Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW"— Zapis prezentacji:

1 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW

2 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW
Nasza działa działalność dydaktyczna dotyczy głównie przygotowania studentów do pracy eksperymentalnej, w której, w przyszłości, będą wykorzystywać nowoczesne narzędzia informatyczne współpracujące z systemami kontrolno-pomiarowymi wspomaganymi elektroniką. W związku z tym uważamy, że nasza działalność naukowo-badawcza powinna być ukierunkowana, przede wszystkim, na budowę i zastosowanie wirtualnych systemów pomiarowo-kontrolnych w pracach eksperymentalnych w dziedzinie fizyki. Tematyka prowadzonej przez nas działalności naukowej dotyczy opracowania nowych konstrukcji urządzeń wirtualnych i wirtualnych systemów pomiarowych, wspomagających badania naukowe i działalność dydaktyczną w fizyce oraz komputerowego modelowania urządzeń i systemów pomiarowych, stosowanych w badaniach fizycznych, a także opracowania wirtualnych eksperymentów w fizyce.

3 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW
Tematyka prowadzonej przez nas działalności naukowej dotyczy opracowania nowych konstrukcji urządzeń wirtualnych i wirtualnych systemów pomiarowych, wspomagających badania naukowe i działalność dydaktyczną w fizyce oraz komputerowego modelowania urządzeń i systemów pomiarowych, stosowanych w badaniach fizycznych, a także opracowania wirtualnych eksperymentów w fizyce. Komputerowe modelowanie urządzeń i systemów pomiarowych oraz ich zastosowanie w realnych systemach pomiarowych to aktualny i bardzo ważny kierunek rozwoju w dziedzinie metrologii. Nasza działalność naukowa uwzględnia ogólnie obserwowane tendencje w tej dziedzinie i jest ukierunkowana na zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w badaniach w dziedzinie fizyki i w dydaktyce fizyki.

4 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW
Współpraca naukowo-badawcza z krajowymi ośrodkami naukowo-badawczymi W ramach projektu „Pi of the Sky”– - współpracujemy z Instytutem Problemów Jądrowych i Centrum Fizyki Teoretycznej PAN. Pracownicy Laboratorium Elektroniki i współpracujący z nimi studenci są odpowiedzialni, w ramach projektu, za realizację kluczowych zadań, związanych bezpośrednio ze sterowaniem na odległość aparaturą pomiarową, przeznaczoną do obserwacji nieba w celu poszukiwania błysków gamma. Obecnie, wspomniana aparatura jest zainstalowana w Las Campanas Observatory (Chile) obok renomowanych obserwatoriów zagranicznych.

5 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW

6 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW

7 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW
Tematy prac dyplomowych aktualnie realizowanych w Laboratorium Elektroniki Poszukiwanie koincydencji wielkich pęków atmosferycznych ze zjawiskami astrofizycznymi metodami optycznymi. 2. Opracowanie systemu planowania i kontroli obserwacji optycznej eksperymentu „Pi of the Sky”. 3. Stanowisko do badań moessbauerowskich ze zdalny zbieraniem danych - praca obroniona Opiekun: dr inż. Wiesław Tłaczała

8 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW
Współpraca międzynarodowa w ramach projektu VccSSe Aktualnie współpracujemy z University of Patras (Grecja), Valahia University Targoviste (Rumunia), Babes-Bolyai University Cluj (Rumunia), University Yoensuu (Finlandia) oraz trzema centrami szkolenia nauczycieli w Hiszpanii (Gijon, Valladolid i Zaragoza) i jednym krajowym w Bielsku Białej. W ramach tej współpracy uczestniczymy w realizacji projektu VIRTUAL COMMUNITY COLLABORATING SPACE FOR SCIENCE EDUCATION – VccSSe, którego celem jest zbudowanie wirtualnego laboratorium o zasięgu europejskim umożliwiającego nauczanie na odległość fizyki, chemii i matematyki. W ramach projektu VccSSe Laboratorium Elektroniki jest odpowiedzialne za opracowanie Wirtualnego laboratorium fizyki na bazie środowiska programistycznego LabVIEW. Projekt VccSSe jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Sokrates.

9 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW

10 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW
Współpraca międzywydziałowa na PW Uczestniczymy wspólnie z Wydziałem Elektrycznym PW i Ośrodkiem Kształcenia na Odległość PW – OKNO, w projekcie o zasięgu krajowym, którego celem jest „Opracowanie programów nauczania do kształcenia na odległość na kierunku studiów wyższych – INFORMATYKA”. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z programu Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Do realizacji projektu powołano partnerstwo czterech czołowych polskich uczelni - Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Poznańskiej i Politechniki Warszawskiej. W ramach tego projektu realizujemy część zadań, których celem jest budowa Wirtualnego Laboratorium umożliwiającego nauczanie na odległość podstaw elektroniki i wybranych zagadnień dotyczących systemów kontrolno-pomiarowych wspomaganych komputerowo.

11 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW

12 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW
Współpraca w ramach Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej Jesteśmy zaangażowani we współpracę z innymi laboratoriami naukowymi i dydaktycznymi funkcjonującymi na Wydziale Fizyki PW. W ubiegłym roku w ramach pracy dyplomowej został opracowany dla Pracowni Mössbauerowskiej nowy system sterowania i akwizycji danych wykorzystujący środowisko LabVIEW. Z kolei w Centralnym Laboratorium Fizycznym zaangażowaliśmy się w budowę wirtualnych systemów pomiarowych wykorzystywanych w realnych eksperymentach fizycznych. W tym miejscu warto zauważyć, że Pracownia Fizyki Jądrowej CLF w obecnym kształcie powstała w całości, od projektu do realizacji, dzięki zaangażowaniu pracowników Laboratorium Elektroniki i współpracujących z nimi studentów.

13 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW
Pracownia Fizyki Jądrowej na WF PW

14 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW
Urządzenia wirtualne wspomagające eksperymenty fizyczne w Centralnym Laboratorium Fizycznym Dzięki zaangażowaniu pracowników Laboratorium Elektroniki i współpracujących z nimi studentów wiele stanowisk pomiarowych w Centralnym Laboratorium Fizycznym zostało wyposażonych w wirtualne systemy pomiarowe wspomagające wykonanie eksperymentów. Poniżej prezentujemy kilka z nich.

15 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW
Badanie przewodnictwa cieplnego metali

16 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW
Wyznaczanie temperatury Curie ferromagnetyku

17 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW
Badanie zjawisk rezonansowych w układach RLC

18 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW
Komputerowe modelowanie urządzeń i systemów pomiarowych Komputerowe modelowanie urządzeń i systemów pomiarowych oraz ich zastosowanie w realnych systemach pomiarowych to aktualny i bardzo ważny kierunek rozwoju w dziedzinie metrologii. Nasza działalność naukowa uwzględnia ogólnie obserwowane tendencje w tej dziedzinie i jest ukierunkowana na zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w badaniach w dziedzinie fizyki i w dydaktyce fizyki.

19 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW
Wirtualne laboratorium fizyki jądrowej - WLJF Na kolejnych slajdach pokazano urządzenia wirtualne dostępne w WLPTC

20 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW
WLFJ – Badanie osłabienia promieniowania gamma

21 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW
WLFJ – Badanie osłabienia promieniowania beta

22 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW
WLFJ – Badanie statystycznego charakteru rozpadu promieniotwórczego

23 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW
WLFJ – Badania metodami spektrometrii moessbauerowskiej

24 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW
Wirtualny eksperyment w WLFJ W czasie wykonywania eksperymentu z udziałem urządzeń wirtualnych student ma możliwość włączania i wyłączania przyrządów oraz wpływania na warunki pomiarów. Oznacza to, że wykonanie wirtualnego eksperymentu jest możliwe dopiero po przygotowaniu aparatury do pomiarów. Urządzenia wirtualne wykorzystywane w WLFJ przypominają rzeczywiste urządzenia; są wyposażone w pokrętła, przełączniki, wyświetlacze cyfrowe i graficzne, umożliwiające na bieżąco wizualizację wyników oraz ich interpretację.

25 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW
Wirtualny eksperyment poświęcony wyznaczaniu energii promieniowania gamma Aparatura przed włączeniem

26 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW
Wirtualny eksperyment poświęcony wyznaczaniu energii promieniowania gamma Aparatura po włączeniu

27 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW
Wirtualny eksperyment poświęcony wyznaczaniu energii promieniowania gamma Wybór preparatu

28 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW
Wirtualny eksperyment poświęcony wyznaczaniu energii promieniowania gamma Rejestracja widma preparatu Cs-137

29 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW
Wirtualny eksperyment poświęcony wyznaczaniu energii promieniowania gamma Zarejestrowane widmo Co-60

30 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW
Wirtualny eksperyment poświęcony wyznaczaniu energii promieniowania gamma Zarejestrowane widmo Na-22

31 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW
Wirtualny eksperyment poświęcony wyznaczaniu energii promieniowania gamma Jak wycechować spektrometr?

32 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW
Wirtualny eksperyment poświęcony wyznaczaniu energii promieniowania gamma Cechowanie spektrometru

33 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW
Wirtualny eksperyment poświęcony wyznaczaniu energii promieniowania gamma Prosta kalibracyjna

34 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW
Wirtualny eksperyment poświęcony wyznaczaniu energii promieniowania gamma Wyznaczanie zdolności rozdzielczej spektrometru

35 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW
Wirtualny eksperyment poświęcony wyznaczaniu energii promieniowania gamma Widma energetyczne

36 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW
Wirtualny eksperyment poświęcony wyznaczaniu energii promieniowania gamma Animacja działania licznika scyntylacyjnego

37 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW
Wirtualny eksperyment poświęcony wyznaczaniu energii promieniowania gamma Animacja przetwarzania danych

38 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW
Zintegrowane środowisko programowania LabVIEW jest narzędziem wykorzystującym graficzny język programowania G, który umożliwia konstruowanie urządzeń wirtualnych przeznaczonych do zbierania danych, ich przetwarzania, analizy i wizualizacji oraz sterowania procesami i pomiarami. LabVIEW

39 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW
LabVIEW VI - program utworzony w środowisku LabVIEW, modelujący wygląd i funkcje urządzenia rzeczywistego.

40 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW
LabVIEW VIS - program utworzony w środowisku LabVIEW, modelujący wygląd i funkcje rzeczywistego systemu pomiarowego.

41 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW
LabVIEW Wirtualny przyrząd pomiarowy

42 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW
LabVIEW VI – aplikacja symulująca działanie rzeczywistego urządzenia lub rzeczywistego systemu pomiarowego

43 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW
Pojęcie wirtualności bywa rozumiane w różnoraki sposób. Samo słowo wirtualny oznacza nierzeczywisty. W urządzeniach wirtualnych pojęcie wirtualności najczęściej kojarzy się z wirtualnością “elementów konstrukcyjnych”, takich jak pokrętła, przełączniki, wyświetlacze itp., widoczne na ekranie monitora, które pośredniczą w oddziaływaniu na rzeczywiste urządzenia pomiarowe lub służą prezentacji danych. Wirtualność w rozszerzonym znaczeniu tego słowa może kojarzyć się także z modelowaniem procesów i zjawisk, ich dynamicznym przedstawieniem, jak również symulowaniem funkcjonowania rzeczywistych urządzeń i wówczas komputer wraz z odpowiednim oprogramowaniem służy modelowaniu takich urządzeń. LabVIEW

44 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW
Z jakich elementów składa się program graficzny?

45 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW
LabVIEW Kolory i linie jako nośniki informacji o typie danych (zmiennych) PPUW 2005

46 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW
LabVIEW Przepływ danych w programie wymusza kolejność wykonywania programu PPUW 2005

47 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW
5. Zbiory danych PPUW 2005

48 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW
PPUW 2005

49 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW
Struktury programistyczne - instrukcje sterujące Jak kontrolować wykonanie programu? LabVIEW PPUW 2005

50 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW
LabVIEW 8. Archiwizacja plików z danymi

51 Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW


Pobierz ppt "Laboratorium Elektroniki na Wydziale Fizyki PW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google