Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul"— Zapis prezentacji:

1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12, Dębica tel. (014) , REGON: , NIP: , Aktywizacja mieszkańców Dębicy realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy

2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12, Dębica tel. (014) , REGON: , NIP: , Uzupełnieniem działań realizowanych w systemie oświaty jest działalność Miejskiego Osrodka Pomocy Społecznej. Zgodnie z art. 17 pkt.13 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych Gminy należy mi.in: tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w placówkach opiekuńczo- wychowawczych wsparcia dziennego:

3 w pokonywaniu trudności szkolnych i organizowaniu czasu wolnego,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12, Dębica tel. (014) , REGON: , NIP: , Opiekuńczej, prowadzonej w formie kół zainteresowań, świetlic, klubów, ognisk wychowawczych, które pomagają dzieciom w pokonywaniu trudności szkolnych i organizowaniu czasu wolnego, 2. Specjalistycznej, w której jest realizowany program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w tym terapia pedagogiczna, psychologiczna, rehabilitacja i resocjalizacja.

4 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12, Dębica tel. (014) , REGON: , NIP: , Działania związane z powyższymi zapisami w ustawie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy realizuje dzięki współfinansowaniu przez środki Unii Europejskiej.

5 „Nie ulicy tak świetlicy”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12, Dębica tel. (014) , REGON: , NIP: , „Nie ulicy tak świetlicy”

6 Od 2008r. do 2010r. realizowany był projekt „Nie ulicy tak świetlicy”,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12, Dębica tel. (014) , REGON: , NIP: , Od 2008r. do 2010r. realizowany był projekt „Nie ulicy tak świetlicy”, w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

7 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12, Dębica tel. (014) , REGON: , NIP: , Głównym założeniem Projektu było utworzenie dwóch świetlic środowiskowych prowadzących programy socjoterapeutyczne oraz aktywizację zawodową młodzieży poprzez doradztwo zawodowe i treningi pracy.

8 Świetlica Środowiskowa przy ul. Kraszewskiego
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12, Dębica tel. (014) , REGON: , NIP: , Świetlica Środowiskowa przy ul. Kraszewskiego

9

10 - zagrożonej dziedziczeniem biedy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12, Dębica tel. (014) , REGON: , NIP: , Wsparcie kierowane było do młodzieży w wieku lat, zagrożonej wykluczeniem społecznym tj.: -         z rodzin znajdujących się w gorszej sytuacji finansowej, w tym klientów pomocy społecznej -         zagrożonej dziedziczeniem biedy skierowanej do zajęć socjoterapeutycznych.

11 Młodzież ta jest narażona na wykluczenie społeczne ze względu na:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12, Dębica tel. (014) , REGON: , NIP: , Młodzież ta jest narażona na wykluczenie społeczne ze względu na: -         indywidualne bariery psychologiczne -         brak kompetencji społecznych -   zaburzenia zachowania utrudniające pracę w grupie -         niską mobilność brak nawyku pracy

12 -bariery ekonomiczne w dostępie do usług społecznych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12, Dębica tel. (014) , REGON: , NIP: ,        niskie kwalifikacje dot. nowoczesnych rozwiązań informatycznych (obsługa komputera, poruszania się po Internecie) -bariery ekonomiczne w dostępie do usług społecznych -   brak wiedzy o potrzebach rynku pracy - nietrafione wybory zawodowe;

13 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12, Dębica tel. (014) , REGON: , NIP: ,      Praca z uczestnikami wymagała długoterminowych działań poprzez umożliwienie zdobycia niezbędnych kompetencji społecznych oraz aktywnych postaw dających szanse na przyszłe zatrudnienie.   

14 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12, Dębica tel. (014) , REGON: , NIP: ,      W obu świetlicach prowadzone były zajęci psychoterapeutyczne skierowane do dzieci i młodzieży, która posiada deficyty w relacjach społecznych, ma trudność w codziennym dbaniu o siebie oraz zaspokajaniu w sposób prawidłowy (społecznie akceptowany) swoich potrzeb.

15 Cele szczegółowe ww. zajęć to:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12, Dębica tel. (014) , REGON: , NIP: ,      Cele szczegółowe ww. zajęć to: uzyskanie większej świadomości siebie i swoich możliwości rozpoznawanie mocnych stron i umiejętności zwiększenie świadomości własnego ciała rozpoznanie możliwości twórczych

16 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12, Dębica tel. (014) , REGON: , NIP: ,      Główny cel projektu realizowany był poprzez spotkania młodzieży z doradcą zawodowym, które polegały na określeniu przez doradcę zawodowego typów osobowości każdego z uczestników i dopasowanie do nich odpowiednich kodów zawodów, które są najodpowiedniejsze dla danej osobowości zawodowej.

17 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12, Dębica tel. (014) , REGON: , NIP: ,      Uczestnicy zajęć z doradca zawodowym wykonywali testy psychologiczne, co pomagało w uściśleniu decyzji dotyczącej wyboru określonej kariery zawodowej. Podczas indywidualnych spotkań młodzieży z doradcą zawodowym określone zostały predyspozycje zawodowe młodych ludzi oraz przyszła droga zawodowa.

18 zajęcia taneczne, poznające młodych z różnymi technikami tanecznymi
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12, Dębica tel. (014) , REGON: , NIP: ,      Inne zajęcia, poprzez które realizowane były zakładane w projekcie cele, to: zajęcia taneczne, poznające młodych z różnymi technikami tanecznymi

19 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12, Dębica tel. (014) , REGON: , NIP: ,      2. zajęcia kulinarne, podczas który była możliwość na samodzielne przygotowanie zimnych i gorących potraw, przekąsek i deserów

20 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12, Dębica tel. (014) , REGON: , NIP: ,      3. Zajęcia informatyczne, na których uczono instalowania i obsługi oprogramowań komputerowych, tworzenia stron WWW, prezentacji multimedialnych, korzystania z portali internetowych

21 4. Zajęcia nauki gry w bilard,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12, Dębica tel. (014) , REGON: , NIP: ,      4. Zajęcia nauki gry w bilard,

22 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12, Dębica tel. (014) , REGON: , NIP: ,      5. Zajęcia wyrównujące braki w nauce, które polegały na pomocy wychowawcy przy odrabianiu lekcji, zadań domowych , wspólnym głośnym czytaniu, pisaniu dyktand, nauce korzystania z pomocy naukowych: słowników, repetytoriów wiedzy itp.

23 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12, Dębica tel. (014) , REGON: , NIP: ,      5. Zajęcia sportowe, prowadzone w formie zawodów drużynowych na wolnym powietrzu i sali gimnastycznej

24 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12, Dębica tel. (014) , REGON: , NIP: ,      5. Zajęcia plastyczne- rynsztunek malarski, mające na celu rozwijanie uzdolnień manualnych 6. zajęcia tkacko- krawieckie, poznające młodzież z podstawową wiedzą krawiecką, uczące szycia, haftowania, cerowania 7. zajęcia socjoterapeutyczne, których program zakładał pomoc dzieciom i młodzieży ze znacznymi deficytami emocjonalnymi, które wywodzą się z rodzin, gdzie rodzice są klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Podczas indywidualnych rozmów specjalista mógł w prawidłowy sposób zdiagnozować dziecko i w szybkim tempie interweniować oraz zahamować zaburzenia emocjonalne.

25 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12, Dębica tel. (014) , REGON: , NIP: , Działania na rzecz dorosłych mieszkańców realizowane sa w ramach projektu sytemowego „Czas na aktywność w mieście Dębica”

26 Projekt systemowy w ramach Priorytetu VII
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12, Dębica tel. (014) , REGON: , NIP: , Projekt systemowy w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Działania 7.1 Promocja Integracji Społecznej Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej Realizacja projektu rozpoczęła się 1 kwietnia 2008 roku trwa do dnia dzisiejszego. Najważniejszym zadaniem realizowanym w ramach projektu jest aktywna integracja, w ramach której zawiera się z beneficjentami, klientami MOPS kontrakty socjalne. Pozostałe zadania projektu to: -praca socjalna, -zarządzanie projektem, -promocja projektu oraz zasiłki -pomoc w naturze.

27 2. wzrost umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12, Dębica tel. (014) , REGON: , NIP: , Cele projektu: 1.objęcie kompleksowym wsparciem ułatwiającym aktywną integrację społeczną osób z grupy docelowej, którą stanowią głównie osoby bezrobotne, klienci pomocy społecznej 2. wzrost umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych 3.aktywizacja zawodowa i wzrost kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia, uzupełnienie wykształcenia ogólnego na poziomie ponadgimnazjalnym i poradnictwo zawodowe

28 W ramach projektu realizuje się kompleksowe działania:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12, Dębica tel. (014) , REGON: , NIP: ,      W ramach projektu realizuje się kompleksowe działania: -    1. praca socjalna – zawarcie kontraktów socjalnych 2. poradnictwo zawodowe (indywidualne spotkania z doradca zawodowym) -    3. poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne i terapeutyczne 4. rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych poprzez udział w zajęciach Klubu Integracji Społecznej 5. kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych ( kurs księgowości, gastronomiczny, florystyczny, spawania, operatora wózka widłowego, operatora koparki,)

29 - 8. opieka nad dziećmi i osobami zależnymi
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12, Dębica tel. (014) , REGON: , NIP: ,      6. nabywanie kluczowych kompetencji tj. prawo jazdy kat .B a także kursy językowe: angielski, niemiecki oraz obsługi komputera -      7. zajęcia szkolne w ramach uzupełnienia wykształcenia ogólnego na . poziomie ponadgimnazjalnym -      8. opieka nad dziećmi i osobami zależnymi -      9. zasiłki i pomoc w naturze -  10. objęcie kompleksowym wsparciem ułatwiającym aktywną integrację społeczną osób z grupy docelowej, którą stanowią głównie osoby bezrobotne, klienci pomocy społecznej -   11. wzrost umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych

30 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12, Dębica tel. (014) , REGON: , NIP: ,

31 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12, Dębica tel. (014) , REGON: , NIP: ,

32 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12, Dębica tel. (014) , REGON: , NIP: ,

33 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12, Dębica tel. (014) , REGON: , NIP: ,

34 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12, Dębica tel. (014) , REGON: , NIP: ,

35 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12, Dębica tel. (014) , REGON: , NIP: ,

36 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12, Dębica tel. (014) , REGON: , NIP: ,

37 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12, Dębica tel. (014) , REGON: , NIP: ,

38 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12, Dębica tel. (014) , REGON: , NIP: ,

39

40 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12, Dębica tel. (014) , REGON: , NIP: ,

41 - długotrwale bezrobotnych -bezdomnych -uzależnionych od alkoholu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12, Dębica tel. (014) , REGON: , NIP: , W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej działa Klub Integracji Społecznej, którego program adresowany jest do następującej grupy klientów: - długotrwale bezrobotnych -bezdomnych -uzależnionych od alkoholu - uzależnionych od narkotyków - chorych psychicznie - niepełnosprawnych zwalnianych z zakładów karnych - uchodźców

42 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12, Dębica tel. (014) , REGON: , NIP: , Podstawowym celem prowadzenia Klubu Integracji Społecznej jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cel ten realizowany jest poprzez szereg kompleksowych działań zmierzających do zapewnienia osobom uczestniczącym w zajęciach, bezpieczeństwa socjalnego, aktywizacji zawodowej oraz pomocy w osobistym rozwoju:

43 REINTEGRACJA SPOŁECZNA:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12, Dębica tel. (014) , REGON: , NIP: , REINTEGRACJA SPOŁECZNA: polega na odbudowaniu i podtrzymaniu umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania, pobytu. Reintegracja społeczna realizowana jest poprzez: warsztaty, grupy wsparcia, grupy samopomocowe, edukacyjne i zadaniowe.

44 REINTEGRACJA ZAWODOWA:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12, Dębica tel. (014) , REGON: , NIP: , REINTEGRACJA ZAWODOWA: Polega na odbudowaniu i podtrzymaniu u osoby uczestniczącej w zajęciach Klubu zdolności do samodzielnego świadczenia p0racy na rynku pracy. Reintegrację zawodową realizuje się poprzez: przekwalifikowanie zawodowe: kursy, szkolenia zawodowe, nabywanie nowych kwalifikacji zawodowych, zajęcia praktyczne m.in.: praktyki, warsztaty, zajęcia w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielni socjalnych oraz rózne formy zatrudnienia.

45 - Radzenie sobie ze stresem
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12, Dębica tel. (014) , REGON: , NIP: , W ramach zajęć w Klubie Integracji Społecznej psycholog i doradca zawodowy realizują następujące zajęcia warsztatowe: - Radzenie sobie ze stresem - Zwiększanie zdolności wyrażania swoich myśli, uczuć, opinii. - Ćwiczenie asertywnej postawy w codziennym życiu. - Zdrowy styl życia i gospodarowanie wolnym czasem. - Komunikacja i budowanie poczucia wartości. - Kształtowanie rozwoju osobistego i doskonalenie umiejętności interpersonalnych, - Budowanie poczucia wartości. Identyfikacja mocnych i słabych stron osobowości oraz predyspozycji zawodowych.

46 - Analiza niepowodzeń w poszukiwaniu pracy,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12, Dębica tel. (014) , REGON: , NIP: , - Autoprezentacja, - Analiza niepowodzeń w poszukiwaniu pracy, - Sposoby poszukiwania pracy, - Pozytywne myślenie - Odkrywanie własnych umiejętności i możliwości, - Bilans umiejętności, możliwości i predyspozycji zawodowych, - Ukryty i jawny rynek pracy - Działalność gospodarcza- czy ja nadaję się na przedsiębiorcę?, - Mój plan działania, - Dokumenty aplikacyjne: CV, list motywacyjny, - Umiejętności interpersonalne i rozmowa kwalifikacyjna, - Znajdowanie ofert pracy i realizacja planów działania

47 Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12, Dębica tel. (014) , REGON: , NIP: , Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12, Dębica tel. (014) , REGON: , NIP: , Dziękuje za uwagę Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Marzena Socha


Pobierz ppt "Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul"

Podobne prezentacje


Reklamy Google