Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DZIŚ NAUKA JUTRO LEPSZA PRACA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DZIŚ NAUKA JUTRO LEPSZA PRACA"— Zapis prezentacji:

1 DZIŚ NAUKA JUTRO LEPSZA PRACA
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego DZIŚ NAUKA JUTRO LEPSZA PRACA

2 Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

3 Uczestnicy projektu Uczestnikami projektu są uczniowie czterech szkół powiatu obornickiego.

4 Partnerstwo Projekt realizowany jest w partnerstwie:
Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie Zespół Szkół Agrobiznesu im. D. Chłapowskiego w Rogoźnie Zespół Szkół im. gen. T. Kutrzeby w Obornikach Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Objezierzu

5 Termin realizacji projektu
Projekt pt. „Dziś nauka jutro lepsza praca ” realizowany jest od września 2010r. do czerwca 2012r.

6 Główny cel projektu Podniesienie kwalifikacji zawodowych młodzieży z ukierunkowaniem na rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem ICT, Przedsiębiorczości i języków obcych oraz lepsze przygotowanie do egzaminów zawodowych.

7 Cele szczegółowe Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczestników projektu; Podwyższenie wyników w nauce; Podniesienie zdawalności na egzaminach zewnętrznych

8 Cele szczegółowe Podniesienie zdawalności na egzaminie z przygotowania zawodowego; Zapewnienie uczestnikom projektu kompleksowej i adekwatnej do potrzeb oferty edukacyjnej dostosowanej do wymogów rynku pracy.

9 Cele zostają osiągnięte poprzez
Zorganizowanie i przeprowadzenie atrakcyjnych zajęć wyrównawczych z przedmiotów objętych egzaminami zewnętrznymi; Zorganizowanie współpracy z pracodawcami; Uczestnictwo młodzieży w spotkaniach z doradcą zawodowym.

10 Atrakcyjność zajęć zapewniają
Programy zajęć opracowane pod kątem potrzeb i oczekiwań uczestników projektu; Wykorzystanie w procesie kształcenia nowoczesnych technologii informacyjnych; Organizacja warsztatów wyjazdowych, konkursów z nagrodami, wycieczek;

11 ZADANIE 1. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE.
ZAJĘCIA Z MATEMATYKI, FIZYKI, CHEMII, BIOLOGII. ZADANIE: uzupełnienie, wyrównanie i rozszerzenie poziomu wiedzy uczniów. ILOŚĆ GODZIN: 1560 godz. GRUPY UCZNIÓW: 10 osób/grupa, w tym z poszczególnych szkół:

12 ZAJĘCIA Z MATEMATYKI, FIZYKI, CHEMII, BIOLOGII.
1 ZS Cegielski 170 uczniów 75K / 95M 2 ZSA im. Chłapowskiego 60 uczniów 30K / 30M 3 ZS Objezierze 30 uczniów 18K / 12M 4 ZS Oborniki 310 uczniów 150K / 160M

13 ZAJĘCIA JĘZYKOWE. ZADANIE: posługiwanie się językiem obcym zawodowym.
CEL: rozwijanie i integracja sprawności językowej uczniów technikum; przygotowanie do wykorzystania języka obcego w zawodzie. ILOŚĆ GODZIN: 1800 godz. GRUPY UCZNIÓW: 10 osób/grupa, w tym z poszczególnych szkół:

14 Zajęcia językowe 1 ZS Cegielski 140 uczniów 80K / 60M 2
ZSA im. Chłapowskiego 60 uczniów 30K / 30M 3 ZS Objezierze 42 uczniów 32K / 10M 4 ZS Oborniki 160 uczniów 85K / 67M

15 ZAJĘCIA Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.
ZADANIE: pobudzanie młodzieży do działania, zdobywaniu wiedzy w zakresie tworzenia, rejestracji i prowadzenia przedsiębiorstwa, jej fachowego zarządzania, prowadzenia dokumentacji księgowej, kodeksu pracy, elastyczności zatrudniania, łamania stereotypów dotyczących płci przy zatrudnianiu.. ILOŚĆ GODZIN: 280 godz. GRUPY UCZNIÓW: 15 osób/grupa, w tym z poszczególnych szkół:

16 Zajęcia z przedsiębiorczości
1 ZS Cegielski 30 uczniów 15K / 15M 2 ZSA im. Chłapowskiego 14K / 16M 3 ZS Objezierze 42 uczniów 32K / 20M 4 ZS Oborniki 10K / 20M

17 ZAJĘCIA ICT ZADANIE: podniesienie wiedzy merytorycznej oraz praktycznej dotyczącej oprogramowania i grafiki użytkowej. ILOŚĆ GODZIN: 720 godz. GRUPY UCZNIÓW: 5 osób/grupa, w tym z poszczególnych szkół:

18 Zajęcia z ICT 1 ZS Cegielski 30 uczniów 10K / 20M 2
ZSA im. Chłapowskiego 14K / 16M 3 ZS Oborniki 42 uczniów 20K / 22M

19 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE I POZA SZKOLNE.
CELE: utworzenie platformy zdalnego nauczania, na której zamieszczane będą materiały edukacyjne, kursy, szkolenia. Kontakt młodzieży z nauczycielem konsultantem poprzez platformę; (dla uczniów biorących udział w projekcie); Wyjazdy na targi (gastronomiczne IX; multimedia X; budownictwa I; ogrodnicze II; edukacyjne III - 5 wyjazdów wg harmonogramu; wg zawodów); festiwale, warsztaty, wyjazdy na zajęcia otwarte (8 wyjazdów); Przeprowadzenie konkursów szklonych i powiatowych; Przeprowadzenie próbnych egzaminów zawodowych.- wg zawodów

20 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE I POZA SZKOLNE.
ILOŚĆ UCZNIÓW BIORĄCA UDZIAŁ: 20 uczniów z każdej szkoły na każdy rodzaj działania (400 uczniów łącznie) KONKURSY: etap szkolny : 5 konkursów w ciągu roku; etap powiatowy: 3 konkursy w ciągu roku EZAMINY ZAWODOWE: dla klas IV technikum w latach 2010/2011 dla klas IV technikum w latach 2011/2012

21 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE I POZA SZKOLNE.
CEL: poznanie osób biorących udział w projekcie, omówienie zagadnień dotyczących zadań projektowych. UCZESTNICY: nauczyciele i przedsiębiorcy biorący udział w projekcie. TERMINY SPOTKAŃ: wrzesień 2010 wrzesień 2011 ILOŚĆ UCZESTNIKÓW SPOTKAŃ: 60 osób, w tym: NAUCZYCIELE: szkolenia poprzez platformę zdalnego nauczania ILOŚĆ: 18 nauczycieli TERMIN: październik 2010; październik 2011

22 PRZEDSIĘBIORCY: spotkanie dwa razy w trakcie trwania projektu.
ZADANIE 3. PODNIESIENIE JAKOŚCI NAUCZANIA – SPOTKANIA ORGANIZACYJNE I SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI I PRZEDSIĘBIORCÓW NAUCZYCIELE I PRZEDSIĘBIORCY: szkolenie dotyczące projektu, omówienie zadań zawartych w projekcie ILOŚĆ: 60 osób TERMIN: IX 2010; IX 2011 PRZEDSIĘBIORCY: spotkanie dwa razy w trakcie trwania projektu. ILOŚĆ: 105 osób TERMIN: czerwiec 2011; czerwiec 2012

23 ZADANIE 4. OPIEKA PSYCHOLOGICZNO -PEDGAGOGICZNA
PEDAGOG. CEL: pomoc uczniom u których stwierdzono trudności w nauce uniemożliwiające im uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej. ILOŚĆ GODZIN: 340 godz.

24 ZADANIE 4. OPIEKA PSYCHOLOGICZNO -PEDGAGOGICZNA
GRUPY UCZNIÓW: indywidualnie / grupowo (w zależności od problemu) razem 360 uczniów: 1 ZS Cegielski 75 uczniów 2 ZSA im. Chłapowskiego 30 uczniów 3 ZS Objezierze 185 uczniów ZS Oborniki 70 uczniów

25 ZADANIE 4. OPIEKA PSYCHOLOGICZNO -PEDGAGOGICZNA
TERAPEUTA MONAR, AA, POLICJA. CEL: promowanie zdrowego stylu życia, uświadomienie zagrożeń, zapobieganie wykluczeniom społecznym

26 ZADANIE 5. PRZYGOTOWANIE DO AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
WARSZTATY. Warsztaty ze specjalistą dotyczące pozyskiwania funduszy na rozpoczęcie działalności gospodarczej (ZS im. H. Cegielskiego, ZS. im gen. T. Kutrzeby) UCZNIOWIE BIORĄCY UDZIAŁ: IV klasa technikum, III klasa ZSZ ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 95 uczniów ILOŚĆ SPOTKŃ: 2 razy w każdym roku szkolnym.

27 ZADANIE 5. PRZYGOTOWANIE DO AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
WIZYTY SZKOLENIOWE. wizyty u specjalistów różnych zawodów (8 wizyt w calym projekcie, ZS im. H. Cegielskiego). MIEJSCE ODBYWANIA WIZYT: u każdego wizytowanego specjalisty (miejsca pracy) UCZNIOWIE BIORĄCY UDZIAŁ: III i IV klasa technikum ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 240 uczniów ILOŚĆ SPOTKŃ: 4 razy w każdym roku szkolnym.

28 ZADANIE 5. PRZYGOTOWANIE DO AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
WARSZTATY SPECJALISTYCZE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH. CEL: ugruntowanie wiedzy zawodowej uczniów w perspektywie wzrostu mobilności zawodowej i zwiększenia lokalnym rynkiem pracy. ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 339 uczniów (184 K / 155M)

29 PRAKTYKI ZAWODOWE Zawierane będą z lokalnymi przedsiębiorcami.
CEL: lepsze przygotowane zawodowe uczniów. UCZNIOWIE BIORĄCY UDZIAŁ: uczniowie wyłonieni z konkursu wiedzy o swoim zawodzie. ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 346 uczniów (152K / 194M)

30 WARSZTATY DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
CEL: rozwinięcie umiejętności i osiągniecie poziomu gotowości do przystąpienie do egzaminu zawodowego

31 ZAJĘCIA Z BHP I ERGONOMII
CEL: pokazanie regulacji prawnych dotyczących prawa pracy, metod likwidacji, ograniczenia zagrożeń, elastyczności rozwiązań prawa pracy.

32 Promocja i rekrutacja Opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych;
Promocja projektu w mediach; Przeprowadzenie rekrutacji uczestników; Opracowanie i aktualizacja strony internetowej projektu: Przygotowanie i przeprowadzenie konferencji otwierającej oraz podsumowującej projekt.

33 Monitoring i ewaluacja:
Badanie poziomu wiedzy i umiejętności uczestników na początku i pod koniec trwania projektu. Monitorowanie tempa realizacji projektu. Monitorowanie frekwencji na zajęciach wyrównawczych oraz na zajęciach obowiązkowych. Badanie zadowolenia uczestników projektu ze wsparcia. Ocena rezultatów projektu.

34 Rezultaty twarde Podwyższenie ocen z przedmiotów objętych zajęciami wyrównawczymi. Wzrost zdawalności na egzaminach zewnętrznych; Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego. Podpisanie porozumień z pracodawcami.

35 Rezultaty miękkie Wzrost motywacji do nauki i podnoszenia kwalifikacji zawodowych wśród uczestników projektu; Wzrost zaufania we własne możliwości; Wzrost aspiracji zawodowych i osobistych; Wzrost samodzielności i odpowiedzialności uczniów objętych wsparciem.

36 Projekt w liczbach: Wartość całkowita projektu: 1 093 440,00zł
Kwota dofinansowania: ,00zł Wkład własny: ,00zł Cross – financing: ,00zł (zakup pomocy dydaktycznych)

37 Projekt w liczbach: Liczba uczniów objęta wsparciem: 2834
Liczba zatrudnionych nauczycieli : 152 Liczba pozostałych zatrudnionych: 38 Łączna ilość zaplanowanych godzin lekcyjnych : 6960

38 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "DZIŚ NAUKA JUTRO LEPSZA PRACA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google