Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Olkuskim Olkusz – kwiecień

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Olkuskim Olkusz – kwiecień"— Zapis prezentacji:

1 Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Olkuskim Olkusz – kwiecień rok

2 POWIAT OLKUSKI stan na koniec 2009r.

3 WYBRANE ZADANIA URZĘDU PRACY Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy, Świadczenie usługi pośrednictwa pracy w tym EURES, dokonywanie oceny rynku pracy, zawodów deficytowych i nadwyżkowych, podejmowanie i realizowanie działań w celu rozwiązywania lub złagodzenia problemów dotyczących przewidywanych zwolnień grupowych pracowników, analiza sytuacji lokalnego rynku pracy pod kątem wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców

4 WYBRANE ZADANIA URZĘDU PRACY c.d Świadczenie usługi poradnictwa i informacji zawodowej oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, organizacja i finansowanie szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych, Klub pracy, zajęcia grupowe, zajęcia indywidualne, zajęcia aktywizacyjne Instrumenty rynku pracy wspierające podstawowe usługi rynku pracy.

5 REALIZACJA PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ 1.Udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia; 2.Udzielanie porad indywidualnych, z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia w tym badanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych; 3.Kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia; 4.Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy; 5.Udzielanie pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy, w szczególności udzielanie informacji i doradztwo w tym zakresie.

6 Poradnictwo Zawodowe Porada Zawodowa 1677 osób Indywidualna 961 osób z którymi przeprowadzono 1977 rozmów doradczych Grupowa 716 osób

7 KLUB PRACY Klub Pracy jest miejscem spotkań osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Zajęcia odbywają się grupowo i mają charakter warsztatowy.

8 Do dnia r. zajęcia w Klubie Pracy zorganizowano łącznie dla 282 osób. Szkolenie z zakresu umiejętności w poszukiwaniu pracy dla 48 osób ( K-43; M- 5) Zajęcia aktywizacyjne – dla 234 osób (K -186 ; M-48 )

9 ORGANIZACJA SZKOLEŃ Monitorowanie przebiegu szkoleń oraz prowadzenie analiz skuteczności i efektywności szkoleń; Współpraca z klientami przy finansowaniu kosztów studiów podyplomowych, egzaminów; Udzielanie i monitorowanie pożyczek szkoleniowych.

10 ORGANIZACJA SZKOLEŃ do dnia r. Szkolenia ogółem: 248 osób Grupowe szkolenia dla 170 osób Indywidualne dla 78 osób

11 POŚREDNICTWO PRACY

12 Obszary działania pośrednika pracy: pozyskiwanie wolnych miejsc pracy współpraca z pracodawcami; współpraca z bezrobotnymi i poszukującymi pracy; tworzenie i przekazywanie informacji o lokalnym rynku pracy; monitorowanie rynku pracy; marketing i promocja usług rynku pracy.

13 Pośrednictwo Pracy krajowe oferty pracy z tego 522 oferty pozyskano w wyniku wizyt u pracodawców Skontaktowano się z 4559 pracodawcami 361 wizyt u pracodawców Skierowano na krajowe oferty pracy będące w dyspozycji urzędu pracy Zarejestrowano 507 oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom Utworzono IPD z tego podjęło pracę lub samozatrudnienie

14 POŚREDNICTWO EURES To międzynarodowa sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia, a ich partnerami na rynku pracy. Ma na celu wspieranie mobilności w dziedzinie zatrudnienia na europejskim rynku pracy tj. ułatwiania osobom zainteresowanym podejmowanie pracy w EOG oraz wspomagania pracodawców w poszukiwaniu pracowników na całym obszarze wspólnoty.

15 POŚREDNICTWO EURES ZADANIA EURES W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Promocja sieci poprzez organizowanie spotkań, warsztatów, Informowanie o warunkach życia i pracy w poszczególnych krajach EOG i Szwajcarii, Przyjmowanie ofert pracy od krajowych pracodawców, którzy szukają pracowników z EOG i Szwajcarii, Upowszechnianie zagranicznych ofert pracy EURES. Usługa świadczona jest w Polsce przez: -Doradców i asystentów EURES w Wojewódzkich Urzędach Pracy, -Pośredników Pracy w Powiatowych Urzędach Pracy,

16 POŚREDNICTWO EURES

17 Pośrednictwo EURES ogółem za 2012 rok Informacje ogólne Warunki życia i pracy w krajach EOG Poszukiwanie pracy Wysłane CV

18 POWIATY MAŁPOLSKI A STOPA BEZROBOCIA stan na koniec 2011r.

19 STOPA BEZROBOCIA w latach MiesiącPowiatMałopolskaPolska I16,612,614,2 II16,412,314,4 III MiesiącPowiatMałopols ka Polska III14,911,113,1 VI14,09,911,9 IX14,09,911,8 XII ,911,113,1 III15,811,313,3 VI15,110,512,4 IX15,110,612,4 XII ,611,513,

20 BEZROBOTNI W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH STAN r r. L.p.GMINAOGÓŁEMKOBIETYOGÓŁEMKOBIETY 1.OLKUSZ WOLBROM KLUCZE BOLESŁAW BUKOWNO TRZYCIĄŻ RAZEM

21 OSOBY BEZROBOTNE W POWIECIE OLKUSKIM STAN NA: r STAN NA: L.pNazwaLiczba I. Bezrobotni ogółem: w tym: wybrane ze struktury kobiety osoby powyżej 50 r.ż osoby do 25 r.ż osoby bez kwalifikacji zawodowych osoby z prawem do zasiłku 739 L.pNazwa Liczba I.Bezrobotni ogółem: w tym: wybrane ze struktury kobiety osoby powyżej 50 r.ż osoby do 25 r.ż osoby bez kwalifikacji zawodowych osoby z prawem do zasiłku 946

22 OSOBY BEZROBOTNE W POWIECIE OLKUSKIM WG. POZIOMU WYKSZTAŁCENIA stan na r. L.p.Poziom wykształceniaOgółemw tym: kobiety Do 25 r.ż Długotrwale bezrobotni Bez doświadcze nia zawodowe go Pow. 50 r.ż 1.Wyższe Policealne i średnie zawodowe Średnie ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej

23 OSOBY BEZROBOTNE W POWIECIE OLKUSKIM WG. POZIOMU WYKSZTAŁCENIA stan na r. L. p. Poziom wykształcenia Ogółemw tym: kobiety Do 25 r.ż Długotrwale bezrobotni Bez dośw. zaw-go Powyżej 50 rż Bez kwalifik 1.Wyższe Policealne średnie zawodowe Liceum Ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej Razem:

24 10 Zawodów w których zarejestrowanych jest najwięcej osób LpLp Nazwa zawoduOgółemKobiet 1 Murarz Kucharz Pozostali pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń Pozostali pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani Pozostali pracownicy obsługi biurowej Pakowacz Robotnik budowlany Ślusarz Robotnik gospodarczy Sprzedawca526472

25 10 zawodów technicznych w których najwięcej zarejestrowanych jest osób LpNazwa zawoduOgółemKobiet 1Technik agrobiznesu2015 2Technik farmaceutyczny20 3Technik organizacji usług gastronomicznych Pozostali technicy mechanicy242 5Technik elektryk262 6Technik handlowiec2826 7Technik ochrony środowiska4235 8Technik mechanik587 9Technik żywienia i gospodarstwa domowego Technik budownictwa Technik ekonomista9282

26 ŚRODKI FUNDUSZU PRACY W DYSPOZYCJI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OLKUSZU W LATACH 2006 – 2012

27 Środki na aktywizację bezrobotnych w dyspozycji urzędu pracy w tym: algorytm

28 Dodatkowe środki z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej W ramach środków dla osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracowników urząd kwotę ,- którą przeznaczył na aktywizację dla 38 osób bezrobotnych. Dla osób do 30r. życia kwotę ,- przeznaczono dla 125 osób. Dla osób powyżej 50r. życia na kwotę ,- przeznaczono dla 15 osób. Dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy kwotę przeznaczono dla 163 osób.

29 INSTRUMENTY RYNKU PRACY

30 OSOBY OBJĘTE AKTYWIZACJĄ W LATACH 2006 – 2012 Lp.RokLiczba osób

31 OSOBY UCZESTNICZĄCE W WYBRANYCH INSTRUMENTACH RYNKU PRACY Rok / Nazwa instrumentu Szkolenia Staże Przygotowanie zawodowe Prace interwencyjne Roboty publiczne Prace społecznie użyteczne Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy Podjęcia działalności gospodarczej

32 INNE DZIAŁANIA AKTYWIZACYJNE TARGI PRACY 2011 ROK

33 TARGI PRACY 2012

34 Barometr Zawodów

35 INNE DZIAŁANIA AKTYWIZACYJNE DZIEŃ OTWARY EURES

36 INNE DZIAŁANIA AKTYWIZACYJNE WOLONTARIAT – 2012 ROK

37 INNE DZIAŁANIA AKTYWIZACYJNE– DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2011

38 INNE DZIAŁANIA AKTYWIZACYJNE DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2012R.

39 INNE DZIAŁANIA AKTYWIZACYJNE OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY – 2011 ROK

40 OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY 15; ROK

41

42 DZIAŁANIA W RAMACH PARTNERSTWA – NABÓR DO PROJEKTU TRATWA

43 DZIAŁANIA W RAMACH PARTNERSTWA PROGRAM KONSERWATOR

44 DZIAŁANIA W RAMACH PARTNERSTWA PROGRES II

45 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych POPON

46 RAPORT DOT. ZASOBÓW LUDZKICH POWIATU OLKUSKIEGO – 2012 R. INWESTOR

47 SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ POWIATU OLKUSKIEGO

48 SPOTKANIA Z MŁODZIEŻĄ SZKOLNĄ NT. PROWADZENIA USŁUGI EURES

49 SPOTKANIA POŚREDNIKÓW PRACY Z MŁODZIEŻĄ SZKOLNĄ

50 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Olkuskim Olkusz – kwiecień"

Podobne prezentacje


Reklamy Google