Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena Stanu Bezpieczeństwa Powiatu Nidzickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej Stan na dzień 15 czerwca 2009 roku KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena Stanu Bezpieczeństwa Powiatu Nidzickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej Stan na dzień 15 czerwca 2009 roku KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY."— Zapis prezentacji:

1 Ocena Stanu Bezpieczeństwa Powiatu Nidzickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej Stan na dzień 15 czerwca 2009 roku KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W NIDZICY

2 Zestawienie porównawcze ilości pożarów powstałych w pierwszym półroczu 2009 roku (do 15 czerwca 2009 r.) wg gmin powiatu nidzickiego GMINA Ilość pożarów Tendencja[%] 2008/2009 (+) - wzrost (-) – spadek ½ 2007½ 2008½ 2009Ilość m.i gm. Nidzica 696573+12% Gm. Kozłowo 362142+100% Gm. Janowiec Kościelny 528+300% Gm. Janowo 427+250% RAZEM 11090130+44% W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego ilość pożarów wzrosła o 44%. W pierwszej połowie bieżącego roku miało miejsce 130 pożarów. Według ich wielkości 118 (91%) zaliczono do pożarów małych, 10 (7,7%) pożarów średnich i 2 (1,5%) do dużych. Analiza zdarzeń

3 Zestawienie przyczyn powstania pożarów powstałych w pierwszej połowie bieżącego roku na terenie powiatu nidzickiego Analiza zdarzeń Lp.Przyczyna powstania pożaru Ilość pożarów 1Wady środków transportu4 2Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe i ciekłe13 3Podpalenia78 4Inne przyczyny5 5Nieustalone4 6Nieostrożność osób nieletnich1 7Nieostrożność osób dorosłych25

4 Analiza zdarzeń Zestawienie porównawcze ilości miejscowych zagrożeń powstałych w pierwszym półroczu 2009 r. (do 15 czerwca 2009 r.) wg gmin powiatu nidzickiego GMINA Ilość MZ Tendencja [%] (+) - wzrost (-) - spadek ½ 2007½ 2008½ 2009 m.igm. Nidzica 927465-12% Gm. Kozłowo 2012 - Gm. Janowiec Kościelny 128 +50% Gm. Janowo 1695-45% RAZEM 14010394-9% Na terenie powiatu nidzickiego w pierwszej połowie bieżącego roku miało miejsce 94 różnego rodzaju miejscowe zagrożenia. Według ich wielkości 27 (28,7%) zaliczono do zdarzeń małych, 67 (71,3%) były to zagrożenia o charakterze lokalnym.

5 Analiza zdarzeń W pierwszym półroczu 2008 i 2009 roku procentowy udział ilości zastępów PSP był wyższy od ilości zastępów ochotniczych straży pożarnych. Zauważalny jest wzrost udziału w zdarzeniach jednostek OSP w bieżącym roku. Procentowy udział pojazdów jednostek w działaniach ratowniczo-gaśniczych ½ 2008OgółemPożaryMiejscowe zagrożenia PSP76%63%86% OSP KSRG12%16%10% Pozostałe12%21%4% ½ 2009 PSP57%48%73% OSP KSRG21%23%17% Pozostałe22%29%10%

6 Działania prewencyjne Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej, w celu rozpoznawania zagrożeń, realizacji nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz przygotowania do działań ratowniczych, Państwowa Straż Pożarna przeprowadza czynności kontrolno – rozpoznawcze oraz ćwiczenia Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy w rocznym planie, zaplanowała do przeprowadzenie 46 czynności kontrolno-rozpoznawczych, z czego w pierwszym półroczu przeprowadzono 24 kontrole. Poza tym przeprowadzono 17 kontroli sprawdzające oraz 5 innych kontroli, między innymi odbiory obiektów budowlanych przed zamiarowanym przystąpieniem do ich użytkowania, kontrole w obiektach przeznaczonych do wypoczynku dzieci i młodzieży oraz inne doraźne kontrole. Najwięcej czynności kontrolno – rozpoznawczych przeprowadzono w obiektach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, stanowiły one 52,27% ogółu przeprowadzonych kontroli. W okresie wiosennym przeprowadzono też 1 kontrolę w nadleśnictwie Jedwabno.

7 Działania prewencyjne Ilość kontroli w poszczególnych grupach obiektów w 2008 i pierwszej połowie 2009

8 Czynności kontrolno - rozpoznawcze w odniesieniu do sytuacji pożarowej Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej, w celu rozpoznawania zagrożeń, realizacji nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz przygotowania do działań ratowniczych, Państwowa Straż Pożarna przeprowadza czynności kontrolno – rozpoznawcze oraz ćwiczenia. Czynności kontrolno – rozpoznawcze obejmują w szczególności: - kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, - ocenę zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym, - ocenę zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, - ustalanie spełnienia wymogów bezpieczeństwa w zakładzie stwarzającym zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, - rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, - rozpoznawanie innych miejscowych zagrożeń, - wstępne ustalanie nieprawidłowości, które przyczyniły się do powstania pożaru oraz okoliczności jego rozprzestrzenienia się, - zbieranie informacji niezbędnych do wykonania analizy poważnej awarii przemysłowej i formułowania zaleceń dla prowadzącego zakład. Czynności kontrolno – rozpoznawcze przeprowadzane są w głównej mierze na podstawie rocznego planu, sporządzanego na podstawie analizy stanu bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej, uwzględniając w szczególności budynki użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, tereny leśne oraz zakłady o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Na tej podstawie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy w rocznym planie, przewidziała przeprowadzenie 36 kontroli podstawowych, w różnego typu obiektach na terenie powiatu. Poza tym przeprowadzono 15 kontroli sprawdzające oraz innych kontroli, między innymi odbiory obiektów budowlanych przed zamiarowanym przystąpieniem do ich użytkowania, kontrole w obiektach przeznaczonych do wypoczynku dzieci i młodzieży oraz inne doraźne kontrole wspólnie z funkcjonariuszami KPP w Nidzicy, pracownikami Sanepidu jak również PINB w Nidzicy.

9 Nieprawidłowości w kontrolowanych obiektach użyteczności publicznej Zgodnie z przyjętymi priorytetami najwięcej czynności kontrolno – rozpoznawczych przeprowadzono w obiektach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, stanowiły one 70 % ogółu przeprowadzonych kontroli. Część kontroli przeprowadzono wspólnie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego. W okresie wiosennym przeprowadzono też 1 kontrolę w Nadleśnictwie Nidzica. Zakłady o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie powiatu nidzickiego nie występują. W obiektach poddanych czynnościom kontrolno - rozpoznawczym stwierdzono łącznie 55 nieprawidłowości naruszające przepisy przeciwpożarowe. Najbardziej niebezpieczne jest występowanie w obiektach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego nieprawidłowości w zakresie ewakuacji, których występowanie może spowodować zagrożenie życia ludzi. Wśród skontrolowanych łącznie 13 obiektów użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego i budynków mieszkalnych wielorodzinnych, stwierdzono 33 tego typu nieprawidłowości. W obiektach użyteczności publicznej najwięcej nieprawidłowości dotyczyło niewłaściwego stanu instalacji użytkowych, niewłaściwego stanu dróg ewakuacyjnych, tzn. braku odpowiedniego oznakowania, składowania na drogach ewakuacyjnych materiałów palnych, braku drożności oraz braku konserwacji lub oznakowania gaśnic. W obiektach zamieszkania zbiorowego najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w zakresie braku lub nieaktualności instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, niewłaściwego stanu gaśnic, przeciwpożarowych instalacji wodociągowych i niewłaściwego stanu instalacji użytkowych.

10 Działania prewencyjne Nieprawidłowości w obiektach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego

11 Na podstawie wyników przeprowadzonych czynności kontrolno - rozpoznawczych wydano łącznie 18 decyzje administracyjne nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. W wyniku przeprowadzonych kontroli sprawdzających, w czasie, których stwierdzono brak realizacji obowiązków zawartych w decyzjach administracyjnych, wydano 6 upomnień. Działania prewencyjne W trakcie działań kontrolno – rozpoznawczych nałożono 3 mandatów na łączną kwotę 250 zł. Uczestniczono łącznie w 2 odbiorach obiektów budowlanych przed zamiarowanym przystąpieniem do ich użytkowania.

12 Potrzeby w zakresie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych Najpilniejszymi potrzebami sprzętowymi w zakresie poprawy skuteczności prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych są: -samochód gaśniczy typu ciężkiego z napędem na wszystkie osie z wyciągarką linową, - samochód specjalny dowodzenia i łączności z napędem terenowym, - turbinowa pompa głębinowa- 1 szt. - pompa szlamowa o wydajności min. 6000 l/min - 1 szt. - generator piany lekkiej przenośny- 1 szt. - ubranie żaroochronne typu ciężkiego- 4 szt. - przyczepka do przewozu zbiornika na ciecze agresywne i ropopochodne, Przygotowanie do działań jednostek KSRG

13 Aby skutecznie realizować zadania z zakresu ratownictwa technicznego, biorąc pod uwagę zagrożenia występujące na terenie powiatu, niezbędne jest doposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Nidzicy w następujący sprzęt: - linkowe urządzenie ratownicze z trójnogiem- szt. 1 - namiot ewakuacyjny osprzętem- szt. 1 - Łączność podhełmowa - 4 komplety - Detektor prądu przemiennego- szt. 1 - Kamera termowizyjna - szt. 1 Potrzeby w zakresie prowadzenia działań w ratownictwie technicznym

14 Przygotowanie do działań jednostek KSRG Potrzeby w zakresie prowadzenia działań w ratownictwie chemiczno – ekologicznym i wodnym Podstawowe braki w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego i wodnego, które pozwoliłyby na przeprowadzenie rozpoznania czy prowadzenie nieskomplikowanych działań przedstawiają się następująco: - pompa do kwasów i zasad- szt. 1 - zbiornik przenośny do materiałów ropopochodnych- szt. 2 - zbiornik przenośny do kwasów i zasad- szt. 2 - ubrania kwaso i ługoodporne- szt. 2 - zapory i przegrody olejowe na cieki wodne- kpl.1 - skimer do cieczy ropopochodnych- 1 szt. - kabina dekontaminacyjna- kpl.1 - silnik strugowodny do łodzi- szt.1

15 W 2008 roku z funduszy budżetowych jak i ustawy modernizacyjnej dla Komendy Powiatowej PSP w Nidzicy zakupiono sprzęt, który wpłynął na poprawę zabezpieczenia operacyjnego powiatu nidzickiego: - samochód specjalny SHD-25 - samochód gaśniczy średni Mercedes GBA 2,5/16 - zbiornik transportowy do materiałów niebezpiecznych - pompa beczkowa z napędem elektrycznym - wspornik progowy do rozpieraczy kolumnowych - rozpieracz teleskopowy TR4350 - zestaw uszczelniający HLS-2 - zestaw klocków i klinów do stabilizacji - zestaw osłon SEP10 - korek uszczelniający OLS 1000 - zestaw węży i szybkozłączy - pokrowiec na poduszkę kierownicy SECUNET - wyważacz do drzwi Przygotowanie do działań jednostek KSRG

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ocena Stanu Bezpieczeństwa Powiatu Nidzickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej Stan na dzień 15 czerwca 2009 roku KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google