Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Akademicki Inkubator Gospodarczy PG (AIG PG)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Akademicki Inkubator Gospodarczy PG (AIG PG)"— Zapis prezentacji:

1 Akademicki Inkubator Gospodarczy PG (AIG PG)
KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA

2 Porządek spotkania Wprowadzenie Model Inkubatora
Zasady organizacji i przepisy AIG PG Zakończenie

3 Wprowadzenie Krótkie omówienie celu spotkania Idea inkubacji
Oczekiwania środowiska akademickiego Podział główny – model, zasady organizacji, co dalej

4 Model Inkubatora Główne cechy AIG PG:
koncentracja na pracownikach i studentach PG działanie dwufazowe – preinkubacja i inkubacja rozproszenie terytorialne inkubowanych przedsięwzięć faza preinkubacji – nieodpłatne konsultacje faza inkubacji – zasada odpłatności „koszt +” (preferowany model – „koszt + 1%”) zarządzanie wartością przedsięwzięć poprzez prawa własności intelektualnej (PWI)

5 Koncentracja na pracownikach i studentach PG
AIG PG będzie miał charakter zamknięty – do realizacji będą przyjmowane przedsięwzięcia zgłaszane wyłącznie przez pracowników i studentów PG głównym celem AIG PG jest transfer know-how i technologii do gospodarki - preferowane będą przedsięwzięcia oparte o rozwiązania i know-how wytworzone na Politechnice Gdańskiej AIG PG będzie jednym z kanałów komercjalizacji rozwiązań opracowanych na Politechnice Gdańskiej – istnieją też inne możliwości komercjalizacji

6 Działanie dwufazowe – preinkubacja i inkubacja
preinkubacja – okres od wykrystalizowania się pomysłu, poprzez badania rynkowe, business plan i działania przygotowawcze – do momentu rejestracji działalności gospodarczej zakładany okres preinkubacji – do 6 miesięcy ew. próbna sprzedaż – na podstawie umów cywilno-prawnych inkubacja – okres pozostawania w AIG PG, po zarejestrowaniu działalności gospodarczej zakładany okres inkubacji – do 18 miesięcy możliwość prowadzenia działalności jako kontynuacji preinkubowanego przedsięwzięcia lub jej rozpoczęcia bez fazy preinkubacji po okresie inkubacji – możliwość pozostania w dotychczasowej lokalizacji, lecz odpłatności na warunkach rynkowych

7 Rozproszenie terytorialne inkubowanych przedsięwzięć (1)
Jak pokazuje doswiadczenie, ten model jest możliwy, lecz niezwykle trudny do realizacji; stosuje się raczej do inkubacji przedsięwzięć zgłaszanych przez pracowników/doktorantów

8 Rozproszenie terytorialne inkubowanych przedsięwzięć (2)
Ten model jest realny pod warunkiem uzyskania powierzchni dla AIG PG; dla przedsięwzięć studenckich – jedyne możliwe rozwiązanie

9 Faza preinkubacji – zasady
W fazie preinkubacji pomysłodawca może korzystać z nieodpłatnych konsultacji we wszelkich niezbędnych dziedzinach Zależnie od liczby projektów, mogą wystąpić ograniczenia ilości konsultacji (ograniczony budżet) Konsultacje będą rejestrowane (protokół z odbycia konsultacji, zawierający datę, miejszce, godziny konsultacji, nazwisko pomysłodawcy i konsultanta, temat konsultacji) Szczegóły protokołów będą niejawne i służyć będą rozliczeniom z konsultantami oraz statystyce

10 Faza inkubacji – zasady odpłatności
Wynajem pomieszczeń z wyposażeniem – „koszt + 1%” Media i komunikacja – wg rachunków Obsługa prawna – w formie konsultacji Obsługa finansowo-księgowa – w formie konsultacji Dostęp do laboratoriów/warsztatów - „koszt + 1%” (trudności z określeniem rzeczywistego kosztu, problem odpowiedzialności w przypadku korzystania przez nie-pracownika PG) Konsultacje – nieodpłatnie (w zakresie ograniczonym budżetem) Inne usługi (np. transport) - „koszt + 1%” Prawo wykorzystania nazwy PG – nieodpłatnie Umieszczenie informacji na stronie BTT i BW RIS-P – nieodpłatnie Ochrona PWIP – stawki preferencyjne na opracowanie dokumentacji; opłaty urzędowe – proporcjonalnie do współwłasności

11 Prawa własności intelektualnej i przemysłowej (PWIP)
PWIP nie będące własnością PG – cesja części praw na PG (umowa) PWIP powstałe po przystąpieniu do AIG PG i eksploatowane przez inkubowaną firmę – twórca przekazuje PG część praw majątkowych (umowa) wyjście firmy z Inkubatora – może nastąpić przekazanie PWIP przez PG (całkowite lub częściowe, na podstawie umowy)

12 Zasady organizacji i przepisy AIG PG
Przyjmowanie projektów do realizacji w AIG PG Komisja Ewaluacyjna (KE) Zasady oceny projektów Rozpoczęcie, prowadzenie i zakończenie działalności w AIG Jawność

13 Przyjmowanie projektów do realizacji w AIG PG
projekty są składane w Biurze Konkursowym AIG PG i oceniane przez Komisję Ewaluacyjną czas trwania konkursu – 2 miesiące 2 edycje w roku (możliwa ścieżka pozakonkursowa – co 2 miesiące) projekty do preinkubacji – projekt spełniający wymogi opublikowane w ogłoszeniu o konkursie projekty do inkubacji – zaakceptowany przez KE business plan projekty do inkubacji muszą zakładać samofinansowanie (projekty badawcze nie kwalifikują się) z pozytywnie ocenionych projektów formułowana jest lista rankingowa do realizacji przyjmowane są projekty z listy rankingowej – w zależności od możliwości organizacyjnych AIG PG niezrealizowane projekty z listy rankingowej mogą startować w następnej edycji konkursu

14 Komisja Ewaluacyjna (KE)
skład KE członków (Prorektor PG, pracownicy BTT, pracownicy WZiE) stosownie do tematyki projektów, w procesie oceny projektów będą uczestniczyć Doradcy merytoryczni, zarekomendowani przez Dziekanów wszystkie osoby posiadające dostęp do składanych projektów (członkowie KE i Doradcy) podpisują klauzulę poufności, ważną przez 3 lata od zakończenia prac KE w danej edycji konkursu (to samo dotyczy Konsultantów w procesie preinkubacji i inkubacji)

15 Zasady oceny projektów do inkubacji
I etap oceny oceny dokonują Doradcy merytoryczni (realność założeń, wykonalność) projekty, które uzyskają mniej, niż 60% maksymalnej ilości punktów są odrzucane i nie są dalej rozpatrywane II etap oceny – KE każdy członek KE dokonuje oceny indywidualnie projekty, które uzyskają mniej, niż 60% maksymalnej ilości punktów są odrzucane podczas posiedzenia KE dokonuje się podsumowania ocen i tworzy listę rankingową projektów do realizacji przyjmowane są najlepsze projekty z listy rankingowej, zależnie od możliwości organizacyjnych AIG PG autorzy projektów zwyciężających w konkursie mogą otrzymać nagrodę pieniężną

16 Rozpoczęcie, prowadzenie i zakończenie działalności w AIG (1)
autorzy zakwalifikowanych projektów są wzywani do zawarcia umowy preinkubacji/inkubacji oraz umów związanych firmy inkubowane w AIG PG muszą legitymować się zaświadczeniem o odbytym na PG obowiązkowym szkoleniu BHP i p-poż. firmy inkubowane w AIG PG muszą posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową od nieszczęśliwych wypadków inkubowane firmy mają obowiązek ubezpieczenia działalności od odpowiedzialności cywilnej, wysokość sumy ubezpieczenia będzie ustalana indywidualnie firmy inkubowane w AIG PG mają obowiązek używania nazwy „Akademicki Inkubator Gospodarczy Politechniki Gdańskiej” wraz z nazwą firmy jeśli inkubowana działalność jest prowadzona w tym samym pomieszczeniu, w którym wykonywane są obowiązki pracownicze, do rozliczeń przyjmuje się proporcję liczby pracowników zatrudnionych w pomieszczeniu i liczbę osób pracujących na rzecz inkubowanej działalności rozliczenie kosztów infrastruktury w przypadku j.w. następuje przy przyjęciu proporcji 50/50

17 Rozpoczęcie, prowadzenie i zakończenie działalności w AIG (2)
firmy inkubowane w AIG PG składają władzom Inkubatora miesięczne sprawozdanie finansowe oraz kwartalne sprawozdanie z działalności po upływie umowy inkubacji, strony dokonują protokolarnego przekazania pomieszczeń i sprzętu w przypadku osiągania znacząco gorszych wyników, od zaplanowanych (trwały deficyt), władze Inkubatora mogą, po uzyskaniu stosownych wyjaśnień, podjąć decyzję o skróceniu umowy inkubacji w przypadku zaniedbywania przez uczestników AIG PG obowiązków służbowych/studenckich, władze Inkubatora mogą, na wniosek odpowiedniego Dziekana i po sprawdzeniu okoliczności, skrócić umowę preinkubacji/inkubacji, a w szczególnych wypadkach – wypowiedzieć ją ze skutkiem natychmiastowym

18 Jawność terminy konkursów i posiedzeń KE są jawne – dostępne na stronie internetowej BTT, AIG PG, RIS-P wyniki konkursu: lista przedsięwzięć przyjętych do realizacji w AIG PG jest jawna - dostępna na stronie internetowej BTT i AIG PG personalia projektodawców są niejawne – skojarzenia nazwisk projektodawców z projektami dokonuje Sekretarz KE po sporządzeniu listy rankingowej projektów wyniki gospodarcze poszczególnych inkubowanych przedsięwzięć są niejawne – jawne są ogólne wyniki AIG PG - dostępne na stronie internetowej BTT i AIG PG oraz w sprawozdaniach z działalności Uczelni

19 Szczegółowe informacje: www.btt.pg.gda.pl
ZAKOŃCZENIE Proszę o Państwa uwagi, komentarze i pomysły dotyczące organizacji AIG PG Późniejsze komentarze i pomysły proszę przekazywać mailem: lub Szczegółowe informacje:


Pobierz ppt "Akademicki Inkubator Gospodarczy PG (AIG PG)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google