Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mariola Juszczuk Departament Przesyłu PSE Operator SA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mariola Juszczuk Departament Przesyłu PSE Operator SA"— Zapis prezentacji:

1 Stanowienie Kodeksów Sieci przez ENTSO-E Podstawy prawne i organizacyjne
Mariola Juszczuk Departament Przesyłu PSE Operator SA Konstancin-Jeziorna,

2 ENTSO-E CELE* WSZYSCY OPERATORZY SYSTEMÓW PRZESYŁOWYCH WSPÓŁPRACUJĄ NA POZIOMIE WSPÓLNOTY POPRZEZ ENTSO-E W CELU: promowania budowy wewnętrznego rynku energii elektrycznej oraz transgranicznego handlu energią zapewnienia optymalnego zarządzania europejską siecią przesyłową energii elektrycznej i jej skoordynowanego działania, a także właściwy rozwój techniczny AKT ZAŁOŻYCIELSKI: Statut - sygnowany 18 grudnia 2008 r. (ang. Final Constitution Deed/Articles of Association) przez 42 OSP z 34 krajów PROCEDURY: Procedura Opracowywania Kodeksów Sieci (ang. Network Code Development Process) Procedura Konsultacji (ang. Consultation Process) Regulamin Wewnętrzny (ang. Internal Regulations) * ZGODNIE Z ART. 4 ROZPORZĄDZENIA NR 714/2009 W SPRAWIE WARUNKÓW DOSTĘPU DO SIECI W ODNIESIENIU DO TRANSGRANICZNEJ WYMIANY ENERGII ELEKTRYCZNEJ, UCHYLAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE Nr 1228/2003

3 ENTSO-E CZŁONKOWIE

4 ENTSO-E STRUKTURA ORGANIZACYJNA

5 ZADANIA ENTSO-E (1) * OPRACOWANIE PRZYJĘCIE
1. Kodeksów Sieciowych w obszarach wskazywanych corocznie jako priorytetowe przez KE; PRZYJĘCIE Wspólnych narzędzi prowadzenia ruchu sieciowego w celu zagwarantowania koordynacji eksploatacji sieci w warunkach normalnych i awaryjnych; Niewiążącego wspólnotowego 10-letniego plan rozwoju sieci wraz z europejską prognozą wystarczalności mocy wytwórczych (co 2 lata); Zaleceń w sprawie koordynacji współpracy technicznej między wspólnotowymi OSP i OSP z krajów trzecich; Rocznego programu pracy; Sprawozdania rocznego; Corocznej letniej i zimowej prognozy wystarczalności mocy wytwórczych * ZGODNIE Z ART. 8 ROZPORZĄDZENIA Nr 714/2009 W SPRAWIE WARUNKÓW DOSTĘPU DO SIECI W ODNIESIENIU DO TRANSGRANICZNEJ WYMIANY ENERGII ELEKTRYCZNEJ, UCHYLAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE Nr 1228/2003

6 ZADANIA ENTSO-E (2) KODEKSY SIECI - ZAKRES I OPRACOWANIE
KODEKSY SIECI (KS) dla kwestii transgranicznych związanych z siecią oraz kwestii integracji rynku pozostają bez uszczerbku dla praw państw członkowskich do ustanowienia krajowych kodeksów nie mających wpływu na handel transgraniczny! ROCZNY WYKAZ PRIORYTETÓW specyfikuje obszary, które należy uwzględnić przy opracowaniu KS ustanawia KE, po konsultacji z ACER, ENTSO-E  i innymi zainteresowanymi stronami WYTYCZNE RAMOWE opracowuje Agencja Regulatorów ACER na żądanie KE w terminie max. 6 miesięcy określają jasne i obiektywne zasady opracowywania KS w zakresie obszarów priorytetowych ENTSO-E monitoruje wprowadzanie w życie KS i Wytycznych Ramowych oraz ich wpływ na harmonizację przepisów mających na celu ułatwienie integracji rynku. ENTSO-E przedstawia swoje ustalenia Agencji Regulatorów ACER - wyniki analizy w sprawozdaniu rocznym.

7 KODEKSY SIECI INTERPRETACJA PODSTAWOWYCH POJĘĆ PRZEZ ENTSO-E ART
KODEKSY SIECI INTERPRETACJA PODSTAWOWYCH POJĘĆ PRZEZ ENTSO-E ART. 8 (7) ROZPORZĄDZENIA NR 714/2009 Kwestie transgraniczne związane z siecią oraz kwestie integracji rynku, zgodnie z duchem 3ciego pakietu liberalizacyjego służą: wsparciu dokończenia budowy oraz funkcjonowania wewnętrznego rynku energii oraz handlu transgranicznego; wspieraniu rozwoju OZE; zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw Wszystkie wymogi, które przyczyniają się do: zapewnienia, utrzymania i odtworzenia bezpieczeństwa pracy połączonych systemów w celu umożliwienia właściwego funkcjonowania wewnętrznego rynku energii w i pomiędzy strefami synchronicznymi; osiągnięcie efektywności kosztowej poprzez standaryzację techniczną są rozumiane jako kwestie transgraniczne związane z siecią oraz kwestie integracji rynku, Bezpieczeństwo pracy systemu nie może być zapewnione bez uwzględnienia możliwości technicznych użytkowników systemu. Z inżynierskiego punktu widzenia system przesyłowy oraz jednostki generacyjne są postrzegane jako jeden podmiot. Bezpieczna praca systemu jest możliwa jedynie w przypadku ścisłej współpracy jednostek generacyjnych przyłączonych do wszystkich poziomów napięć operatorów sieci, bowiem zachowanie systemu w warunkach zakłóceniowych w dużej mierze uzależnione jest od odpowiedzi jednostek generacyjnych.

8 ZADANIA ENTSO-E (3) KODEKSY SIECI – 3LETNI PLAN WSPÓŁPRACY KE/ACER/ENTSO-E (AKTUALIZOWANY I UZGADNIANY NA BIEŻĄCO )

9 ZADANIA ENTSO-E (4) KODEKSY SIECI – 3LETNI PLAN WSPÓŁPRACY KE/ACER/ENTSO-E (AKTUALIZOWANY I UZGADNIANY NA BIEŻĄCO )

10 KODEKSY SIECI PROCES UZGODNIEŃ
Inicjacja prośby Opracowanie Propozycji/ Wytyczne Ramowe Opracowanie Szczegółowych Kodeksów Opiniowanie Rekomendacja Przyjęcia przez KE Komitologia (gdy niezbędna) KE ACER ENTSO-E ACER KE państwa członkowskie Lista priorytetów po konsultacjach z ACER i ENTSO-E KE W ramach konsultacji z ACER i ENTSO-E 6 miesięcy 12 miesięcy 3 miesiące

11 ENTSO-E PROCEDURA KONSULTACJI
KIEDY? – KOGO DOTYCZY? – W JAKI SPOSÓB?

12 ENTSO-E PROCEDURA OPRACOWYWANIA KODEKSÓW SIECI
Zrealizowano w fazie przygotowywania pilotażu Kodeksu Sieci

13 PILOTAZOWY KODEKS SIECI STAN ZAAWANSOWANIA PRAC
Drafting team rozpoczął prace w połowie 2009 r. – pilotażowe doświadczenie względem przyszłych kodeksów, praca w trybie „tak jakby” na prośbę KE. Prace rozpoczęły się przed opracowaniem ostatecznej wersji Wytycznych ramowych Drafting team współpracował z intersariuszami (EWEA, Eurlectric (WG Thermal), stowarzyszeniami OSD (WG Networks), GEODE, CEDEC, producentami i ERGEG: Odbyło się kilka Warsztatów: IV 2010, XI 2010 Najbliższe Warsztaty: X 2011 Ustawiczne spotkania dwustronne w ramach dialogu z interesariuszami Wstępne Wytyczne Ramowe ERGEG opublikowane 7 grudnia 2010 r. Publikacja Wytycznych Ramowych przez ACER w ramach procesu publicznych konsultacji – 3 marca 2011 (zamknięty w maju 2011) Publikacja Wytycznych ramowych przez ACER – wersja obowiązująca – 20 lipca 2011 Informacja ENTSO-E: publikacja „Projektu wymogów dla wytwórców” – 23 marca 2011 ROZPOCZĘCIE FORMALNEGO PROCESU

14 ENTSO-E PROCEDURA OPRACOWYWANIA KODEKSÓW SIECI
Zrealizowano w fazie przygotowywania pilotażu Kodeksu Sieci List KE w sprawie rozpoczęcia procedury związanej z Wytycznymi Ramowymi w zakresie przyłączeń do sieci (29 lipca 2011)

15 ENTSO-E PROCEDURA OPRACOWYWANIA KODEKSÓW SIECI
DOCELOWA CHARAKTERYSTYKA JAKOŚCIOWA KODEKSÓW SIECI: PRZEJRZYSTOŚĆ JEDNOZNACZNOŚĆ ZOBOWIĄZANIA WZGLĘDEM PRZYSZŁOŚCI ODNIESIONE DO TERAŹNIEJSZOŚCI ADEKWATNY POZIOM MIERZALNOŚĆ SPÓJNA TERMINOLOGIA

16 DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA I TRUDNOŚCI
Okres czasu na realizację procesu konsultacji jest krótki Faza koncepcyjna musi być wykorzystywana jak najbardziej efektywnie Proces „nauki przez doświadczenie” zwiększa zrozumienie zagadnień Wczesna inicjacja możliwie szerokich konsultacji z interesariuszami –efektywne narzędzie Zaangażowanie wszystkich członków jest niezbędne Wciąż istnieją niepewności o charakterze prawnym Zapewnienie spójności Kodeksów Sieci w Wytycznymi Ramowymi, 3cim pakietem i innymi regulacjami UE Ujęcie zagadnień technicznych w formę prawa Sprostanie oczekiwaniom szerokiego grona zainteresowanych w ramach procesu konsultacji

17 ENTSO-E MOŻLIWE KONSTRUKCJE PRAWNE DOTYCZY GŁÓWNIE KODEKSÓW SIECI W OBSZARZE RYNKU
KODEKS SIECI – DOKUMENT FORMUŁUJACY OGÓLNE ZASADY DOKUMENT WDRAŻAJĄCY – USZCZEGÓŁAWIAJĄCY KODEKS SIECI W FORMIE: zainicjowanego przez OSP dobrowolnego Porozumienia Wielostronnego; Porozumienia Wielostronnego, zawarcie którego przewidziane jest zgodnie z zapisami Kodeksu Sieci; Regulacje Techniczne (ang. Technical Rules) zainicjowane przez OSP – członków ENTSO-E; Regulacje Techniczne, przestrzegania których przewidziane jest zgodnie z zapisami Kodeksu Sieci; Załącznik do Kodeksu Sieci


Pobierz ppt "Mariola Juszczuk Departament Przesyłu PSE Operator SA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google