Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zamierzenia województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie wsparcia zatrudnienia RPO 2014 - 2020 WUP Toruń Warszawa, 18 kwietnia 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zamierzenia województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie wsparcia zatrudnienia RPO 2014 - 2020 WUP Toruń Warszawa, 18 kwietnia 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Zamierzenia województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie wsparcia zatrudnienia
RPO WUP Toruń Warszawa, 18 kwietnia 2013 r.

2 Wykorzystanie alokacji w Priorytecie VI PO KL (w PLN)
Wykorzystanie alokacji w Priorytecie VI PO KL (w PLN) * (stan na 31 marca 2013 r.) * Kurs euro z dnia 28 marca 2013 r. – 4,1804 PLN (166 mln Euro)

3 Preferowane grupy docelowe
Poprzez kryteria strategiczne: Osoby powyżej 45/50 roku życia Kobiety Osoby niepełnosprawne Osoby nieaktywne zawodowo Osoby w wieku lata Osoby pozostające bez zatrudnienia zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinna i/lub zwierzęcą Osoby które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników. Poprzez wyodrębnienie konkursu: Osoby młode w wieku lat, w tym 50 % absolwenci szkół Osoby powyżej 50 roku życia

4 Wykonanie wskaźników PO KL - wg stanu na koniec grudnia 2012 r.
Priorytet VI PO KL liczba osób objętych wsparciem – (wykonanie założeń w 120%) liczba osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej – (wykonanie założeń w 131%) z tego: Poddziałanie – 6 592, Działanie 6.2 – 1 640 Liczba osób, które zakończyły udział w projektach 63570 100,0% w tym: liczba osób w wieku lata 24 640 38,8% liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy 43 739 68,8% liczba osób niepełnosprawnych 2 981 4,7% liczba osób długotrwale bezrobotnych 22 145 34,8% liczba osób z terenów wiejskich 28 700 45,1% liczba osób w wieku lata 10 857 17,1% Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne dotacje 8 232 12,9%

5 Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej
Projekty systemowe: Od początku realizacji PO KL – wskaźnik efektywności wymagany we wniosku o dofinansowanie i badaliśmy osiąganie wskaźnika od 2008 r. Od 2011 r. – kryterium dostępu, określające wymaganą efektywność zatrudnieniową realizowanego wsparcia na poziomie 45% - PUP zapewnia osiągnięcie tego wskaźnika na zakładanym poziomie. Projekty konkursowe : 2 konkursy z marca 2010 (4 i 5) – kryterium dostępu: „projekt zapewnia efektywność zatrudnieniową” , negocjowanie poziomu efektywności - 43 projekty, osiągnięta efektywność zatrudnieniowa od 15% do 100% (średnio 35%) Od 2011 r. w ramach Poddziałania WUP w Toruniu określa poziom efektywności zatrudnieniowej w zależności od założonej grupy docelowej w projekcie. W ramach konkursów w Poddziałaniu 6.1.1, w których wymagana była efektywność zatrudnieniowa, do tej pory podpisano 44 umowy o dofinansowanie projektu. Ponadto po zakończeniu etapu negocjacji zostaną podpisane kolejne 22 umowy.

6 Stopa – kraj – województwo – przez lata
Źródło: Opracowanie własne WUP w Toruniu na podstawie danych GUS.

7 STOPA BEZROBOCIA WEDŁUG WOJEWÓDZTW
STAN W KOŃCU GRUDNIA 2012 R.

8 STOPA BEZROBOCIA WEDŁUG POWIATÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
STOPA BEZROBOCIA WEDŁUG POWIATÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO STAN W KOŃCU GRUDNIA 2012 R.

9

10 RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NAJWAŻNIEJSZE PROBLEMY
WYSOKA SKALA BEZROBOCIA – w końcu grudnia 2012 roku w województwie było zarejestrowanych bezrobotnych, a stopa bezrobocia wyniosła 17,9% (przy średniej krajowej 13,4%); jedynie w Bydgoszczy i Toruniu stopa bezrobocia jest niższa niż średnia krajowa; UTRZYMUJĄCA SIĘ NIEKORZYSTNA STRUKTURA SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNA BEZROBOTNYCH: WYSOKI POZIOM BEZROBOCIA WŚRÓD KOBIET ( os.) – 54,1% ogółu bezrobotnych (PL – 51,4%); WYSOKI POZIOM BEZROBOCIA NA TERENACH WIEJSKICH ( os.) – 45,0% bezrob. mieszka na wsi (PL - 43,9%); DUŻY UDZIAŁ OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH ( os.) – 54,1% ogółu zarejestrowanych (PL – 50,2%); ZNACZNE BEZROBOCIE MŁODZIEŻY – osoby do 25 r.ż. ( os.) stanowiły 20,6% ogółu bezrobotnych (PL - 19,9%); ZNACZNE BEZROBOCIE WŚRÓD OSÓB POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA ( os.) – 20,6% ogółu bezrobotnych (PL -22,8%) UTRZYMUJĄCE SIĘ BEZROBOCIE WŚRÓD OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (6477 os.) - 4,4% ogółu bezrob. (PL – 5,2%); NISKI POZIOM WYKSZTAŁCENIA BEZROBOTNYCH – 63,1% bezrob. nie posiada wykształcenia średniego ( os.); (PL – 55,6%); ZNACZNY UDZIAŁ BEZROBOTNYCH BEZ KWALIFIKACJI ZAWOD. – ( os) – 32,6% ogółu bezrob. (PL – 29,2%); PRAWO DO ZASIŁKU POSIADA 18,8% ogółu bezrobotnych ( osób); (PL – 16,8%);

11 KUJAWSKO-POMORSKIE NAJWAŻNIEJSZE PROBLEMY
Zatrudnienie: niski poziom zatrudnienia osób w wieku lata – 59,4% (PL- 60%) znacząca dysproporcja w poziomie zatrudnienia kobiet i mężczyzn na niekorzyść kobiet (stopa bezrobocia kobiet należy do trzech najwyższych w kraju) bardzo niski wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55 lat i więcej - 19% niski wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15 – 24 lata - 24,2% Gospodarka: Mała liczba podmiotów gosp. w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców 879 (PL – 1004) stosunkowo niska trwałość podmiotów zarejestrowanych w REGON – na 10 tys. ludności w regionie wyrejestrowano 75 (PL – 62) Niska innowacyjność firm, Firmy nie inwestują, Niski poziom współpracy sfery biznesu z nauką.

12

13

14 KUJAWSKO-POMORSKIE. PLAN MODERNIZACJI 2020+ Konkurencyjna gospodarka
JEDEN Z 4 PRIORYTETÓW: Dlaczego? Znaczne zwiększenie zatrudnienia, a więc radykalne ograniczenie bezrobocia (nowe miejsca pracy!) Zwiększenie liczby podmiotów gospodarczych Wykorzystanie potencjałów endogenicznych dla rozwoju wytwórczości, usług Zwiększenie znaczenia województwa w gospodarce kraju

15 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego – założenia Oś priorytetowa 4 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania: 4.1 Dostęp do zatrudnienia * 4.2 Ograniczenie wykluczenia społecznego 4.3 Aktywne społeczeństwo 4.4 Rozwój edukacji 4.5 Konkurencyjne kadry * 4.6 Inwestycje społeczne EFRR 4.7 Inwestycje edukacyjne EFRR 4.8 ZIT (* działania zgodne z celem tematycznym 8 – wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników)

16 Działanie 4.1 Dostęp do zatrudnienia (WUP)
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego – założenia Działanie 4.1 Dostęp do zatrudnienia (WUP) Cel - wspieranie aktywności zawodowej mieszkańców regionu, w tym wspieranie mobilności zawodowej i geograficznej oraz rozwijanie postaw przedsiębiorczych, prowadzące do wzrostu zatrudniania w regionie. Kierunki wsparcia Wspieranie zatrudnienia oraz mobilności zawodowej i geograficznej osób poszukujących pracy, w tym osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym ludzi młodych. Wspieranie osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Wskaźniki : Liczba osób, które zostały objęte wsparciem w ramach programu, w tym: - osoby poniżej 25 lat, K/M, - osoby powyżej 54 lat, K/M, - osoby długotrwale bezrobotne, K/M.

17 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 – założenia
Zgodność z priorytetami inwestycyjnymi: 8.5 - zapewnianie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i nieaktywnym zawodowo, w tym podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników 8.6 - trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych bez pracy, zwłaszcza tych którzy nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (NEET) 8.7 - samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy

18 Przykładowe typy działań
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego – założenia Przykładowe typy działań Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (identyfikacja potrzeb osób poszukujących pracy, opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Planów Działania, pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe). Działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz ich lepszego dopasowania do potrzeb rynku pracy (m.in. szkolenia zawodowe, specjalistyczne kursy, studia podyplomowe i uzupełniające). Pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego (staże, praktyki, subsydiowanie zatrudnienia, wsparcie adaptacyjne w miejscu pracy, doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy). Wspieranie mobilności zawodowej (zwrot kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia oraz kształcenia/szkolenia, zwrot kosztów zakwaterowania). Tworzenie miejsc pracy w sektorze przedsiębiorczości społecznej poprzez wsparcie tworzenia przedsiębiorstw społecznych.

19 Działanie 4.5 Konkurencyjne kadry (K-P AI) Cele :
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego – założenia Działanie 4.5 Konkurencyjne kadry (K-P AI) Cele : wzrost konkurencyjności mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, poprawa warunków do tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw, wzrost ilości wdrażanych innowacyjnych technologii i rozwiązań w przedsiębiorstwach w branżach strategicznych dla województwa. W każdym przypadku: ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw działających w obszarze inteligentnej specjalizacji. Zgodność z priorytetami inwestycyjnymi: 8.7 - samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy 8.9 - adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

20 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 – założenia
Kierunki wsparcia Wsparcie tworzenia przedsiębiorstw w szczególności w obszarach inteligentnej specjalizacji. Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw. Wsparcie przedsiębiorstw działających w klastrach regionalnych. Wspieranie osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Podnoszenie adaptacyjności przedsiębiorstw i ich pracowników ze szczególnym uwzględnieniem obszarów innowacyjnych. Potencjalni beneficjenci: MŚP, instytucje otoczenia biznesu

21 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 – założenia
Wskaźniki : Liczba przedsiębiorstw sektora MŚP wspartych instrumentami zwrotnymi, w tym na obszarach wiejskich Liczba przedsiębiorstw sektora MŚP wspartych dotacjami, w tym na obszarach wiejskich Liczba przedsiębiorstw sektora MŚP otrzymujących wsparcie niefinansowe Liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej, K/M Liczba małych i średnich przedsiębiorstw objętych wsparciem szkoleniowo- doradczym Liczba osób, które zostały objęte wsparciem w ramach programu, w tym: - osoby poniżej 25 lat, K/M, - osoby powyżej 54 lat, K/M, - osoby długotrwale bezrobotne, K/M.

22 Przykładowe typy działań c.d.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego – założenia Przykładowe typy działań c.d. Wsparcie tworzenia start-up`s. Dotacje na spłatę pożyczki (do 20% wartości pożyczki). Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej przez wyspecjalizowane instytucje oraz zgodnie z wypracowanymi i obowiązującymi standardami świadczenia usług. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla MSP w obszarach pozwalających na ich rozwój – wg. wypracowanych standardów (np. bony szkoleniowe). Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych (przekwalifikowanie pracowników, pomoc w zmianie profilu działalności).

23 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 – założenia
Dostępne środki EFS – ok. 390 mln EURO – ok. 20% mniej niż w poprzedniej perspektywie (komponent regionalny mln Euro, z czego 166 mln EURO Priorytet VI i prawie 100 mln Euro - Poddziałanie 6.1.3) Nie ma określonych alokacji na poszczególne działania

24 Kontekst problemowy Sytuacja wyjściowa regionu (gospodarcza i społeczna) Konieczność koncentracji na rezultatach zatrudnieniowych: jak osiągać rezultaty zatrudnieniowe w sytuacji dużego bezrobocia? Działania finansowane z EFRR (infrastrukturalne) a osiąganie celów zatrudnieniowych Konieczność uspójnienia polityki rynku pracy - działania finansowane z FP a działania finansowane z EFS

25 Pytania / Wątpliwości Jaki będzie poziom i struktura finansowania programów rynku pracy od 2014 r. oraz formy wsparcia wynikające z ustawy o promocji? Dostępne środki FP na współfinansowanie projektów – zagwarantowane w kontrakcie terytorialnym? Zakładamy, że ok. 35% FP rocznie w perspektywie 2014 – 2020 możemy przeznaczyć na projekty współfinansowane z EFS

26 Pytania / Wątpliwości c.d.
Wszystkie działania skierowane do osób bezrobotnych realizowane przez urzędy pracy (finansowane lub współfinansowane z FP)? Czy dopuścić tryb konkursowy dla działań skierowanych do osób bezrobotnych? Jeżeli tak – do jakich grup? (linia demarkacyjna) Czy obejmować wsparciem osoby bierne i nieaktywne zawodowo – w sytuacji tak dużego bezrobocia (uczący się? emeryci itp.?) Czy obejmować wsparciem osoby poszukujące pracy ? Czy PUP wykluczyć z działań konkursowych? Czy wymagamy wkładu własnego dla projektów wspierających zatrudnienie?

27 Pytania / Wątpliwości c.d.
Jak w praktyce zrealizować komplementarność z interwencją EFRR? Jak dużą rolę przypisać rozwojowi lokalnemu kierowanemu przez społeczność lokalną (CLLD) w obszarze zatrudnienia i integracji społecznej? Czy i jaki może być udział Funduszu Pracy w ZIT i CLLD? Jaki będzie system wdrażania: czy będzie wymagany podział na projekty konkursowe, systemowe (ew. indywidualne lub kluczowe)? Jaką przyjąć proporcję i demarkację w systemie naboru: „konkursowy” – „systemowy”? WUP – jako instytucja Pośrednicząca dla projektów PUP i konkursowych ?

28 Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu E-mail: wup@wup.torun.pl
Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 30/32 Toruń tel


Pobierz ppt "Zamierzenia województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie wsparcia zatrudnienia RPO 2014 - 2020 WUP Toruń Warszawa, 18 kwietnia 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google