Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grzegorz Wiśniewski Instytut Energetyki Odnawialnej kontakt: Perspektywy rozwoju energetyki odnawialnej w świetle.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grzegorz Wiśniewski Instytut Energetyki Odnawialnej kontakt: Perspektywy rozwoju energetyki odnawialnej w świetle."— Zapis prezentacji:

1 www.ieo.pl Grzegorz Wiśniewski Instytut Energetyki Odnawialnej kontakt: gwisniewski@ieo.pl@ieo.pl Perspektywy rozwoju energetyki odnawialnej w świetle nowej ustawy o OZE -prosumencka rewolucja czy działamy po staremu? Forum Czystej Energii Poznań, MTP, 20-22 listopada 2012 r.

2 Strategiczne zasoby energetyczne czy mity ? www.ieo.pl

3 Zestawienie skumulowanych krajowych zasobów złóż surowców energetycznych kopalnych w Polsce Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny (PIG) (dane za 2010 r.), opracowanie Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO). Państwowy Instytut Geologiczny: Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce. Warszawa 2011 r. www.ieo.pl zasoby ogółem/ potencjał teoretyczny zasoby przemysłowe/re alny potencjał techniczny zasoby wykorzystanie/ pozyskanie w 2010 r. wystarczalność w stos do zasobów przemysłowych [PJ] [lata] Kopaliny RAZEM 1 152 123 107 190 2 202 49 gaz ziemny 4 989 3 119 189 17 ropa naftowa 1 068 719 28 25 węgiel brunatny 173 217 11 458 494 23 węgiel kamienny 972 850 91 894 1 491 62

4 Saldo wymiany handlowej surowców energetycznych w Polsce w 2010 r. Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny (PIG) (dane za 2010 r.), opracowanie Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO). Państwowy Instytut Geologiczny: Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce. Warszawa 2011 r. www.ieo.pl Wyszczególnien ie kopalin ImportEksportSaldo mln PLN Kopaliny RAZEM 48 4183 624- 44 794 gaz ziemny 6 00015- 5 985 ropa naftowa 37 188-- 37 188 węgiel brunatny 2113- 8 węgiel kamienny 5 2093 596- 1 613

5 Roczny potencjał odnawialnych zasobów energii i jego wykorzystanie w 2010 roku Źródło: IEO oraz GUS (wykorzystanie zasobów w 2010 roku) www.ieo.pl zasoby ogółem/ potencjał teoretyczny zasoby przemysłowe/r ealny potencjał techniczny zasoby wykorzystanie/ pozyskanie w 2010 r. Stopień wykorzystania odnawialnych zasobów (przemysłowych) energii w Polsce [PJ] % RAZEM/ŚREDNIA 42 523 3 896 2887,4% Biomasa 2 709 602 26944,7% Woda 31 18 1161,2% Geotermia 3 870 313 1 0,2% Wiatr 8 725 2 582 6 0,2% Słońce 27 188 381 1 0,3%

6 Jakie jest obecny rozwój rynku technologii OZE do wytwarzania energii elektrycznej? www.ieo.pl

7 OZE na świecie 2010 źródło: REN21RES Global Status Report 2012 www.ieo.pl OZE dostarczają 17% energii końcowej w skali całego globu

8 OZE- E na świecie 2011 źródło: REN21RES Global Status Report 2012 www.ieo.pl OZE-Elektryczne ( OZE-E ) stanowiły ok 50% wszystkich nowych inwestycji na świecie w 2011 r. (208 GW) Całkowita moc OZE-E w 2011 roku wynosiła 1 360 GW (+8%) Moc OZE-E bez energetyki wodnej - 390GW, wzrost o 24% w stosunku do 2010 Moc OZE-E przekroczyła 25% of całkowitej globalnej mocy zainstalowanej 20.3% energii elektrycznej na świecie zostało wyprodukowane z OZE-E

9 Wiodące technologie OZE-E na świecie źródło: REN21RES Global Status Report 2012 www.ieo.pl

10 Zestawienie nowych inwestycji OZE-E w UE na tle wszystkich inwestycji w wytwarzanie elektryczności w 2009 Źródło: JRC 2010 www.ieo.pl Nowe moce zainstalowane w 2009 r.: 26 GW (65% OZE) Moce odstawione w 2009 r.: 4 GW (90% paliwa kopalne)

11 Globalne subsydia do energetyki konwencjonalnej (paliw kopalnych) [mld USD] www.ieo.pl Źródło: World Energy Oultook2011 (WEO), IEA Konkluzja z wersji orginalnej WEO : Without further reform, spending on fossil-fuel consumption subsidies is set to reach $660 billion in 2020, or 0.7% of global GDP 409 mld $ W 2010 r.

12 Polski patent na tanią zieloną energię elektryczną ? www.ieo.pl

13 Produkcja energii elektrycznej z OZE [TWh] w Polsce, 2005-2010 źródło: URE

14 Dotychczasowa (2010) wysokość przychodów w Euro/1 MWh energii elektrycznej ze współspalania w Polsce i w UE oraz USA www.ieo.pl

15 Porównanie trendów w zakresie zużycia biomasy w energetyce i jej cen (korelacja 95%) Źródło: IEO

16 Struktura koszty wdrażania systemu wsparcia OZE-E w latach 2006-2010 Źródło: opracowanie IEO)

17 Czy dotychczasowy system wsparcia OZE może dalej trwale stymulować rynek? www.ieo.pl

18 Obowiązkowy udział(y) energii elektrycznej z OZE w końcowej sprzedaży energii elektrycznej przez przedsiębiorstwa energetyczne * Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu i energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzenia danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii Minister Gospodarki podpisał 18 października 2012 r. Dokument wejdzie w życie 31 grudnia 2012 r. *

19 KONCENTRACJA NA RYNKU OZE-E Najwięksi gracze na TGE producenci OZE-E (powyżej 1% udziału w produkcji za 2010) TypUdział elektrownia wodna10,6% elektrownia wykorzystująca technologię współspalania7,5% elektrownia wykorzystująca technologię współspalania7,4% elektrownia wykorzystująca technologię współspalania6,8% elektrownia wykorzystująca technologię współspalania4,7% elektrownia wykorzystująca technologię współspalania4,4% elektrownia wykorzystująca technologię współspalania3,4% elektrownia wodna3,0% elektrownia wykorzystująca technologię współspalania2,8% elektrownia wykorzystująca technologię współspalania2,6% elektrownia biomasowa2,4% elektrownia wodna2,3% elektrownia wodna2,0% elektrownia wykorzystująca technologię współspalania1,8% elektrownia wiatrowa1,6% elektrownia wodna1,5% elektrownia wiatrowa1,4% elektrownia wodna1,4% elektrownia wykorzystująca technologię współspalania1,2% SUMA70% 19 wytwórców ma 70% rynku

20 Obrót świadectwami pochodzenia na TGE - - nadpodaż Po zbliżeniu się do celu ilościowego na 2012 k (10,4%), przekroczeniu go w lutym br. trwający od dziesięciu miesięcy spadek notowań ŚP na TGE obniżył już ich wartość o prawie 20 proc. Na przełomie roku handlowano uprawnieniami po 283-285 zł/MWh, to na sesji październikowej ich cena osiągnęła 229,37 zł/MWh - to najniższy poziom w historii notowań indeksu PMOZE_A, czyli od kwietnia 2009 r.

21 Małe i mokro źródła elektrycznej (<5 MW) w Polsce w 2010 roku Moc źródła MW Ilość źródełProdukcja kWhbiogaz biomasawiatrowewodnePV do 0,0525326 699 4921022491 od 0,051 do 0,10017342 910 269130201400 od 0,101 do 0,25018599 158 082292501040 od 0,25 do 1,00327457 416 362591213540 od 1,00 do 5,001051 013 750 32717755260 SUMA10431 639 934 532119103405731 Niewiele ponad 1000 producentów zielonej energii !

22 www.ieo.pl Rozwój niezależnych producentów energii– przykład Niemiec 4 miliony producentów zielonej energii ! Główne zastosowanie OZE w Niemczech to mieszkalnictwo: budownictwo indywidualne, deweloperzy rolnicy

23 Rozwój małych producentów i generacji rozproszonej – przykład Danii W znanej publikacji Small is profitable (red. Amory Lowins) z 2002 r. autorzy naliczyli aż 217 korzyści dla konsumenta i obywatela jakie niesie rozwój generacji rozproszonej

24 Ustawa o OZE -nowe podejście od niezrównoważonej energetyki scentralizowanej do zrównoważonej i zdywersyfikowanej prosumenckiej www.ieo.pl

25 Nowe elementy systemu wsparcia w projekcie ustawy o OZE Zróżnicowanie technologiczne wysokości wsparcia Ograniczanie wsparcia dla dużych technologii OZE: współspalanie, duża (zamortyzowana energetyka wodna) Wzmocnienie wsparcia dla mikroinstalacji i energetyki typu prosumenckiego Ograniczenie barier administracyjnych www.ieo.pl

26 Najważniejsze elementy systemu wsparcia w projekcie ustawy o OZE w wersji MG z dn. 9/10/2012 mikroinstalacje z dużym wsparciem Źródło: opracowanie IEO www.ieo.pl Rodzaje OZE Stała cena zł/kWh '2013/14MikroinstalacjaMała instalacjaInstalacja OZE (duża) Wsp. korekcyjny ŚP '201310 kW40 kW50 kW75 kW100 kW200 kW500 kW1 MW5 MW10 MW20 MW50 MW przychody jedsnostkowe Energetyka wiatrowa lądowa0,950,651,200,90 ? morska 1,80 Biogaz rolniczy0,700,651,501,451,40 ze składowisk odpadów0,551,10 z oczyszczalni ścieków0,450,75 ? Biomasa współspalanie0,30 biomasa stała1,30 1,050,95 biomasa +CHP1,70 1,401,15 biopłyny1,15 Energetyka wodna 0,701,60 2,002,30 PV na budynkach1,301,152,85 2,45 wolnostojące1,151,102,75 Geotermia 1,20 wymagania admin. wszystkie rodzaje OZE wszystkie odmiany technologiczne OZE Wystarczy informacja do operatora z opisem instalacji, nie stanowi działałalności gospodarczej Potrzebny jest wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji, działalność gospodarcza Wymagana koncesja przyłaczenie do sieci wszystkie rodzaje OZE wszystkie odmiany technologiczne OZE Brak opłat przyłączeniowych, o ile mikroinstalacja ma moc mniejszą niż aktualnie wydane warunki przyłączenia - tylko zgłoszenie u operatora Pobierana jest połowa opłaty przyłączeniowej Pobierana jest pełna opłata przyłączeniowa

27 Ograniczanie współspalnia : Liczba instalacji współspalających uprawnionych do otrzymywania świadectw pochodzenia wg projektu ustawy o OZE Źródło: opracowanie IEO www.ieo.pl Organicznie okresu wsparcia dla współspalnia do 5 lat najsilniejszym instrumentem racjonalizacji systemu wsparcia i tworzenia rynku/konkurencji różnych technologii OZE

28 Rynek instalatorów OZE (mikro- i małych instalacji) wg projektu ustawy o OZE, obliczenia: IEO Zatrudnienie instalatorów A.D 2 011: 4400 etatów Zatrudnienie instalatorów OZE: 21: 700 etatów

29 www.ieo.pl Rząd Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Rolnictwa Ministerstwo Środowiska Ministerstwo Infrastruktury Ministerstwo Finansów Ministerstwo Skarbu Państwa Samorządy: Wojewódzkie Powiatowe Gminne Związki i stowarzyszenia – np. ZMiGM, ZPP Zielone NGO: Greenpeace WWF Koalicja Klimatyczna Urząd Regulacji Energetyki Operatorzy: PSE Operator Operatorzy systemów dystrybucyjnych Media: Branżowe (Czysta Energia, Energetyka Cieplna i Zawodowa, Globe Energia, cire.pl, gramwzielone.pl itp.) Niespecjalistyczne Towarowa Giełda Energii Stowarzyszenia: Branżowe/technologiczne (PSEW, PTEW) Branżowe (PIGEO, SEO) Związki pracodawców: Forum Energetyki Odnawialnej i inne zrzeszone w Lewiatan Sektor naukowo- badawczy Niezależni producenci energii z OZE Spółki tradycyjnych przedsiębiorstw energetycznych Instytucje finansujące NFOŚiGW Instytucje wdrażające programy UE Banki komercyjne Użytkownik końcowy Producenci urządzeń Kto popiera i kto poprze nową ustawę o OZE?

30 www.ieo.pl Dziękuję za uwagę Dodatkowe informacje: gwisniewski@ieo.pl Dodatkowe dokumenty i dyskusja: www.ieo.pl (aktualności)www.ieo.pl www.odnawialny.blogspot.com (dyskusja)www.odnawialny.blogspot.com www.zpfeo.org.pl (opinie przemysłu zielonej energetyki)www.zpfeo.org.pl


Pobierz ppt "Grzegorz Wiśniewski Instytut Energetyki Odnawialnej kontakt: Perspektywy rozwoju energetyki odnawialnej w świetle."

Podobne prezentacje


Reklamy Google