Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowy Wymiar Aktywnej Integracji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowy Wymiar Aktywnej Integracji"— Zapis prezentacji:

1 Nowy Wymiar Aktywnej Integracji
Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020: Nowy Wymiar Aktywnej Integracji projekt

2

3 Dlaczego powstaje Krajowy Program Warunkowość ex-ante
Cel tematyczny 9 :Promowanie włączenia społecznego i walka z ubóstwem - Cel dotyczący walki z ubóstwem (o którym mowa w art. 9 ust. 9) Aktywne włączenie z myślą o poprawie możliwości zatrudnienia Warunek ex-ante : Istnienie i realizacja krajowych strategicznych ram polityki na rzecz ograniczania ubóstwa mającej na celu aktywne włączenie osób wykluczonych z rynku pracy w świetle wytycznych dotyczących zatrudnienia. Kryteria spełnienia: Gotowe są krajowe strategiczne ramy polityki na rzecz ograniczania ubóstwa, które mają na celu aktywne włączenie i które: zapewniają wystarczające podstawy do opracowywania polityk ograniczania ubóstwa i umożliwiają monitorowanie rozwoju sytuacji; są zgodne z krajowymi celami dotyczącymi walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym (zgodnie z definicją w krajowym programie reform), co obejmuje rozszerzenie możliwości zatrudnienia na grupy w niekorzystnej sytuacji; zawierają działania na rzecz przejścia od opieki instytucjonalnej do środowiskowej w zwalczanie ubóstwa angażują odpowiednie zainteresowane strony (interesariusze/partnerzy);

4

5 Dlaczego powstaje Krajowy Program Potrzeby
Wyszczególnienie Wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Wskaźnik zagrożenia ubóstwem Wskaźnik pogłębionej deprywacji materialnej Wskaźnik niskiej intensywności pracy EU-27 24,2 16,4 8,8 10,0 Maksymalna wartość w EU 49,1 22,3 43,6 13,7 Minimalna wartość w EU 15,3 9,8 1,2 4,5 POLSKA 27,2 17,7 13,0 6,9 2010 27,8 17,6 14,2 7,3

6 Dlaczego powstaje Krajowy Program Potrzeby
Wyszczególnienie Wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Wskaźnik zagrożenia ubóstwem Wskaźnik pogłębionej deprywacji materialnej Wskaźnik niskiej intensywności pracy Polska 27,2 17,7 13,0 6,9 Klasa miejscowości Miasta razem 23,0 12,7 12,3 Miasta o liczbie mieszkańców w tys. 500 i więcej 16,3 8,1 7,9 5,1 12,8 13,3 7,2 24,1 13,7 13,1 9,4 23,9 12,6 7,0 20 i mniej 26,3 15,5 14,3 6,7 Wieś 33,7 25,2 14,1

7 Dlaczego powstaje Krajowy Program Potrzeby

8

9 Wnioski Impuls europejski daje możliwość kompleksowej reformy polityki społecznej Niezbędna jest koncentracja działań cel szczególny: rodziny z dziećmi, dzieci i młodzież. Koordynacja polityki oraz budowa partycypacyjnej polityki społecznej – przeciwdziałanie ubóstwu a rozwój kapitału społecznego; Odbudowa wspólnot samorządowych w sferze społecznej i ekonomicznej; Wdrożenie zmian systemowych w pomocy społecznej i rynku pracy; deinstytucjonalizacja, uspołecznienie, usługi zamiast świadczeń, mieszkania, kwestia osób starszych;

10

11

12

13

14

15 Do usług społecznych użyteczności publicznej (usług społecznych interesu ogólnego) posługując się Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) 2007 w związku z realizacją programu, należy zaliczyć: SEKCJA N DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA Dział 78 Działalność związana z zatrudnieniem Podklasa Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników SEKCJA P EDUKACJA Podklasa Z Wychowanie przedszkolne Podklasa Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Podklasa 85.5 Pozaszkolne formy edukacji Podklasa Z Działalność wspomagająca edukację SEKCJA Q OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA Dział 87 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem Podklasa Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską Podklasa Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi Podklasa Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych Podklasa Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem Dział 88 Pomoc społeczna bez zakwaterowania 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna

16 Powołanie Ogólnopolskiej Platformy Usług Społecznych jako partnerstwa publiczno-społecznego z udziałem przedstawicieli MPiPS, zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego, oraz federacji organizacji obywatelskich zrzeszających organizacje realizujące usługi społeczne, mające na celu: monitoring realizacji polityki i badanie jakości usług społecznych przez organizacje podmioty ekonomii społecznej (w tym organizacje obywatelskie); standaryzacja usług społecznych i współpracy publiczno-społecznej w ramach realizacji usług; wypracowywania założeń aktów prawnych odnoszących się do realizacji usług społecznych; działalność edukacyjna w zakresie wdrażania standardów usług społecznych. działania o charakterze prawno-edukacyjnym; przygotowanie i wdrożenie zmian prawnych określających zasady i tryb współpracy przy zlecaniu zadań użyteczności publicznej, poprzez rezultaty a nie zasady kosztowe, co znacznie wzmocni rolę zlecania zadań publicznych; przygotowanie i wdrożenie w lokalnych dokumentach planistycznych i rozwoju w ramach prawa miejscowego zapisów dotyczących stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych określonych w ustawie – Prawo zamówień publicznych, przy zakupie usług społecznych użyteczności publicznej w trybie zamówień publicznych. Zapisy te powinny zostać określone w drodze publicznej dyskusji nad treścią lokalnych dokumentów planistycznych i rozwoju;

17 Lokalne porozumienie nieinstytucjonalne Lokalny Program Rozwoju
lokalne strategie rozwoju realizowane przez społeczność Wsparcie animacyjne Zakres planu tworzenie lub rozwój usług społecznych użyteczności publicznej (interesu ogólnego) Usługi aktywnej integracji; Usługi opiekuńcze i socjalne; Usługi edukacyjne inne Koprodukcja usług społecznej Lokalne porozumienie nieinstytucjonalne (władze lokalne, podmioty sektora obywatelskiego i ekonomii społecznej, społeczność) Lokalny Program Rozwoju Realizacja Określenie zasady zlecania np. co najmniej 50-70% poza administracje publiczną lub coś w tym rodzaju

18

19


Pobierz ppt "Nowy Wymiar Aktywnej Integracji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google