z kryzysami, opanowywanie kryzysów; wszelkie działania podejmowane dla opanowania kryzysu Dlatego nieprawidłowe jest w jęz. polskim nazywanie tej funkcji podmiotu zarządzaniem kryzysowym. Zarządzanie bowiem to tylko działalność kierownicza, w tym wypadku kierowanie w warunkach kryzysu. Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl28

29 Koncepcje bezpieczeństwa Koncepcja bezpieczeństwa zawiera ogólne zasady i myśl przewodnią (zamiar) postępowania podmiotu w dziedzinie bezpieczeństwa oraz zadania etapowe lub dziedzinowe – czyli cele operacyjne – prowadzące do osiągnięcia celów strategicznych Koncepcje operacyjne i preparacyjne (transformacyjne) Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl29

30 Doktryny Doktryny Doktryny - obowiązujące ustalenia (przepisy, instrukcje, regulaminy) dotyczące procedur przygotowania i działania konkretnych elementów systemu bezpieczeństwa. Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl30

31 Siła (potęga) narodowa Czynniki naturalne: – Geograficzne (położenie, terytorium …) – Ludnościowe (liczebność, wykształcenie …) – Surowcowe (rodzaj, wielkość…) Czynniki socjalne: – Ekonomiczne – Wojskowe – Polityczne – Psychologiczne – Informacyjne Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl31 SN(Siła Narodowa) = Z(zasoby:g+l+m+e+w) x W(wola:p+p+i)

32 STRATEGICZNA TRÓJCA BEZPIECZEŃSTWA Według Clausewitza: Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl32 Władza Naród Siły zbrojne

33 STRATEGICZNA TRÓJCA BEZPIECZEŃSTWA Współcześnie (w erze informacyjnej): Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl33 Władza Naród Siły zbrojne Decydent Opinia publiczna Siły i środki bezpieczeństwa Zasoby i wartości Środowisko

34 Systemy bezpieczeństwa System bezpieczeństwa - to zasoby (siły i środki) wydzielone do realizacji zadań w dziedzinie bezpieczeństwa, zorganizowane i przygotowane odpowiednio do charakteru tych zadań i warunków ich wykonywania Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl34

35 Zintegrowany system bezpieczeństwa narodowego Podsystem kierowania Podsystemy wykonawcze – Wyspecjalizowane w dziedzinie bezpieczeństwa siły i środki państwa (dyplomacja, siły zbrojne, wywiad, kontrwywiad, policja, straż pożarna, straż graniczna, służby ratownicze itd.) – Pozostałe elementy struktury państwowej (gospodarcze, społeczne, informacyjne, edukacyjne itp..) Warszawa - Ursynów 2009 www.koziej.pl 35

36 Systemy bezpieczeństwa międzynarodowego Porozumienia Porozumienia - są miękkimi systemami bezpieczeństwa, ustanawiają pewne zasady współdziałania autonomicznych (oddzielnych) podmiotów w dziedzinie bezpieczeństwa Koalicje Koalicje są bardziej zorganizowanymi systemami bezpieczeństwa i obejmują nie tylko współdziałanie na poziomie kierownictw podmiotów, ale także tworzenie wspólnych sił wykonawczych sojusze Najwyższą formą systemów bezpieczeństwa są współcześnie sojusze. W sojuszach istnieją nie tylko wspólne siły wykonawcze, ale także wspólne kierownictwa odpowiedzialne za bezpieczeństwo sojuszników. Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl36

37 Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl37

38 Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl38

39 Geneza bezpieczeństwa Historia bezpieczeństwa jest tak długa, jak długa jest historia ludzkości Biblijny raj - Adam i Ewa (nie uświadomiony interes, brak celu, są wyzwania i zagrożenia - brak koncepcji i systemu bezpieczeństwa) Kain i Abel (błędnie zdefiniowany interes i cel oraz błędna koncepcja bezpieczeństwa, wraz z jej wykonaniem) Potop biblijny - Noe (dobrze określony interes i cel, prawidłowa koncepcja i skuteczny system bezpieczeństwa w postaci arki) Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl39

40 Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl40 Źródło: Bridgeman Art Library: Adam i Ewa, obraz Lucasa Cranacha Starszego, 1526

41 Ewolucja uwarunkowań bezpieczeństwa Koncepcja fal cywilizacyjnych (Toffller) Materialny (energetyczny) i niematerialny (informacyjny) wymiar bezpieczeństwa Epoka agrarna - równowaga energetyczno- informacyjna na poziomie biologicznym Epoka industrialna - dominacja energii Epoka informacyjna - zmierzanie do równowagi energetyczno-informacyjnej Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl41

42 Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl42 Ewolucja warunków bezpieczeństwa (na przykładzie sztuki wojennej)

43 Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl43

44 Rodzaje podmiotów Osoby, grupy osób Państwa i ich elementy (instytucje parlamentarne, rządowe, sądownicze, samorządy) Organizacje międzynarodowe (międzyrządowe, wielopaństwowe): sojusze, koalicje Organizacje transnarodowe (pozarządowe, korporacje) Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl44

45 Charakterystyka państwa Stała ludność Określone terytorium Władza zdolna do kontrolowania swojego terytorium oraz utrzymywania stosunków z innymi państwami, a także mająca monopol na prawne użycie siły w kraju, jak również inne państwa muszą uznawać suwerenność tej władzy Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl45

46 Państwa Prawnie równe Prawo do suwerenności Obowiązek uznania prawnej całosci innego państwa Nienaruszalność integralności terytorialnej i politycznej niezależności Wolność wyboru i rozwijania własnego systemu politycznego, społecznego i kulturalnego Obowiązek wypełniania zobowiązań międzynarodowych oraz życia w pokoju z innymi Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl46

47 Organizacje międzynarodowe ONZ (wcześniej Liga Narodów) NATO UE OBWE WNP UW Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl47

48 Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl48

49 Współczesne środowisko bezpieczeństwa Globalizacja i rewolucja informacyjna Rozpad świata dwubiegunowego Erupcja terroryzmu międzynarodowego Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl49

50 Zmiana środowiska bezpieczeństwa Środowisko GLOBINFO – zglobalizowane i uinformacyjnione Rozpad symetrycznego świata dwubiegunowego i erupcja asymetrycznych relacji bezpieczeństwa nuklearnego i konwencjonalnego Zagadnienia szczegółowe: podmioty niepaństwowe - terroryzm, proliferacja BMR, państwa problemowe (zbójeckie i upadłe) – konflikty regionalne, Rosja – nowa zimna wojna? Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl50

51 Globalizacja Globalizacja – to obiektywny proces zastępowania autonomiczności podmiotów (osób, społeczności, państw, organizacji itp.) ich integracją w skali globalnej, to proces przechodzenia od podziału do integralności globalnej, od luźnego zbioru elementów do całościowego systemu światowego informacja siłą napędową globalizacji wizja globalnej wioski? Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl51

52 Istota globalizacji bezpieczeństwa zjawiska i procesy bezpieczeństwa dotykające całej ludzkości, obejmujące w różny sposób całą kulę ziemską, angażujące decydujących graczy na arenie światowej i większość innych podmiotów (w tym organizacji) międzynarodowych kontekst obiektywny i celowościowy Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl52

53 Geneza i ewolucja epoka wielkich odkrywców i okrążenie kuli ziemskiej - geneza praktycznej globalizacji Imperium brytyjskie - pierwiastki bezpieczeństwa globalnego Wojny światowe - praktyczny wyraz problemów bezpieczeństwa globalnego Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl53

54 Światowa zimna wojna Przedłużenie II wojny światowej Potencjał militarny ZSRR i ekspansja ideologiczna komunizmu Bloki wojskowe: NATO i UW Broń jądrowa i wyścig zbrojeń Załamanie się systemu radzieckiego pod ciężarem wyścigu zbrojeń Rozpad systemu dwublokowego Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl54

55 Rewolucja informacyjna Zbieranie informacji (wywiad, media, internet) - sensory Przetwarzanie (analiza, ocena, wytwarzanie wiedzy) informacji - komputery Przesyłanie informacji (łączność, media, opinia publiczna) – środki komunikacji Operacje informacyjne i ochrona informacji (dywersja, maskowanie, mylenie, zakłócanie, fortel, propaganda, niszczenie środków informacyjnych, obrona itp.) – środki kierowania i walki informacyjnej Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl55

56 Istota terroryzmu Celowe ( świadomie zamierzone ) i spektakularne atakowanie niewinnych, postronnych osób dla pośredniego (asymetrycznego, poprzez opinię publiczną) oddziaływania na przeciwnika politycznego lub ideologicznego Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl56

57 Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl57 A B A B Walka – atakowanie przeciwnika Terroryzm – atakowanie otoczenia Istota terroryzmu

58 Nowa jakość terroryzmu terroryzm międzynarodowy proliferacja fundamentalizmu i radykalizmu – alkaidyzm? terroryzm samobójczy terroryzm masowego rażenia globalna sieć terrorystyczna – nowe, asymetryczne mocarstwo światowe ery informacyjnej? Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl58

59 Postklasyczna era nuklearna zimna wojna – klasyczne, symetryczne odstraszanie proliferacja – nowi, asymetryczni dysponenci: państwa niepewne i struktury niepaństwowe Asymetryczność roli: broń ostateczna (używana z konieczności, strategia odstraszania) – broń pierwszego użycia (używana z wyboru, strategia szantażu) bezpieczeństwo utrzymywania broni jądrowej (dostęp fizyczny i informacyjny) duże prawdopodobieństwo użycia broni nuklearnej – nowa jakość Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl59

60 Państwa problemowe Państwa upadłe – asymetryczne zagrożenia słabością Państwa zbójeckie – piraci międzynarodowi Konflikty międzynarodowe – regionalne, umiędzynarodowienie konfliktów wewnętrznych Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl60

61 Mocarstwa wschodzące Rosja – neoimperium? Chiny Indie Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl61

62 Ruchy antyglobalistyczne Anarchizm Radykalna lewica – przeciw bogatym, populizm Radykalna prawica - neofaszyzm Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl62

63 Niespokojny świat XXI wieku Szare bezpieczeństwo (między rajem i piekłem) Skrzyżowanie terroryzmu z BMR – kwintesencja zagrożeń asymetrycznych Powrót znaczenia zagrożeń symetrycznych? Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl63

64 Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl64

65 STRATEGIE – jako sposoby użycia systemów bezpieczeństwa Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl65

66 Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl66 Strategia Cele operacyjne Potrzebne zdolności Zasoby

67 Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl67 Jak jest? Wiedza diagnostyczna Jak działać, by było tak, jak być powinno? Wiedza dyrektywna RODZAJE WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE

68 Wojna jako usprawiedliwione narzędzie polityczne Uzasadniony (uprawniony formalnie i moralnie przekonujący) powód: np. odparcie agresji Uprawnione kierownictwo (np. Rada Bezpieczeństwa ONZ) Publiczne wypowiedzenie Słuszny zamiar (np. obrona) Proporcjonalność użycia siły (szkody spowodowane przez wojnę powinny być tego warte) Ostateczność (po wyczerpaniu innych środków) Racjonalna szansa na sukces (nie awanturnictwo) Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl68

69 Usprawiedliwione zasady prowadzenia wojny (kodyfikacja w czterech konwencjach genewskich z 1949 r. i dwóch protokołach dodatkowych z 1977 r.) Rozróżnianie – Kombatanci – tylko oni mogą być obiektem celowego ataku – Niekombatanci – powinni być chronieni na ile tylko można, mogą być ofiarami tylko przypadkowych, nieintencjonalnych ataków Proporcjonalność – atak powinien być proporcjonalny do militarnej wartości celu (obiektu) – Unikać zadawania nadmiernego cierpienia i używania najokrutniejszych broni Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl69

70 Warszawa - Ursynów 200970 Geneza strategii Strategia (grec.) – dowodzenie siłami zbrojnymi sprawowane przez naczelnego (najwyższego) dowódcę (strategos – grec.) Strategia: przygotowanie i wykorzystanie bitwy dla celów wojny Taktyka: uszykowanie na polu walki, prowadzenie bitwy www.koziej.pl

71 Cechy strategii Jest proaktywna i przewidująca (antycypująca) Strateg musi znać cel końcowy Strategia musi ustanowić właściwy balans między celami, metodami i środkami (zasobami) Cel polityczny musi dominować w strategii Strategia jest hierarchiczna (narodowa, wojskowa, na teatrze) Strategia jest kompleksowa (comprehensive, zintegrowana) Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl71

72 Warszawa - Ursynów 200972 Ewolucja strategii Strategia wojskowa – sposób użycia sił zbrojnych jako całości dla celów wojny Strategia wojenna – sposób użycia zasobów danego państwa (koalicji) dla celów wojny Strategia obronna (obronności) – sposób użycia zasobów państwa dla zapobiegania i rozstrzygania konfliktów i kryzysów polityczno- militarnych Strategia bezpieczeństwa – sposób użycia zasobów danego podmiotu dla zapobiegania i rozstrzygania wszelkich konfliktów (kryzysów) www.koziej.pl

73 Warszawa - Ursynów 200973 Strategia a polityka (1) Polityka (policy) i bieżące działania polityczne (politics – politykowanie) – kierowanie i administrowanie państwem Ustanawianie strategii jest częścią polityki, ale realizowana jest przez bieżącą działalność polityczną www.koziej.pl

74 Warszawa - Ursynów 200974 Strategia a polityka (2) Strategia wojskowa, strategia obronności i strategia bezpieczeństwa są podporządkowane polityce państwa, ale są nadrzędne nad bieżącymi politykami: wojskową, obronności i bezpieczeństwa Np. strategia bezpieczeństwa i polityka bezpieczeństwa www.koziej.pl

75 Koncepcje zapewniania bezpieczeństwa Liberalne (eksponowanie roli instytucji międzynarodowych) Bezpieczeństwo zbiorowe (wyrzeczenie się działań zbrojnych, nieuchronność dyskredytacji agresora) Kontrola zbrojeń i rozbrojenie (ABM, START, CFE, NPT itp.) Realistyczne (eksponowanie roli siły państw) Równoważenie sił (przez wysiłki wewnętrzne lub sojusze) Odstraszanie (założenia: decydenci działają racjonalnie, zagrożenie zniszczeniem jest duże – np. MAD, istnieje alternatywa dla wojny) Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl75

76 Metody zapewniania bezpieczeństwa Unilateralne – Neutralność (samoobrona w razie agresji) – Izolacjonizm (dziś nierealny) Multilatelarne – Sojusze – Systemy bezpieczeństwa zbiorowego – Współpraca międzynarodowa Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl76

77 Typologia strategii bezpieczeństwa Konceptualnie: deklaratywna, rzeczywista (realna), idealna (teoretyczna) Proceduralnie: działań kolejnych (sekwencyjnych), działań jednoczesnych, działań skumulowanych Wg metod: rozbicia (pokonania w walce), wyczerpania (pozasiłowego, pośredniego), zniszczenia Odstraszania (powstrzymywania), wymuszania, ubezpieczenia (zapewniania) Wg środków (dziedziny bezpieczeństwa: dyplomatyczna, ekonomiczna, informacyjna, militarna itp.) Wielka (totalna), na TDW, kampanii, operacyjna Operacyjna, transformacyjna Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl77

78 Struktura strategii narodowej Ogólnopaństwowa Terytorialne (wojewódzkie, regionalne) Funkcjonalne (resortowe, działowe) Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl78

79 Instrumenty strategii bezpieczeństwa Dyplomacja polityczna (publiczna i prywatna) Siły zbrojne Potencjał ekonomiczny Potencjał inormacyjny Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl79

80 Klasycy teorii strategii (1) Sun Tzu – psycholog wojny, lis wojny, strategia pozasiłowych rozstrzygnięć, strategia informacji Tukidydes – polityk wojny, wojna w stosunkach międzynarodowych Clausewitz – filozof i fizyk wojny, strategia masy, energii Jomini – matematyk wojny Ludendorf – strategia wojny totalnej Liddell Hart – neo- Sun Tzu, judo, wytrącenie z równowagi, działania pośrednie Beaufre, Brodie – teoretycy odstraszania nuklearnego i kompleksowego podejścia (strategia totalna) Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl80

81 Klasycy strategii (2) Strategia morska – Mahan Strategia powietrzna – Douhet Strategia błyskawicznej wojny pancernej –Fuller, Guderian Strategia głębokich uderzeń – Triandafiłow, Tuchaczewski Strategie alternatywne: Maximus Fabius (kunktatorska), Lawrence (partyzancka), Mao (rewolucyjna, ludowa), Guevara (mała rewolucja dla rewolucji) Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl81

82 Klasycy praktyki strategicznej Militiades – Maraton Epaminondas – Leuktry, Mantinea Aleksander Macedoński Hannibal - Kanny Cezar Napoleon Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl82

83 Warszawa - Ursynów 200983www.koziej.pl

84 Prawo użycia siły The Charter of the United Nations prohibits the use of force against another state except where the Security Council has authorised the use of force to maintain or restore international peace and security; and where a state is exercising its inherent right of individual or collective self-defence recognised by Article 51 of the Charter. The question whether there is also a right to take action in exceptional circumstances of humanitarian emergency, or to protect fundamental rights, is not dealt with here; nothing in this paper can be regarded as prejudicing the question one way or the other. Although Article 51 mentions the right of collective self-defence, this study deals only with individual self-defence. Wg: PRINCIPLES OF INTERNATIONAL LAW ON THE USE OF FORCE BY STATES IN SELF-DEFENCE, Chatham House, The Royal Institute of International Affairs, 2005 Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl84

85 Prawo do samoobrony The law on self-defence encompasses more than the right to use force in response to an ongoing attack. Article 51 preserves the right to use force in self-defence if an armed attack occurs, until the Council has taken the necessary measures. On one view, the right is confined to circumstances in which an actual armed attack has commenced. But the view that states have a right to act in self-defence in order to avert the threat of an imminent attack - often referred to as anticipatory self-defence - is widely, though not universally, accepted. It is unrealistic in practice to suppose that self-defence must in all cases await an actual attack. Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl85

86 Użycie siły w samoobronie Force may be used in self-defence only in relation to an armed attack whether imminent or ongoing. The armed attack may include not only an attack against a states territory, but also against emanations of the state such as embassies and armed forces. Force in self-defence may be used only when: the attack consists of the threat or use of force (not mere economic coercion, for example); when the attacker has the intention and the capability to attack; and the attack is directed from outside territory controlled by the state. In the case of a threatened attack, there must be an actual threat of an attack against the defending state itself. Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl86

87 Warunki użycia siły w samoobronie Force may be used in self-defence only when this is necessary to bring an attack to an end, or to avert an imminent attack. There must be no practical alternative to the proposed use of force that is likely to be effective in ending or averting the attack. Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl87

88 Odparcie natychmiastowego ataku A state may use force in self-defence against a threatened attack only if that attack is imminent. There is a risk of abuse of the doctrine of anticipatory self-defence, and it needs to be applied in good faith and on the basis of sound evidence. But the criterion of imminence must be interpreted so as to take into account current kinds of threat and it must be applied having regard to the particular circumstances of each case. The criterion of imminence is closely related to the requirement of necessity. Force may be used only when any further delay would result in an inability by the threatened state effectively to defend against or avert the attack against it. In assessing the imminence of the attack, reference may be made to the gravity of the attack, the capability of the attacker, and the nature of the threat, for example if the attack is likely to come without warning. Force may be used only on a proper factual basis and after a good faith assessment of the facts. Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl88

89 Zapobieganie i uprzedzanie ataku (Preventive and preemptive) Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl89 Prawdopodobieństwo ataku z poważnymi szkodami Prewencja (tylko RB ONZ) Uprzedzanie ataku (uprawnione)

90 Poszerzone uprzedzanie Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl90 Tradycyjne uprzedzanie wobec konwencjonalnej agresji ze strony państw

91 Proporcjonalność użycia siły The exercise of the right of self-defence must comply with the criterion of proportionality. The force used, taken as a whole, must not be excessive in relation to the need to avert or bring the attack to an end. The physical and economic consequences of the force used must not be excessive in relation to the harm expected from the attack. Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl91

92 Przykłady nieproporcjonalności użycia siły Rosja – Gruzja? Izrael – Gaza? Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl92

93 Samoobrona przed atakiem niepaństwowym Article 51 is not confined to self-defence in response to attacks by states. The right of self-defence applies also to attacks by non-state actors. In such a case the attack must be large scale. If the right of self-defence in such a case is to be exercised in the territory of another state, it must be evident that that state is unable or unwilling to deal with the non-state actors itself, and that it is necessary to use force from outside to deal with the threat in circumstances where the consent of the territorial state cannot be obtained. Force in self-defence directed against the government of the state in which the attacker is found may be justified only in so far as it is necessary to avert or end the attack, but not otherwise. Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl93

94 Inne przypadki niż samoobrona The principles regarding the right of self-defence form only a part of the international regulation of the use of force. Measures taken in the exercise of the right of self- defence must be reported immediately to the Security Council. The Council retains the right and responsibility to authorise collective military action to deal with actual or latent threats. Any military action must conform with the rules of international humanitarian law governing the conduct of hostilities. Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl94

95 Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl95

96 Typy działań strategicznych P = ZxW P – siła przeciwnika; Z – zdolności (potencjał fizyczny) przeciwnika; W – wola działania Dwie strategie pokonania przeciwnika: a) redukcja potencjału – podejście fizyczne (niszczenie, paraliżowanie sprawności działania): Clausewitz b) redukcja woli – podejście psychologiczne (Douhet, operacje informacyjne): Sun Tzu Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl96

97 Stopniowanie sukcesu w wojnie Klęska (Defeat) – bezwarunkowa ostateczna katastrofa Przegrana (Lose) Nie wygrana (Not win) Remis (Tie) Nie przegrana (Not lose) Wygrana (Win) Zwycięstwo (Victory) – sukces totalny i ostateczny Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl97

98 Miara sukcesu na wojnie Victory is completely fulfilling while defeat is catastrophic, but the other possible results contain aspects of both winning and losing to some extent. Note that this model draws distinctions between winning and victory and losing and defeat. While the words are ooften used interchangeably, they offer a unique opportunity to distinguish important gradations that exist in the condition of success in war. The ssertion here is that victory will be essentially total and probably final; that it will resolve the underlying political issues. It is certainly possible, however, to succeed in a war without achieving everything one sought or resolving all the extant issues. Winning implies achieving success on the battlefield and in securing some political goals, but not, for whatever reason, reaching total political success (victory). Lesser levels of success reflect lesser degrees of battlefield achievement or lesser degrees of decisiveness in solving or resolving underlying issues. On the losing end, defeat is also a total concept. It implies failure to achieve battlefield success or to attain political goals and simultaneously not only not resolving underlying issues but actually exacerbating them. Thus, the two components of success in war are portrayed here as the scales of achievement and decisiveness. These are related yet independent variables. Wg - Theory of Victory, J. BOONE BARTHOLOMEES, PARAMETERS, SUMMER 2008, P. 28 Warszawa - Ursynów 2009 www.koziej.pl 98

99 Metody osiągania celów przy pomocy sił zbrojnych: Pokonanie (fizyczne rozbicie, pobicie) przeciwnika – Obrona (odparcie ataku) – Ofensywa Kontrofensywa (przejście do ataku po początkowej fazie obronnej) Atak uprzedzający (reakcja na groźbę natychmiastowego ataku) Atak prewencyjny (reakcja na nieuchronny atak w przyszłości) Wymuszanie (wykorzystanie siły bez jej użycia) – Odstraszanie (ewentualne zyski nie są warte kosztów, które są nie do zaakceptowania; oparte na groźbie kary za akcję lub na upewnieniu przeciwnika, że nie uzyska swych celów poprzez użycie siły) – Powstrzymywanie i przymuszanie do zmiany działania Inne – Upewnianie (zabezpieczanie sojuszników) – Perswazja (przekonywanie o niecelowości) Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl99

100 Warszawa - Ursynów 2009100 Prawidłowości i prawa Prawidłowości – powtarzające się zależności – Np. precyzyjniejsza broń – mniejsze straty uboczne Prawa - naukowy opis prawidłowości – np. wyposażanie wojska w broń precyzyjną pozwala zmniejszać straty wśród ludności cywilnej www.koziej.pl

101 Warszawa - Ursynów 2009101 Zasady działania, w tym zasady strategii walki Prakseologiczne wskazówki (reguły) sprawnego (ekonomicznego – wydajnego, oszczędnego - i skutecznego) działania Zasady strategii – historycznie ukształtowane reguły sprawnego przygotowania i prowadzenia walki (kooperacji negatywnej), zwiększające prawdopodobieństwo uzyskania w niej sukcesu (zwycięstwa) przy jak najmniejszych kosztach (stratach własnych - Fuller: stały czynnik taktyczny) Są one podstawą racjonalnego postępowania dowódców www.koziej.pl

102 Warszawa - Ursynów 2009102 Przewaga – istota zasad (superzasada, zasada zasad) wszystkie zasady mają prowadzić do uzyskania, utrzymania i wykorzystania przewagi Przewaga narzuca sposób walki. (Sun-Tzu: jeśli przeważasz przeciwnika 10x – okrąż go; 5x – atakuj; 2x – podziel; równowaga – możesz walczyć; jeśli słabszy – zapewnij sobie wycofanie) Zwycięża silniejszy (jak w naturze – Arciszewski). Napoleon – jak zwyciężyć liczniejszego przeciwnika? – manewrem, kolejne rozbijanie częściami Wymiary przewagi: materialny i niematerialny (Sun- Tzu – mnożniki siły: rozpoznanie, fortel, zaskoczenie, manewr, działania pośrednie, presja psychologiczna) www.koziej.pl

103 Warszawa - Ursynów 2009103 Lista zasad Sun-Tzu – j.w, Clausewitz – klasyczne 9: zmasowanie, cel, ekonomia sił, prostota, zaskoczenie, jedność dowodzenia, ubezpieczenie, ofensywa, manewr Mnożenie zasad? Optimum www.koziej.pl

104 Podstawy zmiany strategicznej w świecie pozimnowojennym Nieadekwatność i nieefektywność globalnych procedur symetrycznych (dwubiegunowość i równoważne relacje między mocarstwami) z czasów zimnej wojny Zmierzch Clausewitza – renesans Sun-Tzy Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl104

105 Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl 105 ZASADY STRATEGII NARODOWYCH W WARUNKACH SOJUSZNICZYCH

106 106 ODPOWIEDZIALNOŚĆ NARODOWA I POWSZECHNOŚĆ OBRONY Sojusze czynnikiem wspomagającym Powszechność – odpowiedzialność wszystkich obywateli i struktur państwa Zintegrowany system obronności Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl

107 107 SOLIDARNOŚĆ I INTEGRACJA SOJUSZNICZA Solidarne wypełnianie zobowiązań sojuszniczych Integracja i aktywne uczestnictwo w operacjach Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl

108 108 WSPÓŁPRACA I PARTNERSTWO Udział w programach sojuszniczych (np. PdP) Współpraca z sąsiadami Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl

109 109 UMACNIANIE ZAUFANIA I REGIONALNEJ STABILNOŚCI MILITARNEJ potencjał militarny na poziomie uregulowanym porozumieniami i traktatami Potencjał militarny dostosowany do potrzeb Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl

110 110 ODSTRASZANIE I WIARYGODNOŚĆ Potencjał odpowiedni do odstraszania przeciwników i umacniania wiarygodności wśród sojuszników Poziom jakościowy Zaufanie do potencjału sojuszu, w tym nuklearnego (nie wyklucza ewentualności praktycznego włączenia się w realizację przedsięwzięć w tym zakresie) Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl

111 111 ELASTYCZNOŚĆ REAGOWANIA OBRONNEGO Skład i struktura systemu obronnego, w tym sił zbrojnych, uniwersalna Ciągłość działania w czasie P, K i W Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl

112 112 WSPÓŁPRACA CYWILNO- WOJSKOWA Zadania wojska i struktur cywilnych na własnym terytorium (w tym np. HNS) W operacjach poza granicami kraju Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl

113 113 BILANSOWANIE POTRZEB OBRONNYCH I MOŻLIWOŚCI KRAJU Optymalizacja relacji potrzeby-możliwości Potrzeby bieżące i perspektywiczne Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl

114 Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl114

115 Skład Podsystem kierowania Podsystemy wykonawcze Wyspecjalizowane Wsparcia Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl115

116 Cechy systemów bezpieczeństwa Integracja Sieciowość Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl116

117 Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl117

118 Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl118 Kierowanie i administrowanie bezpieczeństwem kierowanie i administrowanie bezpieczeństwem - jedna z podstawowych funkcji wszystkich organów władzy i administracji publicznej (rządowej i samorządowej) cel: przygotowanie i bieżące utrzymywanie systemu bezpieczeństwa państwa na wszystkich jego szczeblach oraz kierowanie jego funkcjonowaniem w czasie pokoju, kryzysu i wojny

119 Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl119 Skład systemu kierowania i administrowania bezpieczeństwem Całość organów władzy i administracji odpowiedzialnych za realizację zadań obronnych, powiązanych informacyjnie i pozostających w ustanowionych prawnie relacjach kompetencyjnych, wraz z ich aparatem pomocniczym (administracyjnym, sztabowym, organizacyjnym) oraz niezbędną infrastrukturą

120 Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl120 Decydent Organ doradczy Podsystemy wykonawcze Organ sztabowy (administracyjny) koordynacja obsługa zadania Uniwersalny model kierowania monitoring propozycje planowanie doradztwo

121 Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl121 SKŁAD SYSTEMU KIEROWANIA BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM RP RADA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO MINISTER OBRONY NARODOWEJ Ministrowie Wojewodowie Koordynacja ON PREZYDENT RADA MINISTRÓW RADA GABINETOWA PREMIER MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Koordynacja BW Samorządy

122 Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl122 PRZYGOTOWANIA W SFERZE BEZPIECZEŃSTWA PLANOWANIE * planowanie operacyjne * wieloletnie programowanie rozwoju (transformacji) systemu bezpieczeństwa ORGANIZOWANIE * bieżące koordynowanie i budżetowanie zadań bezpieczeństwa * szkolenie * utrzymywanie zasobów i infrastruktury

123 Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl123 DOKUMENTY STRATEGICZNE DOKUMENTYDOKUMENTY KONCEPCYJNEKONCEPCYJNE DOKUMENTYDOKUMENTY PLANISTYCZNEPLANISTYCZNE STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA RP STRATEGIA OBRONNOŚCI RP Plany funkcjonowania (resortu, województwa) w czasie zagrożenia (kryzysu) i wojny Plan użycia i działania Sił Zbrojnych RP Polityczno-Strategiczna Dyrektywa Obronna STRATEGIE SEKTOROWE Programowanie i budżetowanie bezpieczeństwa Planowanie strategiczno-operacyjne Wieloletnie programy przygotowań obronnych... (resortu, województwa) Wieloletnie programy rozwoju Sił Zbrojnych RP Wieloletnie programy przygotowań obronnych RP KONCEPCJA STRATEGICZNA NATO Strategia Bezpieczeństwa Narodowego

124 Wyspecjalizowane ogniwa (instytucje) bezpieczeństwa Siły zbrojne – MON, skład, struktura, transformacja SZ Dyplomacja – MSZ, ambasady, konsulaty Wywiad i kontrwywiad Policja Straże (graniczna, pożarna) Służby ochrony i ratownicze Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl124

125 Ogniwa (instytucje) wsparcia bezpieczeństwa Gospodarcze Informacyjne Edukacyjne Naukowe inne Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl125

126 Proces bezpieczeństwa Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl126 Idealny proces polityki zagranicznej, Wg John P. Lovell, The Challenge of American Foreign Policy: Purpose and Adaptation, New York: Collier MacMillan, 1985

127 Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl127

128 Znaczenie badań i analiz w dziedzinie bezpieczeństwa Bezpieczeństwo wymaga twórczego podejścia Potrzeba wykorzystywania doświadczeń historycznych i wniosków z bieżącej praktyki Dużo niewiadomych co do przyszłych warunków środowiska bezpieczeństwa – znaczenie prognoz, przewidywań Konieczność ciągłego uaktualniania strategii, planów i programów oraz doskonalenia systemów bezpieczeństwa, w tym kadr Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl128

129 Kategorie metod badań bezpieczeństwa narodowego Badania (oceny, analizy, studia) strategiczne Określanie celów i strategii Badania (analizy) systemowe Badania zasobów i struktur (relacje: koszt-efekt) Badania (analizy) operacyjne Badania sposobów realizacji konkretnych zadań Uwaga: Wszystkie metody stosować łącznie, potrzeba zintegrowanego podejścia Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl129

130 Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl130 Etapy analizy strategicznej Przygotowanie ram koncepcyjnych Zdefiniowanie problemu Identyfikacja interesów, celów i opcji Wybór obszarów analizy Przeprowadzenie analizy Proces rozważań Procedury analityczne Prezentacja wyników Prezentacja pisemna Briefing

131 Cykl badań i analiz w dziedzinie bezpieczeństwa 1. Przygotowanie badań 2. Realizacja badań 3. Kontrola wyników Warszawa - Ursynów 2009131www.koziej.pl

132 Koncepcja analizy badawczej 1. Geneza problemu (uzasadnienie potrzeby analizy badawczej) – jeśli jest to własna analiza!!! 2. Cel i problematyka badawcza (zagadnienia do analizy) 3. Założenia i hipotezy 4. Procedura analizy badawczej (tok – harmonogram - i metody badań) 5. Prezentacja wyników (układ pracy, referatu) Warszawa - Ursynów 2009132www.koziej.pl

133 Geneza problemu Diagnoza stanu rzeczy identyfikacja obszaru niewiedzy - stwierdzenie istnienia problemu – problemy subiektywne (dydaktyczne) i obiektywne (badawcze) obiektywizacja (odsubiektywizowanie) niewiedzy - przegląd literatury uzasadnienie obiektywnej potrzeby (teoretycznej lub praktycznej) usunięcia niewiedzy (luki w wiedzy) Warszawa - Ursynów 2009133www.koziej.pl

134 Cel analizy badawczej druga strona potrzeby badań zdecydowanie się na realizację potrzeby - na rozwiązanie problemu w drodze badań naukowych - prowadzi wprost do ustanowienia celu badań Cel: po co się prowadzi analizę badawczą, co zamierza się osiągnąć w jej rezultacie Warszawa - Ursynów 2009134www.koziej.pl

135 Problematyka badawcza (zagadnienia do analizy) Problemy, zagadnienia badawcze - przeszkody na drodze do celu logicznie podporządkowane celowi badań forma - pytania badawcze Warszawa - Ursynów 2009135www.koziej.pl

136 Rodzaje pytań badawczych pytania rozstrzygnięcia - zamknięte (czy?) pytania dopełnienia - otwarte (dlaczego, jak, jaki, ile, kiedy, gdzie?...) Warszawa - Ursynów 2009136www.koziej.pl

137 Założenia badawcze Wiedza nadsystemowa wobec problemu (np. wyniki innych badań, wiedza podręcznikowa) coś, co nie będzie podlegać badaniom, przyjmowane jest takie, jakie jest - a jednocześnie stanowi podstawę, ograniczenie lub część rozwiązania problemu Warszawa - Ursynów 2009137www.koziej.pl

138 Hipotezy Przypuszczenia co do rozwiązania problemu próbne (wstępne) odpowiedzi na pytania badawcze tezy, które będą weryfikowane w toku badań hipotezy wstępne, robocze, rozwinięte, końcowe Warszawa - Ursynów 2009138www.koziej.pl

139 Procedura badań Tok (harmonogram) badań Metody badawcze Teren (miejsce, przestrzeń) badań Warszawa - Ursynów 2009139www.koziej.pl

140 Podejścia badawcze TeleskopMikroskop Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl140 Ogląd zewnętrzny: rola wśród innych zjawisk, cele, funkcje, relacje … Ogląd wewnętrzny: skład, struktura, zasady funkcjonowania …

141 Tok (harmonogram) badań: fazy i etapy 1. Faza przygotowania badań (opracowanie koncepcji i zorganizowanie badań) - hipoteza wstępna 2. Faza badań właściwych: a) Etap badań teoretycznych - rozwinięcie hipotezy wstępnej w hipotezę roboczą b) Etap badań praktycznych - weryfikacja wybranych elementów hipotezy roboczej i korekty cząstkowe badań c) Etap syntezy badawczej – ustalenie ostatecznych wyników badań (finalna hipoteza naukowa) 3. Faza opracowania rezultatów badań i redakcyjnego ujęcia ich w postaci pracy naukowej Warszawa - Ursynów 2009141www.koziej.pl

142 Rodzaje metod badawczych Metody teoretyczne – Analiza (krytyczna i porównawcza), analogia, synteza, dedukcja, indukcja... Metody empiryczne – pomiary, eksperymenty, symulacje, ankiety, wywiady, konsultacje, dyskusje... Warszawa - Ursynów 2009142www.koziej.pl

143 Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl143 System Granice systemu Relacje wewnętrzne Wejście Wyjście Otoczenie/środowisko Elementy składowe

144 Badania historyczne Ponieważ nie można badać w laboratoriach: przydatna metodą może być eksperyment myślowy rozumowanie wbrew faktom (twierdzenia przeciwfaktyczne – sprzeczne z rzeczywistością zdania warunkowe); co by było gdyby, któryś z faktów nie zaistniał lub zaistniał? J. S Nye jr., Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, WAiP, Warszawa 2009 Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl144

145 Metody badań operacyjnych Techniki statystyczne Modelowanie działań oparte na prawdopodobieństwie (prawdopodobnościowe modele działań) Modelowanie zderzenia sił (walki, w tym dynamiczne symulacje komputerowe) Analizy wielo-atrybutowej użyteczności (przypisywanie ilościowych wag cechom jakościowym) Analizy decyzyjne (drzewo decyzyjne) Teoria gier (wybór optymalnych strategii) Programowanie liniowe (osiąganie wielu celów przy ograniczonych zasobach) Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl145

146 Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl146 Wg: R. L. Kugler, Policy Analysis in National Security Affairs: New Methods for a New Era, NDU, Washington, 2006, p. 467

147 Teren badań Badania teoretyczne – biblioteki, media, internet Badania empiryczne – badane wycinki rzeczywistości (rzeczy, organizacje, procesy) – laboratoria Warszawa - Ursynów 2009147www.koziej.pl

148 Układ pracy naukowej (referatu analitycznego) Wstęp Rozdziały merytoryczne Zakończenie Bibliografia Aneksy, załączniki Warszawa - Ursynów 2009148www.koziej.pl

149 Wstęp Wstęp - podstawy metodologiczne badań Treścią wstępu jest koncepcja badań. Czytelna informacja o genezie problemu na tle krytyki dotychczasowej literatury oraz o celach i zagadnieniach badawczych, założeniach i hipotezach, procedurze badań i układzie pracy Warszawa - Ursynów 2009149www.koziej.pl

150 Rozdziały merytoryczne (1) Tyle rozdziałów ile głównych zagadnień (problemów) badawczych Każdy rozdział to prezentacja wyników badań nad danym zagadnieniem Warszawa - Ursynów 2009150www.koziej.pl

151 Rozdziały merytoryczne (2) Układ rozdziału: – wprowadzenie - charakterystyka zagadnienia (pytania) badawczego; rozbicie na podzagadnienia – część główna - sprawozdanie z badań (materiał badawczy) – podsumowanie - synteza w postaci odpowiedzi na pytanie badawcze Warszawa - Ursynów 2009151www.koziej.pl

152 Zakończenie pracy naukowej Nawiązanie do wstępu (lustrzane odbicie) Synteza syntez z poszczególnych rozdziałów merytorycznych Krytyczne spojrzenie na przebieg i rezultaty badań i ewentualne sugestie dalszych badań Warszawa - Ursynów 2009152www.koziej.pl

153 EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Szkolnictwo – specjalistyczne i ogólne Szkolenie kadry i instytucji wyspecjalizowanych ogniw systemu bezpieczeństwa (kształcenie, kursy doskonalące, gry, ćwiczenia, treningi) Powszechne szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa (kadr administracyjnych, ludności) Popularyzowanie spraw bezpieczeństwa (stowarzyszenia, media) Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl153


Pobierz ppt "Warszawa - Ursynów 2009 www.koziej.pl 1. Warszawa - Ursynów 2009www.koziej.pl2 R. Kuźniar, Polityka i siła. Studia strategiczne – zarys problematyki,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google