Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UNIWERSYTET W LICZBACH 1 wydział zagraniczny 9 wydziałów miejscowych 23 kierunki kształcenia 55 specjalności 77 kół naukowych i organizacji studenckich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UNIWERSYTET W LICZBACH 1 wydział zagraniczny 9 wydziałów miejscowych 23 kierunki kształcenia 55 specjalności 77 kół naukowych i organizacji studenckich."— Zapis prezentacji:

1 UNIWERSYTET W LICZBACH 1 wydział zagraniczny 9 wydziałów miejscowych 23 kierunki kształcenia 55 specjalności 77 kół naukowych i organizacji studenckich studentów w tym 8000 na studiach stacjonarnych 4 uprawnienia habilitacyjne 10 uprawnień do nadawania stopnia doktora 75 profesorów tytularnych 200 samodzielnych pracowników naukowych 650 nauczycieli akademickich

2 Strategia rozwoju Uniwersytetu w Białymstoku, priorytety Nauka Rozwój badań naukowych wymaga znacznie silniejszego powiązania z nauką światową w ramach wspólnej przestrzeni badawczej. Wspieranie inicjatyw prowadzących do rozwoju międzynarodowej współpracy naukowej Kształcenie Ważnym zadaniem uczelni jest umożliwianie naszym studentom zdobywania wiedzy w uczelniach zagranicznych oraz otwarcie uczelni na studentów z innych krajów Poszerzenie oferty dydaktycznej w języku angielskim na wszystkich wydziałach

3 Przepisy regulujące w UwB współpracę z zagranicą 1. Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku z Rozdział IV. Organizacja studiów Organizacja i tok studiów uwzględniają przenoszenie i uznawanie wyników osiągniętych przez studenta w jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej lub w innej uczelni, w tym zagranicznej, zgodnie z zasadami systemu przenoszenia osiągnięć, określonymi przez ministra właściwego dla spraw szkolnictwa wyższego. Rozdział VII. Studia za granicą Student ma prawo do studiów za granicą w ramach międzynarodowych umów oraz programów edukacyjnych realizowanych przez UwB. Czas trwania studiów określają umowy. Etap studiów, który ma być zrealizowany w innej uczelni stanowi podstawę zaliczenia odpowiedniego etapu studiów w jednostce macierzystej

4 2. Regulamin organizacyjny UwB Zakres obowiązków Działu Programów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą 3. Uchwała nr 956 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z r. § 5 3) Za prowadzenie zajęć w języku obcym, na kierunkach innych niż filologia, pracownik może otrzymać dodatkowe wynagrodzenie w wysokości nie przekraczającej 1 godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego, …

5 4. Ogólne zasady kwalifikacji oraz zasady wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz szkoleniowych 5. Zasady rekrutacji studentów do programu LLP- Erasmus

6 Formy internacjonalizacji uczelni Mobilność studentów i pracowników Międzynarodowy wymiar programów kształcenia Obecność studentów zagranicznych i zagranicznych wykładowców Uznawanie osiągnięć studentów Uznawanie dyplomów Obecność uczelni w międzynarodowych s towarzyszeniach, sieciach, związkach

7 Mobilność studentów i pracowników UwB Wyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych Wyjazdy szkoleniowe pracowników Wyjazdy studentów na studia oraz praktyki Wyjazdy studentów na IP Wyjazdy pracowników i studentów na konferencje międzynarodowe, staże naukowe, wizyty krótkoterminowe

8

9

10

11

12

13 Formy internacjonalizacji uczelni Mobilność studentów i pracowników Międzynarodowy wymiar programów kształcenia Obecność studentów zagranicznych i zagranicznych wykładowców Uznawanie osiągnięć studentów Uznawanie dyplomów Obecność uczelni w międzynarodowych s towarzyszeniach, sieciach, związkach

14 Międzynarodowy wymiar programów kształcenia na UwB Programy o tematyce międzynarodowej Europeistyka Ekonomia (specjalności: gospodarka światowa) Stosunki międzynarodowe (specjalności: zjednoczona Europa, Europa Środkowo-Wschodnia) Międzynarodowe stosunki gospodarcze Programy, które przygotowują studentów do określonych międzynarodowych zawodów Socjologia wielokulturowości Handel zagraniczny

15 Programy w dziedzinie języków obcych lub lingwistyki, które są ukierunkowane na komunikację międzykulturową język polski jako język obcy Przedmioty specjalizacyjne prowadzone są w językach: angielskim, niemieckim, rosyjskim, francuskim lub polskim

16 Programy i podręczniki, których treści zostały opracowane specjalnie dla studentów zagranicznych (Wydział Prawa)

17 W roku akademickim 2011/2012 na Wydziale Ekonomii i Zarządzania uruchomione zostaną studia podyplomowe MBA w jęz. angielskim (projekt: Dydaktyka i praktyka kluczem do przyszłości POKL /08)

18 Internacjonalizacja wewnętrzna Wykładowcy z zagranicy Wykładowcy posiadający doświadczenia międzynarodowe Studenci zagraniczni w uczelniach Szkolenia w zakresie dialogu międzykulturowego Wykłady i spotkania ze studentami powracającymi z zagranicy Podręczniki w językach innych niż macierzysty

19

20

21 WydziałRok ak. 2009/2010Rok ak. 2010/2011 Wydział Prawa 318 Wydział Ekonomii i Zarządzania 1812 Wydział Pedagogiki i Psychologii Wydział Filologiczny Wydział Biologiczno-Chemiczny 23 Wydział Historyczno-Socjologiczny 45 Wydział Matematyki i Informatyki Realizacja przyjazdów studentów na studia w ramach programu LLP-Erasmus w latach

22 Liczba oferowanych i zrealizowanych przedmiotów w jęz. obcym dla studentów zagranicznych programu LLP-Erasmus w roku akademickim 2009/2010 WydziałLiczba oferowanych zajęć w jęz. obcym Liczba zrealizowanych zajęć w jęz. obcym Wydział Biologiczno-Chemiczny 218 Wydział Historyczno-Socjologiczny 3017 Wydział Filologiczny 127 Wydział Pedagogiki i Psychologii 297 Wydział Prawa 5610 Wydział Ekonomii i Zarządzania 3426 Wydział Matematyki i Informatyki 350

23 Promowanie oferty dydaktycznej uczelni za granicą w 2009/2010 Prezentacja uczelni na konferencji dorocznym spotkaniu uczelnianych koordynatorów Erasmusa – Erasmus Coordinators Conference Eracon, Nikozja, Cypr 14 spotkanie koordynatorów Erasmusa – Wydziałów Prawa, Sewilla, Hiszpania Uczestnictwo w dniach informacyjnych na innych uczelniach

24 Inne międzynarodowe programy dydaktyczne realizowane na UwB Program Leonardo da Vinci Tulip – Neue Wege im Fremdsprachenlernen für Euro-Betriebsräte und Gewerkschafter. Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, dr Anna Maria Harbig Ceres - Across Cultural Curriculum for European Regions and their Students, Katedra Neofilologii, Wydział Filologiczny, prof. Lucyna Aleksandrowicz-Pędich InIT - Innovative Infobase for Transparency of perspectives and possibilities in the European vocational training and labour market. Wydział Ekonomiczny, dr Elżbieta Sulima

25 Program LLP-Grundtvig IANUS - European Guidelines for Later Learning in Intergenerational, Intercultural and ICT - based Settings. Wydział Pedagogiki i Psychologii, dr Jerzy Halicki Learning Hospitals - Uczące szpitale. Wydział Pedagogiki i Psychologii, dr Dorota Misiejuk

26 Międzynarodowe umowy naukowe - 38 Republika Białoruś – 11 Czechy – 1 Francja – 1 Japonia – 2 Litwa – 2 Łotwa – 1 Rosja – 10 Rumunia – 1 Szwajcaria – 1 Ukraina – 3 Wielka Brytania – 1 Włochy - 1 Stany Zjednoczone

27 Projekty badawcze DAPHNE III Intimate Partner Violence against Elderly Women. Wydział Pedagogiki i Psychologii, dr hab. Małgorzata Halicka 7. PROGRAM RAMOWY FANTOMAS – Femtosecond opto-magnetism and novel approaches to ultrafast magnetism at the nanoscale; Wydział Fizyki, prof. Andrzej Maziewski

28 6. PROGRAM RAMOWY 6. PROGRAM RAMOWY Nepirc - Innovation Relay Center Poland North-East. Wschodni Ośrodek Transferu Technologii, dr Tadeusz Truskolaski Nanomag-Lab - Combined Study of nanostructures magnetic materials – w ramach stypendium Marie Curie, Wydział Fizyki, prof. Andrzej Maziewski Types II - Computer Assisted Reasoning Based in the Type Theory. Instytut Informatyki, Wydział Matematyczno-Fizyczny, dr Andrzej Trybulec INTAS - Development of multi-voice and multi-language Text-to- Speech (TTS) and Speech-to-Text (STT) conversion system, Instytut Informatyki, prof. Edward Szpilewski Sibac-SPR – Study of the bioactive compounds by SPR imaging system – w ramach stypendium Marie Curie. Instytut Chemii, Wydział Biologiczno-Chemiczny, dr Ewa Gorodkiewicz

29 Zagrożenia dla procesu internacjonalizacji na Uniwersytecie w Białymstoku brak stałej oferty programowej w języku angielskim dla studentów przyjeżdżających; trudności w zorganizowaniu opieki dla studentów zagranicznych przez studentów UwB; zróżnicowane zaangażowanie wydziałów; kłopoty z uznawalnością przedmiotów po powrocie ze stypendium zagranicznego

30

31 Dział Programów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą UwB w latach przygotował: Materiały informacyjn e dotycząc e programu LLP- Erasmus Informatory w języku angielskim dla studentów przyjeżdżających Przewodnik dla studentów wyjeżdżających Krok po kroku - Prezentację o programie LLP-Erasmus na Dni Otwarte na UwB oraz w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku Obchody 10-lecia programu LLP-Erasmus na UwB

32 Internacjonalizacja - konteksty Mobilność Uznawanie Transfer wiedzy (publikacje, komunikacja, patenty, własność intelektualna) Dydaktyka i badania naukowe Systemy krajowe i międzynarodowe

33 Organizacja mobilności - Erasmus 1. Podpisanie umów z uczelniami partnerskimi 2. Pełne uznanie osiągnięć studentów mobilnych 3. Aktualna i pełna informacja o programach studiów 4. System punktów zaliczeniowych (ECTS) 5. Zapewnienie potwierdzenia zaliczeń i innych informacji dla studentów i ich uczelni 6. Równe traktowanie studentów przyjeżdżających i własnych 7. Integracja studentów przyjeżdżających

34 Kontekst naukowy Otwarcie Centrum Dokumentacji Europejskiej gromadzenie materiałów dotyczących integracji europejskiej

35 Organizacja mobilności – Erasmus c.d. 8. Zapewnione wsparcie i uznanie dla dydaktyki w ramach Erasmusa 9. Promowanie i upowszechnienie działań w ramach Erasmusa 10. Przygotowanie językowe studentów zagranicznych (język polski) i nauczycieli akademickich 11. Opublikowane i dostępne dla studentów zasady rekrutacji i praktyczne informacje o pobycie w Białymstoku i na UwB

36 Umiędzynarodowienie uczelni Umiędzynarodowienie uczelni I nternationalisation is the process of integrating an international/intercultural dimension into the teaching, research and service of an institution Jane Knight, Hugo de Wit

37 Internacjonalizacja dotyczy wszystkich obszarów działalności Uczelni i całej społeczności akademickiej może być rozpatrywana w różnych kontekstach: Uznawanie Mobilność Transfer wiedzy (publikacje, komunikacja, patenty, własność intelektualna) Dydaktyka i badania naukowe Systemy krajowe i międzynarodowe

38 IP Erasmus, Białystok 2004 Quality Assurance in Environmental Laboratory Liczba uczestników ok

39 Wskaźniki umiędzynarodowienia Liczba studentów studiujących zagranicą w danym roku Liczba podpisanych umów partnerskich Liczba funkcjonujących partnerstw Liczba studentów zagranicznych Liczba wspólnych programów Liczba wspólnie nadanych dyplomów Liczba zaproszeń wystosowanych do kadry do podjęcia współpracy lub wygłoszenia wykładów Pozycja w rankingach międzynarodowych

40


Pobierz ppt "UNIWERSYTET W LICZBACH 1 wydział zagraniczny 9 wydziałów miejscowych 23 kierunki kształcenia 55 specjalności 77 kół naukowych i organizacji studenckich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google