Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Olkuskim Olkusz - wrzesień

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Olkuskim Olkusz - wrzesień"— Zapis prezentacji:

1 Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Olkuskim Olkusz - wrzesień - 2012 - rok

2 WYBRANE ZADANIA URZĘDU PRACY Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy, przyznawanie i wypłacanie zasiłków i innych świadczeń z tytułu bezrobocia; Świadczenie usługi pośrednictwa pracy w tym EURES, dokonywanie oceny rynku pracy, zawodów deficytowych i nadwyżkowych, podejmowanie i realizowanie działań w celu rozwiązywania lub złagodzenia problemów dotyczących przewidywanych zwolnień grupowych pracowników, analiza sytuacji lokalnego rynku pracy pod kątem wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców

3 WYBRANE ZADANIA URZĘDU PRACY c.d Świadczenie usługi poradnictwa i informacji zawodowej oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, organizacja i finansowanie szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych, Klub pracy, zajęcia grupowe, zajęcia indywidualne, zajęcia aktywizacyjne

4 WYBRANE ZADANIA URZĘDU PRACY c.d Instrumenty rynku pracy wspierające podstawowe usługi rynku pracy. Refundacja pracodawcom lub przedsiębiorcom zatrudnienia osoby bezrobotnej w ramach subsydiowanego zatrudnienia lub utworzonego stanowiska pracy, przyznawanie i wypłacanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne, organizacja i finansowanie staży, współpraca z powiatową radą zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia i wydatkowania środków z FP,

5 STOPA BEZROBOCIA w latach 2009-2012 2011-2012 MiesiącPowiatMałopolskaPolska III14,911,113,1 VI14,09,911,9 IX14,09,911,8 XI15,010,512,5 XII14,911,113,1 III15,811,313,3 VI15,110,512,4 VIII15,310,612,4 IX15,110, 6 12, 4 MiesiącPowiatMałopolskaPolska III12,99,011,1 VI12,58,610,6 IX12,78,910,9 XI13,59,411,4 XII13,79,712,1 III14,710,713,0 VI13,49,611,7 IX13,49,511,5 XII13,59,911,7 2009-2010

6 OSOBY BEZROBOTNE W POWIECIE OLKUSKIM STAN NA: 31.12.2010r STAN NA: 3 0.0 9.201 2 L.pNazwaLiczba I.Bezrobotni ogółem: w tym: wybrane ze struktury 6618 1.-kobiety 3615 2.-osoby powyżej 50 r.ż 1299 3.-osoby do 25 r.ż 1597 4.- osoby bez kwalifikacji zawodowych 1955 5.-osoby z prawem do zasiłku 739 L.pNazwaLiczba I.Bezrobotni ogółem: w tym: wybrane ze struktury 7 327 1.-kobiety 4007 2.-osoby powyżej 50 r.ż 1444 3.-osoby do 25 r.ż 1698 4.- osoby bez kwalifikacji zawodowych 2158 5.-osoby z prawem do zasiłku 8 39

7 BEZROBOTNI W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH STAN NA 3 0.0 9.2012r. L.p.GMINAOGÓŁEMKOBIETY 1.OLKUSZ 3 514 19 2 5 2.WOLBROM 13 3 26 87 3.KLUCZE 10 64 599 4.BOLESŁAW 4 62 290 5.BUKOWNO 620 3 43 6.TRZYCIĄŻ 3 35 1 63

8 ŚRODKI FUNDUSZU PRACY W DYSPOZYCJI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OLKUSZU W LATACH 2006 – 2012

9 Środki na aktywizację bezrobotnych w dyspozycji urzędu pracy w tym: algorytm

10 Dodatkowe środki z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej W ramach przyznanych środków dla osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracowników urząd otrzymał kwotę 347 500,- z czego przeznaczył na: dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej -kwotę 165 000,(11 os.) refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - kwotę 150 000,(10os.) staże-kwotę 32 500,(7 os)

11 Dodatkowe środki z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej Dla osób do 30r. życia na kwotę 543 700,- z czego: Staże 273 940 (88 osób) Prace interwencyjne 56 320 (16 osób) Roboty publiczne 42 280 (6 osób) Wyposażenia lub doposażenie stanowiska pracy 65 840 (4 osoby) Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 86 120 (5 osób) Szkolenia 19 200 (6 osób)

12 Dodatkowe środki z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej Dla osób powyżej 50r. życia na kwotę 107 900,- z czego: Staże 15 490 (5 osób) Prace interwencyjne 7 020 (2 osoby) Roboty publiczne 21 030 (3 osoby) Wyposażenia lub doposażenie stanowiska pracy 40 000 (2 osoby) Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 15 000 (1 osoba) Szkolenia 9 360 (3 osoby)

13 Dodatkowe środki z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej Dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy kwotę 754 000 z czego: Staże 272 790 (88 osób) Prace interwencyjne 63 180 (18 osób) Roboty publiczne 21 030 (3 osoby) Wyposażenia lub doposażenie stanowiska pracy 105 000 ( 7 osób) Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 180 000 (12 osób) Szkolenia 112 000 (35 osób)

14 INSTRUMENTY RYNKU PRACY

15 OSOBY OBJĘTE AKTYWIZACJĄ W LATACH 2006 – 2012 Lp.RokLiczba osób 1.20061670 2.20071874 320082144 4.20092166 5.20102849 6.20111126 7.2012985

16 OSOBY UCZESTNICZĄCE W WYBRANYCH INSTRUMENTACH RYNKU PRACY Rok / Nazwa instrumentu20062007200820092010201130.09. 2012 Szkolenia 360398353415666203205 Staże 5875887199341160515472 Przygotowanie zawodowe 263285373 4 900 Prace interwencyjne 74 65105 9712511564 Roboty publiczne 56 58 37 7508 Prace społecznie użyteczne 701421261221106561 Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy 10713816519126711381 Podjęcia działalności gospodarczej 10717324934241511594

17 PORADNICTWO ZAWODOWE

18 REALIZACJA PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ 1.Udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia; 2.Udzielanie porad indywidualnych, z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia w tym badanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych; 3.Kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia; 4.Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy; 5.Udzielanie pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy, w szczególności udzielanie informacji i doradztwo w tym zakresie.

19 Poradnictwo Zawodowe Porada Zawodowa 2 584 osoby Indywidualna 1 986 Grupowa 598

20 Poradnictwo Zawodowe Informacja zawodowa 1 509 osób Indywidualna 1 294 osobom Grupowa 215 osób

21 KLUB PRACY Klub Pracy jest miejscem spotkań osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Zajęcia odbywają się grupowo i mają charakter warsztatowy.

22 Do dnia 30.09.2012r. zajęcia w Klubie Pracy zorganizowano łącznie dla 211 osób. Szkolenie z zakresu umiejętności w poszukiwaniu pracy dla 36 osób Zajęcia aktywizacyjne – dla 175 osób

23 SZKOLENIA

24 ORGANIZACJA SZKOLEŃ Monitorowanie przebiegu szkoleń oraz prowadzenie analiz skuteczności i efektywności szkoleń; Współpraca z klientami przy finansowaniu kosztów studiów podyplomowych, egzaminów; Udzielanie i monitorowanie pożyczek szkoleniowych.

25 ORGANIZACJA SZKOLEŃ do dnia 30.09.2012r. Szkolenia ogółem: 205 osoby Grupowe szkolenia dla 154 osób Indywidualne dla 51 osób

26 POŚREDNICTWO PRACY

27 Obszary działania pośrednika pracy: pozyskiwanie wolnych miejsc pracy współpraca z pracodawcami; współpraca z bezrobotnymi i poszukującymi pracy; tworzenie i przekazywanie informacji o lokalnym rynku pracy; monitorowanie rynku pracy; marketing i promocja usług rynku pracy.

28 Pośrednictwo Pracy 1 045 krajowych ofert pracy z tego 397 ofert pozyskano w wyniku wizyt u pracodawców). Skontaktowano się 3 367 z pracodawcami 269 wizyt u pracodawców Skierowano 1 250 na krajowe oferty pracy będące w dyspozycji urzędu pracy Zarejestrowano 484 oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom Utworzono 1798 Indywidualnych Planów Działań z tego 642 osób podjęło pracę lub samozatrudnieniem.

29 POŚREDNICTWO EURES To międzynarodowa sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia, a ich partnerami na rynku pracy. Ma na celu wspieranie mobilności w dziedzinie zatrudnienia na europejskim rynku pracy tj. ułatwiania osobom zainteresowanym podejmowanie pracy w EOG oraz wspomagania pracodawców w poszukiwaniu pracowników na całym obszarze wspólnoty.

30 POŚREDNICTWO EURES ZADANIA EURES W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Promocja sieci poprzez organizowanie spotkań, warsztatów, Informowanie o warunkach życia i pracy w poszczególnych krajach EOG i Szwajcarii, Przyjmowanie ofert pracy od krajowych pracodawców, którzy szukają pracowników z EOG i Szwajcarii, Upowszechnianie zagranicznych ofert pracy EURES. Usługa świadczona jest w Polsce przez: -Doradców i asystentów EURES w Wojewódzkich Urzędach Pracy, -Pośredników Pracy w Powiatowych Urzędach Pracy,

31 POŚREDNICTWO EURES

32 Pośrednictwo EURES ogółem 5 467 Informacje ogólneWarunki życia i pracy w krajach EOG Poszukiwanie pracy 4 94167459

33 INNE DZIAŁANIA AKTYWIZACYJNE TARGI PRACY 2011 ROK

34 TARGI PRACY 2012

35 Barometr Zawodów

36 INNE DZIAŁANIA AKTYWIZACYJNE DZIEŃ OTWARY EURES

37 INNE DZIAŁANIA AKTYWIZACYJNE WOLONTARIAT – 2012 ROK

38 INNE DZIAŁANIA AKTYWIZACYJNE– DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2011

39 INNE DZIAŁANIA AKTYWIZACYJNE DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2012R.

40 INNE DZIAŁANIA AKTYWIZACYJNE OTWARTY TYDZIEŃ KARIERY

41 DZIAŁANIA W RAMACH PARTNERSTWA – NABÓR DO PROJEKTU TRATWA

42 DZIAŁANIA W RAMACH PARTNERSTWA PROGRAM KONSERWATOR

43 DZIAŁANIA W RAMACH PARTNERSTWA PROGRES II

44 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych POPON

45 RAPORT DOT.ZASOBÓW LUDZKICH POWIATU OLKUSKIEGO – 2012 R. INWESTOR

46 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Olkuskim Olkusz - wrzesień"

Podobne prezentacje


Reklamy Google