Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POWIECIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POWIECIE"— Zapis prezentacji:

1 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POWIECIE

2 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE_ DEFINICJA
Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru.

3 Starosta w Zarządzaniu Kryzysowym (USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 art
1. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze powiatu jest starosta jako przewodniczący zarządu powiatu.

4 Do zadań starosty w sprawach zarządzania kryzysowego należy:
1) kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu; 2) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym: a) opracowywanie i przedkładanie wojewodzie do zatwierdzenia powiatowego planu reagowania kryzysowego, b) realizacja zaleceń do powiatowych planów reagowania kryzysowego, c) wydawanie organom gminy zaleceń do gminnego planu reagowania kryzysowego, d) zatwierdzanie gminnego planu reagowania kryzysowego; 3) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia; 4) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatów i miast na prawach powiatu; 5) przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym; 6) realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

5 Staroosta Powyższe zadania Starosta wykonuje przy pomocy komórki organizacyjnej starostwa powiatowego właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego. Starosta wykonuje zadania zarządzania kryzysowego przy pomocy powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego powołanego przez starostę, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy, zwanego dalej „zespołem powiatowym".

6 Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
W myśl art. 3 ust 6 ustawy z 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym, miasta na prawach powiatu zadania w sprawach zarządzania realizują tak jak w powiecie. Określa to art. 17 ust. 4 tejże ustawy "starosta wykonuje zadania zarządzania kryzysowego przy pomocy powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego powołanego przez starostę". Zespół wykonuje na obszarze powiatu zadania przewidziane dla zespołu wojewódzkiego. Do zadań Zespołu należy w szczególności: 1. ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń; 2. przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie wojewodzie wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w wojewódzkim planie reagowania kryzysowego; 3. przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie wojewodzie wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w wojewódzkim planie reagowania kryzysowego; 4. W skład zespołu powiatowego, którego pracami kieruje starosta, wchodzą osoby powołane spośród: osób zatrudnionych w starostwie powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych lub jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży powiatowych; przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych. W skład zespołu powiatowego mogą wchodzić inne osoby zaproszone przez starostę.

7 PRZYKŁAD ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO- POLICJA
Policja, jako formacja której zadaniem jest zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa i porządku publicznego, jest zobowiązana do realizacji tego zadania także w sytuacji zagrożeń kryzysowych spowodowanych: klęskami żywiołowymi i katastrofami naturalnymi jak i działalnością człowieka - awarie techniczne, terroryzm oraz konflikty zbrojne. Struktury policyjne są ważnym ogniwem istniejącego w Polsce Systemu Zarządzania Kryzysowego. Zadania związane z przygotowaniem Policji do skutecznego działania w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych.

8 Do podstawowych zadań Zespołu Zarządzania Kryzysowego Policji należy:
Organizacyjne i planistyczne przygotowanie sił i środków Komendy Wojewódzkiej Policji do działań w sytuacji wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej i awarii technicznej oraz zagrożeń o charakterze terrorystycznym Organizacyjne i planistyczne przygotowanie sił i środków Komendy Wojewódzkiej Policji do działań w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny Doskonalenie zawodowe kadry kierowniczej z zakresu zarządzania kryzysowego, przygotowanie i prowadzenie ćwiczeń dowódczo – sztabowych oraz udział w szkoleniach i ćwiczeniach organizowanych przez inne służby, straże i inspekcje z zakresu zarządzania kryzysowego Realizacja zadań Policji wynikających z funkcji Wsparcia Państwa – Gospodarz oraz międzynarodowych umów rozbrojeniowych Współpraca w zakresie realizowanych zadań z podmiotami zarządzania kryzysowego na szczeblu województwa, innymi służbami, strażami i inspekcjami oraz Siłami Zbrojnymi


Pobierz ppt "ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POWIECIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google