Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Olkuskim Olkusz - wrzesień

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Olkuskim Olkusz - wrzesień"— Zapis prezentacji:

1 Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Olkuskim Olkusz - wrzesień rok

2 WYBRANE ZADANIA URZĘDU PRACY Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy, przyznawanie i wypłacanie zasiłków i innych świadczeń z tytułu bezrobocia; Świadczenie usługi pośrednictwa pracy w tym EURES, dokonywanie oceny rynku pracy, zawodów deficytowych i nadwyżkowych, podejmowanie i realizowanie działań w celu rozwiązywania lub złagodzenia problemów dotyczących przewidywanych zwolnień grupowych pracowników, analiza sytuacji lokalnego rynku pracy pod kątem wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców

3 WYBRANE ZADANIA URZĘDU PRACY c.d Świadczenie usługi poradnictwa i informacji zawodowej oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, organizacja i finansowanie szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych, Klub pracy, zajęcia grupowe, zajęcia indywidualne, zajęcia aktywizacyjne

4 WYBRANE ZADANIA URZĘDU PRACY c.d Instrumenty rynku pracy wspierające podstawowe usługi rynku pracy. Refundacja pracodawcom lub przedsiębiorcom zatrudnienia osoby bezrobotnej w ramach subsydiowanego zatrudnienia lub utworzonego stanowiska pracy, przyznawanie i wypłacanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne, organizacja i finansowanie staży, współpraca z powiatową radą zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia i wydatkowania środków z FP,

5 STOPA BEZROBOCIA w latach MiesiącPowiatMałopolskaPolska III14,911,113,1 VI14,09,911,9 IX14,09,911,8 XI15,010,512,5 XII14,911,113,1 III15,811,313,3 VI15,110,512,4 VIII15,310,612,4 IX15,110, 6 12, 4 MiesiącPowiatMałopolskaPolska III12,99,011,1 VI12,58,610,6 IX12,78,910,9 XI13,59,411,4 XII13,79,712,1 III14,710,713,0 VI13,49,611,7 IX13,49,511,5 XII13,59,911,

6 OSOBY BEZROBOTNE W POWIECIE OLKUSKIM STAN NA: r STAN NA: L.pNazwaLiczba I.Bezrobotni ogółem: w tym: wybrane ze struktury kobiety osoby powyżej 50 r.ż osoby do 25 r.ż osoby bez kwalifikacji zawodowych osoby z prawem do zasiłku 739 L.pNazwaLiczba I.Bezrobotni ogółem: w tym: wybrane ze struktury kobiety osoby powyżej 50 r.ż osoby do 25 r.ż osoby bez kwalifikacji zawodowych osoby z prawem do zasiłku 8 39

7 BEZROBOTNI W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH STAN NA r. L.p.GMINAOGÓŁEMKOBIETY 1.OLKUSZ WOLBROM KLUCZE BOLESŁAW BUKOWNO TRZYCIĄŻ

8 ŚRODKI FUNDUSZU PRACY W DYSPOZYCJI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OLKUSZU W LATACH 2006 – 2012

9 Środki na aktywizację bezrobotnych w dyspozycji urzędu pracy w tym: algorytm

10 Dodatkowe środki z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej W ramach przyznanych środków dla osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracowników urząd otrzymał kwotę ,- z czego przeznaczył na: dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej -kwotę ,(11 os.) refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - kwotę ,(10os.) staże-kwotę ,(7 os)

11 Dodatkowe środki z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej Dla osób do 30r. życia na kwotę ,- z czego: Staże (88 osób) Prace interwencyjne (16 osób) Roboty publiczne (6 osób) Wyposażenia lub doposażenie stanowiska pracy (4 osoby) Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (5 osób) Szkolenia (6 osób)

12 Dodatkowe środki z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej Dla osób powyżej 50r. życia na kwotę ,- z czego: Staże (5 osób) Prace interwencyjne (2 osoby) Roboty publiczne (3 osoby) Wyposażenia lub doposażenie stanowiska pracy (2 osoby) Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (1 osoba) Szkolenia (3 osoby)

13 Dodatkowe środki z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej Dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy kwotę z czego: Staże (88 osób) Prace interwencyjne (18 osób) Roboty publiczne (3 osoby) Wyposażenia lub doposażenie stanowiska pracy ( 7 osób) Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (12 osób) Szkolenia (35 osób)

14 INSTRUMENTY RYNKU PRACY

15 OSOBY OBJĘTE AKTYWIZACJĄ W LATACH 2006 – 2012 Lp.RokLiczba osób

16 OSOBY UCZESTNICZĄCE W WYBRANYCH INSTRUMENTACH RYNKU PRACY Rok / Nazwa instrumentu Szkolenia Staże Przygotowanie zawodowe Prace interwencyjne Roboty publiczne Prace społecznie użyteczne Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy Podjęcia działalności gospodarczej

17 PORADNICTWO ZAWODOWE

18 REALIZACJA PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ 1.Udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia; 2.Udzielanie porad indywidualnych, z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia w tym badanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych; 3.Kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia; 4.Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy; 5.Udzielanie pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy, w szczególności udzielanie informacji i doradztwo w tym zakresie.

19 Poradnictwo Zawodowe Porada Zawodowa osoby Indywidualna Grupowa 598

20 Poradnictwo Zawodowe Informacja zawodowa osób Indywidualna osobom Grupowa 215 osób

21 KLUB PRACY Klub Pracy jest miejscem spotkań osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Zajęcia odbywają się grupowo i mają charakter warsztatowy.

22 Do dnia r. zajęcia w Klubie Pracy zorganizowano łącznie dla 211 osób. Szkolenie z zakresu umiejętności w poszukiwaniu pracy dla 36 osób Zajęcia aktywizacyjne – dla 175 osób

23 SZKOLENIA

24 ORGANIZACJA SZKOLEŃ Monitorowanie przebiegu szkoleń oraz prowadzenie analiz skuteczności i efektywności szkoleń; Współpraca z klientami przy finansowaniu kosztów studiów podyplomowych, egzaminów; Udzielanie i monitorowanie pożyczek szkoleniowych.

25 ORGANIZACJA SZKOLEŃ do dnia r. Szkolenia ogółem: 205 osoby Grupowe szkolenia dla 154 osób Indywidualne dla 51 osób

26 POŚREDNICTWO PRACY

27 Obszary działania pośrednika pracy: pozyskiwanie wolnych miejsc pracy współpraca z pracodawcami; współpraca z bezrobotnymi i poszukującymi pracy; tworzenie i przekazywanie informacji o lokalnym rynku pracy; monitorowanie rynku pracy; marketing i promocja usług rynku pracy.

28 Pośrednictwo Pracy krajowych ofert pracy z tego 397 ofert pozyskano w wyniku wizyt u pracodawców). Skontaktowano się z pracodawcami 269 wizyt u pracodawców Skierowano na krajowe oferty pracy będące w dyspozycji urzędu pracy Zarejestrowano 484 oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom Utworzono 1798 Indywidualnych Planów Działań z tego 642 osób podjęło pracę lub samozatrudnieniem.

29 POŚREDNICTWO EURES To międzynarodowa sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia, a ich partnerami na rynku pracy. Ma na celu wspieranie mobilności w dziedzinie zatrudnienia na europejskim rynku pracy tj. ułatwiania osobom zainteresowanym podejmowanie pracy w EOG oraz wspomagania pracodawców w poszukiwaniu pracowników na całym obszarze wspólnoty.

30 POŚREDNICTWO EURES ZADANIA EURES W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Promocja sieci poprzez organizowanie spotkań, warsztatów, Informowanie o warunkach życia i pracy w poszczególnych krajach EOG i Szwajcarii, Przyjmowanie ofert pracy od krajowych pracodawców, którzy szukają pracowników z EOG i Szwajcarii, Upowszechnianie zagranicznych ofert pracy EURES. Usługa świadczona jest w Polsce przez: -Doradców i asystentów EURES w Wojewódzkich Urzędach Pracy, -Pośredników Pracy w Powiatowych Urzędach Pracy,

31 POŚREDNICTWO EURES

32 Pośrednictwo EURES ogółem Informacje ogólneWarunki życia i pracy w krajach EOG Poszukiwanie pracy

33 INNE DZIAŁANIA AKTYWIZACYJNE TARGI PRACY 2011 ROK

34 TARGI PRACY 2012

35 Barometr Zawodów

36 INNE DZIAŁANIA AKTYWIZACYJNE DZIEŃ OTWARY EURES

37 INNE DZIAŁANIA AKTYWIZACYJNE WOLONTARIAT – 2012 ROK

38 INNE DZIAŁANIA AKTYWIZACYJNE– DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2011

39 INNE DZIAŁANIA AKTYWIZACYJNE DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2012R.

40 INNE DZIAŁANIA AKTYWIZACYJNE OTWARTY TYDZIEŃ KARIERY

41 DZIAŁANIA W RAMACH PARTNERSTWA – NABÓR DO PROJEKTU TRATWA

42 DZIAŁANIA W RAMACH PARTNERSTWA PROGRAM KONSERWATOR

43 DZIAŁANIA W RAMACH PARTNERSTWA PROGRES II

44 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych POPON

45 RAPORT DOT.ZASOBÓW LUDZKICH POWIATU OLKUSKIEGO – 2012 R. INWESTOR

46 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Olkuskim Olkusz - wrzesień"

Podobne prezentacje


Reklamy Google