Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2013-11-10 Copyright by Śląski Związek Gmin i Powiatów1 Śląski Związek Gmin i Powiatów Wymiar miejski polityki spójności: 2014 -2020 Katowice, dn. 21 października.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2013-11-10 Copyright by Śląski Związek Gmin i Powiatów1 Śląski Związek Gmin i Powiatów Wymiar miejski polityki spójności: 2014 -2020 Katowice, dn. 21 października."— Zapis prezentacji:

1 Copyright by Śląski Związek Gmin i Powiatów1 Śląski Związek Gmin i Powiatów Wymiar miejski polityki spójności: Katowice, dn. 21 października 2011

2 Copyright by Śląski Związek Gmin i Powiatów2 Strategia EUROPA 2020 Jaka jest wizja Europy w roku 2020? U podstaw strategii Europa 2020 mają leżeć trzy priorytety: – rozwój inteligentny – rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji; – rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej; -rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną. Trzy powyższe priorytety są ze sobą wzajemnie powiązane; dają one obraz europejskiej społecznej gospodarki rynkowej w XXI w.

3 Copyright by Śląski Związek Gmin i Powiatów3 UE powinna uzgodnić ograniczoną liczbę wymiernych celów na rok Cele te powinny: - wpisywać się w motyw przewodni, jakim jest inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu; - powinny być one mierzalne, odzwierciedlać różnorodność sytuacji, w jakich znajdują się państwa członkowskie, - opierać się na wystarczająco wiarygodnych danych do celów porównawczych. Strategia EUROPA 2020

4 Copyright by Śląski Związek Gmin i Powiatów4 Strategia EUROPA 2020 Na tej podstawie wybrano następujące cele – od ich osiągnięcia zależeć będzie sukces do roku 2020: – zwiększyć stopę zatrudnienia osób w wieku lat z obecnych, 69% do co najmniej 75%; – osiągnąć poziom inwestycji w działalność badawczo-rozwojową równy 3% PKB, przede wszystkim poprzez poprawę warunków inwestowania w B+R przez sektor prywatny i opracowanie nowego wskaźnika umożliwiającego śledzenie procesów innowacji;

5 Copyright by Śląski Związek Gmin i Powiatów5 Strategia EUROPA 2020 – ograniczyć emisję dwutlenku węgla, co najmniej o 20% w porównaniu z poziomem z 1990 r. lub, jeśli pozwolą na to warunki, o 30%; zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii w naszym całkowitym zużyciu energii do 20% oraz zwiększyć efektywność wykorzystania energii o 20%; – ograniczyć liczbę osób przedwcześnie kończących naukę szkolną do 10% z obecnych 15% oraz zwiększyć odsetek osób w wieku lat posiadających wyższe wykształcenie z, 31% do co najmniej 40%; – ograniczyć liczbę Europejczyków żyjących poniżej krajowej granicy ubóstwa o 25% poprzez wydobycie z ubóstwa 20 mln osób.

6 Copyright by Śląski Związek Gmin i Powiatów6 Wymiar miejski polityki spójności dotychczas wymiar miejski do 2006: Inicjatywa Wspólnotowa URBAN Efekty URBANA: Acquis URBAN wymiar miejski : mainstreaming (włączenie do głównego nurtu polityki) z czego wynika potrzeba wymiaru miejskiego: głosy w dotychczasowej debacie

7 Copyright by Śląski Związek Gmin i Powiatów7 Wymiar miejski polityki spójności wymiar miejski 2014 – 2020: nareszcie został wyklarowany, stworzono pewne konkretne instrumenty i elementy rozwiązań finansowych ALE pozostają niejasności w sferach: A. programowania B. systemu implementacji zagrożenia dotyczące dalszego procesu centralizacji brukselskiej

8 Copyright by Śląski Związek Gmin i Powiatów8 Wymiar miejski polityki spójności dla zrozumienia nowego ujęcia wymiaru miejskiego kluczowe znaczenie mają pojęcia: integrated urban development znaczenie podejścia zintegrowanego (integrated approach) – Acquis URBAN oczywiście w ramach paradygmatu rozwoju zrównoważonego co oznacza pojęcie Podejście Zintegrowane?: Jan Olbrycht: 3 elementy: 1. podejście wielosektorowe i wielowymiarowe – szeroki sens; 2. Multilevel Governance (MLG) 3. aktywne uczestnictwo i partnerstwo z udziałem wszystkich aktorów. ogromny problem w Polsce – brak współpracy i brak zintegrowanego rządzenia

9 Copyright by Śląski Związek Gmin i Powiatów9 Wymiar miejski polityki spójności znaczenie zintegrowanych strategii / koncepcji rozwoju miejskiego / rewitalizacji i rozwoju co oznacza jednak integracja w tym kontekście ? (czy na poziomie koncepcji rozwoju czy na poziomie projektu?) co to są zintegrowane projekty ? (różne aspekty) znaczenie podejście typu bottom-up – Acquis URBAN kwestia Grantu Globalnego

10 Copyright by Śląski Związek Gmin i Powiatów10 Wymiar miejski polityki spójności dla zrozumienia nowego ujęcia wymiaru miejskiego kluczowe znaczenie mają pojęcia: programy wielofunduszowe - multi-fund programme ( również możliwość zastosowania podejścia LEADER, zwłaszcza dla rewitalizacji dzielnic miejskich community-led local development - rozwój lokalny zaplanowany i realizowany z udziałem partnerów społecznych akcje innowacyjne zintegrowane inwestycje terytorialne ( integrated territorial investments ) idea inteligentnej specjalizacji (smart specialisation)

11 Copyright by Śląski Związek Gmin i Powiatów11 Co budzi wątpliwości ? tematyczna koncentracja priorytety inwestycyjne (art. 5 projektu rozporządzenia w.s ERDF) zielona ideologia brak miejskiego paradygmatu rozwoju jako generalnej filozofii rozwoju wystąpienie Briana Fielda z EBI: We must promote urbanism, celebrate urban tradition brak adekwatnego ujęcia kwestii przestrzeni miejskiej - opartej na idei Compact Cities - rozwój miejski o wysokiej relatywnie gęstości, np. przeciwdziałanie Urban Sprawl kwestia 5 % (wystąpienie Paula Bevana, Eurocities) kwestia crossfinancingu (ERDF i ESF) – uwagi Marszałka Hetmana

12 Copyright by Śląski Związek Gmin i Powiatów12 ERDF EFRR wspiera rozwój obszarów miejskich w ramach programów operacyjnych poprzez wdrażanie strategii określających zintegrowane działania ( integrated actions ) na rzecz sprostania wyzwaniom ekonomicznym, środowiskowym, klimatycznym i społecznym w obszarach miejskich (art. 7 prj. rozp. ERDF) każde państwo członkowskie powinno ustalić w swojej umowie partnerskiej wykaz miast (!), w których mają być wdrażane zintegrowane akcje na rzecz zrównoważonego rozwoju miejskiego oraz indykatywną alokację roczną na poziomie narodowym z przeznaczeniem na te akcje

13 Copyright by Śląski Związek Gmin i Powiatów13 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego W projekcie rozporządzenia określono pułap w ramach środków, które mają zostać przeznaczone na zrównoważony rozwój obszarów miejskich oraz na utworzenie platformy na rzecz rozwoju obszarów miejskich mającej sprzyjać wymianie doświadczeń między miastami

14 Copyright by Śląski Związek Gmin i Powiatów14 Co najmniej 5% środków EFRR na poziomie narodowym jest przydzielane na zintegrowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich delegowane do miast (w ramach zarządzania poprzez Integrated Territorial Investments, o których mowa w artykule 99 Rozporządzenia (UE) nr 2011/0276 (COD) Grant Globalny ? Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

15 Copyright by Śląski Związek Gmin i Powiatów15 Integrated Territorial Investments, o których mowa w artykule 99 Rozporządzenia (UE) nr 2011/0276 (COD) Artykuł 99 Zintegrowane inwestycje terytorialne W przypadku gdy strategia rozwoju obszarów miejskich bądź inne strategie lub pakty terytorialne, zgodnie z definicją w art. 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie [EFS] wymagają zintegrowanego podejścia obejmującego inwestycje w ramach więcej niż jednej osi priorytetowej jednego lub kilku programów operacyjnych, działania są przeprowadzane w postaci zintegrowanej inwestycji terytorialnej (inwestycje ITI) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

16 Copyright by Śląski Związek Gmin i Powiatów16 Artykuł 5 projektu rozporządzenia w.s EFRR: pkt (6) ochrona środowiska i zapewnienie efektywności (wykorzystania) zasobów: ppkt (e) działania w celu poprawy stanu środowiska miejskiego, włącznie z rewitalizacją terenów poprzemysłowych (brownfield sites) i ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pkt (9) promowanie włączenia społecznego oraz walka z biedą: ppkt (b) wsparcie na rzecz fizycznej i ekonomicznej rewitalizacji zdegranych wspólnot miejskich i wiejskich ulokowanie rewitalizacji obszarów zurbanizowanych w kryzysie w ramach promowania włączenia społecznego etc. może wywoływać duże wątpliwości Priorytety inwestycyjne

17 Copyright by Śląski Związek Gmin i Powiatów17 Ustanowiona przez Komisję Europejską w celu promowania zdolności organizacyjnych i współpracy (sieciowania) między miastami i wymiany doświadczeń na temat polityki miejskiej na poziomie UE w dziedzinach związanych z priorytetami inwestycyjnymi EFRR oraz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich Platforma Rozwoju Miast

18 Copyright by Śląski Związek Gmin i Powiatów18 Każde państwo członkowskie tworzy listę miast, w których będą realizowane zintegrowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich Platforma Rozwoju Miast

19 Copyright by Śląski Związek Gmin i Powiatów19 KE przyjmuje listę miast do udziału w platformie (na podstawie listy sporządzonej w umowach o partnerstwie – Partnership Contract) Wykaz zawiera maksymalną liczbę 300 miast max. 20 miast na państwo członkowskie Platforma Rozwoju Miast

20 Copyright by Śląski Związek Gmin i Powiatów20 Miasta powinny być wybrane w oparciu o następujące kryteria: (a) ludność, z uwzględnieniem specyfiki krajowych systemów miejskich (?); (b) istnienie strategii zintegrowanych działań na rzecz rozwiązania istniejących wyzwań ekonomicznych, środowiskowych, klimatu i społecznych w obszarach miejskich. Platforma Rozwoju Miast

21 Copyright by Śląski Związek Gmin i Powiatów21 Platforma Rozwoju Miast Platforma wspiera także sieć wszystkich miast, które zobowiązują się podjąć innowacyjne działania, z inicjatywy KE Platforma wspiera także sieć wszystkich miast, które zobowiązują się podjąć innowacyjne działania, z inicjatywy KE Platforma Rozwoju Miast nie eliminuje istnienia w przyszłości sieci tematycznych (i grup roboczych ?) w ramach kolejnej edycji programu URBACT Platforma Rozwoju Miast nie eliminuje istnienia w przyszłości sieci tematycznych (i grup roboczych ?) w ramach kolejnej edycji programu URBACT

22 Copyright by Śląski Związek Gmin i Powiatów22 Działania innowacyjne w dziedzinie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich W ramach wsparcia EFRR platforma może wspierać sieciowanie między miastami podejmującymi działania innowacyjne (badania i projekty pilotażowe) w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, z inicjatywy Komisji Europejskiej z zastrzeżeniem pułapu w wysokości 0,2% całkowitej rocznej alokacji EFRR art. 8 ust. 3 projektu rozporządzenia w. s ERDF

23 Copyright by Śląski Związek Gmin i Powiatów23 Akcje Innowacyjne w dziedzinie równoważonego rozwoju miejskiego Innovative Actions Innovative Actions Art. 9 projektu rozporządzenia w/s ERDF Art. 9 projektu rozporządzenia w/s ERDF Akcje innowacyjne powinny obejmować studia i projekty pilotażowe realizowane w celu wskazania lub testowania nowych rozwiązań problemów dotyczących zrównoważonego rozwoju miejskiego posiadających znaczenie z punktu widzenia poziomu unijnego Akcje innowacyjne powinny obejmować studia i projekty pilotażowe realizowane w celu wskazania lub testowania nowych rozwiązań problemów dotyczących zrównoważonego rozwoju miejskiego posiadających znaczenie z punktu widzenia poziomu unijnego Akcje innowacyjne mogą wspierać wszelkie działania niezbędne do osiągnięcia celów tematycznych wskazanych przez UE i odpowiednich priorytetów inwestycyjnych Akcje innowacyjne mogą wspierać wszelkie działania niezbędne do osiągnięcia celów tematycznych wskazanych przez UE i odpowiednich priorytetów inwestycyjnych

24 Copyright by Śląski Związek Gmin i Powiatów24 Co z tym dalej robimy? Czy chcemy aby miasta woj. śląskiego znalazły się: na wykazie miast (!), w których mają być wdrażane zintegrowane akcje na rzecz zrównoważonego rozwoju miejskiego wraz z indykatywną alokację roczną ? w europejskiej platformie rozwoju miast (max. 20 na MS) ? czy chcemy otrzymać środki na zintegrowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich delegowane do miast (w ramach zarządzania poprzez Integrated Territorial Investments) – Grant Globalny? Czy chcemy prowadzić akcje innowacyjne ? Czy Związek ma podjąć akcję lobbyingową ?

25 Copyright by Śląski Związek Gmin i Powiatów25 Dziękuję za uwagę Dr Ferdynand Morski


Pobierz ppt "2013-11-10 Copyright by Śląski Związek Gmin i Powiatów1 Śląski Związek Gmin i Powiatów Wymiar miejski polityki spójności: 2014 -2020 Katowice, dn. 21 października."

Podobne prezentacje


Reklamy Google