Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 w Instytucie Neofilologii i Komunikacji Społecznej /22 Koszalin, 4 października 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 w Instytucie Neofilologii i Komunikacji Społecznej /22 Koszalin, 4 października 2010."— Zapis prezentacji:

1

2 1 Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 w Instytucie Neofilologii i Komunikacji Społecznej /22 Koszalin, 4 października 2010

3 2 Jeszcze Polska nie zginęła, Kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, Szablą odbierzemy. Marsz, marsz, Dąbrowski, Z ziemi włoskiej do Polski, Za twoim przewodem Złączym się z narodem. Hymn państwowy

4 3 Program uroczystości Część I 1.Powitanie 2.Imatrykulacja 3.Informacja o Instytucie Część II 1.Wykład inauguracyjny 2.Dyskusja przerwa

5 4 Rektor prof. dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal Prorektor ds. Studenckich, Organizacji i Rozwoju prof. dr hab. inż. Przemysław Borkowski Prorektor ds. Kształcenia prof. nadzw. dr hab. inż. Witold Gulbiński

6 5 Politechnika Koszalińska Koszalin należy do jednego z 20 miast posiadających Politechnikę. Została ona utworzona, jako Wyższa Szkoła Inżynierska, 8 czerwca 1968 r. i w tym dniu obchodzi swoje święto. 1 września 1968 r. na 2 kierunkach (budowlanym i mechanicznym) rozpoczęło kształcenie 180 osób, z których wielu pełni dzisiaj bardzo odpowiedzialne funkcje.

7 6 Po 40 latach istnienia w roku akademickim 2009/2010 w Politechnice Koszalińskiej studiowało osób na 23 kierunkach w 70 specjalnościach. W tegorocznej rekrutacji na studia zakwalifikowano osób, w tym 445 osób do naszego Instytutu, których witam szczególnie serdecznie i gorąco.

8 7 W życiu społeczności akademickiej są dwie najważniejsze uroczystości ABSOLUTORIUM – na które zapraszają studenci. IMATRYKULACJA – na które studenci są zapraszani. Dzisiaj mamy tę drugą uroczystość. Studenci I roku składają na niej ślubowanie.

9 8 Wstępując do społeczności akademickiej Politechniki Koszalińskiej ślubuję uroczyście: Zdobywać wiedzę i umiejętności zawodowe, Dbać o godność studenta i dobre imię Uczelni oraz przestrzegać zasad współżycia społeczności akademickiej, Postępować zgodnie z regulaminem studiów, Kultywować i tworzyć tradycje Politechniki Koszalińskiej. Ślubowanie studenta

10 9 Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus! Post iucundam iuventutem, post molestam senectutem nos habebit humus, nos habebit humus. Vivat Academia, vivant professores, vivat Academia, vivant professores, vivat membrum quodlibet, vivant membra quælibet, semper sint in flore, semper sint in flore! GAUDEAMUS IGITUR (RADUJMY SIĘ WIĘC) Radujmy się więc, dopókiśmy młodzi, Radujmy się więc, dopókiśmy młodzi, po przyjemnej młodości, po uciążliwej starości posiędzie nas ziemia, posiędzie nas ziemia. Niechaj żyje Akademia, niech żyją profesorowie, Niechaj żyje Akademia, niech żyją profesorowie, niech żyje każdy z naszej społeczności, niech żyją wszyscy z osobna, niechaj kwitną zawsze, niechaj kwitną zawsze!

11 10 GAUDEAMUS IGITUR Niechaj żyje Akademia, Niech żyją profesorowie, Niech żyje każdy z naszej społeczności Rok akademicki 2010/2011 w Instytucie Neofilologii i Komunikacji Społecznej uważam za otwarty.

12 11 Po złożeniu ślubowania studenckiego staliście się członkami wspólnoty, którą określa się jako szkoła wyższa. Drodzy STUDENCI

13 12 Do szkoły wyższej idzie się po wiarę! Cała nauka oparta jest na wierze, którą w języku naukowym nazywa się wiarygodność.

14 13 Idzie się z przekonania, że wszyscy ci mądrzy ludzie: doktorzy, profesorowie i inni nauczyciele akademiccy przekażą swym słowem jak jest właściwie? (prawdziwie) i jak należy postępować ? w określonych sytuacjach. Wiara przekłada się na wiedzę a ta, po uzupełnieniu przez rozumienie, na mądrość.

15 14 Studia to słowo i wspólnota. Źródłem wiary jest słowo

16 15 W pięknym opisie stworzenia świata w Księdze Genesis czytamy, że Bóg stwarza świat widzialny poprzez słowo. A dzisiaj uwierzymy,że ? Słowo jest w człowieku ! Aby się o tym przekonać zaprosiliśmy na dzisiejszą naszą uroczystość prof. Jana Miodka, najlepszego specjalistę w Polsce w zakresie głoszenia słowa.

17 16 Ze słowa powstaje wspólnota Jeżeli ktoś nie bierze słowa – wyklucza się ze wspólnoty. Zapisany na studia, ale nie student !

18 17 Wspólnota to ekskluzywna zbiorowość ludzka, którą łączy jakaś emocjonalna więź.

19 18 We wspólnocie nie ma przepaści pomiędzy ludźmi. Jest co najwyżej różnica wieku. Istotne jest zatem to, co łączy, a nie to - co dzieli!

20 19 Bo wszyscy studenci to jedna rodzina. Starszy czy młodszy, chłopak czy dziewczyna. (i to nie żaden Bayer - tylko Full prawda)! Połączmy się zatem, poprzez uścisk dłoni, ze swoimi sąsiadami z lewa i prawa.

21 20 Pamiętaj więc Narodzie, w waśni zguba, mądrość w zgodzie.

22 21 W Polsce w roku akademickim 2010/2011 studiować będzie 1.93 mln młodych ludzi w 456 szkołach. Pracować z nimi będzie 101,8 tys. osób tworzących kadrę naukową. Wspólnota akademicka

23 22 To będzie rok wielkich wyzwań – zapowiada minister nauki prof. Barbara Kudrycka. W życie wchodzi sześć ustaw reformujących naukę, a Sejm rozpoczyna prace nad reformą szkolnictwa wyższego.

24 23 Zostanie zainaugurowany Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, który wspierać będzie projekty naukowe szczególnie ważne dla historii, kultury i dziedzictwa narodowego. Co nas czeka?

25 24 Indywidualni studenci zyskają już w styczniu 2011 roku 51-procentowe zniżki na przejazdy transportem publicznym.

26 25 Wprowadzona zostanie z mocy ustawy uznawalność równoważnych dyplomów uzyskanych w państwach UE, Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz OECD. Dotychczasowy brak takiej regulacji powodował znaczne utrudnienia w realizacji kariery zawodowej i naukowej przez absolwentów polskich uczelni. Wspólnota akademicka

27 26 NrJednostka organizacyjna Politechniki Koszalińskiej Liczba studentów Procent całości 1Instytut Ekonomii i Zarządzania % 2Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska % 3Wydział Mechaniczny % 4Wydział Elektroniki i Informatyki % 5Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej114910,5 % 6Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych 6956 % 7Instytut Wzornictwa4895 % 8Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej 1441,5 % Łącznie na studiowało10.475osób Instytut jako jednostka wspólnoty akademickiej

28 27 Tożsamość Instytutu wynika z odrębności kierunków studiów realizowanych w Politechnice Koszalińskiej. Tożsamość Instytutu

29 28 Misją Instytutu jest szerokie kształcenie umiejętności komunikowania się. Człowiek to istota społeczna, żeby funkcjonować w społeczeństwie musi umieć porozumiewać się z innymi jego uczestnikami. Misja Instytutu

30 29 Efektem kształcenia winna być synteza trzech rodzajów wiedzy w kierunku mądrości: 1. wiedza i rozumienie wiem co? 2. wiedza jak działać wiem jak? 3. wiedza jak należy wiem jak być. Chcemy to uzyskać przez synergizm wynikający z unowocześniania programów nauczania, podnoszenia poziomu kwalifikacji swojej kadry naukowo-dydaktycznej oraz rozwój bazy dydaktycznej Instytutu. Zakładane efekty kształcenia

31 30 Kierunek studiów: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna Kierunek studiów: Filologia Angielska i Germańska Dziekanat kierunku filologicznego M. Kochanowska L. Majchrzak Dziekanat kierunku dziennikarstwa J. Jabłońska E. Hońko Sekcja administracyjna A. Pawlewicz A. Kwiatkowska Sekcja ekonomiczna D. Kurkus Kierownik administracyjny mgr K. Ziobro Sekretariat Instytutu Zastępca dyrektora ds. nauki prof. dr hab. B. Andrzejewski Zastępca dyrektora ds. studenckich dr E. Juszczak - Maraszkiewicz Zastępca dyrektora ds. kształcenia mgr Ż. Wolniak - Wezgraj DYREKTOR Prof. nadzw. dr hab. inż. B. Słowiński Zakład Filologii Germańskiej Kierownik dr A. Mrożewska Zakład Filologii Angielskiej Kierownik dr W. Klepuszewski Zakład Komunikacji i Nauk Społecznych Kierownik dr P. Chrzczonowicz Zakład Dziennikarstwa i Nowych Mediów Kierownik dr E. Juszczak- Maraszkiewicz RADA INSTYTUTU

32 31 Mgr Ewa Lemiesz Zastępca dyrektora ds. kształcenia Dr Piotr Chrzczonowicz Zastępca dyrektora ds. studenckich PODZIEKOWANIA ZA WSPÓŁPRACĘ W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 Serdecznie dziękuję

33 32 PODZIEKOWANIA ZESPOŁOWI za opracowanie dokumentów na akredytację kierunku filologia w roku akademickim 2009/2010 Prof. dr hab. Bolesław Andrzejewski Dr Piotr Chrzczonowicz Dr Wojciech Klepuszewski Dr Anna Mrożewska Mgr Ewa Lemiesz Mgr Anna Pawlewicz Serdecznie dziękuję

34 33 Uchwałą nr 353/2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 15 kwietnia 2010 r. Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia na kierunku Filologia (w zakresie filologii angielskiej i filologii germańskiej) na poziomie studiów pierwszego stopnia - licencjackich.

35 34 PODZIEKOWANIA WSZYSTKIM PRACOWNIKOM INSTYTUTU za przyczynienie się, indywidualnie i zbiorowo, do uzyskania przez Instytut wyróżniającej się oceny jednostek naukowych (1 kategoria), dokonanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Serdecznie dziękuję

36 35 Według oceny MNiSW Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej– jako jedyny w Politechnice Koszalińskiej – otrzymał pierwszą kategorię (jednostki o najwyższej efektywności ) w grupie małych jednostek w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych.

37 36 Punktowane kryteria mają dwojaki charakter: 1.Wkłady indywidualnych naukowców tj. publikacje, monografie, podręczniki. 2.Ocena jednostki jako całości (akredytacja).

38 37 Jakie skutki niesie kategoryzacja? 1.Finansowe - w podziale środków przez Ministerstwo 2.Prestiżowe – świadectwo określonej pozycji jednostki

39 Mgr Marta Górecka 14. Mgr Anna Hajek 15. Mgr Magdalena Klepuszewska 16. Mgr Agnieszka Marciniak 17. Mgr Łukasz Neubauer 18. Mgr Tomasz Stępowski 19. Mgr Monika Ziętek ZAKŁAD FILOLOGII ANGIELSKIEJ 1. Dr Wojciech Klepuszewski - kierownik 2. Prof. Stephen Bulter 3. Prof. nadzw. dr hab. Jacek Fabiszak 4. Prof. Michael Hornsby 5. Dr Brygida Gasztold 6. Dr Marek Krawiec 7. Dr Mariusz Zborowski 8. Mgr Aleksandra Barcikowska 9. B.A. Rohan Crickmar 10. Mgr Jacek Czyżyk 11. M.A Andrew Dixon 12.Mgr Izabela Dixon Razem 19 osób, w tym - 3 profesorów - 4 doktorów - 12 lektorów

40 39 1. Dr Anna Mrożewska - kierownik 2. Prof. dr hab. Bolesław Andrzejewski 3.Prof. nadzw. dr hab. Joachim Casparius 4. Prof. nadzw. dr hab. Eberhard Demm 5. Prof. nadzw. dr hab. Peter Garbe 6. Prof. dr hab. Klaus Hammer 7. Prof. dr hab. Jan Watrak 8. Dr Krzysztof Nerlicki 9. Dr Anna Nieroda-Kowal 10. Mgr Ewa Bartosiak 11. Mgr Marcin Drozdowski 12. Mgr Ewa Lemiesz 13. Mgr Michał Szczawiński 14. Mgr Wiesław Trojanowicz ZAKŁAD FILOLOGII GERMAŃSKIEJ Razem 14 osób, w tym - 6 profesorów - 3 doktorów - 5 lektorów

41 40 ZAKŁAD DZIENNIKARSTAWA I NOWYCH MEDIÓW 1. Dr Elżbieta Juszczak-Maraszkiewicz -kierownik 2. Prof. nadzw. dr hab. Jan Kania 3. Prof. Kazimierz Chruściński 4. Dr Krzysztof Łuszczek 5. Dr Zenon Kachnicz 6. Dr Marek Bogdański 7. Dr inż. Mirosław Wiśniewski 8. Dr inż. Stanisław Socha 9. Dr inż. Janusz Konfisz 10. Mgr Małgorzata Kołowska 11. Mgr Jolanta Rudnik 12. Mgr Radosław Brzostek 13. Mgr Mikołaj Iwański 14. Mgr Radosław Jankowski 15. Mgr Sławomir Pankowski 16. Mgr Andrzej Rudnik 17. Mgr Marcin Stefanowski 18. Mgr Piotr Zaczek Razem 18 osób, w tym - 2 profesorów - 7 doktorów - 9 specjalistów

42 41 ZAKŁAD KOMUNIKACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Razem 10 osób, w tym - 2 profesorów - 6 doktorów - 2 wykładowców i asystentów 1. Dr Piotr Chrzczonowicz - kierownik 2. Prof. Kroplewski Zdzisław 3. Prof. Jan Nikołajew 4. Dr Monika Kaczmarek-Śliwińska 5. Dr Mariusz Kołaciński 6. Dr Lidia Sudakiewicz 7. Dr Piotr Szarszewski 8. Dr Iwona Wierzchowiecka 9. Mgr Żaklina Wolniak-Wezgraj 10. Mgr Grzegorz Śliżewski

43 42 Kadra Instytutu Profesorowie i doktorzy habilitowani 13 Doktorzy 20 Pozostali nauczyciele akademiccy 28 Pracownicy administracyjni 9 Łącznie 70 osób

44 43 Filologia angielska Stacjonarne Niestacjonarne I rok II rok III rok Razem Łącznie 411 Liczba studentów w Instytucie na 2010/2011

45 44 Filologia germańska Stacjonarne Niestacjonarne I rok 46 - II rok 34 7 III rok 25 6 Razem Łącznie 118 Liczba studentów w Instytucie na 2010/2011

46 45 Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Stacjonarne Niestacjonarne I rok II rok III rok Razem Łącznie 421 Razem w Instytucie 950 studentów Liczba studentów w Instytucie na 2010/2011

47 46 Z okazji rozpoczynającego się Roku Akademickiego życzę Społeczności Akademickiej Instytutu Neofilologii i Komunikacji Społecznej wielu sukcesów i satysfakcji z osiągania ambitnych celów. Życzenia

48 47 Człowiek nie tyle powinien mieć wykształcenie, ile być wykształconym, to znaczy - powinien STAWAĆ SIĘ MĄDRYM ! Ku pamięci


Pobierz ppt "1 Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 w Instytucie Neofilologii i Komunikacji Społecznej /22 Koszalin, 4 października 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google