Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

X etapów tworzenia arkusz organizacji szkoły Mariusz Bochenek wp.pl 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "X etapów tworzenia arkusz organizacji szkoły Mariusz Bochenek wp.pl 1."— Zapis prezentacji:

1 X etapów tworzenia arkusz organizacji szkoły Mariusz Bochenek wp.pl 1

2 Etap I Analizujemy swoja wiedzę na temat wymagań i zasad dotyczących tworzenia arkusza organizacji 2

3 Rozporządzenie w sprawie ramowych statutów Arkusz organizacji szkoły zawiera szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym. Jest sporządzony przez dyrektora szkoły do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do 30 maja danego roku. 3

4 W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkoły. 4

5 transparentność wskazane jest opracowanie i wprowadzenie np. zarządzeniem Wójta, Burmistrza, Prezydenta procedury - zasad opracowywania i zatwierdzania arkusza organizacji szkoły oraz wprowadzania zmian w organizacji pracy szkoły – aneksy, rodzaj i formę załączników, w tym wzory druków i formę (pisemna – elektroniczna) oraz dokładność wpisywania liczb 5

6 Arkusz – informacja publiczna Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz z późniejszymi zmianami) do udostępniania informacji publicznej zobowiązane są jednostki samorządu terytorialnego oraz szkoły. Arkusz nie może naruszać zapisów prawnych w sprawie ochrony danych osobowych. 6

7 Etap II Aktualizujemy i analizujemy obowiązkową dokumentację prowadzoną w szkole 7

8 Organizacja pracy szkoły - jrwa 8

9 Etap III Analizujemy wprowadzone zmiany w aktach prawnych 9

10 Uwaga na nowe określenia I etap edukacyjny - edukacja polonistyczna, muzyczna, plastyczna, zajęcia komputerowe. II etap edukacyjny - zajęcia techniczne (w miejsce techniki), zajęcia komputerowe (w miejsce informatyki). III etap edukacyjny - edukacja dla bezpieczeństwa. 10

11 IV etap edukacyjny - przedmioty mogą być nauczane w zakresie podstawowym lub w zakresie rozszerzonym, nowe przedmioty np. przyroda, historia i społeczeństwo. Edukacja dla bezpieczeństwa zastąpi przysposobienie obronne. Informatyka zastąpi technologię informacyjną. 11

12 12 Nauczanie liniowe. Godziny do dyspozycji dyrektora nie wynikające z art.42 ust.2 pkt 2 KN. Organizacja przyrody: Wątek: tematyczny – przedmiotowy. Organizacja historii i społeczeństwa: Wątek: epokowy – tematyczny.

13 Nowe rozwiązania Organizacja ppp Zmiany w aktach prawnych np. realizacja 3 i 4 godziny wf Okres przejściowy obowiązywanie równoległe dwóch rozporządzeń w sprawie podstawy programowej i ramowych planów nauczania 13

14 Zakres obowiązywania podstaw programowych 14

15 Klasy realizujące nową podstawę programową nie mogą być łączone z klasami realizującymi starą podstawę programową. 15

16 Koniec obowiązywania pojęć – aktów prawnych np. nie ma od 2012 roku klas wyrównawczych wraz z zaprzestaniem funkcjonowania Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 16

17 Etap IV Analizujemy zmiany ramowych planów nauczania zawiązane z okresem przejściowym 17

18 Ramowe plany nauczania w okresie przejściowym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2002 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późniejszymi zmianami) 18

19 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 54, poz. 442) obowiązujące od 1 września 2009 roku 19

20 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 stycznia 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania - obowiązuje od 1 września 2012r. 20

21 Wdrażanie ramowych planów nauczania 21

22 Etap V Analiza organizacji roku szkolnego i poszczególnych lat szkolnych dla danego cyklu 22

23 Organizacja roku szkolnego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz.432 z późniejszymi zmianami) 23

24 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 186 poz. 1245) wprowadza m.in. następujące zmiany: 24

25 25 Terminu zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych Uprawnień dyrektorów szkół do ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zmiana rozporządzenia daję możliwość elastycznego planowania dni wolnych od zajęć dydaktycznych i możliwość stworzenia optymalnych warunków do efektywnego wykorzystania czasu w pracy szkoły.

26 Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 224, poz. 1459) zmienia ustawę z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28, z późniejszymi zmianami) i ustawę z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z późniejszymi zmianami). 26

27 Dniami wolnymi od pracy są: 1 stycznia – Nowy Rok, 6 stycznia Święto Trzech Króli, pierwszy i drugi dzień Wielkiej Nocy, 1 maja – Święto Państwowe, 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 27

28 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada – Wszystkich Świętych, 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia, 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia. 28

29 29 Liczba tygodni nauki w roku szkolnym

30 Kalendarz roku szkolnego 2011/12 30

31 31

32 32

33 Etap VI Analizujemy zapisy aktów prawnych związane z organizacja pracy szkoły 33

34 Wskazana jest szczegółowa analiza zapisów aktów prawnych. Proszę nie ufać zbytnio swojej pamięci i rutynie!? 34

35 Analiza aktów prawnych np. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity, z 2006 r. Dz. U. Nr 97, poz.674 z późniejszymi zmianami) - np. czas pracy i jego rozliczanie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz.1487) 35

36 Cudzoziemcy w szkole Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. Nr. 57, poz.361). 36

37 Mniejszości narodowe i etniczne Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz.141),. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. Nr 214,poz.1579) 37

38 Realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. Nr 175, poz. 1042). 38

39 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późniejszymi zmianami) 39

40 Na jej podstawie organizacja dotycząca: Klas dwujęzycznych. Kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie (…). Oddziałów międzynarodowych. Realizacji indywidualnego programu lub toku nauczania. Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Innych form wychowania przedszkolnego w szkole podstawowej. 40

41 Wychowanie do życia w rodzinie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka (…) (Dz. U. nr 67, poz. 756 z późniejszymi zmianami). Wymiar roczny godzin ucznia - 14 (ok. 0,37 godz. tygodniowo przy 38 tyg. zajęć) Wymiar roczny godzin nauczyciela

42 Etap VI Tworzymy szkolny plan nauczania 42

43 Szkolny plan nauczania określa dyrektor na podstawie ramowego planu nauczania oraz przepisów szczegółowych. Szanse w kierunku znalezienia własnej indywidualności przez szkołę. Pamiętajmy o zapisach szczegółowych np.lo 43

44 Przykładowy wzór szkolnego planu 44

45 Szkolny plan dla szkoły ponadgimnazjalnej zawiera Nazwy przedmiotów i liczbę planowanych do realizacji godzin w zakresie podstawowym. Nazwy przedmiotów i liczbę planowanych do realizacji godzin w zakresie rozszerzonym. Nazwy przedmiotów uzupełniających i liczbę planowanych do realizacji godzin. Nazwy przedmiotów dodatkowych i liczbę planowanych do realizacji godzin. 45

46 Etap VII Analiza realizacji szkolnych planów nauczania 46

47 Wprowadzenie określenia minimalnego wymiaru godzin Nie ma formuły nie więcej niż …... Nowe obowiązki w sferze kontrolowania realizacji ilości zrealizowanych godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 47

48 Arkusz semestralnej kontroli realizacji godzin 48

49 Etap VIII Przydział godzin nauczycielom 49

50 Przydział godzin Panu/i ………wykształcenie …………… Rok szkolny…….. Liczba tygodni nauki w roku szkolnym… Przydział dodatkowych obowiązków realizowanych Wykaz zajęć innych realizowanych w ramach wynagrodzenia zasadniczego i dodatkowo płatnego 50

51 Przydział godzin nauczycielom Wymiar etatu średniorocznego (zgodnie z ustaleniami organu prowadzącego art. 42 ust.7 pkt 1 KN ) 51

52 Etap X Tworzymy arkusz organizacji 52

53 Pisemne uzgodnienia z jst Uzgodnienia dotyczące organizacji roku szkolnego z organem prowadzącym zwłaszcza : dodatkowe godziny; realizacja godzin z wychowania fizycznego; liczba oddziałów klas pierwszych; liczba oddziałów klas dwujęzycznych itd.. 53

54 Przykład arkusza 54

55 Legenda Dobrze opracowana legenda, powinna pozwalać na rozróżnienie godzin i sprawdzenie prawidłowości ich przydzielenia zgodnie z prawem: w danym okresie/semestrze; nauczycielskich i dla danego oddziału; związanych z podziałem na grupy; 55

56 Zatwierdzanie arkusza – wprowadzanie zmian Zapisy w statucie jst sporządzone na podstawie ustawy o samorządzie (odpowiednio), powinny określać, kto w imieniu jednostki samorządu terytorialnego faktycznie zatwierdza projekt arkusza organizacji i aneks(y) do arkusza organizacji szkoły. Czy organ prowadzący ma prawo wprowadzać zmiany w arkuszu?! 56

57 Dyrektor powinien pamiętać, że swoim podpisem potwierdza prawdziwość danych zawartych w arkuszu. Arkusz organizacji szkoły jest dokumentem, w myśl art. 115 § 14 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późniejszymi zmianami.) Zgodnie z art.271 Kodeksu karnego osoba, który poświadcza w swoich dokumentach nieprawdę podlega karze. 57

58 Arkusz kontroli organizacji szkoły w danym roku szkolnym - KO 58

59 Arkusz organizacji w zapisach z ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity, z 2006 r. Dz. U. Nr 97, poz.674 z późniejszymi zmianami) 59

60 Analogicznie z pozostałymi aktami prawnymi pomocne mogą być poradniki, które są obecnie w przygotowaniu. 60

61 Dobre rady 61

62 Przypomnijmy wszystkim zainteresowanym teorię zmiany i reakcję na zmianę. Wraz z wprowadzeniem reformy programowej, zmienia się wiele innych aktów prawnych. Konieczna jest znajomość tych zmian i ich filozofii, aby dobrze wykorzystać stworzone możliwości. 62

63 63 Szkolenia, znajomość i umiejętność interpretacji norm prawnych to podstawa działania (RP, RR, SU i radni). Zachowajmy zaufanie do wybranych demokratycznie dyrektorów. Szanujmy autonomię szkół w ramach prawa.

64 Ograniczajmy biurokrację. Traktujmy szkoły tak, jakby Nasze dziecko uczyło się w tej szkole. 64

65 Wspólnym interesem jest dobro dziecka i ucznia mimo polityki i różnych trudności. 65

66 Dziękuję za uwagę Mariusz Bochenek 66


Pobierz ppt "X etapów tworzenia arkusz organizacji szkoły Mariusz Bochenek wp.pl 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google