Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena zasobów pomocy społecznej – zmiany w formularzu w SAC na podstawie informacji uzyskanych w trakcie szkolenia w Białobrzegach 29.01-01.02.2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena zasobów pomocy społecznej – zmiany w formularzu w SAC na podstawie informacji uzyskanych w trakcie szkolenia w Białobrzegach 29.01-01.02.2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Ocena zasobów pomocy społecznej – zmiany w formularzu w SAC na podstawie informacji uzyskanych w trakcie szkolenia w Białobrzegach r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Samorząd Województwa Opolskiego ROPS w Opolu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Najważniejsze zmiany w formularzu wprowadzone w 2013 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Samorząd Województwa Opolskiego ROPS w Opolu Jeden formularz OZPS dla gmin, powiatów (ziemskich) i miast na prawach powiatu. Jeden formularz OZPS dla gmin, powiatów (ziemskich) i miast na prawach powiatu.

3 Najważniejsze zmiany w formularzu wprowadzone w 2013 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Samorząd Województwa Opolskiego ROPS w Opolu W tablicach finansowych jednostkę miary tys. zł zastąpiono jednostką pełnych złotych, bez miejsc po przecinku (bez groszy). W tablicach finansowych jednostkę miary tys. zł zastąpiono jednostką pełnych złotych, bez miejsc po przecinku (bez groszy).

4 Najważniejsze zmiany w formularzu wprowadzone w 2013 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Samorząd Województwa Opolskiego ROPS w Opolu Ok % danych w formularzu ma być automatycznie zasilanych z różnych systemów informatycznych (w tym SAC – MPiPS-03, MPiPS-DSR, MEN-SIO, GUS-BDL). Ok % danych w formularzu ma być automatycznie zasilanych z różnych systemów informatycznych (w tym SAC – MPiPS-03, MPiPS-DSR, MEN-SIO, GUS-BDL).

5 Najważniejsze zmiany w formularzu wprowadzone w 2013 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Samorząd Województwa Opolskiego ROPS w Opolu Możliwość zmiany przez gminę i powiat zasilonych danych z innych źródeł. Możliwość zmiany przez gminę i powiat zasilonych danych z innych źródeł.

6 Najważniejsze zmiany w formularzu wprowadzone w 2013 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Samorząd Województwa Opolskiego ROPS w Opolu Rozszerzenie kolumn tabel w formularzu wg układu: Rozszerzenie kolumn tabel w formularzu wg układu: Wyszczególnienie Lata poprzednie Rok oceny Prognoza (w innych tabelach Potrzeby) Rok 2010Rok 2011Rok po ocenieDwa lata po ocenie

7 Najważniejsze zmiany w formularzu wprowadzone w 2013 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Samorząd Województwa Opolskiego ROPS w Opolu Wprowadzono umowne znaki statystyczne w formularzu Wprowadzono umowne znaki statystyczne w formularzu Zero (0) - zjawisko istniało w wartościach mniejszych niż jednostka miary obowiązująca dla danej tablicy. Zaznaczenie pola nie dotyczy dla wiersza tabeli – oznacza, że wypełnienie wiersza jest niemożliwe (brak informacji) lub niecelowe. Pojęcie w tym - oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy. Pojęcie z tego – oznacza, że podaje się wszystkie składniki sumy. Pojęcie prognoza – oznacza przewidywaną całkowitą wartość danego zjawiska a nie wartości przyrostu lub spadku zjawiska wyrażonego wielkościami bezwzględnymi.

8 Najważniejsze zmiany w formularzu wprowadzone w 2013 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Samorząd Województwa Opolskiego ROPS w Opolu Wprowadzenie klasyfikacji budżetowej w informacjach finansowych, Wprowadzenie klasyfikacji budżetowej w informacjach finansowych, tj. w wierszach formularza numerów działów budżetowych, a w kolumnach numerów rozdziałów budżetowych.

9 Najważniejsze zmiany w formularzu wprowadzone w 2013 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Samorząd Województwa Opolskiego ROPS w Opolu Wprowadzenie kategorii potrzeby (w części 5. Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia, np. liczby DDP). Wprowadzenie kategorii potrzeby (w części 5. Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia, np. liczby DDP).

10 Najważniejsze zmiany w formularzu wprowadzone w 2013 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Samorząd Województwa Opolskiego ROPS w Opolu Wprowadzenie tematyki z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej (część 3. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia). Wprowadzenie tematyki z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej (część 3. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia).

11 Najważniejsze zmiany w formularzu wprowadzone w 2013 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Samorząd Województwa Opolskiego ROPS w Opolu Możliwość porównania danych konkretnej gminy lub powiatu z 19 innymi jednostkami z kraju (kryterium wyboru – liczba mieszkańców gminy/powiatu). Możliwość porównania danych konkretnej gminy lub powiatu z 19 innymi jednostkami z kraju (kryterium wyboru – liczba mieszkańców gminy/powiatu).

12 Najważniejsze zmiany w formularzu wprowadzone w 2013 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Samorząd Województwa Opolskiego ROPS w Opolu Wprowadzenie ogólnopolskich reguł walidacyjnych (sprawdzających). Wprowadzenie ogólnopolskich reguł walidacyjnych (sprawdzających).

13 Najważniejsze zmiany w formularzu wprowadzone w 2013 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Samorząd Województwa Opolskiego ROPS w Opolu Wprowadzenie dodatkowych tabel dotyczących m. in. zatrudnienia pomocniczego (wolontariusze, staże itd.) oraz zespołów pracy socjalnej i integracji społecznej w jops. Wprowadzenie dodatkowych tabel dotyczących m. in. zatrudnienia pomocniczego (wolontariusze, staże itd.) oraz zespołów pracy socjalnej i integracji społecznej w jops.

14 Najważniejsze zmiany w formularzu wprowadzone w 2013 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Samorząd Województwa Opolskiego ROPS w Opolu Wprowadzenie wydzielonej części dotyczącej projektów realizowanych w gminie i powiecie (część 10. Aktywność projektowa, konkursowa, programowa). Wprowadzenie wydzielonej części dotyczącej projektów realizowanych w gminie i powiecie (część 10. Aktywność projektowa, konkursowa, programowa).

15 Najważniejsze zmiany w formularzu wprowadzone w 2013 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Samorząd Województwa Opolskiego ROPS w Opolu Wprowadzenie podziału dostępności dla gminy, powiatu (ziemskiego) i miasta na prawach powiatu. Wprowadzenie podziału dostępności dla gminy, powiatu (ziemskiego) i miasta na prawach powiatu.

16 Formularz oceny zasobów pomocy społecznej w SAC: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Samorząd Województwa Opolskiego ROPS w Opolu składa się z 13 części tematycznych (tabelarycznych), w tym wprowadzenia i wniosków końcowych; składa się z 13 części tematycznych (tabelarycznych), w tym wprowadzenia i wniosków końcowych; obejmuje wszystkie wymienione w ustawie elementy do opracowania OZPS, w tym infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe, nakłady finansowe ponoszone na zadania pomocy społecznej oraz informacje o osobach i rodzinach korzystających z pomocy społecznej; obejmuje wszystkie wymienione w ustawie elementy do opracowania OZPS, w tym infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe, nakłady finansowe ponoszone na zadania pomocy społecznej oraz informacje o osobach i rodzinach korzystających z pomocy społecznej; posiada wskaźniki i objaśnienia. posiada wskaźniki i objaśnienia.

17 Wyjaśnienia MPiPS Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Samorząd Województwa Opolskiego ROPS w Opolu 1. Kto sporządza ocenę zasobów pomocy społecznej w gminie, powiecie i województwie? Przepisy znowelizowanej ustawy o pomocy społecznej obligują gminy, powiaty i województwa do sporządzania ocen zasobów pomocy społecznej. Są one odpowiedzialne za jakość sporządzania oceny i konstruowanie wniosków do projektowania dalszych działań.

18 Wyjaśnienia MPiPS Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Samorząd Województwa Opolskiego ROPS w Opolu 2. W jakim trybie prawnym ocena zasobów pomocy społecznej ma być przyjęta przez radę gminy / radę powiatu / sejmik województwa? Brak sprecyzowania tej kwestii w znowelizowanej ustawie o pomocy społecznej jest działaniem świadomym i zamierzonym. Przyjęcie trybu prezentowania i przyjmowania Oceny wraz z rekomendacjami zależy od autonomicznych decyzji samorządów gmin, powiatów i województwa.

19 Wyjaśnienia MPiPS Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Samorząd Województwa Opolskiego ROPS w Opolu 3. Czy narzędzie w SAC jest obowiązkowe do sporządzania OZPS? Okres traktowany jest jako pilotaż tego narzędzia. W kolejnych latach będzie ono narzędziem obligatoryjnym przy opracowaniu OZPS.

20 Czym ma być OZPS? Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Samorząd Województwa Opolskiego ROPS w Opolu

21 Najważniejsze adresy Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Samorząd Województwa Opolskiego ROPS w Opolu (zakładka Narzędzie OZPS) (zakładka Narzędzie OZPS) (zakładka Pomoc społeczna Narzędzie oceny zasobów pomocy społecznej) (zakładka Pomoc społeczna Narzędzie oceny zasobów pomocy społecznej) (zakładka Ocena zasobów pomocy społecznej) (zakładka Ocena zasobów pomocy społecznej)

22 Dziękuję za uwagę Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Samorząd Województwa Opolskiego ROPS w Opolu


Pobierz ppt "Ocena zasobów pomocy społecznej – zmiany w formularzu w SAC na podstawie informacji uzyskanych w trakcie szkolenia w Białobrzegach 29.01-01.02.2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google