Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małopolska przed i po - obraz regionu z perspektywy badań rynku pracy Kraków, 5 grudnia 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małopolska przed i po - obraz regionu z perspektywy badań rynku pracy Kraków, 5 grudnia 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 Małopolska przed i po - obraz regionu z perspektywy badań rynku pracy Kraków, 5 grudnia 2007 r.

2 Funkcje badań: 1.Eksploracja 2.Opis 3.Wyjaśnienie dla dziedzin niedostatecznie poznanych zaspokojenie ciekawości oraz lepsze zrozumienie przedmiotu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji odpowiedź na pytania opisowe: Co? Gdzie? Jak? Kiedy? odpowiedź na pytania wyjaśniające: Dlaczego?

3 Małopolska: - demografia - wykształcenie - praca - przedsiębiorczość - bezrobocie - tendencje - dysproporcje Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

4 Cele projektu: Wypełnienie luki informacyjnej, dotyczącej rynku pracy i jego otoczenia Zaspokojenie potrzeb informacyjnych instytucji Zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych. Badania i analizy, zrealizowane w ramach projektu: Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji 1.Monitoring ofert pracy w Małopolsce; 2.Analiza porównawcza powiatów województwa małopolskiego (segmentacja); 3.Badanie losów absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych; 4.Analiza potencjału zatrudnieniowego sekcji gospodarki w Małopolsce; 5.Badanie strategicznych branż w Małopolsce; 6.Migracje – wyniki aktualnych badań i analiz.

5 Małopolska jest regionem zróżnicowanym. Zróżnicowany poziom rozwoju widoczny jest w wielu obszarach. Zróżnicowanie w różnych obsza- rach pokrywa się. Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

6 - wielkomiejski Nowy Sącz, Tarnów Kraków - sąsiedzki krakowski, wielicki, proszowicki, miechowski, zakopiański, nowotarski - płd-wschodni gorlicki, limanowski, nowosądecki - przemysłowy chrzanowski, oświęcimski, olkuski - rolniczy brzeski, tarnowski, dąbrowski - centralno-zachodni myślenicki, wadowicki, bocheński, suski Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

7 Zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych 1. Zintegrowanie danych z różnych źródeł: Główny Urząd Statystyczny Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Wojewódzki Urząd Pracy Małopolski Urząd Wojewódzki. 2. Szerokie upowszechnianie informacji. 3. Stworzenie modułu graficznej prezentacji danych na stronie internetowej Obserwatorium. Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

8 Monitoring ofert pracy określenie struktury ofert pracy według zawodów w instytucjach pośredni- ctwa pracy; weryfikacja metodologii sporządzania raportu o tzw. zawodach deficyto- wych i nadwyżkowych, narzuconej Powiatowym Urzędom Pracy przez MPiPS.

9 Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji Zasadność realizacji raportu o zawodach deficytowych i nadwyżkowych w obecnym kształcie Udział ofert pracy > 80% – raport MZDiN dla wszystkich zawodów Udział ofert pracy 50%-80% - raport MZDiN tylko w wy-branych grupach zawodów Udział ofert pracy < 50% raport MZDiN obciążony dużym błędem Powiat / oferty pracy mediaPUP Udział w PUP Powiat dąbrowski853098,5% Powiat miechowski ,1% Powiat suski ,5% Powiat oświęcimski ,6% Powiat proszowicki ,1% Powiat bocheński ,7% Powiat gorlicki ,9% Powiat chrzanowski ,3% Powiat limanowski ,1% Powiat krakowski ,0% Powiat nowosądecki ,6% Powiat brzeski ,8% Powiat wadowicki ,9% Powiat nowotarski ,3% Powiat wielicki ,6% Powiat olkuski ,4% Powiat myślenicki ,9% Powiat tatrzański ,5% Powiat miasta Nowy Sącz ,5% Powiat miasta Kraków ,6% Powiat tarnowski i miasto Tarnów ,8%

10 Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji Ujmowanie i wyciąganie wniosków w raporcie o zawodach deficytowych i nadwyżkowych, dotyczącym grup zawodów związanych z wyższymi kwalifikacjami (wyżsi urzędnicy i kierownicy, specjaliści oraz technicy i inny średni personel), obciążone jest dużym błędem mediaPUPogółem udział w PUP Parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy i kierownicy ,6% Specjaliści ,8% Technicy i inny średni personel ,5% Pracownicy biurowi ,7% Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy ,6% Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy ,6% Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ,8% Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń ,1% Pracownicy przy pracach prostych ,3%

11 Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji Badanie losów absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych (techników oraz ZSZ) Cele badania: informacja o tym, co dzieje się z absolwentami po ukończeniu szkoły z punktu widzenia rynku pracy i systemu edukacji; określenia siły oddziaływania czynników, które sprzyjają powodzeniu na rynku pracy oraz podejmowaniu dalszej edukacji.

12 Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji Czynniki determinujące status osoby pracującej 1. czynniki podstawowe ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej zawody: kucharz, fryzjer, piekarz, mechanik pojazdów samochodowych środowisko rodzinne - wykształcenie rodziców (zasadnicze zawodowe i niższe) podejmowanie pracy w trakcie edukacji; 2. czynniki dodatkowe silna motywacja do szybkiego zdobycia zawodu i podjęcia pracy po ukończeniu szkoły wybór kierunku zgodnego z zainteresowaniami umiejętność w zakresie obsługi specjalistycznych maszyn i narzędzi, związanych z wykonywaną pracą wysoka jakość zajęć z praktycznej nauki zawodu; 3. oczekiwania i plany wyższe oczekiwania co do zarobków niż w grupie bezrobotnych, niższe niż w grupie osób uczących się niskie zarobki w przypadku tej grupy mogą być najważniejszym czynnikiem zwiększającym prawdopodobieństwo wyjazdu za granicę.

13 Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji Czynniki determinujące status osoby uczącej się 1. czynniki podstawowe ukończenie technikum zawody: technik elektryk, technik elektronik, technik mechanik, technik technologii żywności, technik budownictwa środowisko rodzinne - wykształcenie wyższe przynajmniej jednego z rodziców; 2. czynniki dodatkowe wybór kierunku zgodnego z zainteresowaniami i planowanie dalszej edukacji wysoki stopień znajomości języków obcych i obsługi komputera silna motywacja do podnoszenia własnych kwalifikacji, a przez to uzyskania w przyszłości wysokich zarobków; 3. oczekiwania i plany najwyższe oczekiwania co do zarobków, przy jednoczesnej skłonności do najwię- kszego kompromisu w tej kwestii niskie prawdopodobieństwo wyjazdu za granicę.

14 Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji Czynniki determinujące status osoby bezrobotnej 1. czynniki podstawowe zawód sprzedawca środowisko rodzinne - wykształcenie rodziców (zasadnicze zawodowe i niższe) niepodejmowanie pracy w trakcie edukacji; 2. czynniki dodatkowe niższy niż w przypadku pozostałych grup poziom posiadanych umiejętności: znajomości języków, umiejętności obsługi komputera, obsługi specjalistycznych maszyn i narzędzi niższy poziom uczestnictwa w dodatkowych kursach i zajęciach bierny wybór szkoły i kierunku kształcenia płeć – częściej kobiety, niż mężczyźni brak aktywności w poszukiwaniu pracy; 3. oczekiwania i plany najniższe oczekiwania, jeżeli chodzi o wynagrodzenie największe prawdopodobieństwo wyjazdu za granicę.

15 Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji Przyczyny rejestracji w powiatowym urzędzie pracy – osoby o statusie pracujący Przyczyny rejestracji w powiatowym urzędzie pracy – osoby o statusie bezrobotny Najwięcej osób rejestruje się w PUP po przekroczeniu trzymiesięcznego okresu poszukiwania pracy; Pracujący respondenci przed znalezieniem pracy rzadziej rejestrowali się w urzędzie niż bezrobotni; Główna przyczyna rejestracji to chęć pozyskania ubezpieczenia zdrowotnego; Urząd pracy bywa traktowany jako pewna konieczność, a nie instytucja, która może nieść faktyczną pomoc w poszukiwaniu pracy; Wydłużający się czas poszukiwania pracy wpływa negatywnie na postawę zarejestrowanych w PUP.

16 16 Deklaracje dotyczące podejmowania pracy za granicą zagraniczną migracją zarobkową są w największym stopniu zainteresowane osoby bezrobotne - 36% (Anglia); wśród osób pracujących odsetek ten wynosi blisko 25%, w przypadku uczących się 21%, natomiast uczących się i pracujących jednocześnie - 26% (Irlandia); absolwenci zasadniczych szkół zawodowych planują wyjazd nieco częściej (28%) niż absolwenci technikum (24%); osoby, które zadeklarowały chęć wyjazdu, nie wykazują większej znajomości języka angielskiego niż osoby, które nie planują migracji zarobkowej. Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

17 Badanie strategicznych branż w Małopolsce -Analiza potencjału zatrudnieniowego sekcji w Małopolsce -Najdynamiczniej rozwijającymi się branżami w Małopolsce z punktu widzenia rynku pracy w latach były: SekcjaDziałNazwa H55hotele i restauracje K70obsługa nieruchomości 71wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi 72informatyka 73działalność badawczo-rozwojowa 74działalność gospodarcza pozostała O90odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, gospodarowanie odpadami 91działalność organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 92działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem 93działalność usługowa pozostała H – Hotele i restauracje K - Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowa- dzeniem działalności gospodarczej O - Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna

18 Indeks składa się z czterech zmiennych: prognozowana sytuacja ekonomiczna firmy prognozowana zmiana poziomu obrotów firmy prognozowana zmiana sytuacji branży, w której działa firma prognoza zmiany sytuacji ekonomicznej w kraju Nakłada się na takie obszary jak: działania inwestycyjne plany zatrudnieniowe. Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

19 W ramach poszczególnych działów opisane są: zawody typowe planowane do zatrudnienia osoby wg zawodów stanowiska pracy najtrudniejsze do obsadzenia zawody cechujące się największą sezonowością zatrudnienia kwalifikacje wymagane od osób do zatrudnienia potrzeby szkoleniowe. Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

20 Dziękuję Państwu za uwagę Marcin Węgrzyn


Pobierz ppt "Małopolska przed i po - obraz regionu z perspektywy badań rynku pracy Kraków, 5 grudnia 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google