Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Postmodernizm Postmodernizm: Postmodernizm: przedrostek o znaczeniu po, dodawany do rzeczowników i przymiotników, wskazujący na to, że zjawisko, osoba,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Postmodernizm Postmodernizm: Postmodernizm: przedrostek o znaczeniu po, dodawany do rzeczowników i przymiotników, wskazujący na to, że zjawisko, osoba,"— Zapis prezentacji:

1 Postmodernizm Postmodernizm: Postmodernizm: przedrostek o znaczeniu po, dodawany do rzeczowników i przymiotników, wskazujący na to, że zjawisko, osoba, rzecz lub cecha są postrzegane jako takie, które występują po zakończeniu tego, co określa drugi człon wyrazu i są tego kontynuacją. przedrostek o znaczeniu po, dodawany do rzeczowników i przymiotników, wskazujący na to, że zjawisko, osoba, rzecz lub cecha są postrzegane jako takie, które występują po zakończeniu tego, co określa drugi człon wyrazu i są tego kontynuacją.

2 Postmodernizm (według Słownika wyrazów obcych Postmodernizm (według Słownika wyrazów obcych i trudnych): intelektualny i artystyczny prąd końca XX wieku, głoszący odejście od wąsko rozumianej nowoczesności, którą charakteryzuje przekonanie i trudnych): intelektualny i artystyczny prąd końca XX wieku, głoszący odejście od wąsko rozumianej nowoczesności, którą charakteryzuje przekonanie o wiecznym postępie i o możliwości obiektywnego poznania wszystkiego, ustalanie jednoznacznych zasad i prawd oraz wyznaczanie ostrych granic. o wiecznym postępie i o możliwości obiektywnego poznania wszystkiego, ustalanie jednoznacznych zasad i prawd oraz wyznaczanie ostrych granic. W sferze światopoglądowej postmodernizm wiąże się W sferze światopoglądowej postmodernizm wiąże się z dystansem wobec wielkich ideologii, zaś z dystansem wobec wielkich ideologii, zaś w estetyce – z zatarciem granicy między kulturą elitarną i masową, nawiązywaniem do stylu różnych epok i nieuznawaniem uniwersalnych zasad w sztuce. w estetyce – z zatarciem granicy między kulturą elitarną i masową, nawiązywaniem do stylu różnych epok i nieuznawaniem uniwersalnych zasad w sztuce. Postmodernista - myśliciel lub artysta będący zwolennikiem postmodernizmu. Postmodernista - myśliciel lub artysta będący zwolennikiem postmodernizmu.

3 Termin o niejasnym i nie do końca zdefiniowanym znaczeniu, powstał na gruncie angloamerykańskim lat 50. Termin o niejasnym i nie do końca zdefiniowanym znaczeniu, powstał na gruncie angloamerykańskim lat 50. i 60. XX wieku. i 60. XX wieku. Na gruncie anglojęzycznym określenie modern literature (literatura nowoczesna, współczesna) dotyczy literatury Na gruncie anglojęzycznym określenie modern literature (literatura nowoczesna, współczesna) dotyczy literatury I połowy XX wieku tworzonej przez wielkich nowatorów I połowy XX wieku tworzonej przez wielkich nowatorów i ekperymentatorów w prozie i poezji, takich jak: i ekperymentatorów w prozie i poezji, takich jak: Marcel Proust; Marcel Proust; Jmaes Joyce; Jmaes Joyce; Franz Kafka; Franz Kafka; Thomas Stearns Eliot; Thomas Stearns Eliot; Wiliam Faulkner; Wiliam Faulkner; Ezra Pound; Ezra Pound; Thomas Mann. Thomas Mann.

4 Podstawowe wyznaczniki literatury postmodernistycznej: (za Janem Twardowskim): Podstawowe wyznaczniki literatury postmodernistycznej: (za Janem Twardowskim): -programowa intertekstualność (tekst odsyła do innych tekstów poprzez częste używanie cytatów oraz pastiszu, parodii, persyflażu, aluzje, zapożyczenia); -programowa intertekstualność (tekst odsyła do innych tekstów poprzez częste używanie cytatów oraz pastiszu, parodii, persyflażu, aluzje, zapożyczenia); -eklektyzm (w utworze koegzystują różne gatunki, style, elementy literatury wysokoartysytycznej i popularnej, to świadome zmieszanie wielu stylów -eklektyzm (w utworze koegzystują różne gatunki, style, elementy literatury wysokoartysytycznej i popularnej, to świadome zmieszanie wielu stylów i poetyk); i poetyk); -demonstracyjna literackość dzieła (demaskowanie fikcjonalności anegdoty, odsłanianie pisarskiego warsztatu); -demonstracyjna literackość dzieła (demaskowanie fikcjonalności anegdoty, odsłanianie pisarskiego warsztatu); -autotematyzm – konstruowanie utworu na oczach czytelnika; -autotematyzm – konstruowanie utworu na oczach czytelnika; uwolnienie powieści od celów pozaliterackich (traktowanie dzieła jako produktu nieskrępowanej wyobraźni artysty - stąd irracjonalizm, chaos, łamanie rozmaitych tabu); uwolnienie powieści od celów pozaliterackich (traktowanie dzieła jako produktu nieskrępowanej wyobraźni artysty - stąd irracjonalizm, chaos, łamanie rozmaitych tabu); - ludyczny charakter dzieła - traktowanie dzieła jako gry, zabawy z odbiorcą; - ludyczny charakter dzieła - traktowanie dzieła jako gry, zabawy z odbiorcą; - powieść traktowana jako literacki odpowiednik szalonego happeningu; - powieść traktowana jako literacki odpowiednik szalonego happeningu; - ulubione środki: parodia, zabawa, ironia, czarny humor; - ulubione środki: parodia, zabawa, ironia, czarny humor; - ulubiona forma – komiks. - ulubiona forma – komiks.

5 Teoretykami postmodernizmu są m. in.: Jean- Francois Lyotard, Jacques Derrida, Michel Foucault. Teoretykami postmodernizmu są m. in.: Jean- Francois Lyotard, Jacques Derrida, Michel Foucault. Do twórców literatury postmodernistycznej zalicza się takich pisarzy, jak: Do twórców literatury postmodernistycznej zalicza się takich pisarzy, jak: - Umberto Eco; - Umberto Eco; - Italo Calvino; - Italo Calvino; - Thomas Pynchon; - Thomas Pynchon; - John Barth, a także pisarzy iberoamerykańskich realizmu magicznego (realizm miesza się tu - John Barth, a także pisarzy iberoamerykańskich realizmu magicznego (realizm miesza się tu z magią) z Gabrielem Garcią Marquezem jako autorem Stu lat samotności na czele. z magią) z Gabrielem Garcią Marquezem jako autorem Stu lat samotności na czele.

6 Jak ongiś powiedział Garcia Marquez : Jak ongiś powiedział Garcia Marquez : my wszyscy piszemy jedną powieść Ameryki Łcińskiej: my wszyscy piszemy jedną powieść Ameryki Łcińskiej: autorem rozdziału kolubijskiego jest Garcia Marquez, autorem rozdziału kolubijskiego jest Garcia Marquez, kubańskiego – Carpentier, kubańskiego – Carpentier, argentyńskiego – Cortazar. argentyńskiego – Cortazar.

7 "Sto lat samotności", 1967 (wydanie polskie: 1974). Powieść, w której jak na klasyczne dzieło realizmu magicznego przystało, Przeplatają się zdarzenia z życia codziennego ze zdarzeniami świata wyobraźni i fantasty - ki. Należy ją uznać za utwór najbardziej reprezentujący realizm magiczny. Stuletnie dzieje osady Macondo i rodziny Buendia stanowią metaforyczny obraz Ameryki Łacińskiej, przedstawiają specyfikę tego kontynentu. Powieść stała się bestsellerem światowym, a jej autor bogatym pisarzem.

8 Dwadzieścia lat temu w Polsce ceniono wyżej autora Gry w klasy niż hermetycznego erudytę Borgesa. Po upływie ćwierćwiecza karta się odwróciła. Borges stał się wielkością bezdyskusyjną, uznawany jest za jednego Dwadzieścia lat temu w Polsce ceniono wyżej autora Gry w klasy niż hermetycznego erudytę Borgesa. Po upływie ćwierćwiecza karta się odwróciła. Borges stał się wielkością bezdyskusyjną, uznawany jest za jednego z najwybitniejszych pisarzy minionego stulecia, z najwybitniejszych pisarzy minionego stulecia, klasyka metaliteratury i prekursora postmodernizmu. klasyka metaliteratury i prekursora postmodernizmu.

9 Słowo postmodernizm istnieje już w języku polskim. Jedni odbierają je jako wyzwanie, inni widzą w nim zagrożenie, a jeszcze inni – obietnicę i nadzieję. Słowo postmodernizm istnieje już w języku polskim. Jedni odbierają je jako wyzwanie, inni widzą w nim zagrożenie, a jeszcze inni – obietnicę i nadzieję. Etykietą postmodernistyczny opatrywane są dziś powieści i wiersze, filmy i spektakle, interpretacje dzieł sztuki, wywody filozoficzne, a nawet wykonania muzycznych arcydzieł. Etykietą postmodernistyczny opatrywane są dziś powieści i wiersze, filmy i spektakle, interpretacje dzieł sztuki, wywody filozoficzne, a nawet wykonania muzycznych arcydzieł.

10 Według najprostszej, nasuwającej się Według najprostszej, nasuwającej się w pierwszej chwili, interpretacji postmodernizm to coś, co przychodzi wówczas, gdy kończy się modernizm. Niestety, prostota okazuje się w tym przypadku złudzeniem, a także źródłem poważnych komplikacji. w pierwszej chwili, interpretacji postmodernizm to coś, co przychodzi wówczas, gdy kończy się modernizm. Niestety, prostota okazuje się w tym przypadku złudzeniem, a także źródłem poważnych komplikacji.

11

12

13 Jednak dla Amerykanów, którzy wnieśli największy wkład w upowszechnienie kontrowersyjnego terminu postmodernizm to coś zupełnie innego. Jeśli sztukę XX wieku przyzwyczailiśmy się obdarzać mianem nowoczesnej, to postmodernizm jest w takim układzie ponowoczesny. Jednak dla Amerykanów, którzy wnieśli największy wkład w upowszechnienie kontrowersyjnego terminu postmodernizm to coś zupełnie innego. Jeśli sztukę XX wieku przyzwyczailiśmy się obdarzać mianem nowoczesnej, to postmodernizm jest w takim układzie ponowoczesny. I właśnie po ten ostatni, niefortunnie brzmiący, termin sięgają niektórzy polscy autorzy. Postmodernistyczny - brzmi kusząco I właśnie po ten ostatni, niefortunnie brzmiący, termin sięgają niektórzy polscy autorzy. Postmodernistyczny - brzmi kusząco i tajemniczo, ponowoczesny – dosyć ryzykownie, a nawet absurdalnie. i tajemniczo, ponowoczesny – dosyć ryzykownie, a nawet absurdalnie.

14 Postmodernizm niczego nie odrzucał, ale też niczego nie starał się kontynuować. Postmodernizm niczego nie odrzucał, ale też niczego nie starał się kontynuować. Obcy był mu zarówno bunt, jak i szacunek dla tradycji. Obcy był mu zarówno bunt, jak i szacunek dla tradycji. Okoliczności, w jakich powstawały pierwsze teksty postmodernistyczne – ich autorom towarzyszyła rozpaczliwa świadomość, iż wszystkie wielkie arcydzieła powieści XX wieku zostały już napisane. Okoliczności, w jakich powstawały pierwsze teksty postmodernistyczne – ich autorom towarzyszyła rozpaczliwa świadomość, iż wszystkie wielkie arcydzieła powieści XX wieku zostały już napisane. Rozterkę i nadzieję postmodernistycznego pisarza ilustrowały najlepiej tytuły esejów Johna Barha: Literatura wyczerpania z 1967 roku oraz Rozterkę i nadzieję postmodernistycznego pisarza ilustrowały najlepiej tytuły esejów Johna Barha: Literatura wyczerpania z 1967 roku oraz z 1980 szkic Postmodernizm – literatura odnowy. z 1980 szkic Postmodernizm – literatura odnowy.

15 Postmoderniści zbliżający się do kultury masowej, przekonani są o ludycznym charakterze sztuki. Dzieło sztuki okazywało się rodzajem gry z odbiorcą – gry Postmoderniści zbliżający się do kultury masowej, przekonani są o ludycznym charakterze sztuki. Dzieło sztuki okazywało się rodzajem gry z odbiorcą – gry o nieokreślonych, wciąż zmieniających się regułach. o nieokreślonych, wciąż zmieniających się regułach. Podważając kryteria kompozycji, opowiadając się za rezygnacją z selekcji, występując przeciw arbitralności, postmodernizm powołał do życia dzieło – labirynt. Podważając kryteria kompozycji, opowiadając się za rezygnacją z selekcji, występując przeciw arbitralności, postmodernizm powołał do życia dzieło – labirynt.

16 Przedmiotem ciągłych sporów jest lista pisarzy postmodrnistycznych. Za sprawą eseju Johna Barha prekursorami literatury wyczerpania zostali: Borges, Beckett, Przedmiotem ciągłych sporów jest lista pisarzy postmodrnistycznych. Za sprawą eseju Johna Barha prekursorami literatury wyczerpania zostali: Borges, Beckett, V. Nabokow. V. Nabokow. Twórcy postmodernizmu amerykańskiego to: John Barth, Robert Coover, a także (choć przynależność budzi kontrowersje) Joseph Heller, Kurt Vonnegut, John Hawkes, a także Jerzy Kosiński. Twórcy postmodernizmu amerykańskiego to: John Barth, Robert Coover, a także (choć przynależność budzi kontrowersje) Joseph Heller, Kurt Vonnegut, John Hawkes, a także Jerzy Kosiński.

17 W polskiej humanistyce funkcjonuje właściwie tylko jeden sposób rozumienia modernizmu, zaproponowany przez Kazimierza Wykę w 1959 roku. Zdaniem badacza modernizm to pojęcie nieco odmienne (a także węższe) niż Młoda Polska. Odnosi się on głównie do literatury powstającej w ostatniej dekadzie XIX wieku i jej cech charakterystycznych (indywidualizm, spirytualizm, liryzm, zwrot ku metafizyce itd.). Precyzyjna definicja Wyki nie przez wszystkich została zaakceptowana i późniejsi historycy literatury często używali określeń Młoda Polska i modernizm nieomal zamiennie. W polskiej humanistyce funkcjonuje właściwie tylko jeden sposób rozumienia modernizmu, zaproponowany przez Kazimierza Wykę w 1959 roku. Zdaniem badacza modernizm to pojęcie nieco odmienne (a także węższe) niż Młoda Polska. Odnosi się on głównie do literatury powstającej w ostatniej dekadzie XIX wieku i jej cech charakterystycznych (indywidualizm, spirytualizm, liryzm, zwrot ku metafizyce itd.). Precyzyjna definicja Wyki nie przez wszystkich została zaakceptowana i późniejsi historycy literatury często używali określeń Młoda Polska i modernizm nieomal zamiennie.

18 W rozpowszechnieniu idei postmodernistycznych W rozpowszechnieniu idei postmodernistycznych w Polsce odegrał (wydawany na Śląsku) kwartalnik literacki FA-art. Drukowano w nim teksty Derridy, a także szkice i recenzje Krzysztofa Uniłowskiego. Uniłowski przejawy postmodernizmu dostrzegł już w Polsce odegrał (wydawany na Śląsku) kwartalnik literacki FA-art. Drukowano w nim teksty Derridy, a także szkice i recenzje Krzysztofa Uniłowskiego. Uniłowski przejawy postmodernizmu dostrzegł już w utworach Gombrowicza, Parnickiego, Lema. w utworach Gombrowicza, Parnickiego, Lema. Za właściwych reprezentantów kierunku uznał Krzysztofa Bieleckiego (Polowanie na postmodernistów), Marka Słyka, Bogdana Barana, Leopolda Buczkowskiego. Za właściwych reprezentantów kierunku uznał Krzysztofa Bieleckiego (Polowanie na postmodernistów), Marka Słyka, Bogdana Barana, Leopolda Buczkowskiego.

19 W poezji czy dramacie brak jak dotąd dzieła, które spełniałoby rolę postmodernistycznego wzorca. W poezji czy dramacie brak jak dotąd dzieła, które spełniałoby rolę postmodernistycznego wzorca. Z uwagi na kolażowy charakter łączono Z uwagi na kolażowy charakter łączono z modnym kierunkiem niektóre książki Czesława Miłosza czy Adama Zagajewskiego. z modnym kierunkiem niektóre książki Czesława Miłosza czy Adama Zagajewskiego. Elitarny postmodernizm to intelektualna moda, która pewnie któregoś dnia ustąpi miejsca innym atrakcjom. Elitarny postmodernizm to intelektualna moda, która pewnie któregoś dnia ustąpi miejsca innym atrakcjom.

20 Adam Zagajewski Adam Zagajewski (ur. 21 czerwca 1945 we Lwowie) - poeta, eseista, prozaik, tłumacz. Syn prof. Tadeusza Zagajewskiego. Studiował psychologię i filozofię. Związany z poetyckim ruchem Nowej Fali w Krakowie. Wywodzi się z programu krakowskiej grupy "Teraz". Po podpisaniu listu 59 w 1975 był objęty zakazem druku. Wykładowca amerykańskiego uniwersytetu w Houston. Od 1981 roku mieszkał w Paryżu, a od 2002 roku na stałe w Krakowie. Członek redakcji Zeszytów Literackich. Laureat nagrody Vilenica w 1996 roku i Nagrody Adenauera w 2002 r. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Adam Zagajewski (ur. 21 czerwca 1945 we Lwowie) - poeta, eseista, prozaik, tłumacz. Syn prof. Tadeusza Zagajewskiego. Studiował psychologię i filozofię. Związany z poetyckim ruchem Nowej Fali w Krakowie. Wywodzi się z programu krakowskiej grupy "Teraz". Po podpisaniu listu 59 w 1975 był objęty zakazem druku. Wykładowca amerykańskiego uniwersytetu w Houston. Od 1981 roku mieszkał w Paryżu, a od 2002 roku na stałe w Krakowie. Członek redakcji Zeszytów Literackich. Laureat nagrody Vilenica w 1996 roku i Nagrody Adenauera w 2002 r. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.21 czerwca 1945LwowieTadeusza Zagajewskiegopsychologięfilozofię Nowej Falilistu HoustonParyżuZeszytów Literackich Vilenica1996Nagrody Adenauera2002Stowarzyszenia Pisarzy Polskich21 czerwca 1945LwowieTadeusza Zagajewskiegopsychologięfilozofię Nowej Falilistu HoustonParyżuZeszytów Literackich Vilenica1996Nagrody Adenauera2002Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Epikur z mojej klatki schodowej Epikur z mojej klatki schodowej Zagajewski Adam Epikur z mojej klatki schodowej po wieczornym uniwersytecie marksizmu-leninizmu po skróconym kursie miłości dwa razy dziennie wypuszcza na wolność swoją teściową schorowaną staruszkę która pluje starą czarną krwią i mówi do niego ty skurwysynu Wtedy on nastawia na nią radio gdzie właśnie audycja pełnym głosem o sprawach młodzieży i myśli jeszcze jestem młody moje życie otwiera się przede mną jak zatoka morska w pełnym słońcu lata Komunikat 1972 Adam Zagajewski

21 Warto wspomnieć, iż z postmodernizmem Warto wspomnieć, iż z postmodernizmem w Polsce mają problem naukowcy, badacze literatury, teoretycy i krytycy literatury, twórcy w Polsce mają problem naukowcy, badacze literatury, teoretycy i krytycy literatury, twórcy i szeroko rozumieni humaniści. Wielogłosowość doprowadziła do konferencji naukowej w 2001r. na temat: Proza polska końca XX wieku. Postmodernizm? Dały się słyszeć różne głosy, wśród nich i takie, które stwierdzają, że postmodernizm w Polsce nie istnieje. Wielogłosowość doprowadziła do konferencji naukowej w 2001r. na temat: Proza polska końca XX wieku. Postmodernizm? Dały się słyszeć różne głosy, wśród nich i takie, które stwierdzają, że postmodernizm w Polsce nie istnieje.

22 Inni twierdzą, iż dorobek polskich postmodernistów pozostaje w zależności od doświadczeń literatury obcej, zwłaszcza amerykańskiej. I to stanowisko wydaje się być bliższe rzeczywistości literackiej dzisiejszego dnia. Inni twierdzą, iż dorobek polskich postmodernistów pozostaje w zależności od doświadczeń literatury obcej, zwłaszcza amerykańskiej. I to stanowisko wydaje się być bliższe rzeczywistości literackiej dzisiejszego dnia. Analizie zostały poddane różne aspekty prozy (wspomnianego wcześniej) Witolda Gombrowicza, jej filozoficzne konteksty i postmodernistycznego prekursorstwa i Leopolda Buczkowskiego, Jerzego Andrzejewskiego, Henryka Grynberga, Stanisława Czycza, Pawła Huellego, Manueli Gretkowskiej, Andrzeja Stasiuka, Olgi Tokarczuk, Andrzeja Sapkowskiego. Analizie zostały poddane różne aspekty prozy (wspomnianego wcześniej) Witolda Gombrowicza, jej filozoficzne konteksty i postmodernistycznego prekursorstwa i Leopolda Buczkowskiego, Jerzego Andrzejewskiego, Henryka Grynberga, Stanisława Czycza, Pawła Huellego, Manueli Gretkowskiej, Andrzeja Stasiuka, Olgi Tokarczuk, Andrzeja Sapkowskiego.

23 W jaki sposób w codzienności polonistycznej można by przybliżyć pojęcie postmodernizmu uczniom ostatnich klas szkoły ponadgimnazjalnej? W jaki sposób w codzienności polonistycznej można by przybliżyć pojęcie postmodernizmu uczniom ostatnich klas szkoły ponadgimnazjalnej? Myślę, iż poprzez elementy wykładu Myślę, iż poprzez elementy wykładu i dyskusji z młodzieżą na temat wybranych współczesnych pozycji, które co prawda nie ma w kanonie lekturowym, ale są przez młodzież czytane, znane i lubiane. i dyskusji z młodzieżą na temat wybranych współczesnych pozycji, które co prawda nie ma w kanonie lekturowym, ale są przez młodzież czytane, znane i lubiane.

24 Na przykład: Proponuję Państwu przykład wykładu rozmowy Proponuję Państwu przykład wykładu rozmowy z uczniami o postmodernizmie, wykorzystując: z uczniami o postmodernizmie, wykorzystując: - tekst P. Sarzyńskiego: Piąta woda po Puchatku; - tekst P. Sarzyńskiego: Piąta woda po Puchatku; - scenariusze lekcji 71, 72 i 73 (Scenariusze lekcji języka polskiego, klasa IV szkoły średniej - scenariusze lekcji 71, 72 i 73 (Scenariusze lekcji języka polskiego, klasa IV szkoły średniej B. Stworowej); B. Stworowej); - gdzie szukać zjawiska postmodernizmu?; - gdzie szukać zjawiska postmodernizmu?; - co stanowi pułapkę postmodernizmu - co stanowi pułapkę postmodernizmu w kształceniu literackim? w kształceniu literackim?

25 Przykłady postmodernizmu w architekturze


Pobierz ppt "Postmodernizm Postmodernizm: Postmodernizm: przedrostek o znaczeniu po, dodawany do rzeczowników i przymiotników, wskazujący na to, że zjawisko, osoba,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google