Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

X etapów tworzenia arkusz organizacji szkoły Mariusz Bochenek wp.pl 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "X etapów tworzenia arkusz organizacji szkoły Mariusz Bochenek wp.pl 1."— Zapis prezentacji:

1 X etapów tworzenia arkusz organizacji szkoły Mariusz Bochenek mariuszb5 @ wp.pl 1

2 Etap I Analizujemy swoja wiedzę na temat wymagań i zasad dotyczących tworzenia arkusza organizacji 2

3 Rozporządzenie w sprawie ramowych statutów Arkusz organizacji szkoły zawiera szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym. Jest sporządzony przez dyrektora szkoły do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do 30 maja danego roku. 3

4 W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkoły. 4

5 transparentność wskazane jest opracowanie i wprowadzenie np. zarządzeniem Wójta, Burmistrza, Prezydenta procedury - zasad opracowywania i zatwierdzania arkusza organizacji szkoły oraz wprowadzania zmian w organizacji pracy szkoły – aneksy, rodzaj i formę załączników, w tym wzory druków i formę (pisemna – elektroniczna) oraz dokładność wpisywania liczb 5

6 Arkusz – informacja publiczna Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami) do udostępniania informacji publicznej zobowiązane są jednostki samorządu terytorialnego oraz szkoły. Arkusz nie może naruszać zapisów prawnych w sprawie ochrony danych osobowych. 6

7 Etap II Aktualizujemy i analizujemy obowiązkową dokumentację prowadzoną w szkole 7

8 Organizacja pracy szkoły - jrwa 8

9 Etap III Analizujemy wprowadzone zmiany w aktach prawnych 9

10 Uwaga na nowe określenia I etap edukacyjny - edukacja polonistyczna, muzyczna, plastyczna, zajęcia komputerowe. II etap edukacyjny - zajęcia techniczne (w miejsce techniki), zajęcia komputerowe (w miejsce informatyki). III etap edukacyjny - edukacja dla bezpieczeństwa. 10

11 IV etap edukacyjny - przedmioty mogą być nauczane w zakresie podstawowym lub w zakresie rozszerzonym, nowe przedmioty np. przyroda, historia i społeczeństwo. Edukacja dla bezpieczeństwa zastąpi przysposobienie obronne. Informatyka zastąpi technologię informacyjną. 11

12 12 Nauczanie liniowe. Godziny do dyspozycji dyrektora nie wynikające z art.42 ust.2 pkt 2 KN. Organizacja przyrody: Wątek: tematyczny – przedmiotowy. Organizacja historii i społeczeństwa: Wątek: epokowy – tematyczny.

13 Nowe rozwiązania Organizacja ppp Zmiany w aktach prawnych np. realizacja 3 i 4 godziny wf Okres przejściowy obowiązywanie równoległe dwóch rozporządzeń w sprawie podstawy programowej i ramowych planów nauczania 13

14 Zakres obowiązywania podstaw programowych 14

15 Klasy realizujące nową podstawę programową nie mogą być łączone z klasami realizującymi starą podstawę programową. 15

16 Koniec obowiązywania pojęć – aktów prawnych np. nie ma od 2012 roku klas wyrównawczych wraz z zaprzestaniem funkcjonowania Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 16

17 Etap IV Analizujemy zmiany ramowych planów nauczania zawiązane z okresem przejściowym 17

18 Ramowe plany nauczania w okresie przejściowym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2002 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późniejszymi zmianami) 18

19 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 54, poz. 442) obowiązujące od 1 września 2009 roku 19

20 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 stycznia 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania - obowiązuje od 1 września 2012r. 20

21 Wdrażanie ramowych planów nauczania 21

22 Etap V Analiza organizacji roku szkolnego i poszczególnych lat szkolnych dla danego cyklu 22

23 Organizacja roku szkolnego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz.432 z późniejszymi zmianami) 23

24 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 186 poz. 1245) wprowadza m.in. następujące zmiany: 24

25 25 Terminu zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych Uprawnień dyrektorów szkół do ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zmiana rozporządzenia daję możliwość elastycznego planowania dni wolnych od zajęć dydaktycznych i możliwość stworzenia optymalnych warunków do efektywnego wykorzystania czasu w pracy szkoły.

26 Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 224, poz. 1459) zmienia ustawę z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28, z późniejszymi zmianami) i ustawę z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z późniejszymi zmianami). 26

27 Dniami wolnymi od pracy są: 1 stycznia – Nowy Rok, 6 stycznia Święto Trzech Króli, pierwszy i drugi dzień Wielkiej Nocy, 1 maja – Święto Państwowe, 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 27

28 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada – Wszystkich Świętych, 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia, 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia. 28

29 29 Liczba tygodni nauki w roku szkolnym

30 Kalendarz roku szkolnego 2011/12 30

31 31

32 32

33 Etap VI Analizujemy zapisy aktów prawnych związane z organizacja pracy szkoły 33

34 Wskazana jest szczegółowa analiza zapisów aktów prawnych. Proszę nie ufać zbytnio swojej pamięci i rutynie!? 34

35 Analiza aktów prawnych np. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity, z 2006 r. Dz. U. Nr 97, poz.674 z późniejszymi zmianami) - np. czas pracy i jego rozliczanie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz.1487) 35

36 Cudzoziemcy w szkole Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. Nr. 57, poz.361). 36

37 Mniejszości narodowe i etniczne Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz.141),. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. Nr 214,poz.1579) 37

38 Realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. Nr 175, poz. 1042). 38

39 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) 39

40 Na jej podstawie organizacja dotycząca: Klas dwujęzycznych. Kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie (…). Oddziałów międzynarodowych. Realizacji indywidualnego programu lub toku nauczania. Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Innych form wychowania przedszkolnego w szkole podstawowej. 40

41 Wychowanie do życia w rodzinie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka (…) (Dz. U. nr 67, poz. 756 z późniejszymi zmianami). Wymiar roczny godzin ucznia - 14 (ok. 0,37 godz. tygodniowo przy 38 tyg. zajęć) Wymiar roczny godzin nauczyciela - 19 41

42 Etap VI Tworzymy szkolny plan nauczania 42

43 Szkolny plan nauczania określa dyrektor na podstawie ramowego planu nauczania oraz przepisów szczegółowych. Szanse w kierunku znalezienia własnej indywidualności przez szkołę. Pamiętajmy o zapisach szczegółowych np.lo 43

44 Przykładowy wzór szkolnego planu 44

45 Szkolny plan dla szkoły ponadgimnazjalnej zawiera Nazwy przedmiotów i liczbę planowanych do realizacji godzin w zakresie podstawowym. Nazwy przedmiotów i liczbę planowanych do realizacji godzin w zakresie rozszerzonym. Nazwy przedmiotów uzupełniających i liczbę planowanych do realizacji godzin. Nazwy przedmiotów dodatkowych i liczbę planowanych do realizacji godzin. 45

46 Etap VII Analiza realizacji szkolnych planów nauczania 46

47 Wprowadzenie określenia minimalnego wymiaru godzin Nie ma formuły nie więcej niż …... Nowe obowiązki w sferze kontrolowania realizacji ilości zrealizowanych godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 47

48 Arkusz semestralnej kontroli realizacji godzin 48

49 Etap VIII Przydział godzin nauczycielom 49

50 Przydział godzin Panu/i ………wykształcenie …………… Rok szkolny…….. Liczba tygodni nauki w roku szkolnym… Przydział dodatkowych obowiązków realizowanych Wykaz zajęć innych realizowanych w ramach wynagrodzenia zasadniczego i dodatkowo płatnego 50

51 Przydział godzin nauczycielom Wymiar etatu średniorocznego (zgodnie z ustaleniami organu prowadzącego art. 42 ust.7 pkt 1 KN ) 51

52 Etap X Tworzymy arkusz organizacji 52

53 Pisemne uzgodnienia z jst Uzgodnienia dotyczące organizacji roku szkolnego z organem prowadzącym zwłaszcza : dodatkowe godziny; realizacja godzin z wychowania fizycznego; liczba oddziałów klas pierwszych; liczba oddziałów klas dwujęzycznych itd.. 53

54 Przykład arkusza 54

55 Legenda Dobrze opracowana legenda, powinna pozwalać na rozróżnienie godzin i sprawdzenie prawidłowości ich przydzielenia zgodnie z prawem: w danym okresie/semestrze; nauczycielskich i dla danego oddziału; związanych z podziałem na grupy; 55

56 Zatwierdzanie arkusza – wprowadzanie zmian Zapisy w statucie jst sporządzone na podstawie ustawy o samorządzie (odpowiednio), powinny określać, kto w imieniu jednostki samorządu terytorialnego faktycznie zatwierdza projekt arkusza organizacji i aneks(y) do arkusza organizacji szkoły. Czy organ prowadzący ma prawo wprowadzać zmiany w arkuszu?! 56

57 Dyrektor powinien pamiętać, że swoim podpisem potwierdza prawdziwość danych zawartych w arkuszu. Arkusz organizacji szkoły jest dokumentem, w myśl art. 115 § 14 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późniejszymi zmianami.) Zgodnie z art.271 Kodeksu karnego osoba, który poświadcza w swoich dokumentach nieprawdę podlega karze. 57

58 Arkusz kontroli organizacji szkoły w danym roku szkolnym - KO 58

59 Arkusz organizacji w zapisach z ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity, z 2006 r. Dz. U. Nr 97, poz.674 z późniejszymi zmianami) 59

60 Analogicznie z pozostałymi aktami prawnymi pomocne mogą być poradniki, które są obecnie w przygotowaniu. 60

61 Dobre rady 61

62 Przypomnijmy wszystkim zainteresowanym teorię zmiany i reakcję na zmianę. Wraz z wprowadzeniem reformy programowej, zmienia się wiele innych aktów prawnych. Konieczna jest znajomość tych zmian i ich filozofii, aby dobrze wykorzystać stworzone możliwości. 62

63 63 Szkolenia, znajomość i umiejętność interpretacji norm prawnych to podstawa działania (RP, RR, SU i radni). Zachowajmy zaufanie do wybranych demokratycznie dyrektorów. Szanujmy autonomię szkół w ramach prawa.

64 Ograniczajmy biurokrację. Traktujmy szkoły tak, jakby Nasze dziecko uczyło się w tej szkole. 64

65 Wspólnym interesem jest dobro dziecka i ucznia mimo polityki i różnych trudności. 65

66 Dziękuję za uwagę Mariusz Bochenek mariuszb5@wp.pl 66


Pobierz ppt "X etapów tworzenia arkusz organizacji szkoły Mariusz Bochenek wp.pl 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google