Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia Rozwoju Gminy Tomaszów Lubelski na lata

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia Rozwoju Gminy Tomaszów Lubelski na lata"— Zapis prezentacji:

1 Strategia Rozwoju Gminy Tomaszów Lubelski na lata 2015-2020
Konsultacje społeczne 29 lipca 2015 roku

2 Struktura prezentacji
Wstęp – rola Strategii Rozwoju Gminy Tomaszów Lubelski na lata Struktura Strategii Rozwoju Gminy Tomaszów Lubelski Diagnoza stanu istniejącego z analizą SWOT obszaru gminy Misja i wizja Wyniki konsultacji społecznych Cele strategiczne i operacyjne Priorytetowe inwestycje Sposób monitoringu i oceny efektów realizacji polityki rozwoju

3 Wstęp – rola Strategii Rozwoju Gminy Tomaszów Lubelski na lata 2015-2020

4 Rola Strategii Rozwoju Gminy
Planowanie strategiczne stanowi jeden z podstawowych i najistotniejszych warunków sprawnego i efektywnego zarządzania Strategia rozwoju pozwala uporządkować i rozłożyć w czasie planowane działania. Strategiczne podejście do planowania rozwoju danego obszaru jest niezwykle istotne w aspekcie ubiegania się o środki zewnętrzne, w tym o środki strukturalne Unii Europejskiej.

5 Rola Strategii Rozwoju Gminy
Strategia Rozwoju Gminy jest dokumentem strategicznym na poziomie gminnym, Strategia rozwoju jest dokumentem określającym wizję rozwoju gminy, cele, jakie muszą zostać osiągnięte, by rozwój mógł postępować oraz działania, jakie powinny być podjęte, by te cele osiągnąć. Strategia rozwoju jest potwierdzeniem, że wybrane do realizacji inwestycje wpisują się w długofalową politykę prorozwojową gminy, nie są inwestycjami przypadkowymi, o krótkotrwałych efektach.

6 Rola Strategii Rozwoju Gminy
Strategia Rozwoju Gminy Tomaszów Lubelski na lata jest aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy opracowanej na lata Aktualizacja jest niezbędna ze względu na zmieniające się uwarunkowania i konieczność sprawdzenia aktualności założeń prorozwojowych. Nowy dokument nie zmienia zasadniczych założeń poprzedniej Strategii ze względu na konieczność zachowania ciągłości i długofalowości polityki strategicznej gminy.

7 Struktura Strategii Rozwoju Gminy Tomaszów Lubelski na lata 2015-2020

8 Struktura Strategii Rozwoju Gminy Tomaszów Lubelski na lata 2015-2020
Część diagnostyczna Analiza stanu obecnego gminy Tomaszów Lubelski: Uwarunkowania ogólne Przestrzeń i środowisko Sfera społeczna Sfera gospodarcza Infrastruktura techniczna Zarządzanie Analiza SWOT

9 Struktura Strategii Rozwoju Gminy Tomaszów Lubelski na lata 2015-2020
Część projekcyjna – strategia rozwoju gminy na lata : Misja i wizja rozwoju gminy Cele strategiczne Cele operacyjne i zadania inwestycyjne służące realizacji przyjętej strategii Zgodność ze strategicznymi dokumentami System wdrażania i monitorowania Źródła finansowania Opis konsultacji społecznych Wieloletni Plan Finansowy (WPF)

10 Analiza stanu obecnego gminy Tomaszów Lubelski wraz z analizą SWOT (wybrane dane)

11 Podstawowe cechy położenia gminy
Gmina Tomaszów Lubelski jest gminą wiejską, wchodzącą w skład powiatu tomaszowskiego. Powiat tomaszowski położony jest w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego, sąsiaduje z powiatami biłgorajskim, hrubieszowskim, zamojskim (województwo lubelskie), a także z powiatem lubaczowskim (województwo podkarpackie). Ważną cechą położenia powiatu jest jego bezpośrednie sąsiedztwo z Ukrainą i usytuowanie na jego terenie przejścia granicznego w Hrebennem.

12 Podstawowe cechy położenia gminy
Gmina Tomaszów Lubelski jest jedną z 13 gmin wchodzących w skład powiatu tomaszowskiego. Sąsiaduje z gminami Bełżec, Jarczów, Krasnobród, Lubycza Królewska, Narol, Rachanie, Susiec, Tarnawatka oraz z miastem Tomaszów Lubelski. Pod względem wielkości powierzchni gmina Tomaszów Lubelski jest trzecią gminą w powiecie. W skład wiejskiej gminy Tomaszów Lubelski wchodzi 29 sołectw.

13 Podstawowe cechy przestrzeni gminy
Gmina Tomaszów Lubelski otacza będące jej siedzibą miasto Tomaszów Lubelski. Zajmuje powierzchnię 17 089 ha. Miejscowości sąsiadujące bezpośrednio z miastem Tomaszów Lubelski są gęsto zabudowane, tracą typowo wiejskie funkcje na rzecz podmiejskich, przestrzennie i funkcjonalnie łączą się z miastem Tomaszów Lubelski. Miejscowości oddalone od miasta posiadają w przeważającym stopniu charakter rolniczy oraz cechują się niższą gęstością zabudowy. Ze względu na stosunkowo dużą powierzchnię, brak typowego centrum gminy oraz fakt, iż siedziba gminy (miasto Tomaszów Lubelski) znajduje się poza jej granicami administracyjnymi, gmina nie posiada wysokiej spójności przestrzennej.

14 Liczba mieszkańców gminy w latach 2005-2014 (wg Banku Danych Lokalnych GUS, stan na 31.12.2014)
W ciągu ostatnich 10 lat liczba mieszkańców gminy wykazywała tendencję wzrostową z niewielkimi wahaniami. W latach liczba ludności wzrosła o 439 osób (4,02 %).

15 Przyrost naturalny w latach 2005-2014 (wg Banku Danych Lokalnych GUS, stan na 31.12.2014)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Gmina Tomaszów Lubelski 1,5 -3,2 0,2 -0,2 -2,4 1,1 0,3 -1,3 -1,1 2,0 Na terenie gminy Tomaszów Lubelski w badanym okresie wskaźnik przyrostu naturalnego przyjmował zarówno wartości ujemne, jak i dodatnie. W roku 2014 przyrost naturalny w gminie Tomaszów Lubelski był dodatni, wyższy zarówno od średniej dla powiatu tomaszowskiego (-2,1), jak i od średniej wojewódzkiej (-1,1).

16 W wieku przedprodukcyjnym W wieku poprodukcyjnym
Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym (wg Banku Danych Lokalnych GUS, stan na ) Ogółem W wieku przedprodukcyjnym W wieku produkcyjnym W wieku poprodukcyjnym Razem 11363 2240 7161 1962 Mężczyźni 5593 1129 3855 609 Kobiety 5770 1111 3306 1353 Największy udział w liczbie mieszkańców gminy ogółem mają osoby w wieku produkcyjnym (63,02%). Drugą pod względem liczebności grupę stanowią osoby w wieku przedprodukcyjnym (19,7%).

17 Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym - trendy
Przewaga liczby osób w wieku przedprodukcyjnym nad liczbą osób w wieku poprodukcyjnym jest pozytywną cechą struktury demograficznej gminy, minimalizuje ryzyko wystąpienia zjawiska starzenia się społeczności gminnej i powiązanych z nim trudności (ubytek pracowników na rynku pracy, zwiększone obciążenia socjalne, itp.); Pomimo korzystnego kształtowania się podziału ludności ze względu na ekonomiczne grupy wieku, negatywnym zjawiskiem sfery demograficznej gminy jest obserwowany od kilku lat systematyczny spadek liczby mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym i wzrost liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym. Różnica w liczebności obu grup systematycznie się zmniejsza i za kilka lat przewaga liczebna osób w wieku przedprodukcyjnym nad osobami w wieku poprodukcyjnym może zostać zniwelowana.

18 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej – porównanie wskaźników na tle powiatu i regionu (wg Banku Danych Lokalnych GUS, stan na ) Gmina Tomaszów Lubelski Powiat tomaszowski Obszary wiejskie powiatu tomaszowskiego Województwo lubelskie Obszary wiejskie województwa lubelskiego Stopień zwodociągowania 67,9% 75,5% 66,5% 81,9 71,5 Stopień skanalizowania 2,6% 36,6% 20,9% 49,7 17,7 Pod względem stopnia skanalizowania, gmina Tomaszów Lubelski prezentuje się niekorzystnie na tle powiatu i regionu, także uwzględniając jedynie obszary wiejskie obu jednostek. Gmina cechuje się jedynie wyższym wskaźnikiem zwodociągowania od obszarów wiejskich powiatu tomaszowskiego, pozostałe wskaźniki są niższe od średniej powiatowej i regionalnej. Bardzo niski jest poziom rozwoju sieci kanalizacyjnej na terenie gminy.

19 Bezrobocie w I kwartale 2015 (dane Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie)
LP Powiat/ Gmina Liczba bezrobotnych Bezrobotni zwolnieni z przycz. dot. zakł. pracy Uprawnieni do zasiłku Długotrwale bezrobotni (pow. 24 m.) Ogółem Kobiety powiat tomaszowski 5 172 2 423 260 473 1 066 Miasta: 1 063 456 83 154 197 1. Tomaszów Lubelski 1063 Gminy: 4 109 1 967 177 319 869 2. Bełżec 209 105 13 28 46 3. Jarczów 171 6 9 27 4. Krynice 143 62 35 5. Lubycza Królewska 662 321 25 47 147 6. Łaszczów 308 149 20 52 7. Rachanie 327 161 15 87 8. Susiec 429 199 23 49 84 9. Tarnawatka 158 10 29 54 10. Telatyn 207 101 7 45 11. 666 330 44 68 129 12. Tyszowce 282 117 12 72 13. Ulhówek 397 181 3 16 91

20 Bezrobocie Gmina Tomaszów Lubelski jest drugą gminą powiatu tomaszowskiego pod względem liczby bezrobotnych. Kobiety stanowią większość (50,2 %) ogółu bezrobotnych. Około 20% stanowią osoby długotrwale bezrobotne. Na terenie gminy istnieje zagrożenie problemem występowania bezrobocia ukrytego – agrarnego.

21 Gospodarka lokalna – podmioty gospodarcze (wg Banku Danych Lokalnych GUS, stan na 31.12.2014)
W 2014 roku na terenie gminy Tomaszów Lubelski zarejestrowanych było 695 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 26 (3,7%) należało do sektora publicznego, a 669 (96,2%) do prywatnego. W latach liczba podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie gmina Tomaszów Lubelski wzrosła o 210 (43,3%). Pod względem branż, dominują podmioty sekcji G według klasyfikacji PKD handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów, motocykli oraz artykułów gospodarstwa domowego (35,3%). Drugą pod względem liczebności podmiotów gospodarczych branżą jest sekcja F – budownictwo (14,1%).

22 Gospodarka lokalna W gospodarce gminy Tomaszów Lubelski przeważają branże tradycyjne, słabo rozwinięte są branże tworzące miejsca pracy dla osób wysoko wykwalifikowanych. Jednym z głównych problemów jest brak strategicznych inwestorów, większych i nowoczesnych zakładów pracy, niedostateczny rozwój branż pozarolniczych. Gmina Tomaszów Lubelski posiada wiele atutów, dzięki którym mogłaby przyciągnąć nowych inwestorów – bliskość miasta powiatowego, położenie przy drodze krajowej nr 17, bliskość granicy z Ukrainą i przejścia granicznego w Hrebennem, położenie na jej obszarze Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN – Podstrefy Tomaszów Lubelski.

23 Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności
Wskaźnik aktywności gospodarczej (wg Banku Danych Lokalnych GUS, stan na ) Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności Gmina Tomaszów Lubelski 612 Powiat tomaszowski 760 Województwo lubelskie 799 Aktywność gospodarcza obszaru, liczona jako podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności, jest niska – w 2014 roku wynosiła 612 i była niższa od średniej dla województwa lubelskiego, która wynosiła 799. Wyższy był także wskaźnik powiatowy.

24 Rolnictwo w zachodniej części gminy występują głównie gleby bielicowe, o niższych klasach bonitacyjnych. Na ogół mają charakter piaszczysty i nie należą do gleb urodzajnych. w części wschodniej gminy znajdują się gleby urodzajne, w większości czarnoziemy. gospodarstwa rolne na terenie gminy cechują się dużym rozdrobnieniem, co negatywnie wpływa na ich rentowność. według danych Powszechnego Spisu Rolnego (2010), gospodarstwa do 5 ha włącznie stanowiły 86,5% gospodarstw ogółem oraz 85,3% gospodarstw prowadzących działalność rolniczą. gospodarstwa o areale 15 ha i więcej stanowiły jedynie około 1,5% gospodarstw.

25 Turystyka i dziedzictwo kulturowe
gmina Tomaszów Lubelski posiada dogodne warunki do rozwoju turystyki. do jej głównych atutów należą walory środowiskowe i krajobrazowe, wynikające z faktu położenia w obrębie dwóch krain geograficznych – Roztocza (Roztocza Środkowego oraz Południowego) i Wyżyny Wołyńskiej (Grzęda Sokalska). niedostatecznie rozwinięta infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna oraz niewystarczająca liczba podmiotów obsługujących odwiedzających utrudniają wykorzystanie istniejącego potencjału gminy. gmina Tomaszów Lubelski sąsiaduje z gminami o bardzo wysokiej atrakcyjności i potencjale turystycznym. Konieczne jest położenie większego nacisku na rozwój turystyki, by gmina mogła być konkurencyjna pod tym względem.

26 Analiza SWOT obszaru (podstawowe cechy)

27 Słabe strony brak funkcjonalnych centrów i wyodrębnionych lub odpowiednio zagospodarowanych przestrzeni publicznych w wielu miejscowościach gminy; duże zróżnicowanie przestrzenne i funkcjonalne poszczególnych części gminy; zagrożenia dla środowiska naturalnego wynikające z zanieczyszczeń zewnętrznych, dużego natężenia ruchu na przebiegających przez gminę drogach, niedostatków systemu gospodarki ściekami i odpadami; nasilanie się zjawiska starzenia się lokalnej społeczności; ograniczony zasięg oddziaływania gminnych instytucji kultury; niedostateczny poziom rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej; stosunkowo duża liczba osób długotrwale bezrobotnych;

28 Słabe strony szczególnie niski stopień skanalizowania gminy.
ryzyko wystąpienia bezrobocia ukrytego; odpływ młodych, wykształconych ludzi, poszukujących pracy w wysoko rozwiniętych sektorach gospodarki; dominacja tradycyjnych branż w gospodarce; niedostatecznie rozwinięty sektor usług rynkowych; nieuzbrojone tereny inwestycyjne; niedostatecznie rozwinięta branża turystyczna i około turystyczna; duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych; niedostatecznie dobry stan sieci dróg, w szczególności gminnych, duże natężenie ruchu na obszarze miejscowości położonych przy drodze krajowej nr 17 oraz przy drogach wojewódzkich; szczególnie niski stopień skanalizowania gminy.

29 Mocne strony dogodne położenie i dostępność komunikacyjna;
walory krajobrazowe i przyrodnicze; funkcjonalne i przestrzenne powiązanie z miastem Tomaszów Lubelski miejscowości bezpośrednio z nim sąsiadujących; duża lesistość gminy; dobry stan środowiska; urodzajne gleby we wschodniej części gminy; wzrost liczby mieszkańców w latach ; korzystne kształtowanie się struktury demograficznej mieszkańców;

30 Mocne strony dodatni przyrost naturalny i saldo migracji;
dostateczny dostęp do edukacji na poziomie podstawowym i gimnazjalnym na terenie gminy; działalność pozarządowych organizacji sfery społecznej; wzrost liczby podmiotów gospodarczych w ostatnich latach; wolne tereny pod inwestycje; duży potencjał rozwoju gospodarki i turystyki gminy; położenie na terenie gminy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN – Podstrefy Tomaszów Lubelski.

31 Szanse możliwość pozyskiwania dofinansowania z funduszy europejskich;
wspieranie rozwoju sektora MŚP i rozwoju branży turystycznej przez Unię Europejską; wzrost zainteresowania agroturystyką, turystyką weekendową, krajoznawczą; polityka prorozwojowa powiatu i województwa; promocja Lubelszczyzny jako regionu atrakcyjnego turystycznie; bliskość miasta powiatowego i jego powiązania z miejscowościami sąsiednimi; położenie w niedalekiej odległości od przejścia granicznego w Hrebennem; zainteresowanie mieszkańców miasta Tomaszów Lubelski obszarem gminy jako miejscem zamieszkania.

32 Zagrożenia zjawisko migracji zarobkowej, w szczególności osób młodych i wykształconych; zjawisko starzenia się lokalnej społeczności postępujące na obszarze całego kraju; wzrost natężenia ruchu tranzytowego i związane z nim pogorszenie stanu dróg; wzrost konkurencyjności sąsiednich gmin, w szczególności pod kątem atrakcyjności turystycznej; niższy poziom rozwoju całego regionu, odczuwalne zapóźnienia w stosunku do bogatszych części kraju.

33 Wizja i misja

34 Wizja Wizja jest to określenie, jak przyjęta polityka prorozwojowa wpłynie na gminę, w jaki sposób ją zmieni i jaka się ona stanie po jej wprowadzeniu. Wizja opisuje pożądany obraz gminy, jaki ma zostać osiągnięty dzięki ustalonemu i zawartemu w strategii programowi jej rozwoju.

35 Wizja rozwoju gminy Tomaszów Lubelski
„Gmina Tomaszów Lubelski miejscem zapewniającym wysoki standard życia mieszkańcom, przyjaznym przedsiębiorcom oraz wykorzystującym swoje atuty i potencjał zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju”

36 Misja Misja służy wykonaniu przyjętej wizji;
Jest całościowym, generalnym ujęciem działań, jakie muszą zostać podjęte w gminie, by założona wizja rozwoju została osiągnięta; Misja ma na celu ukierunkowanie podejmowanych działań tak, by przyniosły one oczekiwane efekty.

37 Misja strategiczna „Prowadzenie aktywnej polityki prorozwojowej poprzez dążenie do pełnego zaspokojenia potrzeb bytowych mieszkańców, wzmacnianie pożądanych procesów gospodarczych i społecznych oraz najbardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju”

38 Cele strategiczne i cele operacyjne

39 Cele strategiczne logicznie pogrupowane cele długofalowe, jakie mają być osiągnięte w ramach przyjętej Strategii; opisują oddziaływanie poszczególnych działań przyjętych do realizacji w ramach Strategii; określają pożądane efekty realizacji poszczególnych zadań strategicznych w przyszłości.

40 Cele strategiczne Cel strategiczny I: Podniesienie jakości życia mieszkańców przez rozwój infrastruktury technicznej i społecznej gminy z zachowaniem zasad ochrony środowiska Cel strategiczny II: Wykorzystanie walorów przyrodniczych, dziedzictwa kulturowego oraz przestrzeni publicznej gminy w procesie jej rozwoju

41 Cele strategiczne Cel strategiczny III: Aktywizacja gospodarcza obszaru gminy, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i zachęcanie do lokowania inwestycji na terenie gminy Cel strategiczny IV: Generowanie pożądanych zjawisk społecznych oraz umożliwienie mieszkańcom gminy wszechstronnego rozwoju

42 Cele operacyjne określają grupy przedsięwzięć, jakie będą realizowane w ramach Strategii Rozwoju; ze względu na swój komplementarny i spójny charakter, przyczynią się do osiągnięcia założonych celów strategicznych i, co za tym idzie, umożliwią spełnienie misji i osiągnięcie pożądanej wizji obszaru; przyporządkowane są do poszczególnych celów strategicznych, opisują bezpośrednie efekty wdrażanych działań.

43 Cel operacyjny 1. Modernizacja i rozwój gminnej sieci drogowej;
Cel strategiczny I. Podniesienie jakości życia mieszkańców przez rozwój infrastruktury technicznej i społecznej gminy z zachowaniem zasad ochrony środowiska Cel operacyjny 1. Modernizacja i rozwój gminnej sieci drogowej; Cel operacyjny 2. Rozwój sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy; Cel operacyjny 3. Modernizacja systemu wodociągowego; Cel operacyjny 4. Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej; Cel operacyjny 5. Rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej.

44 Cel operacyjny 2. Usuwanie barier architektonicznych;
Cel strategiczny II: Wykorzystanie walorów przyrodniczych, dziedzictwa kulturowego oraz przestrzeni publicznej gminy w procesie jej rozwoju Cel operacyjny 1. Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej; Cel operacyjny 2. Usuwanie barier architektonicznych; Cel operacyjny 3. Promocja gminy poprzez eksponowanie znajdujących się na jej obszarze walorów przyrodniczych i obiektów zabytkowych; Cel operacyjny 4. Ochrona i odnowa zabytków; Cel operacyjny 5. Budowa infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej.

45 Cel strategiczny III: Aktywizacja gospodarcza obszaru gminy, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i zachęcanie do lokowania inwestycji na terenie gminy Cel operacyjny 1. Utworzenie dogodnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i inwestowania na terenie gminy, Cel operacyjny 2. Wykorzystanie znajdujących się na terenie gminy terenów inwestycyjnych, ich promocja i uzbrojenie, Cel operacyjny 3. Wspieranie rozwoju usług rynkowych i działalności pozarolniczej na terenie gminy, Cel operacyjny 4. Promocja istniejących gospodarstw agroturystycznych oraz zachęcanie do ich tworzenia.

46 Cel operacyjny 3. Włączenie się w aktywną walkę z bezrobociem;
Cel strategiczny IV: Generowanie pożądanych zjawisk społecznych oraz umożliwienie mieszkańcom gminy wszechstronnego rozwoju Cel operacyjny 1. Rozszerzenie oferty kulturalnej gminy oraz włączanie mieszkańców w czynny udział w życiu kulturalnym i społecznym; Cel operacyjny 2. Poszerzanie dostępnej oferty edukacyjnej o nowe formy i umożliwienie młodym ludziom rozwoju zainteresowań; Cel operacyjny 3. Włączenie się w aktywną walkę z bezrobociem; Cel operacyjny 4. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

47 Priorytetowe inwestycje

48 Priorytetowe inwestycje
Cel strategiczny I: Podniesienie jakości życia mieszkańców przez rozwój infrastruktury technicznej i społecznej gminy z zachowaniem zasad ochrony środowiska: rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, poprawa stanu dróg gminnych, budowa chodników, poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej, rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej.

49 Priorytetowe inwestycje
Cel strategiczny II: Wykorzystanie walorów przyrodniczych, dziedzictwa kulturowego oraz przestrzeni publicznej gminy w procesie jej rozwoju: budowa obiektów infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej (wytyczanie szlaków pieszych i rowerowych, montaż tablic informacyjnych), budowa elementów małej architektury, odnowa i ochrona obiektów zabytkowych, zagospodarowanie terenów wokół obiektów zabytkowych (dogodne dojście, parkingi, uporządkowanie terenu), odnowa i organizacja centrów miejscowości, organizacja zieleni.

50 Priorytetowe inwestycje
Cel strategiczny III: Aktywizacja gospodarcza obszaru gminy, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i zachęcanie do lokowania inwestycji na terenie gminy wyznaczenie i uzbrojenie terenów dla rozwoju przemysłu, usług, handlu; promocja inwestycyjna gminy; działania na rzecz współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, samorządem, organizacjami wspierania biznesu; wspieranie działań na rzecz obsługi ruchu turystycznego; działania z zakresu promowania rozwoju przedsiębiorczości.

51 Priorytetowe inwestycje
Cel strategiczny IV: Generowanie pożądanych zjawisk społecznych oraz umożliwienie mieszkańcom gminy wszechstronnego rozwoju organizacja nowych przedsięwzięć kulturalnych, działania na rzecz aktywizacji lokalnych grup artystycznych, kółek zainteresowań, stowarzyszeń, organizacja nowego typu zajęć dla dzieci i młodzieży w gminnych placówkach kulturalnych, organizacja zajęć kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych dla dorosłych, przeciwdziałanie wykluczeniom, realizacja działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i seniorów, podejmowanie działań na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wspieranie walki z bezrobociem.

52 Sposób monitoringu i oceny efektów realizacji planu - propozycje

53 Monitoring - propozycje
monitoring – proces ciągłego gromadzenia odpowiednich danych, ukazujących stopień realizacji Strategii oraz poddawania ich analizie; pozwala na ocenę skuteczności podejmowanych działań i ich realnego wpływu na poprawę życia mieszkańców, umożliwia wprowadzenie ewentualnych zmian i korekt Strategii.

54 Monitoring - propozycje
konsultacje społeczne wykonywane cyklicznie; wskaźniki (produktu i rezultatu) przypisane do poszczególnych celów operacyjnych; raporty i sprawozdania z realizacji Strategii w danym przedziale czasowym (porównanie zamierzeń do osiągniętych efektów).

55 Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 4
Dziękujemy za uwagę Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 4 Zamość


Pobierz ppt "Strategia Rozwoju Gminy Tomaszów Lubelski na lata"

Podobne prezentacje


Reklamy Google