Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Creativity is the key to success” Wolontariat (voluntarius - dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Creativity is the key to success” Wolontariat (voluntarius - dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa,"— Zapis prezentacji:

1

2 „Creativity is the key to success”

3

4 Wolontariat (voluntarius - dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno- koleżeńsko-przyjacielskie.

5 Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych..

6  Dla młodych osób w wieku 17 – 30 lat  Do 12 miesięcy w innym kraju – na terenie Unii Europejskiej lub poza nią  Praca indywidualna lub w grupach wolontariuszy od 1 do 30 osób  Praca jest: ◦ Nieodpłatna ◦ W pełnym wymiarze godzin

7  Wszystkie koszty bezpośrednio związne z realizacją projektu:  Działania przygotowawcze  Wsparcie merytoryczne, osobiste i językowe  Koszty związane z osobą wspierającą  Wyżywienie  Zakwaterowanie  Transport lokalny  Administracja  Komunikacja  Wyposażenie  Materiały  Ewaluacja  Upowszechnienie i wykorzystywanie rezultatów  Działania zapewniające kontynuację projektu

8  Wolontariatem nie jest: ◦ Wolontariat sporadyczny ◦ Wolontariat niezorganizowany ◦ Wolontariat w niepełnym wymiarze godzin ◦ Praktyka zawodowa w przedsiębiorstwie ◦ Praca płatna ◦ Kurs językowy ◦ Szkolenie za granicą ◦ Okres studiów za granicą

9 ◦ Organizacja wysyłająca ◦ Organizacja goszcząca ◦ Organizacja koorydnująca

10  Przygotowanie: Pomaga wolontariuszowi znaleźć organizację goszczącą i nawiązać z nią kontakt Zapewnia wolontariuszowi odpowiednie przygotowanie przed wyjazdem, zgodnie z inywidualnymi potrzebami wolontariusza i jego możliwościami nauki Dba o to, by wolontariusz uczestniczył w spotkaniu przed wyjazdem, jeśli takowe będzie zorganizowane  Kontakt w trakcie wykonywania pracy przez wolontariusza Utrzymuje kontakt z wolontariuszem i organizacją goszczącą w trakcie realizacji projektu

11  Po powrocie wolontariusza: Zapewnia mu pomoc w ponownej integracji w swoim środowisku Stwarza mu możliwości wymiany doświadczeń i efektów uczenia się Zachęca go do upowszechniania i wykorzystywania rezultatów oraz efektów uczenia się Udziela wskazówek i informacji dotyczących możliwości dalszego kształcenia, szkolenia lub zatrudnienia

12 Wyznacza mentora, który ma zapewnić wolontariuszowi indywidualne wsparcie oraz wsparcie podczas procesu uczenia się i procesu wystawienia certyfikatu Youthpass Wyznacza doświadczonych pracowników, którzy nadzorują pracę wolontariusza i udzielają mu wskazówek Zapewnia indywidualne wsparcie oraz pomoc podczas procesu uczenia się i procesu wystawiania certyfikatu Youthpass Stwarza możliwość integracji w społeczności lokalnej, poznawania innych młodych ludzi, udziału w życiu towarzyskim i zajęciach w czasie wolnym Zachęca do jak najczęstszych kontaktów z innymi wolontariuszami WE

13 Musi zadbać o to, by wolontariusz uczestniczył w szkoleniu po przyjeździe na miejsce i w ewaluacji pośredniej Stwarza możliwość nauki języka Zapewnia powszechny dostęp do WE Stawarza wolontariuszowi możliwość do wykonywania jasno określonych zadań, umożliwia mu wykorzystywanie w pracy własnych koncepcji, doświadczenia Jasno określa możliwośći uczenia się, jakie stwarza wolontariuszowi

14 Zapewnia wolontariuszowi odpowiednie zakwaterowanie i wyżywienie (lub kieszonkowe na wyżywienie, również w czasie urlopu) Zapewnia wolontariuszowi możliwość korzystania z lokalnych środków transportu Co tydzień lub co miesiąc wypłaca wolontariuszowi odpowiednie kieszonkowe

15 Zapewnia wolontariuszowi wsparcie indywidualne i wsparcie związane z uczeniem się, procesem wystawiania certyfikatu Youthpass i ułatwia mu integrację w lokalnej społeczności. Mentor odgrywa również istotą rolę w momencie zakończenia pracy wolontariackiej, omawiając z wolonatriuszem jego osiągnięcia edukacyjne pod kątem przygotowania certyfikatu Youthpass. Wolontariusz może także zwracać się do mentora w przypadku problemów.

16 Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, w ramach Programu „ERASMUS+”. Kwota dofinansowania wynosi 5850,00 EURO.

17 Tytuł projektu Kreatywność kluczem do sukcesu Czas trwania projektu 01. 11. 2014r. – 30. 06.2015r. Czas trwania działań wolontariackich Alberto: 14. 01. 2015r. – 14. 05. 2015r Sara: 25.01.2015r. – 25.01.2015r.

18 Organizacja goszcząca i koordynująca Organizacja wysyłająca Wolontariusze Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie Ayuntamiento de Cuenca Alberto Garcia Gallardo Sara Fuentes Izquierdo

19  Prowadzenie bloga oraz strony na facebooku.  Spotkanie wprowadzające w polską kulturę  Warsztaty o Programie Erasmus Plus i Wolontariacie Europejskim  „Wieczór hiszpański”  Spotkanie na temat bezrobocia (prezentacja, dyskusja i warsztaty)  Zajęcia kulinarne „Kuchnia polska i hiszpańska” (wspólna nauka gotowania połączona z wieczorną degustacją).  Warsztaty związane z radzeniem sobie na rynku pracy (przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej)  Warsztaty na temat przygotowania listu motywacyjnego i CV w j. polskim i angielskim.

20  Warsztaty związane z radzeniem sobie na rynku pracy (symulacja rozmowy kwalifikacyjnej w j. polskim i angielskim)  Zajęcia i zabawy językowe dla dzieci (tematyka wielkanocna, wiosenna) z zakresu j. angielskiego i hiszpańskiego  Spotkanie związane z polskimi tradycjami i zwyczajami dotyczącymi Wielkanocy  Warsztaty na temat technik skutecznego uczenia się i zapamiętywania  Przygotowanie broszury „Wzorowy kandydat na pracownika” – w j. polskim i angielskim (uwzględniająca również wskazówki dotyczące sporządzania CV czy listu motywacyjnego)  Przygotowanie płyty DVD z tańcami europejskimi (tańce tańczone przez młodzież i wolontariuszy).  Spotkanie podsumowujące działania prowadzone w ramach projektu wraz z prezentacją przygotowanych produktów.

21

22 W styczniu 2015 roku do Polski przylecieli wolontariusze z Hiszpanii, którzy realizują projekt "Kreatywność kluczem do sukcesu" w ramach Wolontariatu Europejskiego i Programu Erasmus+. Na lotnisku czekały na wolontariuszy młodzieżowe delegacje! The volunteers from Spain, who implement the project "Creativity is the key to success" within "ERASMUS+" Programme, arrived in Poland in January 2015.. Youth delegations were waiting for them at the airport!

23 Po przylocie do Polski wolontariusze spotkali się z młodzieżą (grupą docelową) biorącą udział w projekcie - projekt zakłada szeroką współpracę z młodzieżą z innych krajów, a jednym z jego zadań jest aktywizacja młodych ludzi w różnych dziedzinach. After arrivals, volnuteers met with young people (target group of the project) who take part in the project - project is connected with wide cooperation between young people from different countries and of the main aim of the project is active partcipation on many fields.

24 23 stycznia 2015r. zorganizowaliśmy spotkanie na temat Wolontariatu Europejskiego i Programu ERASMUS+. W czasie warsztatów można było uzyskać informacje na temat nowego projektu realizowanego w GPCKiE w Plichtowie, Programu ERASMUS+ i Wolontariatu Europejskiego. Spotkanie połączone było z tańcami europejskimi. On 23rd January 2015 we organized the meeting about European Voluntary Service and ERASMUS+ Programme. People could get the information about new project leading in The Community Center of Culture and Ecology in Plichtów, ERASMUS+ Programme and EVS. During the meeting we were dancing european dances.

25 30 stycznia 2015 roku odbyły się warsztaty o stereotypach dotyczące różnych narodów Unii Europejskiej, młodzi ludzie pracowali w grupach wymieniając poglądy. Ponadto spotkanie miało na celu lepsze poznanie Polski - jako kraju goszczącego w projekcie Wolontariatu Europejskiego. On 30th January 2015 we organized workshops about stereotypes connected with different nations, young people was working in groups and they exchanged their outlooks. During this workshops was possible to know Poland better - as a host country in EVS project.

26 6 lutego - w pierwszym tygodniu ferii zimowych zorganizowaliśmy wspólnie Dzień Hiszpański dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Dzień zaczęliśmy od warsztatów na temat Hiszpanii w Szkole Podstawowej w Starych Skoszewach. Dzieci poznawały podstawowe słówka w języku hiszpańskim oraz uczyły się piosenek i śpiewały dla wolontariuszy. Dalsza część dnia odbywała się już w GPCKiE w Plichtowie - wszyscy przygotowywaliśmy hiszpańskie tortille, graliśmy w gry integracyjne. W dalszej części dnia odbyły się warsztaty plastyczne oraz ceramiczne dla dzieci - wszystko związane było z tematyką hiszpańską. Dzień zakończył się przygotowywaniem hiszpańskich słodkości - torrijas i quesada, wspólną degustacją oraz tańcami integracyjnymi z różnych zakątków Europy. On 6th February - in the first week of winter break we organized Spanish Day for children, young people and adults. We started our day from workshops in the Primary School in Stare Skoszewy. Children learn basic word in Spanish and sang songs for volunteers. The other part of the day took place in The Community Center of Culture and Ecology in Plichtów - we prepared tortilla and played some games. After that, there were art and ceramics workshops for children - everything was connected with Spain. The day ended with preparation of Spanish desserts - torijas and quesada - common tasting and dances from different parts of Europe.

27

28 Sara i Alberto wzięli udział w warsztatach decoupage, które odbyły się w Szkole Podstawowej w Lipinach. Razem ze społecznością lokalną mieli okazję nauczyć się nowej techniki dekorowania i postarzania przedmiotów. Sara and Alberto took part in decoupage workshops in Primary School in Lipiny. They had the opportunity to learn the new technique of decoration and antiquating things with local community.

29 W GPCKiE w Plichtowie wolontariusze włączają się w prowadzenie różnorodnych zajęć. Na ferie przygotowany został specjalny harmonogram zajęć, w którym pojawiło się dużo nowych aktywności dla dzieci np. warsztaty z wykorzystaniem masy solnej. In the Community Center of Culture and Ecology in Plichtów volunteers take part in different activities. We've prepared special schedule for winter break with many new classes for children for example workshops by using salt dough.

30 W czasie ferii zimowych wolontariusze rozpoczęli warsztaty języka hiszpańskiego dla dzieci. Nauka języka hiszpańskiego miała formę interaktywną i połączona była z zabawami, grami oraz zajęciami ruchowymi dla najmłodszych. During winter break volunteers have started Spanish lessons for children. The workshops were interactive and they were connected with games and kinesthetic activities.

31 Każdego roku w ostatni piątek ferii zimowych odbywa się bal karnawałowy dla dzieci. W związku z tym 13 lutego 2015 roku w GPCKiE w Plichtowie odbył się bal karnawałowo - walentynkowy w stylu latino. Tematyka latino związana była z tym, że na balu pojawili się nasi wolontariusze z Hiszpanii. W czasie spotkania dzieci mogły ozdabiać kartki i wrzucać je do poczty walentynkowej, brać udział w konkursach, zabawach. Sara i Alberto uczyli dzieci wspólnych choreografii i malowali buźki. Every year, on the last Friday of winter break we organize ball for children. So this year the carnival - valentine ball in latino style was on 13th of February. The latino style was connected with the fact that we host volunteers from Spain. During the ball children could decorate valentines card and put them into special letter box. They also took part in some contests and quiz. Sara and Alberto taught children some choreographies and painted their faces.

32

33 W piątek 13 marca 2015 roku odbyły się warsztaty dla młodzieży na temat bezrobocia. Warsztaty pozwoliły na poznanie przyczyn i skutków bezrobocia. Połączone były również z dyskusją na temat alternatyw oraz możliwych rozwiązań związanych z tym zagadnieniem. On 13th March 2015 we organized workshops for young people about unemployment. We've talked about reasons and results of unemployment. Workshops were connected with discussion about alternative ways and searching for new solutions.

34 W piątek 27 marca 2015 roku odbyły się warsztaty na temat mnemotechnik. Młodzież miała okazję poznać skuteczne techniki uczenia się. Warsztaty były świetną okazją na sprawdzenie swoich umiejętności w zakresie szybkości i skuteczności uczenia się. On Friday 27th March there were workshops about mnemonics. Young people could learn new methods of effective learing process. Workshops were a good opportunity to check ability of quickness and eficiency of learning.

35 Zajęcia z Sarą i Alberto z Hiszpanii: Język angielski - każdy poniedziałek w godz. 17:00-18:00. Język hiszpański - każdy wtorek w godz. 17:30-19:00. Classes with Sara and Alberto from Spain: English - every Monday 17:00-18:00. Spanish - every Tuesday 17:30-19:00.

36 Lekcje hiszpańskiego dla najmłodszych odbywają się w każdy wtorek (godz. 16:30-17:30)! Spanish lessons for children are on Tuesdays (16:30-17:30)!

37 A to już fotorelacja z I warsztatów wiosenno - wielkanocnych z dziećmi i młodzieżą ze Świetlicy "Klub Strażnica" w Starych Skoszewach. Photos from 1st workshops about spring & Easter with children and young people from Community Clubhouse "Club Watchtower" in Stare Skoszewy.

38 Kolejne warsztaty wiosenno - wielkanocne z młodzieżą i dorosłymi odbyły się 31 marca 2015r. tym razem w Świetlicy w Byszewach. Next workshops about spring & Easter took place in the community clubhouse in Byszewy on 31st March 2015.

39 A już teraz możecie zobaczyć zdjęcia z warsztatów wiosenno - wielkanocnych w Świetlicy "Pod Kasztanami" w Kalonce. Z dziećmi spotkaliśmy się 2 kwietnia 2015r. And now you can see some photos from spring & Easter workshops in community clubhouse in Kalonka. We met with children on 2nd April 2015.

40 Ostatnie warsztaty wiosenno - wielkanocne odbyły się 2 kwietnia 2015r. w Gminno Parkowym Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie. To było cykl kolorowych, wesołych i edukacyjnych warsztatów dla nas wszystkich. Last workshops about spring & Easter took place on 2nd April 2015 in The Community Center of Culture and Ecology in Plichtów. It was colourful, funny and educational workshops experience for all of us.

41 15 kwietnia 2015r. odwiedziliśmy przedszkole "EKOLUDEK" i poprowadziliśmy warsztaty. Dzieci nauczyły się kolorów, liczb oraz piosenki - śmiał możemy powiedzieć, że j. hiszpański nie jest obcy nawet maluchom! On 15th April 2015 we visited kindergarten "ECO-HUMAN" and had workshops. Children have learnt colours, numbers and a song - we can say that even kids can speak Spanish!

42 17 kwietnia w GPCKiE w Plichtowie było bardzo międzynarodowo. W czasie warsztatów "Bądź otwarty, bądź kreatywny" pracowaliśmy z młodymi ludźmi z Hiszpanii, Serbii, Ukrainy, Rumunii, Gruzji i Polski. Mogliśmy się spotkać w międzykulturowym gronie, a wszystko za sprawą naszych gości, wolontariuszy z organizacji FERSO. W czasie warsztatów mieliśmy okazję porozmawiać o tradycjach wielkanocnych, które są obecne w różnych krajach europejskich. Oprócz tego nie zabrakło różnych kreatywnych zadań! On 17th April 2015 there was an international even in The Center of Culture and Ecology in Plichtów. During workshops "Be open, be creative" we were working with young people from Spain, Serbia, Ukranine, Romania, Georgia and Poland. We met in the international group thanks to our guests, volnteers from FERSO organisation. During workshops we could talk about Easter traditions from different European countries.There were also lots of creative tasks to do!

43

44 We poniedziałek 27 kwietnia 2015r. odbyły się warsztaty na temat rozmowy kwalifikacyjnej. Można było dowiedzieć się jakie pytania najczęściej są zadawane przez pracodawców oraz wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej prowadzonej w języku polskim i angielskim. On Monday, 27th April 2015, we organized workshops about job interview. Young people could get to know what the most popular questions during job interview are. They could also take part in job interview in Polish and English.

45 We wtorek 28 kwietnia 2015r. odwiedziliśmy Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym. Prowadzliśmy warsztaty dla młodzieży na temat pisania CV, rozmowy kwalifikacyjnej. Mamy nadzieję, że młodzi ludzie mogli wiedzą teraz więcej na temat Wolontariatu Europejskiego. On Tuesday, 28th April we've vistited Middle School in Wiączyń Dolny. We organized workshops about CV and job interview for youth. We hope that young people know more about European Voluntary Service.

46 Uczyć się można wszędzie, w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu… Ostatnie zajęcia j. hiszpańskiego dla dzieci! You can learn everywhere, anytime and everywhere… Last Spanish lessons for children!

47

48 Uczyć się można wszędzie, w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu… Ostatnie zajęcia j. hiszpańskiego dla dorosłych! You can learn everywhere, anytime and everywhere… Last Spanish lessons for adults!

49

50 To nie koniec informacji o działaniach w ramach projektu "Kreatywność kluczem do sukcesu". 26 kwietnia odbył się polsko - hiszpański Dzień Sportu. Sara i Alberto zadbali o hiszpańską muzykę oraz komentarz do meczów w ich ojczystym języku. Wraz z innymi europejskimi wolontariuszami grali również w siatkówkę w turnieju o Puchar Wolontariuszy EVS. Poza siatkówką dla drużyn mieszanych, odbyły się też turnieje piłki nożnej, siatkówki dla dzieci i petanque. Za udział w tym sportowym wydarzeniu dziękujemy wszystkim fanom sportu oraz wolontariuszom It isn't the end of information about our project "Creativity is the key to success". On 26th of April we organized Polish - Spanish Day of Sport. Sara and Alberto took care of Spanish music and they commented matches in their mother language. They were playing volleyball with other European volunteers and the prize was The Cup of EVS Volunteers. Beside volleyball for mixed teams, there were football tournament, tournament of volleyball for children and petanque. We want to thank all sports fans and volunteers for their participation in this sport event!

51

52

53

54

55

56

57 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "„Creativity is the key to success” Wolontariat (voluntarius - dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google