Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

* Kurs euro z dnia 28 marca 2013 r. – 4,1804 PLN (166 mln Euro)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "* Kurs euro z dnia 28 marca 2013 r. – 4,1804 PLN (166 mln Euro)"— Zapis prezentacji:

1

2 * Kurs euro z dnia 28 marca 2013 r. – 4,1804 PLN (166 mln Euro)

3 Poprzez kryteria strategiczne: Osoby powyżej 45/50 roku życia Kobiety Osoby niepełnosprawne Osoby nieaktywne zawodowo Osoby w wieku 15-24 lata Osoby pozostające bez zatrudnienia zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko- wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinna i/lub zwierzęcą Osoby które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników. Poprzez wyodrębnienie konkursu: Osoby młode w wieku 15-30 lat, w tym 50 % absolwenci szkół Osoby niepełnosprawne Osoby powyżej 50 roku życia

4 Priorytet VI PO KL liczba osób objętych wsparciem – 73 903 (wykonanie założeń w 120%) liczba osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej – 8 232 (wykonanie założeń w 131%) z tego: Poddziałanie 6.1.3 – 6 592, Działanie 6.2 – 1 640 Liczba osób, które zakończyły udział w projektach 63570100,0% w tym: liczba osób w wieku 15-24 lata 24 64038,8% liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy 43 73968,8% liczba osób niepełnosprawnych 2 9814,7% liczba osób długotrwale bezrobotnych 22 14534,8% liczba osób z terenów wiejskich 28 70045,1% liczba osób w wieku 50-64 lata 10 85717,1% Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne dotacje 8 23212,9%

5 Projekty systemowe: Od początku realizacji PO KL – wskaźnik efektywności wymagany we wniosku o dofinansowanie i badaliśmy osiąganie wskaźnika od 2008 r. Od 2011 r. – kryterium dostępu, określające wymaganą efektywność zatrudnieniową realizowanego wsparcia na poziomie 45% - PUP zapewnia osiągnięcie tego wskaźnika na zakładanym poziomie. Projekty konkursowe : 2 konkursy z marca 2010 (4 i 5) – kryterium dostępu: projekt zapewnia efektywność zatrudnieniową, negocjowanie poziomu efektywności - 43 projekty, osiągnięta efektywność zatrudnieniowa od 15% do 100% (średnio 35%) Od 2011 r. w ramach Poddziałania 6.1.1 WUP w Toruniu określa poziom efektywności zatrudnieniowej w zależności od założonej grupy docelowej w projekcie. W ramach konkursów w Poddziałaniu 6.1.1, w których wymagana była efektywność zatrudnieniowa, do tej pory podpisano 44 umowy o dofinansowanie projektu. Ponadto po zakończeniu etapu negocjacji zostaną podpisane kolejne 22 umowy.

6 Źródło: Opracowanie własne WUP w Toruniu na podstawie danych GUS.

7 STOPA BEZROBOCIA WEDŁUG WOJEWÓDZTW STAN W KOŃCU GRUDNIA 2012 R.

8 STOPA BEZROBOCIA WEDŁUG POWIATÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. STAN W KOŃCU GRUDNIA 2012 R.

9

10 WYSOKA SKALA BEZROBOCIA – w końcu grudnia 2012 roku w województwie było zarejestrowanych 148 839 bezrobotnych, a stopa bezrobocia wyniosła 17,9% (przy średniej krajowej 13,4%); jedynie w Bydgoszczy i Toruniu stopa bezrobocia jest niższa niż średnia krajowa; UTRZYMUJĄCA SIĘ NIEKORZYSTNA STRUKTURA SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNA BEZROBOTNYCH: WYSOKI POZIOM BEZROBOCIA WŚRÓD KOBIET (80 499 os.) – 54,1% ogółu bezrobotnych (PL – 51,4%) ; WYSOKI POZIOM BEZROBOCIA NA TERENACH WIEJSKICH (67 045 os.) – 45,0% bezrob. mieszka na wsi (PL - 43,9%); DUŻY UDZIAŁ OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH (80 480 os.) – 54,1% ogółu zarejestrowanych (PL – 50,2%); ZNACZNE BEZROBOCIE MŁODZIEŻY – osoby do 25 r.ż. (30 619 os.) stanowiły 20,6% ogółu bezrobotnych (PL - 19,9%); ZNACZNE BEZROBOCIE WŚRÓD OSÓB POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA (30 671 os.) – 20,6% ogółu bezrobotnych (PL -22,8%) UTRZYMUJĄCE SIĘ BEZROBOCIE WŚRÓD OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (6477 os.) - 4,4% ogółu bezrob. (PL – 5,2%); NISKI POZIOM WYKSZTAŁCENIA BEZROBOTNYCH – 63,1% bezrob. nie posiada wykształcenia średniego (93 891 os.); (PL – 55,6%); ZNACZNY UDZIAŁ BEZROBOTNYCH BEZ KWALIFIKACJI ZAWOD. – (48 546 os) – 32,6% ogółu bezrob. (PL – 29,2%); PRAWO DO ZASIŁKU POSIADA 18,8% ogółu bezrobotnych (28 006 osób); (PL – 16,8%);

11 Zatrudnienie: niski poziom zatrudnienia osób w wieku 15-64 lata – 59,4% (PL- 60%) znacząca dysproporcja w poziomie zatrudnienia kobiet i mężczyzn na niekorzyść kobiet (stopa bezrobocia kobiet należy do trzech najwyższych w kraju) bardzo niski wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55 lat i więcej - 19% niski wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15 – 24 lata - 24,2% Gospodarka: Mała liczba podmiotów gosp. w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców 879 (PL – 1004) stosunkowo niska trwałość podmiotów zarejestrowanych w REGON – na 10 tys. ludności w regionie wyrejestrowano 75 (PL – 62) Niska innowacyjność firm, Firmy nie inwestują, Niski poziom współpracy sfery biznesu z nauką.

12

13

14 Konkurencyjna gospodarka JEDEN Z 4 PRIORYTETÓW: Dlaczego? Znaczne zwiększenie zatrudnienia, a więc radykalne ograniczenie bezrobocia (nowe miejsca pracy!) Zwiększenie liczby podmiotów gospodarczych Wykorzystanie potencjałów endogenicznych dla rozwoju wytwórczości, usług Zwiększenie znaczenia województwa w gospodarce kraju

15 Oś priorytetowa 4 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania: 4.1 Dostęp do zatrudnienia * 4.2 Ograniczenie wykluczenia społecznego 4.3 Aktywne społeczeństwo 4.4 Rozwój edukacji 4.5 Konkurencyjne kadry * 4.6 Inwestycje społeczne EFRR 4.7 Inwestycje edukacyjne EFRR 4.8 ZIT (* działania zgodne z celem tematycznym 8 – wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników)

16 Działanie 4.1 Dostęp do zatrudnienia (WUP) Cel - wspieranie aktywności zawodowej mieszkańców regionu, w tym wspieranie mobilności zawodowej i geograficznej oraz rozwijanie postaw przedsiębiorczych, prowadzące do wzrostu zatrudniania w regionie. Kierunki wsparcia 1.Wspieranie zatrudnienia oraz mobilności zawodowej i geograficznej osób poszukujących pracy, w tym osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym ludzi młodych. 2.Wspieranie osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Wskaźniki : Liczba osób, które zostały objęte wsparciem w ramach programu, w tym: - osoby poniżej 25 lat, K/M, - osoby powyżej 54 lat, K/M, - osoby długotrwale bezrobotne, K/M.

17 Zgodność z priorytetami inwestycyjnymi: 8.5 - zapewnianie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i nieaktywnym zawodowo, w tym podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników 8.6 - trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych bez pracy, zwłaszcza tych którzy nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (NEET) 8.7 - samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy

18 Przykładowe typy działań 1.Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (identyfikacja potrzeb osób poszukujących pracy, opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Planów Działania, pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe). 2.Działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz ich lepszego dopasowania do potrzeb rynku pracy (m.in. szkolenia zawodowe, specjalistyczne kursy, studia podyplomowe i uzupełniające). 3.Pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego (staże, praktyki, subsydiowanie zatrudnienia, wsparcie adaptacyjne w miejscu pracy, doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy). 4.Wspieranie mobilności zawodowej (zwrot kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia oraz kształcenia/szkolenia, zwrot kosztów zakwaterowania). 5.Tworzenie miejsc pracy w sektorze przedsiębiorczości społecznej poprzez wsparcie tworzenia przedsiębiorstw społecznych.

19 Działanie 4.5 Konkurencyjne kadry (K-P AI) Cele : wzrost konkurencyjności mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, poprawa warunków do tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw, wzrost ilości wdrażanych innowacyjnych technologii i rozwiązań w przedsiębiorstwach w branżach strategicznych dla województwa. W każdym przypadku: ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw działających w obszarze inteligentnej specjalizacji. Zgodność z priorytetami inwestycyjnymi: 8.7 - samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy 8.9 - adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

20 Kierunki wsparcia 1.Wsparcie tworzenia przedsiębiorstw w szczególności w obszarach inteligentnej specjalizacji. 2.Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw. 3.Wsparcie przedsiębiorstw działających w klastrach regionalnych. 4.Wspieranie osób rozpoczynających działalność gospodarczą. 5.Podnoszenie adaptacyjności przedsiębiorstw i ich pracowników ze szczególnym uwzględnieniem obszarów innowacyjnych. Potencjalni beneficjenci: MŚP, instytucje otoczenia biznesu

21 Wskaźniki : Liczba przedsiębiorstw sektora MŚP wspartych instrumentami zwrotnymi, w tym na obszarach wiejskich Liczba przedsiębiorstw sektora MŚP wspartych dotacjami, w tym na obszarach wiejskich Liczba przedsiębiorstw sektora MŚP otrzymujących wsparcie niefinansowe Liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej, K/M Liczba małych i średnich przedsiębiorstw objętych wsparciem szkoleniowo- doradczym Liczba osób, które zostały objęte wsparciem w ramach programu, w tym: - osoby poniżej 25 lat, K/M, - osoby powyżej 54 lat, K/M, - osoby długotrwale bezrobotne, K/M.

22 Przykładowe typy działań c.d. 1.Wsparcie tworzenia start-up`s. 2.Dotacje na spłatę pożyczki (do 20% wartości pożyczki). 3.Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej przez wyspecjalizowane instytucje oraz zgodnie z wypracowanymi i obowiązującymi standardami świadczenia usług. 4.Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw. 5.Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla MSP w obszarach pozwalających na ich rozwój – wg. wypracowanych standardów (np. bony szkoleniowe). 6.Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych (przekwalifikowanie pracowników, pomoc w zmianie profilu działalności).

23 Dostępne środki EFS – ok. 390 mln EURO – ok. 20% mniej niż w poprzedniej perspektywie (komponent regionalny - 466 mln Euro, z czego 166 mln EURO Priorytet VI i prawie 100 mln Euro - Poddziałanie 6.1.3) Nie ma określonych alokacji na poszczególne działania

24 Sytuacja wyjściowa regionu (gospodarcza i społeczna) Konieczność koncentracji na rezultatach zatrudnieniowych: jak osiągać rezultaty zatrudnieniowe w sytuacji dużego bezrobocia? Działania finansowane z EFRR (infrastrukturalne) a osiąganie celów zatrudnieniowych Konieczność uspójnienia polityki rynku pracy - działania finansowane z FP a działania finansowane z EFS

25 Jaki będzie poziom i struktura finansowania programów rynku pracy od 2014 r. oraz formy wsparcia wynikające z ustawy o promocji? Dostępne środki FP na współfinansowanie projektów – zagwarantowane w kontrakcie terytorialnym? Zakładamy, że ok. 35% FP rocznie w perspektywie 2014 – 2020 możemy przeznaczyć na projekty współfinansowane z EFS

26 Wszystkie działania skierowane do osób bezrobotnych realizowane przez urzędy pracy (finansowane lub współfinansowane z FP)? Czy dopuścić tryb konkursowy dla działań skierowanych do osób bezrobotnych? Jeżeli tak – do jakich grup? (linia demarkacyjna) Czy obejmować wsparciem osoby bierne i nieaktywne zawodowo – w sytuacji tak dużego bezrobocia (uczący się? emeryci itp.?) Czy obejmować wsparciem osoby poszukujące pracy ? Czy PUP wykluczyć z działań konkursowych? Czy wymagamy wkładu własnego dla projektów wspierających zatrudnienie?

27 Jak w praktyce zrealizować komplementarność z interwencją EFRR? Jak dużą rolę przypisać rozwojowi lokalnemu kierowanemu przez społeczność lokalną (CLLD) w obszarze zatrudnienia i integracji społecznej? Czy i jaki może być udział Funduszu Pracy w ZIT i CLLD? Jaki będzie system wdrażania: czy będzie wymagany podział na projekty konkursowe, systemowe (ew. indywidualne lub kluczowe)? Jaką przyjąć proporcję i demarkację w systemie naboru: konkursowy – systemowy? WUP – jako instytucja Pośrednicząca dla projektów PUP i konkursowych ?

28


Pobierz ppt "* Kurs euro z dnia 28 marca 2013 r. – 4,1804 PLN (166 mln Euro)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google