Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Ocena realizacji PO KL przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie IV posiedzenie Podkomitetu Monitorującego PO KL Województwa Warmińsko-Mazurskiego 24.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Ocena realizacji PO KL przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie IV posiedzenie Podkomitetu Monitorującego PO KL Województwa Warmińsko-Mazurskiego 24."— Zapis prezentacji:

1 1 Ocena realizacji PO KL przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie IV posiedzenie Podkomitetu Monitorującego PO KL Województwa Warmińsko-Mazurskiego 24 kwietnia 2009 r.

2 2 Plan prezentacji Podsumowanie konkursów PO KL z lat 2007-2008 Stan wdrażania PO KL w regionie na podstawie informacji miesięcznej z dnia 30.03.2009 r. Stan realizacji 7 konkursów PO KL ogłoszonych w dniu 26.01.2009 r. Działania podejmowane przez WUP w ramach programu antykryzysowego.

3 3 Podsumowanie konkursów lat 2007-2008 Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Alokacja 2007-2008 Wnioski złożone w odpowiedzi na konkursy Wnioski skierowane na KOP Wyniki oceny merytorycznej LiczbaWartość Liczba pozytywnych formalnie i ich wartość Liczba wniosków pozytywnych i ich wartość Liczba podpisanych umów i ich wartość Priorytet VI 38 891 385,00336300 132 987,81261204 053 632,63169127 629 246,395935 002 100,58 6.1.1 8 425 788,0010774 027 027,538962 086 099,536040 567 610,96127 971 378,89 6.1.2 15 000 000,002212 480 608,252212 480 608,252212 480 608,252212 480 608,25 6.2 12 527 985,0072179 061 918,8543100 329 186,452153 993 830,02311 901 575,26 6.3 937 612,00743 664 365,18582 873 622,80321 586 050,5018851 378,18* 6.1.1- pilotaż 2 000 000,006230 899 068,005126 284 115,603519 001 146,6651 847 160,00 Działanie 8.1 38 803 287,67294200 700 938,50217151 867 911,8312483 704 808.646235 751 857,29 8.1.1. 25 198 909,16162126 557 654,3412295 859 949,897958 166 065,333924 283 384,88 8.1.2 9 929 193,356337 281 125,184826 864 319,822613 684 710,93187 821 646,57 8.1.3 675 185,161646 562,681 1 1646 835,64 8.1.1- pilotaż 3 000 000,006836 215 596,304628 497 079,441811 207 469,7042 999 990,20 OGÓŁEM 77 694 672,67630500 833 926,31478355 921 544,46293211 334 055,0312170 753 957,87 * Ostatnia umowa z alokacji 2007-2008 podpisana w dniu 15.01.2009, na kwotę 50 tys. zł.

4 4

5 5 Poziom kontraktacji i płatności w komponencie regionalnym - komentarz Najwyższy poziom kontraktacji mierzony pod względem stopnia wykorzystania alokacji 2007-2013 ma województwo warmińsko-mazurskie (21,1%) przy średniej krajowej 10,9%. Najwyższy poziom płatności mierzony pod względem stopnia wykorzystania alokacji 2007-2013 ma województwo warmińsko-mazurskie (7,4%) przy średniej krajowej 4,1%.

6 6

7 7 Poziom kontraktacji i płatności w Priorytecie VI - komentarz Najwyższy poziom kontraktacji mierzony pod względem stopnia wykorzystania alokacji 2007-2013 ma województwo warmińsko-mazurskie (35,5%) przy średniej krajowej 17,1%. Najwyższy poziom płatności mierzony pod względem stopnia wykorzystania alokacji 2007-2013 ma województwo warmińsko-mazurskie (16,3%) przy średniej krajowej 9,9%.

8 8

9 9 Poziom kontraktacji i płatności w Priorytecie VIII - komentarz Biorąc pod uwagę poziom kontraktacji województwo warmińsko-mazurskie jest na 4 miejscu (15,1%) pod względem stopnia wykorzystania alokacji 2007-2013, przy średniej krajowej 8,1%. Biorąc pod uwagę poziom płatności województwo warmińsko-mazurskie jest na 2 miejscu (3,1%) pod względem stopnia wykorzystania alokacji 2007-2013, przy średniej krajowej 1,1%.

10 10 Realizacja konkursów PO KL 2009 – stan na 16 kwietnia 2009 r. Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Wnioski złożone w odpowiedzi na konkursy. Wnioski skierowane na KOP Alokacja LiczbaWartość Liczba pozytywnych formalnie i ich wartość Priorytet VI27 700 000,00170150 733 515,17153135 226 530,17 6.1.110 500 000,009669 585 877,659167 504 566,18 6.1.1B1 200 000,0095 993 111,2485 150 927,23 6.215 000 000,002072 953 291,461460 619 565,14 6.31 000 000,00452 201 234,82401 951 471,62 Działanie 8.136 600 000,00148114 877 573,2911395 081 601,34 8.1.125 000 000,009880 328 483,226762 574 860,76 8.1.210 000 000,004631 597 115,374329 998 545,88 8.1.31 600 000,0042 951 974,7032 508 194,70 OGÓŁEM64 300 000,00318265 611 088,46266230 308 131,51

11 11 Działania podejmowane przez WUP w ramach programu antykryzysowego (1) Działania zrealizowane: Zwiększono w 2008 r. alokację przeznaczoną na projekty systemowe powiatowych urzędów pracy ( Poddziałanie 6.1.3 ) z 45 mln zł. do 72 mln zł tj. o 27 mln zł. W 2009 r. ponownie zwiększono alokację w Poddziałaniu 6.1.3 do 76 mln zł. ( pierwotnie zakładano 6 mln mniej ). Z pozyskanych na 2009 r. środków Funduszu Pracy 17,7 mln zł – o ponad 10 mln zł więcej niż w roku ubiegłym – pozostających w dyspozycji samorządu województwa (tzw. rezerwa Marszałka Województwa) zostało przeznaczonych na wsparcie działań głównie outplacementowych realizowanych przez pup.

12 12 Działania podejmowane przez WUP w ramach programu antykryzysowego (2) Działania zrealizowane: Z powodu pogarszającej się sytuacji gospodarczej w regionie warmińsko – mazurskim, przyspieszone zostały konkursy w ramach Priorytetu VI i Działania 8.1 PO KL, w których do zakontraktowania w roku 2009 jest 72,6 mln zł, w tym w ramach Poddziałania 8.1.1 przeznaczono 30 mln zł. na wsparcie przedsiębiorstw w zakresie rozwoju kwalifikacji kadr i w zakresie doradztwa.

13 13 Działania podejmowane przez WUP w ramach programu antykryzysowego (3) Działania zrealizowane: W Działaniu 6.2 PO KL przeznaczono 15 mln zł (o 3 mln zł. więcej niż w roku ubiegłym) na wspieranie przedsiębiorczości w regionie. Również w ramach projektów systemowych realizowanych przez PUP, w ramach zwiększonej o 6 mln zł alokacji, istnieje możliwość dofinansowania kwotą do prawie 18 tys. zł, osób bezrobotnych, które zamierzają otworzyć własną działalność gospodarczą. Podjęto starania o zwiększenie o 5 mln zł. alokacji w Działaniu 6.2

14 14 Działania podejmowane przez WUP w ramach programu antykryzysowego (4) Działania zrealizowane: Podjęto działania zmierzające do jak najpełniejszego wsparcia Projektodawców z terenu Warmii i Mazur - preferowanie Beneficjentów z naszego regionu (dodatkowe punkty na ocenie merytorycznej) - pieniądze przeznaczone na realizację komponentu regionalnego PO Kapitał Ludzki w części dotyczącej obsługi i zarządzania projektami zostają w regionie.

15 15 Działania podejmowane przez WUP w ramach programu antykryzysowego (5) Działania zrealizowane: Zastosowanie ułatwień i usprawnień - możliwość uzupełniania drobnych uchybień i błędów oczywistych we wnioskach na etapie oceny formalnej – dzięki temu średnio ok. 90% wniosków jako poprawne formalnie przekazywanych jest do oceny merytorycznej. Szeroki dostęp do informacji oraz wsparcie na etapie przygotowywania wniosków: - spotkania informacyjne, - szkolenia dla Projektodawców zgodne z ich zapotrzebowaniem m.in. z zakresu tworzenia, zarządzania i rozliczania projektów oraz pomocy publicznej.

16 16 Działania podejmowane przez WUP w ramach programu antykryzysowego (6) Najbliższe plany: Jak najszybsze zakończenie oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach dotychczas ogłoszonych 7 konkursów – przewidywany termin zakończenia oceny merytorycznej: I połowa maja br. Ze względu na dużą liczbę złożonych wniosków (318 na kwotę ok. 266 mln zł), których wartość w niektórych Działaniach/Poddziałaniach znacznie przekracza dostępne alokacje, prawdopodobnie konkursy zostaną zakończone po pierwszych posiedzeniach KOP.

17 17 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn Tel. 089 522 79 00, Fax. 089 522 79 01 Punkt Informacyjny EFS, tel. 089 522 79 55/65 www.up.gov.pl/pokl


Pobierz ppt "1 Ocena realizacji PO KL przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie IV posiedzenie Podkomitetu Monitorującego PO KL Województwa Warmińsko-Mazurskiego 24."

Podobne prezentacje


Reklamy Google