Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Olkusz – kwiecień - 2013 - rok Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Olkusz – kwiecień - 2013 - rok Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy."— Zapis prezentacji:

1 Olkusz – kwiecień - 2013 - rok
Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Olkuskim Olkusz – kwiecień rok

2 POWIAT OLKUSKI stan na koniec 2009r.

3 WYBRANE ZADANIA URZĘDU PRACY
Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy, Świadczenie usługi pośrednictwa pracy w tym EURES, dokonywanie oceny rynku pracy, zawodów deficytowych i nadwyżkowych, podejmowanie i realizowanie działań w celu rozwiązywania lub złagodzenia problemów dotyczących przewidywanych zwolnień grupowych pracowników, analiza sytuacji lokalnego rynku pracy pod kątem wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców

4 WYBRANE ZADANIA URZĘDU PRACY c.d
Świadczenie usługi poradnictwa i informacji zawodowej oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, organizacja i finansowanie szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych, Klub pracy, zajęcia grupowe, zajęcia indywidualne, zajęcia aktywizacyjne Instrumenty rynku pracy wspierające podstawowe usługi rynku pracy.

5 REALIZACJA PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ
Udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia; Udzielanie porad indywidualnych, z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia w tym badanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych; 3. Kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia; 4. Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy; 5. Udzielanie pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy, w szczególności udzielanie informacji i doradztwo w tym zakresie.

6 z którymi przeprowadzono 1977 rozmów doradczych
Poradnictwo Zawodowe Porada Zawodowa 1677 osób Indywidualna 961 osób z którymi przeprowadzono 1977 rozmów doradczych Grupowa 716 osób

7 KLUB PRACY Klub Pracy jest miejscem spotkań osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Zajęcia odbywają się grupowo i mają charakter warsztatowy.

8 Do dnia 31.12.2012r. zajęcia w Klubie Pracy zorganizowano łącznie dla 282 osób.
Szkolenie z zakresu umiejętności w poszukiwaniu pracy dla 48 osób ( K-43; M- 5) Zajęcia aktywizacyjne – dla 234 osób (K -186 ; M-48 )

9 ORGANIZACJA SZKOLEŃ Monitorowanie przebiegu szkoleń oraz prowadzenie analiz skuteczności i efektywności szkoleń; Współpraca z klientami przy finansowaniu kosztów studiów podyplomowych, egzaminów; Udzielanie i monitorowanie pożyczek szkoleniowych.

10 ORGANIZACJA SZKOLEŃ do dnia 31.12.2012r.
Szkolenia ogółem: osób Grupowe szkolenia dla osób Indywidualne dla osób

11 POŚREDNICTWO PRACY

12 Obszary działania pośrednika pracy:
POŚREDNICTWO PRACY Obszary działania pośrednika pracy: pozyskiwanie wolnych miejsc pracy współpraca z pracodawcami; współpraca z bezrobotnymi i poszukującymi pracy; tworzenie i przekazywanie informacji o lokalnym rynku pracy; monitorowanie rynku pracy; marketing i promocja usług rynku pracy.

13

14 POŚREDNICTWO EURES To międzynarodowa sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia, a ich partnerami na rynku pracy. Ma na celu wspieranie mobilności w dziedzinie zatrudnienia na europejskim rynku pracy tj. ułatwiania osobom zainteresowanym podejmowanie pracy w EOG oraz wspomagania pracodawców w poszukiwaniu pracowników na całym obszarze wspólnoty.

15 ZADANIA EURES W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY
POŚREDNICTWO EURES ZADANIA EURES W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Promocja sieci poprzez organizowanie spotkań, warsztatów, Informowanie o warunkach życia i pracy w poszczególnych krajach EOG i Szwajcarii, Przyjmowanie ofert pracy od krajowych pracodawców, którzy szukają pracowników z EOG i Szwajcarii, Upowszechnianie zagranicznych ofert pracy EURES. Usługa świadczona jest w Polsce przez: Doradców i asystentów EURES w Wojewódzkich Urzędach Pracy, Pośredników Pracy w Powiatowych Urzędach Pracy,

16 POŚREDNICTWO EURES

17 Pośrednictwo EURES ogółem 7 245 za 2012 rok
Informacje ogólne Warunki życia i pracy w krajach EOG Poszukiwanie pracy Wysłane CV 6 611 142 490 2

18 POWIATY MAŁPOLSKI A STOPA BEZROBOCIA stan na koniec 2011r.

19 STOPA BEZROBOCIA w latach 2011-2013
2013 Miesiąc Powiat Małopolska Polska III 14,9 11,1 13,1 VI 14,0 9,9 11,9 IX 11,8 XII 2011 15,8 11,3 13,3 15,1 10,5 12,4 10,6 XII 2012 15,6 11,5 13,4 Miesiąc Powiat Małopolska Polska I 16,6 12,6 14,2 II 16,4 12,3 14,4 III

20 BEZROBOTNI W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH STAN 31.12.2012r. 31.03.2013r.
L.p. GMINA OGÓŁEM KOBIETY 1. OLKUSZ 3620 1950 3906 2047 2. WOLBROM 1399 715 1508 738 3. KLUCZE 1140 623 1200 637 4. BOLESŁAW 457 280 484 292 5. BUKOWNO 621 330 649 332 6. TRZYCIĄŻ 355 180 375 - RAZEM 7592 4078 8122 4226

21 OSOBY BEZROBOTNE W POWIECIE OLKUSKIM STAN NA: 31.12.2010r STAN NA: 31.12.2012
L.p Nazwa Liczba I. Bezrobotni ogółem: w tym: wybrane ze struktury 6618 1. -kobiety 3615 2. -osoby powyżej 50 r.ż 1299 3. -osoby do 25 r.ż 1597 4. - osoby bez kwalifikacji zawodowych 1955 5. -osoby z prawem do zasiłku 739 L.p Nazwa Liczba I. Bezrobotni ogółem: w tym: wybrane ze struktury 7592 1. - kobiety 4078 2. - osoby powyżej 50 r.ż 1579 3. - osoby do 25 r.ż 1701 4. - osoby bez kwalifikacji zawodowych 2090 5. - osoby z prawem do zasiłku 946

22 Długotrwale bezrobotni Bez doświadczenia zawodowego
OSOBY BEZROBOTNE W POWIECIE OLKUSKIM WG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA stan na r. L.p. Poziom wykształcenia Ogółem w tym: kobiety Do r.ż Długotrwale bezrobotni Bez doświadczenia zawodowego Pow.50 r.ż 1. Wyższe 1020 724 145 510 392 59 2. Policealne i średnie zawodowe 2341 1374 598 1242 695 376 3. Średnie ogólnokształcące 915 592 521 456 513 85 4. Zasadnicze zawodowe 1824 740 191 1117 272 530 5. Gimnazjalne i poniżej 1492 648 246 932 495 529

23 OSOBY BEZROBOTNE W POWIECIE OLKUSKIM WG
OSOBY BEZROBOTNE W POWIECIE OLKUSKIM WG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA stan na r. L.p. Poziom wykształcenia Ogółem w tym: kobiety Do 25 r.ż Długotrwale bezrobotni Bez dośw. zaw-go Powyżej 50 rż Bez kwalifik 1. Wyższe 1110 754 134 535 371 65 - 2. Policealne średnie zawodowe 2475 1428 602 1292 728 390 305 3. Liceum Ogólnokształcące 969 532 461 520 83 526 4. Zasadnicze zawodowe 1932 767 207 1155 287 561 103 5. Gimnazjalne i poniżej 1636 675 278 965 551 581 1250 6. Razem: 8122 4226 1753 4408 2457 1680 2184

24 10 Zawodów w których zarejestrowanych jest najwięcej osób
Lp Nazwa zawodu Ogółem Kobiet 1 Murarz 109 2 Kucharz 118 105 3 Pozostali pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń 126 121 4 Pozostali pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 137 127 5 Pozostali pracownicy obsługi biurowej 150 135 6 Pakowacz 156 10 7 Robotnik budowlany 185 8 Ślusarz 218 14 9 Robotnik gospodarczy 228 84 Sprzedawca 526 472

25 10 zawodów technicznych w których najwięcej zarejestrowanych jest osób
Lp Nazwa zawodu Ogółem Kobiet 1 Technik agrobiznesu 20 15 2 Technik farmaceutyczny 3 Technik organizacji usług gastronomicznych 13 4 Pozostali technicy mechanicy 24 5 Technik elektryk 26 6 Technik handlowiec 28 7 Technik ochrony środowiska 42 35 8 Technik mechanik 58 9 Technik żywienia i gospodarstwa domowego 73 10 Technik budownictwa 80 29 11 Technik ekonomista 92 82

26 ŚRODKI FUNDUSZU PRACY W DYSPOZYCJI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OLKUSZU W LATACH 2006 – 2012

27 Środki na aktywizację bezrobotnych w dyspozycji urzędu pracy w tym: algorytm

28 Dodatkowe środki z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej
W ramach środków dla osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracowników urząd kwotę 347 500,- którą przeznaczył na aktywizację dla 38 osób bezrobotnych. Dla osób do 30r. życia kwotę 543 700,- przeznaczono dla 125 osób. Dla osób powyżej 50r. życia na kwotę107 900,- przeznaczono dla 15 osób. Dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy kwotę 754 000 przeznaczono dla 163 osób.

29 INSTRUMENTY RYNKU PRACY

30 OSOBY OBJĘTE AKTYWIZACJĄ W LATACH 2006 – 2012
Lp. Rok Liczba osób 1. 2006 1670 2. 2007 1874 3 2008 2144 4. 2009 2166 5. 2010 2849 6. 2011 1126 7. 2012 1218

31 OSOBY UCZESTNICZĄCE W WYBRANYCH INSTRUMENTACH RYNKU PRACY
Rok / Nazwa instrumentu 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Szkolenia 360 398 353 415 666 203 248 Staże 587 588 719 934 1160 515 526 Przygotowanie zawodowe 263 285 373 4 9 Prace interwencyjne 74 65 105 97 125 115 85 Roboty publiczne 56 58 37 75 12 Prace społecznie użyteczne 70 142 126 122 110 62 Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy 107 138 165 191 267 113 117 Podjęcia działalności gospodarczej 173 249 342 161

32 INNE DZIAŁANIA AKTYWIZACYJNE TARGI PRACY 2011 ROK

33 TARGI PRACY 2012

34 Barometr Zawodów

35 INNE DZIAŁANIA AKTYWIZACYJNE DZIEŃ OTWARY EURES

36 INNE DZIAŁANIA AKTYWIZACYJNE WOLONTARIAT – 2012 ROK

37 INNE DZIAŁANIA AKTYWIZACYJNE– DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2011

38 INNE DZIAŁANIA AKTYWIZACYJNE DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2012R.

39 INNE DZIAŁANIA AKTYWIZACYJNE OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY – 2011 ROK

40 OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY 15;19.10.2012 ROK

41

42 DZIAŁANIA W RAMACH PARTNERSTWA – NABÓR DO PROJEKTU „TRATWA”

43 DZIAŁANIA W RAMACH PARTNERSTWA PROGRAM KONSERWATOR

44 DZIAŁANIA W RAMACH PARTNERSTWA PROGRES II

45 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych POPON

46 RAPORT DOT. ZASOBÓW LUDZKICH POWIATU OLKUSKIEGO – 2012 R. „INWESTOR”

47 SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ POWIATU OLKUSKIEGO

48 SPOTKANIA Z MŁODZIEŻĄ SZKOLNĄ NT. PROWADZENIA USŁUGI EURES

49 SPOTKANIA POŚREDNIKÓW PRACY Z MŁODZIEŻĄ SZKOLNĄ

50 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Olkusz – kwiecień - 2013 - rok Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google