Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Od pomocy do samopomocy program Centrów Aktywności Lokalnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Od pomocy do samopomocy program Centrów Aktywności Lokalnej"— Zapis prezentacji:

1 Od pomocy do samopomocy program Centrów Aktywności Lokalnej
Przygotował Paweł Jordan

2 Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
Ul. Szpitalna 5/5 00-031, Warszawa w.159

3 Potrzeba samopomocy we współczesnym świecie
Poczucie bezradności i osamotnienia Brak wpływu na życie polityczne Zanik więzi sąsiedzkich, rodzinnych (życzliwych kontaktów) Zwiększający się indywidualizm Poczucie izolacji we własnym środowisku

4 CZYM JEST SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA?
Główne wyróżniki Przestrzeń terytorialna Zamieszkała tam ludność System powiązań i zależności ludzi i instytucji, społeczne interakcje Kulturowe i psychospołeczne więzi łączące część lub całość mieszkańców z daną strukturą społeczno-przestrzenną B. Lewenstein, Wspólnota społeczna a uczestnictwo lokalne ,Warszawa 1999, s.23-26

5 Centralistyczny model gminy
Orientacja na: Władza samorządowa Utrzymanie władzy Realizację własnych celów Administracja (bufor) Społeczność lokalna ( bierna) Roszczenia Opracował R.Wilczyński Sejmik Opolski

6 Partycypacyjny model gminy
Orientacja na: Współpracę i uczestnictwo Społeczność lokalna (aktywna i zorientowana) Organizacje pozarządowe Rozwiązywanie problemów Organy samorządowe „Służba” Rozwój i zaspokojenie potrzeb Administracja (obsługa) Realizację celów gminy Opracował R.Wilczyński Sejmik Opolski

7 CO TO JEST ROZWÓJ LOKALNY?
Rozwój społeczności lokalnej to: PROCES SŁUŻĄCYROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW LOKALNYCH I STWARZANIU WARUNKÓW DO ZASPOKAJANIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW poprzez zaangażowanie mieszkańców, instytucji i wszelkich grup interesu oraz władz

8 CELE I ZAŁOŻENIA ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
Wypracowanie wspólnych działań (zakładanie i wspieranie grup obywatelskich) Poprawa dostępu mieszkańców do informacji i umiejętności Zdobywanie lub tworzenie owych zasobów materiałowych, rzeczowych i finansowych) w obrębie społeczności lokalnej Zwiększenie demokratycznego uczestnictwa mieszkańców w procesach podejmowania decyzji

9 Samopomoc czyli co? Bazowanie na wewnętrznych siłach w celu przezwyciężenia danego problemu w wymiarze indywidualnym, grupowym i wspólnotowym.

10 Co pobudza rozwój „społeczności”?
Wspólne, społeczne miejsca i obszary Stałe współdziałanie Zaufanie społeczne do ludzi i instytucji Sieci kontaktów społecznych Zaufani przywódcy Wydarzenia i zajęcia, w których można brać udział Systemy komunikowania się Wsparcie dla zaangażowania wolontarystycznego Mechanizmy wspólnego (demokratycznego) podejmowania decyzji Okazje do wspólnej nauki (edukacja formalna i nieformalna)

11 CO TO JEST KAPITAŁ SPOŁECZNY?
Zespół nieformalnych wartości i norm (np. zaufanie, solidarność), uznawanych przez członków danej społeczności, który umożliwia współpracę i współdziałanie na rzecz rozwiązywania problemów, indywidualnych i zbiorowych.

12 Perspektywa działań w pomocy społecznej
Tworzenie lokalnych programów aktywizujących do wyjścia z bezradności i bezrobocia - systemy kontraktów Wspieranie rodzin w wychodzeniu z kryzysu. Tworzenie lokalnego sytemu wsparcia. Aktywizacja obywateli do samopomocy. Tworzenie grup obywatelskich, samopomocowych i rozwój wolontariatu Tworzenie lokalnego partnerstwa na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów Rozdawanie zasiłków Brak wymagań w stosunku do klientów Tworzenie postaw biernych i roszczeniowych Tworzenie postaw odpowiedzialności, solidarności i samopomocy

13 Wyzwania pomocy społecznej w Polsce
Od pomocy  do samopomocy Od zasiłków  do partnerstwa i podmiotowości Od pracy „dla” do pracy „przez” i „z” ludźmi

14 Zadania pomocy społecznej
Zgodnie z art. 15 ustawy o pomocy społecznej pomoc społeczna polega miedzy innymi na: Rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb

15 Do zadań pracownika socjalnego należy:
Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych (art. 119).

16 Idea Centrum Aktywności Lokalnej - CAL
nie jest nową instytucją – jest sposobem działania CAL służy: aktywizowaniu społeczności lokalnych tworzeniu poczucia tożsamości z określonym miejscem i grupą ludzi Motto CAL-a brzmi: „Pomóżmy ludziom, żeby pomogli sami sobie”

17 Uczestnicy projektu CAL
Osoby będące w stanie podjąć decyzję w imieniu instytucji, którą reprezentują: LIDERZY& PRACOWNICY Liderzy organizacji pozarządowych Dyrektorzy i pracownicy Domów Kultury Kierownicy Klubów Osiedlowych Dyrektorzy i pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej Dyrektorzy i nauczyciele ze Szkół

18 Edukacja w projekcie CAL
Instytucjom zainteresowanym realizacją programu CAL proponujemy 2 - letni projekt szkoleniowo - konsultacyjny. Absolwenci szkoleń tworzą sieć ośrodków CAL, a placówki wiodące otrzymują Certyfikat Jakości pracy metodą CAL.

19 SZKOLENIA I WSPARCIE W TRAKCIE TRWANIA PROJEKTU CAL POZIOM I
Ja jako animator Tworzenie mapy potrzeb i zasobów społeczności lokalnej Budowanie zespołu Rola i znaczenie pracy wolontarystycznej Tworzenie grup samopomocowych i obywatelskich Planowanie działań i praca poprzez projekty Tworzenie lokalnego partnerstwa Zbieranie funduszy na poziomie lokalnym, przygotowywanie wniosków Tworzenie wizerunku i promocja instytucji CAL

20 POZIOM II Konsultacje indywidualne prowadzone przez polskich i zagranicznych specjalistów Wdrażanie nowych projektów Monitorowanie i propozycje szkoleń w odpowiedzi na wyartykułowane potrzeby

21 ponad 5000 wolontariuszy regularne współpracuje z ośrodkami CAL
PROGRAM CAL W LICZBACH 160 ośrodków wzięło lub bierze udział w programie edukacyjnym CAL ( ponad 200 osób) ok osób wzięło udział w konferencjach organizowanych przez lub we współpracy z CAL Ośrodki Cal regularnie współpracują z ponad 500 organizacjami pozarządowymi (łącznie z 100, które powstały jako skutek uczestnictwa w programie) ponad 5000 wolontariuszy regularne współpracuje z ośrodkami CAL Została wyszkolona kadra trenerów dla rozwoju programu CAL - 20 osób 160 ośrodków calowskich rozpoczęło realizację ponad nowych projektów lokalnych 30 ośrodków otrzymało Certyfikat Jakości pracy metodą CAL

22 Społeczność zdezintegrowana

23 Tworzenie więzi CAL

24 Społeczność współpracująca
CAL

25 Cytat Proboszcza z Radomia
„My ludzie, instytucje i organizacje na tym osiedlu wzięliśmy się za ręce i wspólnie zaczęliśmy działać na rzecz rozwiązania różnych naszych problemów”

26 Cale za 5 lat - graficznie
J

27 „Rola i miejsce Ośrodka Pomocy Społecznej w samorządzie”
FORUM XIII Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszenia Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej FORUM „Rola i miejsce Ośrodka Pomocy Społecznej w samorządzie” 29 września – 02 października GDYNIA 2004


Pobierz ppt "Od pomocy do samopomocy program Centrów Aktywności Lokalnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google