Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kapitał na rozwój e-usług – działanie 8.1 POIG Projekt Akademia Przedsiębiorczości Klastra NTHills współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kapitał na rozwój e-usług – działanie 8.1 POIG Projekt Akademia Przedsiębiorczości Klastra NTHills współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków."— Zapis prezentacji:

1 kapitał na rozwój e-usług – działanie 8.1 POIG Projekt Akademia Przedsiębiorczości Klastra NTHills współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2 idea działania 8.1 Wsparcie powstawania nowych, innowacyjnych biznesów, zakładających świadczenie e-usług.

3 plan prezentacji 1. wnioskodawca 2. e-usługa 3. wniosek 4. ocena 5. kwoty 6. terminy

4 wnioskodawca czyli kto może ubiegać się o dotację

5 wnioski mogą składać mikro- i małe firmy posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium RP, którzy prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok od dnia rejestracji działalności

6 USTALANIE KATEGORII PRZEDSIĘBIORSTWA (Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.) Mikro przedsiębiorstwo Mikro przedsiębiorstwo – zatrudnia mniej niż 10 pracowników, roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR (dot. przedsiębiorstwa samodzielnego) Małe przedsiębiorstwo Małe przedsiębiorstwo – zatrudnia mniej niż 50 pracowników, roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR (dotyczy przedsiębiorstwa samodzielnego) przedsiębiorstwa partnerskie lub powiązane – dane dotyczące zatrudnienia i wskaźników finansowych należyzsumować!

7 8.1 jako szansa wzmocnienia przedsiębiorczości akademickiej Wsparcie firm technologicznych start-up typu spin off/spin out

8 SPÓŁKI PROFESORSKIE JAKO WNIOSKODAWCA czyli firmy typu spin off / spin outWarunek! Spełnienie kryterium dostępu (mikro lub małe przedsiębiorstwo działające max 12 miesięcy)

9 nowość aplikować mogą również spółki kapitałowe w organizacji (po zawarciu umowy Sp. z o.o. lub sporządzeniu statutu S.A.) UWAGA: KRS, NIP i REGON będą niezbędne do zawarcia umowy o dofinansowanie !

10 warunek konieczny do otrzymania dofinansowania stworzenie, wdrożenie i świadczenie przynajmniej jednej rentowneje-usługi

11 e-usługa Definicja zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

12 Usługa świadczona w sposób zautomatyzowany przez użycie technologii informacyjnych, za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, na indywidualne żądania usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji e-usługa

13 cechy e-usługi Usługa elektroniczna jest wykonywana: 1. automatycznie (w czasie rzeczywistym) 2. drogą elektroniczną (sieć publiczna) 3. na odległość (zdalnie) 4. na indywidualne żądanie

14 wykluczenia czyli czego nie zalicza się do e-usług

15 do e-usług nie zalicza się: 1.usług nadawczych radiowych i telewizyjnych, usług telekomunikacyjnych, 2. dostaw następujących towarów i świadczenia następujących usług: towarów, w przypadku których zamawianie i obsługa zamówienia odbywa się elektronicznie, płyt CD-ROM, dyskietki i podobne nośniki fizyczne, materiałów drukowanych, takich jak książki, biuletyny, gazety i czasopisma, płyt CD, kaset magnetofonowe, kaset wideo, płyt DVD, gry na płytach CD-ROM, 3. Usług świadczonych przez prawników albo doradców finansowych, którzy udzielają swoim klientom porad za pośrednictwem poczty elektronicznej 4. Usług edukacyjnych, w ramach których treść kursu przekazywana jest przez nauczyciela za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej (czyli poprzez zdalne połączenie) 5. Hurtowni danych off-line 6. Usług reklamowych, w szczególności w gazetach, na plakatach w telewizji 7. Centra wsparcia telefonicznego 8. Konwencjonalnych usług aukcyjnych, przy których niezbędny jest udział człowieka, niezależnie od sposobu składania ofert, 9. Usług telefonicznych z elementem video 10. Dostępu do Internetu i stron World Wide Web 11. Usług telefonicznych świadczonych przez Internet

16 dofinansowanie nie może być udzielone: 1. przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie towarowego transportu drogowego na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu; 2. na projekty mające na celu świadczenie usług poczty elektronicznej, usług związanych z hostingiem oraz usług związanych z rejestracją i utrzymaniem domen internetowych; 3. na projekty mające na celu obrót handlowy produktami!

17 uwaga! Sprzedaż produktów (w tym cyfrowych) – NIE! Udostępnianie produktów cyfrowych - TAK!

18 serwisy informacyjne, vortale, gazety i czasopisma online, SAAS (oprogramowanie jako usługa) biblioteki cyfrowe, e-book, audiobook, e-bankowość, e-ubezpieczenia, e-finanse, systemy płatności on-line (np. PayPal, Polcard, eCard), e-rozrywka, e-fotoalbumy, psychozabawy, psychotesty, e-learning, e-translacja, automatyczna translacja głosowa e-rezerwacje, e-bilety, e-rekrutacja, e-ankiety e-ogłoszenia, e-oferty, wyszukiwarki i przeglądarki internetowe, wortale, serwisy społecznościowe, gry on-line, infotainment, webcasting, głosowe odsłuchiwanie stron WWW, rozpoznawanie i synteza mowy, udostępnianie, aktualizacja oprogramowania, narzędzie dostępne przez stronę WWW pomagające zarządzać projektami/zadaniami, wszelkiego rodzaju statystyki i systemy śledzenia użytkowników, które można stosować w innych serwisach WWW przykłady e-usług czyli garść inspiracji

19 wniosek czyli jak i co przygotować

20 rzetelnie opisać model biznesowy (kto płaci?) dokładnie określić grupy docelowe rzetelnie opisać konstrukcję e-usługi precyzyjnie zdefiniować wydatki wg kategorii uzasadnić rentowność, rzetelnie przygotować prognozy finansowe nie przeszacować wskaźników (dobrze przemyśleć zobowiązania) opisać strategię promocji e-biznesu przedstawić wizję biznesu na następne 3 lata (trwałość) jak przygotować dobry wniosek czyli na co zwracają uwagę Oceniający

21 wydatki czyli co w budżecie zakup usług informatycznych, technicznych, doradczych prowadzących do wytworzenia produktów cyfrowych oraz związanych z przygotowaniem, świadczeniem i aktualizacją e- usług, Wynagrodzenia osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu Zakup usług szkoleniowych związanych bezpośrednio z uruchomieniem i obsługą usługi elektronicznej dla osób zaangażowanych w realizację projektu, Zakup inwestycyjne, w tym środki trwałe, wartości niematerialne i prawne (licencje, patenty, know-how, nieopatentowana wiedza techniczna etc.) -> możliwość komercjalizacji wiedzy naukowej! Analizy przygotowawcze i usługi eksperckie (księgowe, prawne, ekspertyzy, usługi analityczne itp. -> przekazywanie wyników prac naukowo-badawczych) Koszty ogólne - np. zakup usług translacyjnych, transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych, najem i eksploatacja pomieszczeń, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych etc. Promocja biznesu i projektu

22 nowości w tegorocznych naborach Otwarty katalog tzw. kosztów ogólnych, w tym m.in.: usługi pomocnicze (np. telekomunikacja), materiały biurowe i eksploatacyjne, najem i eksploatacja pomieszczeń ALE ZA TO: Ograniczenie do wysokości 20% całkowitych wydatków kwalifikowalnych!

23 wykluczone używane środki trwałe! nowa kategoria wydatków kwalifikowalnych: obsługa instrumentów zabezpieczających realizację umowy (np. weksel) ALE: tylko zabezpieczenia określone w umowie o dofinansowanie!

24 ocena czyli jak zmaksymalizować szanse na dofinansowanie

25 ocena formalna (0-1) I Wniosek: złożenie wniosku we właściwej instytucji, złożenie wniosku w ramach właściwego działania/poddziałania złożenie wniosku w terminie wskazanym przez instytucję odpowiedzialną za nabór projektów, kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania, wniosek wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z właściwą instrukcją.

26 II Wnioskodawca: Status Wnioskodawcy umożliwia uzyskanie dofinansowania w ramach Działania Wnioskodawca prowadzi działalność i ma siedzibę, w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (wykorzystał środki przeznaczone na realizację programów i projektów niezgodnie z przeznaczeniem)

27 III Projekt projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Realizacja przedsięwzięcia mieści się w ramach czasowych działania PO IG Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązujących dla działania Projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia Okres realizacji projektu nie jest dłuższy niż 24 miesiące Wnioskowany udział wsparcia nie przekracza maksymalnej intensywności określonej dla 8.1 Projekt nie został rozpoczęty przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie

28 ocena merytoryczna (0-1) Przedmiot projektu jest zgodny z celami POIG oraz działania 8.1 Projekt jest zgodny ze zdefiniowanymi potrzebami zidentyfikowanej grupy odbiorców Projekt polega na przygotowaniu, wdrożeniu i świadczeniu e-usługi Przedstawiono koncepcję promocji e-usługi Wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 3 lat od zakończenia projektu Planowane wydatki są kwalifikowalne w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu Środki będą wykorzystane w sposób efektywny (relacja nakład/rezultat) Projekt jest wykonalny technicznie i finansowo, a jego przebieg rzeczowo-finansowy jest czytelny, szczegółowy i realny do wykonania Wskaźniki produktu i rezultatu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne dla danego rodzaju projektu i realne do osiągnięcia, Projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne (polityka równości szans kobiet i mężczyzn, niedyskryminacji i zrównoważonego rozwoju, polityka ochrony środowiska)

29 ważne! Środki na rozpoczęcie projektu nie są weryfikowane (zdjęto wymóg składania dodatkowych dokumentów finansowych) ALE ZA TO OSTRZEJ OCENIANA: rentowność (wskaźniki), szanse sukcesu i innowacyjność pomysłu

30 czynniki które mogą zadecydować o sukcesie w drodze po dotację firmy typu spin off/spin out mocny fundament naukowy bogate zasoby wiedzy (zarówno technologicznej jak i biznesowej) koncentracja na niszach rynkowych, firmy bazujące na innowacyjnych rozwiązaniach

31 kwoty czyli ile dla firmy

32 85% wartości projektu Max: refundacja: 85% wartości projektu od 20 tys. zł do 1 mln zł Wydatki kwalifikowalne: od 20 tys. zł do 1 mln zł do 24 miesięcy działalności Finansowanie: do 24 miesięcy działalności Jedna dotacja na jedną firmę! 390 mln EUR Budżet na lata : 390 mln EUR

33 wypłata dofinansowania Dofinansowanie może być udzielone w formie: 1/ refundacji poniesionych wydatków (płatności pośrednie-etapowe i płatność końcowa) 2/ zaliczki i refundacji poniesionych wydatków ZALICZKA: Max 30% wartości przyznanego dofinansowania

34 terminy czyli kiedy składać wnioski

35 NAJBLIŻSZY TERMIN NABORU WNIOSKÓW (konkurs otwarty)

36 INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA I OCENIAJĄCA WNIOSKI Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Powstańców Katowice (dla woj. śląskiego)

37 Dziękuję za uwagę! Igor Bokun prezentacja na podstawie materiałów firmy doradczej Strategis Biuro ul. Astrów Bielsko-Biała Projekt Akademia Przedsiębiorczości Klastra NTHills współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Pobierz ppt "Kapitał na rozwój e-usług – działanie 8.1 POIG Projekt Akademia Przedsiębiorczości Klastra NTHills współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google