Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REGIONALNY OŚRODEK EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO w Piotrkowie Trybunalskim Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w Ramach Europejskiego Funduszu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REGIONALNY OŚRODEK EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO w Piotrkowie Trybunalskim Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w Ramach Europejskiego Funduszu."— Zapis prezentacji:

1 REGIONALNY OŚRODEK EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO w Piotrkowie Trybunalskim Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

3 Plan prezentacji 1.Dlaczego POKL? - cele i priorytety Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dokumenty programowe 2.Przygotowanie projektu w POKL: Diagnoza problemu Cele projektu Równość szans kobiet i mężczyzn - standard minimum Działania projektu Rezultaty projektu Wartość dodana projektu Monitoring i ewaluacja Budżet i harmonogram Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne Koszty pośrednie i bezpośrednie

4 Celem głównym Programu jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa Wzrost spójności terytorialnej. Cele POKL

5 Dokumenty programowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL System realizacji PO KL Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL Zasady finansowania PO KL Podręcznik Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL 5

6 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6

7 Zatwierdzony 27 września 2007r. przez Komisję Europejską. PO KL został przygotowany na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. PO KL Cel główny PO KL: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej 7 Programowe

8 PO KL składa się z następujących elementów: diagnozy społeczno-ekonomicznej opracowanej z uwzględnieniem podziału na poszczególne obszary wsparcia, tj. zatrudnienie, adaptacyjność, integrację społeczną, edukację, administrację i opiekę zdrowotną analizy SWOT informacji na temat dotychczasowej pomocy zagranicznej w zakresie rozwoju zasobów ludzkich części strategicznej, zawierającej analizę spójności Programu ze strategicznymi dokumentami krajowymi i wspólnotowymi opisu poszczególnych priorytetów wraz z ich uzasadnieniem, celami i wskaźnikami ich realizacji opisu sytemu wdrażania informacji o zakresie komplementarności z innymi Funduszami oraz Programami Operacyjnymi planu finansowego Elementy PO KL 8 Programowe

9 PO KL – cele szczegółowe Programowe

10 O programie Programowe

11 Komponent centralny Zatrudnienie i integracja społeczna I Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących II Wysoka jakość systemu oświaty III Dobre rządzenie V Szkolnictwo wyższe i nauka IV Komponent regionalny Rynek pracy otwarty dla wszystkich VI Regionalne kadry gospodarki VIII Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach IX Promocja integracji społecznej VII Pomoc Techniczna X Struktura PO KL 11 Programowe

12 Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL 12

13 PRIORYTET 13 Szczegółowy Opis Priorytetów Działanie Poddziałanie Typy realizowanych projektów Programowe

14 14 Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego Partnerstwa na rzecz adaptacyjności Szczegółowy Opis Priorytetów Programowe

15 Dokument precyzujący postanowienia PO Kapitał Ludzki, przygotowany przez Instytucję Zarządzającą. SzOP stanowi kompendium wiedzy dla potencjalnych beneficjentów PO KL na temat możliwości i sposobu realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zawarte w nim informacje dotyczące szczegółowych typów projektów, listy potencjalnych beneficjentów, grup docelowych wsparcia oraz systemu wdrażania, ułatwią przygotowanie projektu i prawidłowe wypełnienie wniosku o dofinansowanie. 15 Szczegółowy Opis Priorytetów Programowe

16 System realizacji PO KL 16

17 System realizacji PO KL System realizacji PO KL składa się z kilku części: I. Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL 2007-2013 II. Projekty systemowe powiatowych urzędów pracy w ramach PO KL 2007-2013 III. Zasady przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz regionalnego ośrodka polityki społecznej w ramach PO KL 2007-2013 IV. Zasady finansowania PO KL 2007-2013 V. Zasady systemu sprawozdawczości PO KL 2007-2013 VI. Podręcznik wskaźników PO KL 2007-2013 VII. Zasady kontroli w ramach PO KL 2007-2013 VIII. Zasady raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach PO KL 17 Programowe

18 Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL 18

19 Zasady dokonywania wyboru projektów Najnowsza wersja z 01.01.2011 zasady dotyczące udzielania wsparcia w ramach PO KL. Omówione są tu wymogi dotyczące przygotowania i zatwierdzania Planów Działań. Dokument zawiera kwestie dotyczące wyboru projektów w ramach PO KL, zarówno w trybie konkursowym, jak i systemowym, w tym klasyfikacje kryteriów wyboru Ponadto, część ta obejmuje regulacje dotyczące procedury odwoławczej wybór projektów współpracy ponadnarodowej i projektów innowacyjnych 19 Programowe

20 Procedura wyboru projektów konkursowych Procedura ma zapewnić wybór najlepszych projektów, czyli najbardziej odpowiadających potrzebom grup docelowych oraz przynoszącym najlepsze efekty w stosunku do poniesionych nakładów. Procedura ma na celu wybranie do realizacji projektów dających gwarancję realizacji celów PO KL. Proces oceniania wniosków o dofinansowanie jest ocenianiem zewnętrznym – oceniający jest niezależny od ocenianego i kieruje się zasadą bezstronności. 20

21 Ogłoszenie konkursu zgodnie z Planami Działania zatwierdzonymi przez IZ nabór wniosków ma charakter publiczny IOK ogłasza konkurs co najmniej: na stronie www w swojej siedzibie w dzienniku o zasięgu regionalnym Konkurs może mieć formę: konkursu otwartego (nabór wniosków i ocena prowadzone w sposób ciągły; do wyczerpania alokacji, do końca roku lub do zamknięcia konkursu uzasadnionego decyzją IOK) konkursu zamkniętego (organizowany cyklicznie; z góry określona data otwarcia i zamknięcia konkursu; pomiędzy datą otwarcia i zamknięcia nie może upłynąć mniej niż 21 dni) 21

22 Złożenie wniosku Wniosek składamy w instytucji wskazanej w ogłoszeniu – Urząd Marszałkowski w Łodzi, Punkt Informacyjny PO KL 90-051 Łódź, ul. Roosevelta 15 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49 Każdy wniosek powinien być: opatrzony pieczęciami podpisany przez osoby do tego upoważnione złożony w dwóch egzemplarzach papierowych (oryginał oraz kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) i w wersji elektronicznej (plik xml oraz pdf) złożony w zamkniętej (zaklejonej) kopercie oznaczonej zgodnie z wymaganiami wskazanymi w ogłoszeniu o konkursie złożony osobiście, przesłany kurierem lub pocztą (w przypadku konkursów zamkniętych liczy się data wpływu do IOK) 22

23 Przykładowe oznaczenie koperty 23

24 Ścieżka wniosku Złożenie wniosku w Punkcie Informacyjnym PO KL Przekazanie wniosku do Wydziału Obsługi Projektów Ocena formalna wnioskuPoinformowanie beneficjenta listownie Ocena merytoryczna wniosku Poinformowanie beneficjenta listownie Wzór umowy Przesłanie PRAWIDŁOWYCH załączników Podpisanie umowy Wniesienie zabezpieczenia Wypłata środków 24

25 Lista sprawdzająca IOK zamieszcza na stronie www.pokl.lodzkie.pl w dokumentacji konkursowej listę sprawdzającą, służącą wnioskodawcy pomocą w stwierdzeniu, czy wniosek o dofinansowanie, który zamierza złożyć, spełnia wszystkie kryteria formalne. Pozwala to na ograniczenie liczby przypadków odrzucenia wniosków z przyczyn formalnych oraz zwiększa szanse na zakończenie sukcesem pierwszego etapu oceny wniosków aplikacyjnych. 25

26 Kryteria - projekty konkursowe zatwierdzane przez Komitet Monitorujący dla całego PO KL KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE OGÓLNE FORMALNE MERYTORYCZNE HORYZONTALNE DOSTĘPU STRATEGICZNE zatwierdzane przez Komitet Monitorujący W ramach danego PD OCENA FORMALNA OCENA MERYTORYCZNA 26

27 I etap oceny wniosku KRYTERIA FORMALNE OCENA FORMALNA 14-21 dni roboczych KRYTERIA DOSTĘPU spełnianie spełnia spełnia nie spełnia ODRZUCENIE WNIOSKU OCENA MERYTORYCZNA Plany Działań 2011 27

28 II etap oceny wniosku OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE OCENA MERYTORYCZNA KRYTERIA STRATEGICZNE spełnianie spełnia spełnia nie spełnia ODRZUCENIE WNIOSKU BRAK DODATKOWYCH PUNKTÓW LISTA RANKINGOWA MAKS. 100 pkt. DODATKOWA PREMIA PUNKTOWA 40 dni roboczych od daty zarejestrowania wniosku w KSI (w przypadku konkursów zamkniętych). Czas trwania oceny merytorycznej może zostać wydłużony – uzależniony jest od liczby wniosków. Szybka ścieżka oceny wniosków: 6.1.1, 6.2, 8.1.2 (30 dni) 28

29 Wynik oceny merytorycznej Pismo informujące o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wraz z podaniem kwoty dofinansowania pod warunkiem dostarczenia w wyznaczonym terminie wymaganych załączników Pismo informujące o wyniku oceny merytorycznej wraz z propozycją dokonania zmian w treści wniosku i/lub w budżecie projektu wraz z uzasadnieniem Pismo informujące o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, ale nieprzyjęciu go do dofinansowania z powodu braku środków finansowych Pismo informujące o negatywnym rozpatrzeniu wniosku wraz z podaniem przyczyny w tym liczbą przyznanych punktów w każdej części oceny 29

30 Negocjacje Dotyczą zakresu merytorycznego projektu, budżetu, wysokości i metodologii wyliczania kosztów pośrednich Mogą zostać podjęte przez wnioskodawcę, któremu przyznano mniejszą kwotę dofinansowania od wnioskowanej (z uwagi na wydatki niekwalifikowalne) Jeśli w wyniku negocjacji ulegnie zmianie zakres merytoryczny i/lub budżet projektu wnioskodawca składa skorygowany wniosek w terminie 5 dni od zakończenia negocjacji Mogą być przeprowadzone z inicjatywy osoby oceniającej projekt – dotyczy sytuacji zwiększenia wartości projektu o maks. 5% w związku z wprowadzeniem nowych zadań i/lub dokonaniem przesunięć w budżecie miedzy zadaniami lub zmiany zakresu merytorycznego projektu, co przyczynić się może stopniu do osiągnięcia celów projektu Negocjacje należy podjąć w terminie 5 dni od dnia otrzymania pisma i zakończyć w ciągu 20 dni 30

31 Podpisanie umowy Przed podpisaniem umowy wnioskodawca składa wszystkie wymagane dokumenty (załączniki) do umowy o dofinansowanie. Wymagane dokumenty mogą obejmować np.: wypis z organu rejestrowego dotyczący wnioskodawcy pełnomocnictwo lub upoważnienie do reprezentowania ubiegającego się o dofinansowanie oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy pochodzącej z innych wspólnotowych instrumentów finansowych w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych związanych z danym projektem zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis lub informacja o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis, wymagane przed uzyskaniem wsparcia na podstawie odrębnych przepisów prawa. 31

32 Projekt opisuje nasze pomysły, propozycje, sposoby i plan zorganizowanych działań, niezbędnych do osiągnięcia określonych rezultatów, a tym samym realizacji założonych celów zespół działań skierowanych do określonej grupy docelowej i nakierowanych na osiągnięcie określonego celu oparty na diagnozie problemu społecznego i analizie potrzeb grupy docelowej mający na celu eliminację/ograniczenie negatywnych zjawisk i poprawę sytuacji grupy docelowej charakteryzujący się spójnością celów, działań i planowanych rezultatów i wymagający zaangażowania stosownych zasobów (ludzkich i finansowych) Wniosek o dofinansowanie projektu formalne ujęcie planowanego projektu w określone ramy pozwalające na ocenę wniosków wg. określonych jednolitych kryteriów i umożliwiający złożenie projektu do oceny Projekt w POKL a wniosek o dofinansowanie

33 Faza planowania Cele PO KL Problemy Cele Działania Rezultaty / efekty Cele powinny wynikać z problemów i być na nie odpowiedzią Cele powinny się bezpośrednio przekładać na działania, a te na rezultaty Rezultaty związane są bezpośrednio z efektami projektu, np. liczbą osób, które nabyły nowe kwalifikacje. Powinny zostać przedstawione w podziale na twarde i miękkie Zgodność rezultatów z działaniami i celami jest jednym z najważniejszych etapów oceny projektów

34 Cele programu: szersze cele sektorowego lub narodowego programu, do którego projekt ma wnosić wkład przyczyniając się do realizacji priorytetów programu operacyjnego Cele projektu: t rwałe korzyści dostarczane adresatom w wyniku realizacji projektu Cel ogólny Cele szczegółowe Cele projektu

35 Cele w POKL Cel główny: wynika bezpośrednio ze zdiagnozowanych problemów, jakie chcemy rozwiązać dzięki realizacji przedsięwzięcia. Musi być ściśle powiązany z diagnozą – uzasadnieniem przedstawionym we wniosku i nie może dotyczyć innych obszarów niż te, które zostały opisane. Diagnoza: słabe wyniki w nauce 120 uczniów szkoły podstawowej w X Cel ogólny: poprawa wyników w nauce 120 uczniów szkoły w X w okresie IX 2010 – IX 2011 Cele szczegółowe: poprawa wyników z matematyki u 60 uczniów o X% poprawa wyników z jęz. polskiego u 60 uczniów o X% poprawa samooceny o X% u 120 uczniów

36 Cele projektu SMART S specific – szczegółowy, konkretny M measurable – mierzalny A acceptable/accurate – akceptowalny, trafny R realistic – realistyczny T time-bound - określony w czasie

37 Równość kobiet i mężczyzn Beneficjenci realizujący projekty w ramach EFS zobligowani są do przestrzegania tzw. zasad horyzontalnych. Projekty składane w ramach PO KL w szczególności muszą uwzględniać zasadę gender mainstreaming (równość płci) dotyczącą równości kobiet i mężczyzn - jest to obowiązek prawny. Przedstawiając we wniosku diagnozę problemu, uwzględniającą perspektywę płci, należy przeprowadzić analizę pod kątem płci a następnie ocenić wpływ działań w projekcie na sytuację kobiet i mężczyzn. Jeżeli wniosek nie zauważa zróżnicowania na kobiety i mężczyzn, nie diagnozuje problemu z uwzględnieniem sytuacji kobiet i mężczyzn, w żaden sposób nie odnosi się do istniejących nierówności ze względu na płeć lub utrwala istniejące stereotypy płciowe i segregację płci, oznacza to, że nie jest wnioskiem spełniającym zasadę równości szans kobiet i mężczyzn.

38 Standard minimum W celu zagwarantowania przestrzegania równości szans w projektach, IZ przygotowała standard minimum realizacji zasady przy ocenie wniosku o dofinansowanie. Standard minimum ma formę listy sprawdzającej, stanowiącej cześć Karty Oceny Merytorycznej. Aby uznać projekt za zgodny z zasadami równości szans, minimum 2 odpowiedzi na formularzu muszą być twierdzące. Wyjątki, co do których nie stosuje się standardu minimum to projekty o ograniczonej rekrutacji, która wynika z: - profilu działalności projektodawcy (ograniczenia statutowe); - realizacji działań pozytywnych (pozwalających na wpłynięcie na niekorzystną sytuację danej płci w konkretnym obszarze, a tym samym wyrównanie jej szans społecznych i zawodowych), np.: zatrudnianie kobiet/mężczyzn w zawodach uznawanych za typowo męskie lub kobiece; - zamknięta rekrutacja – projekt obejmuje – ze względu na swój zakres oddziaływania wsparciem wszystkich pracowników/personel konkretnego podmiotu, wyodrębnionej organizacyjnie części danego podmiotu lub konkretnej grupy podmiotów wskazanych we wniosku o dofinansowanie.

39 Rezultaty Rezultaty są najważniejszy m miernik iem efektywności projektu. Rezultaty powinny mieć charakter trwały i odnosić się do celów projektu oraz grupy docelowej

40 Rezultaty Funkcje: zmierzenie na ile cel główny i cele szczegółowe projektu zostały zrealizowane odzwierciedlają efekty, które powstaną w wyniku podjętych działań

41 Rezultaty twarde Rezultaty twarde (ilościowe) to jasno definiowalne, policzalne rezultaty, które osiągane są dzięki uczestnictwie w projekcie, np.: liczba utworzonych miejsc pracy, liczba kobiet i mężczyzn, którzy znaleźli zatrudnienie, liczba kobiet i mężczyzn, którzy uzyskali nowe kwalifikacje, itp.

42 Rezultaty miękkie Rezultaty miękkie (jakościowe) dotyczą postaw, umiejętności i innych cech, których istnienie stwierdzone może być jedynie w drodze specyficznych badań czy obserwacji, np.: wzrost pewności siebie, zwiększenie umiejętności komunikacyjnych.

43 Rezultaty miękkie Powinny być one badane przynajmniej dwa razy- przed projektem oraz po nim, ponieważ dzięki temu dowiemy się na ile działania w projekcie trwale zmieniły postawy czy umiejętności. Główne ź ródła weryfikacji rezultatów miękkich: wywiady z uczestnikami projektu indywidualne plany działań ankiety, formularze

44 Rezultaty a produkty Często rezultaty mylone są z produktami. Produkty odnoszą się do sposobów realizacji projektu – wskazują co będzie zrobione, określają dobra i usługi, które powstaną w wyniku działań podjętych w ramach projektu, np.: ilość publikacji, liczba udzielonych porad, liczba godzin szkoleniowych.

45 Rezultaty a produkty Rezultaty są zaś związane z bezpośrednimi efektami projektu, tj. liczbą osób, które utrzymały zatrudnienie, nabyły nowe kwalifikacje zawodowe, rozpoczęły działalność gospodarczą ; liczb ą instytucji rynku pracy, które w ramach swojej bieżącej działalności wykorzystują wyniki badań i analiz.

46 Wartość dodana projektu Wartość dodana projektu wynika z ogólnego opisu projektu, a w szczególności z jego celów, działań i rezultatów jakie są planowane do osiągnięcia. Wartość dodana zazwyczaj związana jest z osiągnięciem dodatkowych rezultatów, nie wynikających bezpośrednio z celów projektu i z jego działań.

47 Monitoring i ewaluacja Monitoring ma na celu sprawdzenie, czy program realizuje to, co miał realizować w zakresie dóbr i usług, jakie miały zaistnieć w jego efekcie, np.: czy zaplanowane szkolenie się odbyło, czy nadano odpowiednie spoty reklamowe itp.

48 Monitoring i ewaluacja Ewaluacja to sprawdzenie (lub sprawdzanie), czy w wyniku podejmowanych w projekcie działań osiągnięte zostały spodziewane rezultaty oraz czy te rezultaty przełożyły się na realizację celów projektu (lub czy przybliżają osiągnięcie tych celów). Na zakończenie projektu (i programu) przeprowadza się tzw. ewaluację końcową, będącą ostatnią fazą zarządzania projektem.

49 Budżet i harmonogram Budżet projektu jest zestawieniem środków finansowych związanych z realizacją wszystkich zaplanowanych w projekcie zadań w całym okresie jego realizacji. Określenie ram finansowych projektu to trudne zadanie, jakie musi wykonać projektodawca, jednak od poprawnego skonstruowania budżetu zależy pomyślny przebieg projektu.

50 Budżet i harmonogram Budżet projektu powinien być ściśle powiązany z zadaniami w projekcie – budżet zadaniowy Wydatek, który nie wiąże się z żadnym wcześniej opisanym zadaniem zostanie uznany za niekwalifikowany. Dla każdego wydatku musimy określić jednostki miary, ilość oraz koszt jednostki. Jeśli jako jednostkę miary używamy pojęć komplet/pakiet to konieczne jest rozpisanie co wchodzi w skład kompletu/pakietu.

51 Budżet i harmonogram Harmonogram jest metodą prezentacji działań realizowanych w ramach projektu, która określa ich logiczną kolejność, układ w czasie, a także wszelkie zależności pomiędzy nimi. Poprawne przygotowanie harmonogramu pozwoli na właściwe opracowanie szczegółowego budżetu projektu oraz budżetu projektu.

52 Budżet i harmonogram Etapy tworzenia harmonogramu: Przygotowanie listy zadań w projekcie. Podział zadań na etapy. Ustalenie kolejności oraz zależności pomiędzy realizowanymi zadaniami. Określenie czasu dla realizacji poszczególnych etapów i zadań. Wyznaczenie ram czasowych całego projektu.

53 Budżet i harmonogram Istotnym elementem harmonogramu projektu jest właściwe określenie czasu trwania poszczególnych zadań. Każde zadanie musi mieć swojego wykonawcę. Ponosi on odpowiedzialność za realizację części projektu.

54 Wydatki kwalifikowlane i niekwalifikowalne Wydatki kwalifikowalne muszą być: niezbędne (bezpośredni związek z celami projektu) efektywne (relacja nakład/rezultat) i konkurencyjne faktycznie poniesione udokumentowane przewidziane w zatwierdzonym budżecie projektu zgodne z dokumentami programowymi PO KL zgodne z odrębnymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, w szczególności z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

55 Wydatki kwalifikowlane i niekwalifikowalne Wydatki niekwalifikowalne: podatek VAT, jeśli może zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe nieruchomości, grunty, infrastruktura sprzęt, meble, pojazdy (z wyjątkiem wydatków na tzw. cross-financing) odsetki od zadłużenia wydatki na PFRON

56 Wydatki kwalifikowlane i niekwalifikowalne Wydatki niekwalifikowalne: koszty wypełnienia wniosku wydatki związane z obsługą umowy leasingu koszty kar, grzywien, procesów sądowych koszty operacyjne związane z wymianą walut koszty środków trwałych współfinansowanych ze środków krajowych lub wspólnotowych (do 7 lat przed złożeniem wniosku) Szczegółowy wykaz kosztów (nie)kwalifikowalnych znajduje się w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków (Min. Rozwoju Regionalego) – uwaga na aktualizacje!!!

57 Koszty pośrednie i bezpośrednie Koszty bezpośrednie: koszty realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu Koszty pośrednie: koszty nie mogą zostać bezpośrednio przyporządkowane do konkretnego zadania realizowanego w ramach projektu – koszty pośrednie mogą obejmować wyłącznie koszty administracyjne

58 1)Najpierw projekt – potem wniosek (i generator wniosków) 2) Diagnoza – jako podstawa dalszych działań 3) Spójne planowanie: dlaczego, dla kogo, po co chcemy realizować projekt? jakie stawiamy sobie cele? jakie zadania są niezbędne do realizacji celów? jakie rezultaty wskażą na prawidłową realizację celów? jakie zasoby są niezbędne dla realizacji projektu? kiedy i w jakiej kolejności będziemy realizować działania? źródło finansowania? – priorytet POKL/Działanie/Podziałanie/konkurs

59 Lektury obowiązkowe 1) dokumenty programowe – szczegółowy opis priorytetów POKL 2) Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków 3) Dokumentacja konkursowa 4) Inne dokumenty wskazane w dokumentacji konkursowej 5) Poradniki dot. standardu minimum i polityk horyzontalnych 6) Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu

60 Lektury pomocnicze – naszym zdaniem niezbędne http://www.kiw-pokl.org.pl/pl/publikacje2/inne-publikacje-efs/

61 Lektury pomocnicze – naszym zdaniem niezbędne http://www.kiw-pokl.org.pl/pl/publikacje2/publikacje/

62 Lektury pomocnicze – naszym zdaniem niezbędne http://roefs.pl/media/download//glowny/2_PublikacjeROEFS/Jak %20dobrze%20przygotowa%C4%87%20diagnoz%C4%99.pdf

63 Lektury pomocnicze – naszym zdaniem niezbędne http://www.efs.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/poradnik _POKL_dla_poczatkujacych.pdf

64 Szkolenia ROEFS info_piotrkowtrybunalski@roefs.pl Strony internetowe: www.pokl.lodzkie.pl (Urząd Marszałkowski w Łodzi) www.wup.lodz.pl (Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi) www.efs.gov.pl (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) - ogłoszenia o konkursach, aktualności, wyjaśnienia, pisma, harmonogramy ogłaszania konkursów i oceny wniosków info_piotrkowtrybunalski@roefs.pl www.pokl.lodzkie.pl www.wup.lodz.pl www.efs.gov.pl

65 Dziękuję za uwagę! Anna Jędrzejewska doradca_piotrkowtrybunalski@roefs.pl REGIONALNY OŚRODEK EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO w Piotrkowie Trybunalskim Ul. Dąbrowskiego 20 97-300 Piotrków Trybunalski Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "REGIONALNY OŚRODEK EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO w Piotrkowie Trybunalskim Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w Ramach Europejskiego Funduszu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google