Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małopolska „przed i po”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małopolska „przed i po”"— Zapis prezentacji:

1 Małopolska „przed i po”
- obraz regionu z perspektywy badań rynku pracy Kraków, 5 grudnia 2007 r.

2 Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji
Funkcje badań: Eksploracja Opis Wyjaśnienie dla dziedzin niedostatecznie poznanych zaspokojenie ciekawości oraz lepsze zrozumienie przedmiotu odpowiedź na pytania opisowe: Co? Gdzie? Jak? Kiedy? odpowiedź na pytania wyjaśniające: Dlaczego?

3 Małopolska: Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji
demografia wykształcenie praca przedsiębiorczość bezrobocie tendencje dysproporcje

4 Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji
Cele projektu: Wypełnienie luki informacyjnej, dotyczącej rynku pracy i jego otoczenia Zaspokojenie potrzeb informacyjnych instytucji Zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych. Badania i analizy, zrealizowane w ramach projektu: Monitoring ofert pracy w Małopolsce; Analiza porównawcza powiatów województwa małopolskiego (segmentacja); Badanie losów absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych; Analiza potencjału zatrudnieniowego sekcji gospodarki w Małopolsce; Badanie strategicznych branż w Małopolsce; Migracje – wyniki aktualnych badań i analiz.

5 Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji
Małopolska jest regionem zróżnicowanym. Zróżnicowany poziom rozwoju widoczny jest w wielu obszarach. Zróżnicowanie w różnych obsza- rach pokrywa się.

6 Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji
- wielkomiejski Nowy Sącz, Tarnów Kraków - sąsiedzki krakowski, wielicki, proszowicki, miechowski, zakopiański, nowotarski - płd-wschodni gorlicki, limanowski, nowosądecki - przemysłowy chrzanowski, oświęcimski, olkuski - rolniczy brzeski, tarnowski, dąbrowski - centralno-zachodni myślenicki, wadowicki, bocheński, suski

7 Zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych
Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji Zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych Zintegrowanie danych z różnych źródeł: Główny Urząd Statystyczny Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Wojewódzki Urząd Pracy Małopolski Urząd Wojewódzki. Szerokie upowszechnianie informacji. Stworzenie modułu graficznej prezentacji danych na stronie internetowej Obserwatorium.

8 Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji
Monitoring ofert pracy określenie struktury ofert pracy według zawodów w instytucjach pośredni-ctwa pracy; weryfikacja metodologii sporządzania raportu o tzw. zawodach deficyto-wych i nadwyżkowych, narzuconej Powiatowym Urzędom Pracy przez MPiPS.

9 Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji
Zasadność realizacji raportu o zawodach deficytowych i nadwyżkowych w obecnym kształcie Udział ofert pracy > 80% – raport MZDiN dla wszystkich zawodów Udział ofert pracy 50%-80% - raport MZDiN tylko w wy-branych grupach zawodów Udział ofert pracy < 50% raport MZDiN obciążony dużym błędem  Powiat / oferty pracy media PUP Udział w PUP Powiat dąbrowski 8 530 98,5% Powiat miechowski 10 160 94,1% Powiat suski 20 287 93,5% Powiat oświęcimski 87 674 88,6% Powiat proszowicki 21 156 88,1% Powiat bocheński 96 492 83,7% Powiat gorlicki 92 447 82,9% Powiat chrzanowski 195 850 81,3% Powiat limanowski 85 343 80,1% Powiat krakowski 743 2110 74,0% Powiat nowosądecki 192 535 73,6% Powiat brzeski 183 489 72,8% Powiat wadowicki 172 333 65,9% Powiat nowotarski 315 594 65,3% Powiat wielicki 190 347 64,6% Powiat olkuski 133 165 55,4% Powiat myślenicki 233 284 54,9% Powiat tatrzański 191 50,5% Powiat miasta Nowy Sącz 647 422 39,5% Powiat miasta Kraków 11220 6486 36,6% Powiat tarnowski i miasto Tarnów 833 353 29,8%

10 Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji
media PUP ogółem udział w PUP Parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy i kierownicy 132 56 188 29,6% Specjaliści 403 553 956 57,8% Technicy i inny średni personel 497 449 946 47,5% Pracownicy biurowi 101 877 978 89,7% Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 326 1009 1335 75,6% Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 3 37 40 92,6% Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 253 941 1194 78,8% Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 137 225 362 62,1% Pracownicy przy pracach prostych 842 943 89,3% Ujmowanie i wyciąganie wniosków w raporcie o zawodach deficytowych i nadwyżkowych, dotyczącym grup zawodów związanych z wyższymi kwalifikacjami (wyżsi urzędnicy i kierownicy, specjaliści oraz technicy i inny średni personel), obciążone jest dużym błędem

11 Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji
Badanie losów absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych (techników oraz ZSZ) Cele badania: informacja o tym, co dzieje się z absolwentami po ukończeniu szkoły z punktu widzenia rynku pracy i systemu edukacji; określenia siły oddziaływania czynników, które sprzyjają powodzeniu na rynku pracy oraz podejmowaniu dalszej edukacji.

12 Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji
Czynniki determinujące status osoby pracującej 1. czynniki podstawowe ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej zawody: kucharz, fryzjer, piekarz, mechanik pojazdów samochodowych środowisko rodzinne - wykształcenie rodziców (zasadnicze zawodowe i niższe) podejmowanie pracy w trakcie edukacji; 2. czynniki dodatkowe silna motywacja do szybkiego zdobycia zawodu i podjęcia pracy po ukończeniu szkoły wybór kierunku zgodnego z zainteresowaniami umiejętność w zakresie obsługi specjalistycznych maszyn i narzędzi, związanych z wykonywaną pracą wysoka jakość zajęć z praktycznej nauki zawodu; 3. oczekiwania i plany wyższe oczekiwania co do zarobków niż w grupie bezrobotnych, niższe niż w grupie osób uczących się niskie zarobki w przypadku tej grupy mogą być najważniejszym czynnikiem zwiększającym prawdopodobieństwo wyjazdu za granicę.

13 Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji
Czynniki determinujące status osoby uczącej się 1. czynniki podstawowe ukończenie technikum zawody: technik elektryk, technik elektronik, technik mechanik, technik technologii żywności, technik budownictwa środowisko rodzinne - wykształcenie wyższe przynajmniej jednego z rodziców; 2. czynniki dodatkowe wybór kierunku zgodnego z zainteresowaniami i planowanie dalszej edukacji wysoki stopień znajomości języków obcych i obsługi komputera silna motywacja do podnoszenia własnych kwalifikacji, a przez to uzyskania w przyszłości wysokich zarobków; 3. oczekiwania i plany najwyższe oczekiwania co do zarobków, przy jednoczesnej skłonności do najwię-kszego kompromisu w tej kwestii niskie prawdopodobieństwo wyjazdu za granicę.

14 Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji
Czynniki determinujące status osoby bezrobotnej 1. czynniki podstawowe zawód sprzedawca środowisko rodzinne - wykształcenie rodziców (zasadnicze zawodowe i niższe) niepodejmowanie pracy w trakcie edukacji; 2. czynniki dodatkowe niższy niż w przypadku pozostałych grup poziom posiadanych umiejętności: znajomości języków, umiejętności obsługi komputera, obsługi specjalistycznych maszyn i narzędzi niższy poziom uczestnictwa w dodatkowych kursach i zajęciach bierny wybór szkoły i kierunku kształcenia płeć – częściej kobiety, niż mężczyźni brak aktywności w poszukiwaniu pracy; 3. oczekiwania i plany najniższe oczekiwania, jeżeli chodzi o wynagrodzenie największe prawdopodobieństwo wyjazdu za granicę.

15 Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji
Przyczyny rejestracji w powiatowym urzędzie pracy – osoby o statusie bezrobotny Przyczyny rejestracji w powiatowym urzędzie pracy – osoby o statusie pracujący Najwięcej osób rejestruje się w PUP po przekroczeniu trzymiesięcznego okresu poszukiwania pracy; Pracujący respondenci przed znalezieniem pracy rzadziej rejestrowali się w urzędzie niż bezrobotni; Główna przyczyna rejestracji to chęć pozyskania ubezpieczenia zdrowotnego; Urząd pracy bywa traktowany jako pewna konieczność, a nie instytucja, która może nieść faktyczną pomoc w poszukiwaniu pracy; Wydłużający się czas poszukiwania pracy wpływa negatywnie na postawę zarejestrowanych w PUP.

16 Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji
Deklaracje dotyczące podejmowania pracy za granicą zagraniczną migracją zarobkową są w największym stopniu zainteresowane osoby bezrobotne - 36% (Anglia); wśród osób pracujących odsetek ten wynosi blisko 25%, w przypadku uczących się 21%, natomiast uczących się i pracujących jednocześnie - 26% (Irlandia); absolwenci zasadniczych szkół zawodowych planują wyjazd nieco częściej (28%) niż absolwenci technikum (24%); osoby, które zadeklarowały chęć wyjazdu, nie wykazują większej znajomości języka angielskiego niż osoby, które nie planują migracji zarobkowej.

17 Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji
Badanie strategicznych branż w Małopolsce Analiza potencjału zatrudnieniowego sekcji w Małopolsce Najdynamiczniej rozwijającymi się branżami w Małopolsce z punktu widzenia rynku pracy w latach były: H – Hotele i restauracje K - Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowa-dzeniem działalności gospodarczej O - Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna Sekcja Dział Nazwa H 55 hotele i restauracje K 70 obsługa nieruchomości 71 wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi 72 informatyka 73 działalność badawczo-rozwojowa 74 działalność gospodarcza pozostała O 90 odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, gospodarowanie odpadami 91 działalność organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 92 działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem 93 działalność usługowa pozostała

18 Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji
Indeks składa się z czterech zmiennych: prognozowana sytuacja ekonomiczna firmy prognozowana zmiana poziomu obrotów firmy prognozowana zmiana sytuacji branży, w której działa firma prognoza zmiany sytuacji ekonomicznej w kraju Nakłada się na takie obszary jak: działania inwestycyjne plany zatrudnieniowe. Przeprowadziliśmy

19 Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji
W ramach poszczególnych działów opisane są: zawody typowe planowane do zatrudnienia osoby wg zawodów stanowiska pracy najtrudniejsze do obsadzenia zawody cechujące się największą sezonowością zatrudnienia kwalifikacje wymagane od osób do zatrudnienia potrzeby szkoleniowe.

20 e-mail: obserwatorium@wup-krakow.pl www.obserwatorium.malopolska.pl
Dziękuję Państwu za uwagę Marcin Węgrzyn


Pobierz ppt "Małopolska „przed i po”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google