Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2 DYDAKTYKA I ORGANIZACJA SZKOLEŃ WPROWADZENIE DO DYDAKTYKI POJĘCIA OGÓLNE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2 DYDAKTYKA I ORGANIZACJA SZKOLEŃ WPROWADZENIE DO DYDAKTYKI POJĘCIA OGÓLNE."— Zapis prezentacji:

1

2 2 DYDAKTYKA I ORGANIZACJA SZKOLEŃ

3 WPROWADZENIE DO DYDAKTYKI POJĘCIA OGÓLNE

4 Jak osiągniemy cel szkoleniowy? 5% 20% 30% 50% 70% 90% 10% wykład czytanie metody audiowizualne demonstracje dyskusja ćwiczenia praktyczne nauczanie innych

5 DYDAKTYKA SKĄD NAZWA DYDAKTYKA? Z GRECKIEGO „DIDAKTIKOS” CZYLI ……………….. DRUGIE POJĘCIE W OBRĘBIE DYDAKTYKI „DIDASKO” CZYLI …………………..

6 DYDAKTYKA JAKO DZIAŁ PEDAGOGIKI NAUKA O KSZTAŁCENIU, JEGO CELACH, ŚRODKACH, TREŚCIACH I METODACH ORGANIZACJI PIERWSZY RAZ UŻYTO TEJ NAZWY W NIEMCZECH W 1613 ROKU

7 DYDAKTYKA PODZIAŁ DYDAKTYKA OGÓLNA OGÓLNA TEORIA NAUCZANIA UCZENIA SIĘ

8 DYDAKTYKA PODZIAŁ DYDAKTYKI SZCZEGÓŁOWE METODYKI NAUCZANIA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

9 FUNKCJE DYDAKTYKI TEORETYCZNA PRAKTYCZNA CZYLI INSTRUMENTALNO- TECHNICZNA

10 PROCES DYDAKTYCZNY LOGICZNIE ZWARTY UKŁAD CZYNNOŚCI NAUCZYCIELI I UCZNIÓW PROWADZĄCY DO ZMIAN W OSOBOWOŚCI I POSTAWACH UCZNIÓW, GŁÓWNIE W ZAKRESIE WIADOMOŚCI OGÓLNYCH I ZAWODOWYCH ORAZ UMIEJĘTNOŚCI ŚWIADCZĄCYCH O KOMPETENCJACH ZAWODOWYCH

11 „ KLASYFIKACJA ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH WG.MICHAŁA GODLEWSKIEGO

12 ŚRODKI DYDAKTYCZNE  TABLICE (DO PISANIA KREDĄ, FLANELOWE, MAGNETYCZNE, INTERAKTYWNE, PERFOROWANE, MONTAŻOWE I INNE),  URZĄDZENIA DO PROJEKCJI ŚWIETLNEJ – PROJEKTORY OBRAZU STATYCZNEGO, FILMÓW. ŁAWY OPTYCZNE I LAMPY DO PROJEKCJI CIEMNIOWEJ.

13 ŚRODKI DYDAKTYCZNE  URZĄDZENIA DO WZMACNIANIA ZAPISU I ODTWARZANIA DŻWIĘKU – NAGŁOŚNIENIE POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH ITD.,  ŚRODKI AUDIOWIZUALNE – PROJEKTORY FILMU DŻWIĘKOWEGO, TELEWIZJA SZKOLNA, PRZEMYSŁOWA,  MASZYNY DYDAKTYCZNE – URZĄDZENIA DO UTRWALANIA WIADOMOŚCI (MASZYNY INFORMACYJNO-INSTRUKTAŻOWE, URZĄDZENIA DO SZYBKIEJ KONTROLI,

14 ŚRODKI DYDAKTYCZNE  URZĄDZENIA DO REPRODUKCJI TEKSTÓW I OBRAZÓW – POWIELACZE KLISZOWE, KSEROGRAFY, KSEROKOPIARKI ITP.  ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU – RADIO, TELEWIZJA.

15 KLASYFIKACJA METOD NAUCZANIA wg.W.Okonia METODY OPARTE NA SŁOWIE: POGADANKA-rozmowa nauczyciela z uczniem, gdzie nauczyciel zna odpowiedź, ma potrójne zastosowanie: wstępna, przedstawiająca nowe wiadomości, utrwalająca. DYSKUSJA-wymiana zdań między nauczycielem i uczniem, odbicie poglądów własnych lub odwołanie się do poglądów innych osób, odmienność stanowisk.

16 KLASYFIKACJA METOD NAUCZANIA wg.W.Okonia METODY OPARTE NA SŁOWIE: WYKŁAD-bezpośrednie lub pośrednie przekazywanie wiadomości. Sztuka wykładania-wiązanie treści wykładu z życiem, trafne przykłady, staranne wysławianie się, logiczna całość, systematyczna treść. OPIS-wydarzenie historyczne, urządzenia techniczne opis krajobrazu, gdy opisowi towarzyszy pokazywanie przedmiotu lub rysunku.

17 KLASYFIKACJA METOD NAUCZANIA wg.W.Okonia METODY OPARTE NA SŁOWIE: OPOWIADANIE-przestawienie akcji przebiegające w określonym czasie, przedstawienie biografii, wypraw geograficznych, odkryć naukowych.

18 KLASYFIKACJA METOD NAUCZANIA wg.Cz.Kupisiewicza METODY OPARTE NA SŁOWIE-wykład, opowiadanie, pogadanka, opis, dyskusja, praca z książką. METODY OPARTE NA OBSERWACJI I POMIARZE – pokaz, pomiar. METODY OPARTE NA PRAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI UCZNIÓW-laboratoria, zajęcia praktyczne. METODY AKTYWIZUJĄCE-burza mózgu, sytuacyjna, inscenizacja, problemowa.

19 KOMPETENCJE SPOŁECZNE W ORGANIZACJI SZKOLEŃ CO JEST ISTOTĄ KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH? JAK JE SKUTECZNIE WYKORZYSTAĆ PODCZAS SZKOLEŃ Z ZAKRESU BHP?

20 KOMPETENCJE SPOŁECZNE W ORGANIZACJI SZKOLEŃ KOMPETENCJE SPOŁECZNE NAJCZĘŚCIEJ ROZUMIANE SĄ JAKO UMIEJĘTNOŚCI UMOŻLIWIAJĄCE SKUTECZNE NAWIĄZYWANIE I UTRZYMYWANIE ORAZ WYKORZYSTANIE STOSUNKÓW INTERPERSONALNYCH.

21 KOMPETENCJE SPOŁECZNE W ORGANIZACJI SZKOLEŃ W 70% OSIĄGANIE PONADPRZECIĘTNYCH EFEKTÓW W PRACY ZAWDZIĘCZAMY UMIEJĘTNOŚCIOM SPOŁECZNYM, POLEGAJĄCYM NA WCZUWANIU SIĘ W SYTUACJĘ INNYCH OSÓB I ROZWIĄZYWANIU ICH PROBLEMÓW. badania specjalistów amerykańskich

22 PRZYGOTOWANIE DYDAKTYCZNE POJĘCIE UKOŃCZENIE KSZTAŁCENIA LUB SZKOLENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO DO PROWADZENIA PROCESU SZKOLENIA W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY WYSOKĄ EFEKTYWNOŚĆ Z UWZGLĘDNIENIEM, ODPOWIEDNICH DLA OKREŚLONYCH GRUP UCZESTNIKÓW SZKOLENIA I RODZAJÓW SZKOLENIA : FORM ORGANIZACYJNYCH I METOD SZKOLENIA ORAZ ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH

23 ORGANIZACJA SZKOLEŃ Z ZAKRESU BHP PODSTAWY PRAWNE ROZDZIAŁ VIII KODEKS PRACY ART. 237² KODEKS PRACY ART. 237³ KODEKS PRACY ART. 237 5

24 ORGANIZACJA SZKOLEŃ Z ZAKRESU BHP PODSTAWY PRAWNE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 28 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 pażdziernika 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

25 ORGANIZACJA SZKOLEŃ Z ZAKRESU BHP FORMY SZKOLENIOWE INSTRUKTAŻ SEMINARIUM SAMOKSZTAŁCENIE KIEROWANE KURS

26 ORGANIZACJA SZKOLEŃ Z ZAKRESU BHP FORMY SZKOLENIOWE INSTRUKTAŻ SZKOLENIE O CZASIE TRWANIA NIE KRÓTSZYM NIŻ 2 GODZINY LEKCYJNE UMOŻLIWIAJĄCE UZYSKANIE, AKTUALIZOWANIE LUB UZUPEŁNIENIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI DOTYCZĄCYCH WYKONYWANIA PRACY I ZACHOWANIA SIĘ W ZAKŁADZIE PRACY W SPOSÓB ZGODNY Z PRZEPISAMI I ZASADAMI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY.

27 ORGANIZACJA SZKOLEŃ Z ZAKRESU BHP FORMY SZKOLENIOWE SEMINARIUM SZKOLENIE O CZASIE TRWANIA NIE KRÓTSZYM NIŻ 5 GODZIN LEKCYJNYCH UMOŻLIWIAJĄCE UZYSKANIE, AKTUALIZOWANIE LUB UZUPEŁNIENIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY.

28 ORGANIZACJA SZKOLEŃ Z ZAKRESU BHP FORMY SZKOLENIOWE SAMOKSZTAŁCENIE KIEROWANE SZKOLENIE UMOŻLIWIAJĄCE UZYSKANIE AKTUALIZOWANIE LUB UZUPEŁNIENIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW PRZEKAZANYCH PRZEZ ORGANIZATORA SZKOLENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI PRZY ZASTOSOWANIU POCZTY, INTERNETU, PRZY JEDNOCZESNYM ZAPEWNIENIU KONSULTACJI Z OSOBAMI SPEŁNIAJĄCYMI WYMAGANIA DLA WYKŁADOWCÓW.

29 ORGANIZACJA SZKOLEŃ Z ZAKRESU BHP FORMY SZKOLENIOWE KURS SZKOLENIE O CZASIE TRWANIA NIE KRÓTSZYM NIŻ 15 GODZIN LEKCYJNYCH SKŁADAJĄCE SIĘ Z ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH I PRAKTYCZNYCH, UMOŻLIWIAJĄCE UZYSKANIE, AKTUALIZOWANIE LUB UZUPEŁNIENIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY.

30 PODMIOTY UPRAWNIONE DO PROWADZENIA SZKOLEŃ Z ZAKRESU BHP  PRACODAWCY ORGANIZUJĄCY I PROWADZĄCY SZKOLENIE  JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWĄ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY „ORGANIZATORZY SZKOLENIA”

31 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWĄ Z ZAKRESU BHP  PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO  PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO  OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO  SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE  JEDNOSTKI BADAWCZO-ROZWOJOWE, SZKOŁY WYŻSZE LUB INNE PLACÓWKI NAUKOWE  STOWARZYSZENIA, KTÓRYCH CELEM STATUTOWYM JEST DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANĄ Z BHP  OSOBY PRAWNE LUB FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWĄ NA ZASADACH OKREŚLONYCH W PRZEPISACH O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (jeżeli prowadzą działalność w dziedzinie bhp)

32 ORGANIZATOR SZKOLENIA Z ZAKRESU BHP ZAPEWNIA:  PROGRAMY POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW SZKOLEŃ OPRACOWANE DLA OKREŚLONYCH GRUP STANOWISK.  PROGRAMY SZKOLENIA INSTRUKTORÓW W ZAKRESIE METOD PROWADZENIA INSTRUKTAŻU – W PRZYPADKU PROWADZENIA TAKIEGO SZKOLENIA.  WYKŁADOWCÓW I INSTRUKTORÓW POSIADAJĄCYCH ZASÓB WIEDZY, DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE I PRZYGOTOWANIE DYDAKTYCZNE ZAPEWNIAJĄCE WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ PROGRAMÓW SZKOLENIA.

33 ORGANIZATOR SZKOLENIA Z ZAKRESU BHP ZAPEWNIA:  WYPOSAŻENIE DYDAKTYCZNE NIEZBĘDNE DO WŁAŚCIWEJ REALIZACJI PROGRAMÓW SZKOLENIOWYCH.  WŁAŚCIWY PRZEBIEG SZKOLENIA ORAZ PROWADZENIE DOKUMENTACJI SZKOLENIOWEJ.

34 DOKUMENTACJA SZKOLENIOWA Z ZAKRESU BHP  PROGRAMY SZKOLENIA DLA OKREŚLONYCH GRUP STANOWISK  DZIENNIK ZAJĘĆ  PROTOKÓŁ PRZEBIEGU EGZAMINÓW  REJESTR WYDANYCH ZAŚWIADCZEŃ  ZESTAWY TESTOWE LUB INNE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ODBYCIE EGZAMINU KOŃCZĄCEGO SZKOLENIE Z ZAKRESU BHP

35 GRUPY STANOWISK PRACY Z ZAKRESU SZKOLEŃ BHP  OSOBY BĘDĄCE PRACODAWCAMI ORAZ INNE OSOBY KIERUJĄCE PRACOWNIKAMI, W SZCZEGÓLNOŚCI KIEROWNICY, MISTRZOWIE I BRYGADZIŚCI – MINIMALNY CZAS SZKOLENIA 16 h lekcyjnych lub 64 h w tym 6 h ćwiczeń

36 GRUPY STANOWISK PRACY Z ZAKRESU SZKOLEŃ BHP  PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH – MINIMALNY CZAS SZKOLENIA 8 h lekcyjnych

37 GRUPY STANOWISK PRACY Z ZAKRESU SZKOLEŃ BHP  PRACOWNICY INŻYNIERYJNO-TECHNICZNI, W TYM PROJEKTANCI, KONSTRUKTORZY MASZYN I INNYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH TECHNOLODZY I ORGANIZATORZY PRODUKCJI MINIMALNY CZAS SZKOLENIA 16 h lekcyjnych

38 GRUPY STANOWISK PRACY Z ZAKRESU SZKOLEŃ BHP  PRACOWNICY SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY I INNE OSOBY WYKONUJĄCE ZADANIA TEJ SŁUŻBY MINIMALNY CZAS SZKOLENIA 32 h lekcyjne (w tym 4 h ćwiczeń )

39 GRUPY STANOWISK PRACY Z ZAKRESU SZKOLEŃ BHP  PRACOWNICY ADMINISTRACYJNO-BIUROWI I INNI NIEWYMIENIENI W POZOSTAŁYCH GRUPACH STANOWISK, KTÓRYCH CHARAKTER PRACY WIĄŻĘ SIĘ Z NARAŻENIEM NA CZYNNIKI SZKODLIWE DLA ZDROWIA, UCIĄŻLIWE LUB NIEBEZPIECZNE ALBO Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY MINIMALNY CZAS SZKOLENIA 8 h lekcyjne

40 PROJEKTOWANIE SESJI SZKOLENIOWYCH BHP A STYLE UCZENIA SIĘ PRACOWNIKÓW  PRAKTYCY – uczą się lepiej, gdy stają wobec nowych doświadczeń i problemów, które należy rozwiązać. PREFEROWANE AKTYWNE FORMY SZKOLEŃ:  ćwiczenia,  seminaria,  gry dydaktyczne,  symulacje komputerowe,  prezentacje filmowe.

41 PROJEKTOWANIE SESJI SZKOLENIOWYCH BHP A STYLE UCZENIA SIĘ PRACOWNIKÓW  OSOBY REFLEKSYJNE – dobrze czują się w sytuacjach gdy mają dużo czasu na:  przemyślenie problemu, nabranie dystansu,  przygotowanie się do wystąpienia,  zebranie potrzebnych materiałów,  wykonanie prezentacji, modelu czy przeprowadzenie badań.

42 PROJEKTOWANIE SESJI SZKOLENIOWYCH BHP A STYLE UCZENIA SIĘ PRACOWNIKÓW  TEORETYCY-dobrze czują się, gdy mogą stosować analizę systemową, znają cele, zadania oraz gdy problemy do rozwiązania posiadają strukturę uporządkowaną, a do ich rozwiązania potrzebne jest logiczne i analityczne myślenie.

43 PROJEKTOWANIE SESJI SZKOLENIOWYCH BHP A STYLE UCZENIA SIĘ PRACOWNIKÓW  PRAGMATYCY- koncentrują się głównie na problemach praktycznych, przeszkadza im natomiast brak ćwiczeń praktycznych oraz instrukcji (procedur) jak należy je wykonać.

44 GŁÓWNE CELE SZKOLENIA W ZAKRESIE BHP  WZBOGACENIE WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE I HIGIENIE PRACY (w zakresie zagrożeń, doskonalenia umiejętności, wykorzystywania wiedzy dotyczącej bhp na stanowiskach pracy).  SPOWODOWANIE ZMIAN W ZACHOWANIU JEDNOSTKI (w zakresie kształtowania i doskonalenia umiejętności i nawyków).  SPOWODOWANIE ZMIAN W OSOBOWOŚCI UCZESTNIKA (wspieranie gotowości i umiejętności samorealizacji zawodowej).

45 BŁĘDY I NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ZAKRESIE SZKOLEŃ BHP  ZGODNOŚĆ CZASU TRWANIA SZKOLENIA Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI  PROWADZENIE SZKOLEŃ PRZEZ OSOBY NIEUPRAWNIONE  BRAK SZCZEGÓŁOWYCH PROGRAMÓW SZKOLENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP STANOWISK  PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ POZA USTAWOWYMI GODZINAMI PRACY  BRAK KONSULTACJI Z PRACOWNIKAMI TEMATYKI SZKOLEŃ

46 BŁĘDY I NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ZAKRESIE SZKOLEŃ BHP  FAŁSZOWANIE DOKUMENTACJI SZKOLENIOWEJ (FIKCYJNE SZKOLENIA)  NIEPRZESTRZEGANIE TERMINÓW SZKOLEŃ  ZŁA KWALIFIKACJA PRACOWNIKÓW DO OKREŚLONEJ GRUPY SZKOLENIOWEJ

47 PODSUMOWANIE DYSKUSJA PROPOZYCJE


Pobierz ppt "2 DYDAKTYKA I ORGANIZACJA SZKOLEŃ WPROWADZENIE DO DYDAKTYKI POJĘCIA OGÓLNE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google