Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krzysztof Gierulski European Commission, Intelligent Energy Executive Agency (IEEA) Unit 1 ALTENER-COOPENER INTELLIGENT.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krzysztof Gierulski European Commission, Intelligent Energy Executive Agency (IEEA) Unit 1 ALTENER-COOPENER INTELLIGENT."— Zapis prezentacji:

1 Krzysztof Gierulski European Commission, Intelligent Energy Executive Agency (IEEA) Unit 1 ALTENER-COOPENER Krzysztof.Gierulski@cec.eu.int INTELLIGENT ENERGY – EUROPE NOWY KONKURS NA PROJEKTY W 2005 Wprowadzenie

2 2 Plan prezentacji (Część I) Dlaczego program Intelligent Energy – Europe Cele programu i jego krótka charakterystyka Zaproszenie do składania wniosków w 2005 r. Podstawowe komponenty (SAVE, ALTENER, STEER, COOPENER) Typy instrumentów (Typ 1, Typ 2, Typ 3) Charakterystyka priorytetów szczegółowych (Vertical Key Actions 1-10, Horizontal Key Action 1-4) Wymagania formalne i informacje praktyczne CZĘŚĆ II: Aspekty finansowe realizacji projektów w ramach programu Inteligentna Energia – Europa

3 3 Zmiany klimatyczne

4 4 Rosnące ceny ropy naftowej od 1970 r.

5 5 Wzrastające uzależnienie Europy od importu paliw

6 6 Program Intelligent Energy – Europe (IEE)

7 7 Cele Programu Intelligent Energy –Europe (IEE) Cele Ogólne Wsparcie wdrażania polityk EU (Dyrektywy, Zielona księga n/t poszanowania energii, Biała Księga – Odnawialne Źródła Energii, itp) Wsparcie rozwoju energetyki zrównoważonej środowiskowo (rozumianej szeroko) Pomóc w poprawie jednoczesnej bezpieczeństwa energetycznego, konkurencyjności przemysłu i ochrony środowiska Cele Szczegółowe Promocja wydajnych i inteligentnych wzorców produkcji i wykorzystania energii Tworzenie narzędzi i mechanizmów do większego poszanowania energii, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia w energię Rozwój instrumentów do oceny wdrażania polityki Unijnej

8 8 Podejście w programie IEE Innowacje technologiczne oraz hardware Materiały, sprzęt, technologie, prace badawczo-rozwojowe Inne programy unijne Innowacje instytucjonalne i pozatechnologiczne Narzędzia, metody, umiejętności, szkolenia, upowszechnianie dobrych praktyk, standardy, prace studialne Komunikacja wymiana wiedzy i doświadczeń, networking, promocja, zbieranie informacji zwrotnej do UE i krajowych decydentów INTELLIGENT ENERGY - EUROPE Uregulowania prawne i polityka UE Regulacje prawne Prawa, obowiązki, zobowiązania

9 9 Ponad technologiczny charakter Programu IEE NIE finansuje kosztów inwestycyjnych w projektach demonstracyjnych ani w przypadku wdrożeń technologii na większą skalę NIE finansuje badań nad rozwojem technologii (komplementarność z 6 Programem Ramowym UE na Badania i Rozwój) Nakierowany na rozwiązywanie nie-technologicznych barier aby zwiększyć penetrację rynku przez technologie odnawialnych źródeł energii i poszanowania energii (bariery prawne, finansowe, instytucjonalne, społeczne, itp)

10 10 Europejski wymiar projektów finansowanych przez program IEE EIE jest europejskim programem UE i jest nakierowany na uzyskanie korzyści na poziomie UE NIE finansuje jednorazowych działań na poziomie lokalnym czy krajowym (replication potential) ALE wspiera proces zdobywania doświadczeń poprzez wspólne uczenie się partnerów oraz ich uczenie się od siebie nazwajem

11 11 Zasady realizacji projektów EIE Granty (dotacje) są głównym narzędziem wdrażania programu EIE (85% budżetu) Zasada kompleksowego podejścia do realizacji projektów: Wspieranie inicjatyw związanych z energetyką odnawialną przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwości zastosowania dodatkowych metod oszczędzania energii Projekty powinny brać pod uwagę problemy związane z istniejącącymi (lub nie istniejącącymi) uregulowaniami prawnymi, np. brakiem wiedzy n/t technologii, potrzeby szkoleń, itd. dla których powinny zostać opracowane stosowne pakiety działań Zaangażowanie w realizacje projektów kluczowych instytucji z odpowiedniego dla danego projektu poziomu jednocześnie w kilku krajach

12 12 4 Główne komponenty programu IEE Oszczędzani i racjonalne wykorzystanie energii, zwł. w w budynkach i w przemyśle (SAVE) Promowanie nowych i odnawialnych źródeł energii (energia elektryczna, cieplna, biopaliwa) (ALTENER) Odnawialne źródła energii i poszanowanie energii w krajach rozwijających się (COOPENER) Energetyczne aspekty transportu, dywersyfikacja paliw, biopaliwa i poszanowanie energii (STEER)

13 13 Łączny budżet obejmuje 250 milionów na lata 2003- 2006 Zarządzanie zapotrzebowaniem na energię Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i dywersyfikacja produkcji energii Energetyczne aspekty transportu Promocja energetyki odnawialnej i poszanowania energii w krajach trzecich Łącznie w mln 4 podstawowe komponenty: SAVE ALTENER STEER COOPENER Łączny budżet programu IEE na lata 2003-2006 (gł. komponenty)

14 14 Gł. Komp. Key action Target area Key action Target area … … … Schemat struktury programu IEE priorytety 15 55 4

15 15 15 key actions open in 2005 (1) Sustainable Energy Communities (2) Think globally, act locally (3) Financing mechanisms and incentives (4) Monitoring and evaluation HORIZONTAL KEY ACTIONS SAVEALTENERSTEERCOOPENER (1) Multiplying success in buildings (2) Retrofitting social housing (3) Innovative approaches in industry (4) Energy efficient equipment and products (5) Electricity from renewables (6) Heat and cooling from renewables (7) Small-scale RES applications (9) Policy measures for efficient energy use in transport (8) Alternative vehicle propulsion (11) Energy policies, legislation and market conditions for alleviating poverty in developing countries (12) Strengthening local energy expertise in developing countries VERTICAL KEY ACTIONS

16 16 Vertical Key Actions (2005) SAVE ALTENER STEER COOPENER (5) Renewable Electricity (6) Renewable Heat (7) Small Scale Renewable Applications (8) Alternative vehicle propulsion (9) Policy measures for an efficient use of energy in transport (1) Multiplying success in buildings (2) Retrofitting of social houses (3) Innovative approaches in industry (4) Energy Efficient Equipment and Products (11) Energy policies and market conditions for enabling pover- ty alleviation in developing countries (12) Strengthening local energy expertise in developing countries

17 17 Horizontal Key Actions (2005) Sustainable Energy Communities Think globally, act locally Financing mechanisms & Incentives Monitoring & Evaluation

18 18 Główne typy grantów Type 1: General Actions (EC contribution = max 50% of eligible costs) Type 2: Support for the establishment of new local and regional energy management agencies (EC contribution = max 50%) Type 3: Specific Support for Events (can cover any Key Action of the global WP) (EC contribution = max 50% and never more than 40 k)

19 19 Wspierane działania, typy grantów, terminy Uczestniczące kraje : EU-25, NO, IS, LI, BG, RO Typ Budget in million Expected number of grants Deadline(s) for submission Minimum number of applicants Grants Projects (Type 1) SAVE, ALTENER, STEER 40 100 31 January 2006 At least 3 independent organisations from 3 participating countries Up to 50% of eligible costs COOPENER5 28 February 2006 At least 2 independent organisations from 2 participating countries Energy agencies (Type 2) 5 25 31 January 2006 At least 2 local or regional authorities from 2 participating countries Events (Type 3) 125 30 November 2005 28 April 2006 1 or more organisations from participating countries Up to 50% of eligible costs, not more than 40,000

20 20 Ważne w 2005 r. ! Nowe wnioski grantowe nie mogą obejmować działań już finansowanych w innych projektach IEE Sprawdź informacje n/t już finansowanych projektów na stronie internetowej programu IEE Powinny uwzględniać najnowsze zmiany w polityce UE (np. Zielona Księga n/t Poszanowania Energii), najnowsze zmiany legislacyjne, standardy, itp Śledź zmiany w polityce UE na stronach DG TREN (http://europa.eu.int/comm/energy/index_en.html)

21 21 Intelligent Energy Executive Agency (IEEA) …wdraża program IEE …zarządza projektami i wydarzeniami finansowanymi przez IEE …upowszechnia know-how i dobre praktyki …pomaga w wymianie doświadczeń i koordynacji działań pomiędzy zaangażowanymi organizacjami/instytucjami oraz z innymi krajowymi i unijnymi inicjatywami/projektami …zbiera rezultaty projektów, opinie uczestników i przekazuje je do DG TREN w celu poprawy programu IEEA….

22 22 IEEA – stan obecny 2004: Utworzenie 2005: Start 2006: Pełna zdolność operacyjna The IEEA office in Rue Belliard 7, Brussels

23 23 IEEA – struktura i personel

24 24 Jak zarządzany jest program IEE? Call for Proposals otwiera okres, w którym można składać wnioski grantowe Propozycje projektów muszą spełniać pewne kryteria Muszą odzwierciedlać podejście programu IEE oraz wybrane priorytety na Call for Proposals 2005 Większość wymaga co najmniej kilku partnerów z różnych krajów europejskich IEEA + niezależni eksperci oceniają wnioski grantowe Konsorcja z najlepszymi wnioskami otrzymują zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji i podpisują tzw. grant agreement z Komisją Europejską. UE wspiera do 50% łącznych kosztów IEEA monitoruje postępy we wdrażaniu danego projektu

25 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW W 2005: Charakterystyka Priorytetów

26 26 Call for Proposals 2005 Informacje dotyczące Konkursu projektów w 2005: dostępne on-line http://europa.eu.int/comm/energy/intelligent/call_for_proposals/call_library_en.htm

27 27 Łączny budżet w bieżącym konkursie w 2005 r. 51 milionów

28 28 Priorytety (Type 1) Uczestniczące kraje : EU-25, NO, IS, LI, BG, RO Typ Budget in million Expected number of grants Deadline(s) for submission Minimum number of applicants Grants Projects (Type 1) SAVE, ALTENER, STEER 40 100 31 January 2006 At least 3 independent organisations from 3 participating countries Up to 50% of eligible costs COOPENER5 28 February 2006 At least 2 independent organisations from 2 participating countries Energy agencies (Type 2) 5 25 31 January 2006 At least 2 local or regional authorities from 2 participating countries Events (Type 3) 125 30 November 2005 28 April 2006 1 or more organisations from participating countries Up to 50% of eligible costs, not more than 40,000

29 Komponent > Które z Key Actions są otwarte w bieżącym konkursie ? Jakie są priorytety szczegółowe ?

30 30 SAVE Key Actions opened in 2005 Multiplying success in buildings (VKA1) Innovative approaches in industry (VKA3) Retrofitting of social houses (VKA2) Energy efficient equipment and products (VKA4)

31 VKA1: Multiplying success in buildings

32 32 Multiplying success in buildings – VKA1 Cel Key action: Poprawa wydajności energetycznej (istniejących) budynków Obszary priorytetowe: Narzędzia służące szybszemu wdrożeniu dyrektywy dot. budynków Nie wyważajmy otwartych drzwi (sprawdź jakie projekty są już realizowane) ! Systemy wdrażające usługi energetyczne (energy services) W tym w budynkach z wynajmowanymi pomieszczeniami Budynki publiczne jako przykłady do naśladowania Działania pokazujące modelowe wdrażanie dyrektywy EPBD na poziomie lokalnym z dużym zaangażowaniem władz samorządowych i skierowane do określonych grup mieszkańców Promocja dobrych praktyk z budynkami o wysokiej wydajności energetycznej Nacisk na modernizację budynków wykraczającą poza obowiązki wynikające z dyrektywy EPBD

33 33 VKA1: Obecnie realizowane projekty VKA1 – otwarte w 2003 ale nie w 2004 W 2003 konkursie do VKA1 startowało wiele ciekawych projektów Realizacja najlepszch wniosków rozpoczęła się 1 stycznia 2005 Projekty są realizowane we wszystkich obszarach priorytetowych ale najwięcej w priorytecie pierwszym

34 VKA2: Retrofitting of social houses

35 35 Retrofitting of social housing – VKA2 Retrofitting = renovation Retrofitting in VKA 2 = energy efficient renovation Social housing = no common definition Social housing in VKA 2 = single or multi-family houses or apartment blocks built to provide affordable dwellings for low- income people In each country priority should be given to the most relevant types of buildings and ownership to best exploit the multiplication potential.

36 36 Retrofitting of social housing – VKA2 Cel: Działania przyspieszające proces termomodernizacji budynków (social housing), służące poprawie poszanowania energii i polepszeniu jakości życia mieszkańców tych budynków Obszary priorytetowe Podnoszenie świadomości, działania edukacyjno-szkoleniowe Systemy celowe finansowania inwestycji w takich budynkach Zaawansowane zintegrowane rozwiązania termomodernizacyjne Zmiany prawne i instytucjonalne

37 37 Nowe propozycje projektów VKA 2 Będą mile widziane ! Powinny Zawierać wyraźne pokazywać zaangażowanie danych instytucji lokalnych (np.. Towarzystwa budownictwa społecznego, spółdzielnie mieszkaniowe, władze samorządowe, wspólnoty mieszkaniowe, itp.) Mieć ambicje i cel aby rezultaty projektu były potem szeroko rozpowszechniane Być konkretne (sugestia aby nie starać się rozwiązać wszystkich problemów w jednym projekcie) Koncentrować się na działaniach (sugestia aby korzystać z narzędzi już wcześniej wypracowanych we wcześniejszych projektach)

38 38 Characteristics of the successful VKA 2 proposals High interest from social housing sector: 32 social housing companies / national associations directly involved (AT, BE, BG, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GR, IT, LT, NL, SI) Overall broad country coverage: 23 countries involved – sometimes only with city or region Consortia contain on average 9 partners (min 4; max 15) from 6 countries (min 3; max 8) Budget: normally around 1 mio (min 0,3 mio ; max 2 mio ) 75% involve organisations from New Member States and/or Candidate Countries

39 VKA3: Innovative approaches in industry

40 40 Innovative approaches in industry – VKA3 Cel Promocja poszanowania energii w przemyśle i poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw zwł. MŚP w EU-25 Obszary priorytetowe Narzędzia do zarządzania wykorzystaniem energii, w tym audyty energetyczne, benchmarking, voluntary agreements Rozwój usługi energetyczne (energy services) dla MŚP Polygeneration

41 41 Innovative approaches in industry – Call 2005 VKA3 Priority topics for 2005 Voluntary agreements, associated with detailed action plans, by the industry on energy management and/or the setting of energy use benchmarks Set of tools to help industries, in particular SMEs, develop an intelligent energy approach, including training of energy auditors Expected results Improved use by SMEs of energy-intelligent concepts Extended application of energy management tools in the industry Extension of the concept of energy services for industry groupings, including centralised generation of power and heat

42 42 On-going industry-related projects – Call 2003 VKA3 VKA3 was not open in 2004 (only in 2003) 8 on-going projects on innovative approaches in industry The following actions on energy-efficiency are covered Energy management in SMEs in general and specifically in plastics engineering and textile industries Energy audits for air conditioning and motor driven systems Polygeneration in the food industry Campaign for small-scale cogeneration projects

43 Komponent > Które z Key Actions są otwarte w bieżącym konkursie ? Jakie są priorytety szczegółowe ?

44 Call 2005 – ALTENER VKA 5 RES-Electricity

45 45 ALTENER VKA5 – RES-E Cele VKA 5: wspomóc wdrażanie Dyrektywy 77/2001 dot. promocji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych analiza inicjatyw związanych z energią elektryczną ze źródeł odnawialnych w innych politykach sektorowych: np. rolnictwo, leśnictwo i przemysł drzewny, ochrona środowiska, polityka fiskalna, itp. Rozwiązywać poza-technologiczne problemy aby przyspieszyć wdrażanie na rynku technologii RES-E

46 46 ALTENER VKA5 – RES-E Obszary priorytetowe (1) 1. Krajowe cele indykatywne Działania służące podniesieniu udziału RES-e w ogólnym bilansie zużycia energii elektrycznej (np. poprzez nowe sposoby wykorzystania i analizy danych statystycznych). 2. Systemy wsparcia Działania służące poprawie istniejących systemów wsparcia energetyki odnawialnej (elektrycznej) aby poprawić ich skuteczność i wpływ na rozwój rynku dla RES-e. 3. Problemy z siecią elektroenergetyczną Działania służące dopasowaniu potrzeb rozwoju rynku dla RES-e z możliwościami i potrzebami rozwoju sieci dystrybucjo i przesyłu oraz wprowadzaniu bardziej inteligentnych systemów zarządzania siecią eletroenergetyczną.

47 47 ALTENER VKA5 – RES-E Obszary priorytetowe (2) 4. Zielona energia elektryczna Działania ułatwiające rozwój rynku zielonej energii elektrycznej (w tym możliwe kampanie informacyjne) aby poprawić istniejące systemy i pomóc nowym instytucjom uczestniczyć w rynku zieloną energią. 5. Generacja rozproszona Działania nakierowane na rozwój polityki, rozwiązań prawnych, standardów, itp związanych z generacją rozproszoną wykorzystującą OZE (w tym elektrociepłownie na biomasę), problemami zmiennej produkcji energii, korzyściami z wprowadzania inteligentnych systemów zarządzania siecią elektroenergetyczną, systemami zarządzania popytem i magazynowania energii

48 48 ALTENER VKA5 – RES-E Przykłady realizowanych projektów 1. National indicative targets EUROBSERVER provides a tool to measure progress of RES (extended to the New Member States and to the source of biomass). RES e-REGIONS aims at defining and implementing regional RES-targets in 11 regions. 2. Support schemes OPTRES assesses efficiency and effectiveness of existing support schemes and analyses barriers to the increase of RES. REALISE FORUM assesses different options towards a harmonised support mechanism across the EU.

49 49 ALTENER VKA5 – RES-E 3. Grid system issues GREEN-NET 27 analyses advantages, costs and stability issues related to large-scale RES-E grid integration in EU-27. 4. Green electricity E-TRACK investigates the feasibility of a harmonised system for tracking renewable electricity in Europe. RES MARKET PLACES creates regional market places for investors, suppliers and consumers to overcome barriers and set up new installations. BIOPROM fosters bioenergy by helping overcome non-technical barriers in condensed urban environments.

50 50 ALTENER VKA5 – RES-E 5. Distributed electricity generation PV Policy Group builds a platform of 8 key solar nations to define common actions to improve and align national approaches. ELEP - European Local Electricity Production contributes to remove policy and institutional process barriers to distributed generation. DG-GRID aims at increasing RES-E by improving the regulatory framework for distributed generation. THERMAL NET builds up an integrated network on thermal biomass conversion for power, heat and transport fuels GREEN LODGES promotes and facilitates RES heat & electricity applications (mainly biomass and solar) in rural lodges with high environmental value.

51 Call 2005 – ALTENER VKA 6 RES-Heat

52 52 ALTENER VKA6 – RES-Heat Cele VKA 6: Zachęcenie do zwiększenia udziału energii odnawialnej w produkcji ciepła i chłodzenia, poprzez poprawę systemów zaopatrzenia w biomasę (w tym z plantacji energetycznych) i rozwój rynku biopaliw stałych. Pomóc w rozwoju rynku dla technologii RES- heat&cooling poprzez zachęcanie do integracji systemów ogrzewanie słonecznego/ chłodzenia z budynkach, zachęcanie do wykorzystania energii geotermalnej/geotermicznej i zastosowanie pomp ciepła oraz promowanie przykładów dobrych praktyk. Wsparcie rozwoju polityki i rozwiązań prawnych służących rozwojowi sektora RES-Heat

53 53 ALTENER VKA6 – RES-Heat Obszary priorytetowe (1) Rozwiązanie prawne, standardy biopaliw stałych, polityka zaopatrzenia w ciepło, normy dla RES-heat Działania służące rozwojowi nowych/ poprawie istniejących krajowych i lokalnych rozwiązań prawnych mających na celu wsparcie rozwoju sektora RES- heating&cooling; promocja standardów dla jakości paliw. Systemy zaopatrzenia w paliwo i rozwój struktur rynkowych Działania służące rozwojowi łańcuchów zaopatrzenia odbiorców w biopaliwa stałe, systemy kolektorów słonecznych, systemy geotermalne/ pompy ciepła

54 54 ALTENER VKA6 - RES-Heat Obszary priorytetowe (2) Działania promocyjne i szkoleniowe Działania służące zmianie nastawienia kluczowych grup decydentów w samorządach lokalnych prowadzące do wdrożenia lokalnych planów/ strategii większego wykorzystania OZE do produkcji ciepła/ chłodu (najlepiej w konkretnych samorządach) Inne Są możliwe pod warunkiem, że dany projekt przyniesie ważne i weryfikowalne rezultaty dla rozwoju rynku dla technologii RES-heat/cooling na danym obszarze (udział instytucji lokalnych jest będzie mile widziany ).

55 Call 2005 - ALTENER VKA 7 – Small-scale RES applications

56 56 VKA 7 – Small-scale RES applications Cele VKA7: wspomóc wdrażanie dyrektywy EPBD; promować możliwe do osiągnięcia korzyści związane z integracją małych instalacji OZE z różnymi rodzajami budynków; promować produkcję ciepła/chłodzenia i energii elektrycznej z małych instalacji OZE w budynkach; promować nowe/ lepsze sposoby pokonywania barier związanych z integracją instalacji OZE z budynkami

57 57 VKA 7 – Small-scale RES applications Obszary priorytetowe Solar water and space heating and cooling PV electricity generation Biomass for domestic heating Small-scale and micro-CHP and heat pumps

58 Call 2005 - ALTENER VKA 8 Alternative Vehicle Propulsion

59 59 ALTENER VKA8 – AVP EC Communication of 2001 on alternative fuels: -Do roku 2020 = 20% paliw dla transportu drogowego poyinno pochodzić ze źródeł alternatywnych do ropy naftowej. -W bliskim horyzoncie czasowym najważniejszymi paliwami alternatywnymi będą biopaliwa i gaz ziemny Directive 2003/30/EC of 8 May 2003 on the promotion of the use of bio-fuels or other renewable fuels for transport, OJ L123 of 17.5.2003. Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity, OJ L283 of 31/10/2003.

60 60 ALTENER VKA8 – AVP Obszary priorytetowe: Legislation, fiscal regimes and fuel standards and norms Supply-chain and market structures for bio fuels Supply-chain and market structures for alternative fuels Market demand for alternatively propelled vehicles Accompanying measures ALTENER - ALTENER - for production and processing of bio fuels for transport STEER - STEER - for application and use of bio fuels

61 61 ALTENER VKA8 – AVP Projects under negotiation (Call 2004): 9 proposals recommended out of 15, with actors from 23 countries: Examples: Legislation, fiscal regimes and fuel standards and norms [1]Industrial promotion of Bio-diesel as a competitive product in the European fuel market using the broadest range of high - performance raw materials from North and South Europe, considering all the agents involved (administration, companies, research groups, final users), drafting standards for 8 raw materials. [2]Design of a high bio-fuel scenario development, including assessment of costs and benefits potential, drafting a policy roadmap in support of the scenario, design of possible supply - chains in EU countries based on existing potentials. Supply-chain and market structures for bio fuels [3]Encouraging use of bio- fuels as a low carbon fuel for Local Authorities transport fleets across the EU. The project will via developing of series of local supply - demand strategies and pilot projects enable an attitudinal change within public sector organisations and farmers.

62 62 ALTENER VKA8 – AVP Projects under negotiation (Call 2004): Supply-chain and market structures for alternative fuels [4]Creation of a complex web based information and marketplace in order to assist in building of market structures and expansion of alternative fuels market. Market demand for alternatively propelled vehicles [5]Support of public (urban buses) procurement processes to increase the percentage of using of AF&APV in captive fleets through proposing an integrated decision making tool valorising pollutant emissions in economic terms. [6]Development and testing of models for centralised AFV procurement via creation of buyer pools, focusing on private fleets owners, development of certification systems for AFVs.

63 63 ALTENER VKA8 – AVP Projects under negotiation (Call 2004): Accompanying measures [7]Dissemination of experiences and good practices in relation to alternative fuels and alternatively propelled vehicles. Campaign addressing the public and stakeholders communicating enabling factors for AF&APV in Europes captive fleets. [8]Promotion of favourable conditions for the establishment of bio-diesel market chains on the EU 25 level as the assistance to limited progress towards creating markets to achieve EU targets in comparison to leading member states.

64 STEER 2005 Intelligent Energy Europe

65 65 Intelligent Energy Europe Key actions in the Steer field : VKA 8 STEER 3 vertical key actions in STEER: VKA 8: Alternative Fuels and Vehicles (shared with ALTENER) VKA 9: Policy measures for an efficient use of energy in transport VKA 10: Increase knowledge of agencies in transport

66 66 Intelligent Energy Europe Key actions in the Steer field : VKA 8 Alternative Fuels and Vehicles (VKA8)

67 67 VKA 8 STEER – ALTENER differences Alternative Fuels and Vehicles (VKA8) ALTENER - projekty dotyczące produkcji i przetwarzania paliw alternatywnych dla transportu STEER - projekty dotyczce zastosowania/ wykorzystania paliw alternatywnych

68 68 Intelligent Energy Europe Key actions in the Steer field : VKA 8 Alternative Fuels and Vehicles (VKA8) Cel Key action: Zachęcanie do większej penetracji rynku przez paliwa alternatywne i pojazdy nimi zasilane Obszary priorytetowe legislation, fiscal regime, fuels standards and norms, Systemy zaopatrzenia i umacnianie struktur rynkowych dla biopaliw i paliw alternatywnych, Kreowanie popytu na pojazdy zasilane paliwami alternatywnymi, Inne działania towarzyszące

69 69 STEER 2005 VKA 8 – priority topics/ measures Priorytet w 2005 : Działania prowadzące do zwiększonych zakupów (przetargi) przez instytucje publiczne i prywatne pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi, zwł. w strefach zurbanizowanych gdzie występują problemy z zanieczyszczeniem powietrza Możliwe działania mogą obejmować: Organizację łączonych przetargów na zakup floty pojazdów i dostawy paliw; Zebranie i dostarczenie kluczowych informacji dla władz samorządowych, instutucji prywatnych i osób fizycznych, z tym prowadzenie kampanii promocyjnych; Prace studialne, wykonalności, monitoring, w tym propozycje usprawnienia łańcuchów zaopatrzenia w paliwa alternatywne i usprawnienia struktur rynkowych; Wymiana informacji, networking i działania edukacyjne.

70 70 VKA 8: Alternative Fuels and Vehicles – examples for projects (1) web based information and marketplace in order to assist in building of market structures of alternative fuels market. Supporting public (urban buses) procurement processes by integrated decision making tool Development and testing of models for centralised AFV procurement (e.g. buyer pools) Dissemination of experiences and good practices in relation to alternative fuels and alternatively propelled vehicles. Promotion of favourable conditions for the establishment of biodiesel market chains on the EU 25 level.

71 71 Intelligent Energy Europe Key actions in the Steer field : VKA 9 Policy measures for an efficient use of energy in transport (VKA9)

72 72 Intelligent Energy Europe Key actions in the Steer field : VKA 9 Policy measures for an efficient use of energy in transport (VKA9) Key action objective: TO PROMOTE A REDUCTION OF ENERGY USE IN TRANSPORT. Target areas reducing demand for transport, enhancing energy efficiency in each transport mode, transfer of traffic to less energy intensive modes, economic instruments and incentives, information, awareness and education.

73 73 STEER 2005 VKA 9 (1) Priority Topics (1) achieving the objectives set out in the Transport White Paper improving energy efficiency in the transport sector and achieving objectives in other relevant policy domains By measures such as (see next slide)….

74 74 STEER 2005 VKA 9 (2) Measures Integrated strategies for clean urban transport and urban logistic distribution; Increasing the attractiveness of clean and energy-efficient public transport through product and system re-design, retrofitting, new marketing strategies, innovative ticketing; Better tyre-pressure control, more energy-efficient driving, shared ownership and/or use of vehicles; Change in the role of the individual car in urban centres through the creation of economic incentives or disincentives or zones with limited or regulated access for polluting vehicles; less car- dependent lifestyles

75 75 STEER 2005 VKA 9 (3) Priority topics (2): Raising the awareness of mobility management issues among all the actors in the transport sector by measures such as: Awareness campaigns for travellers; Provision of coordination and information mechanisms to actors in the freight sector; Information, coordination and preparation of travel plans for companies and schools; Education of children and students on the implications of transport behaviour

76 76 VKA 9: selected proposals 8 proposals selected out of 23, mostly implementations in urban areas Cycling (3) Integrated Planning (2) Promotion / Implementations of Mobility Management and Travel Awareness (1) Eco-driving (1) Freight transport (1)

77 77 VKA 9: negotiated proposals (1) BYPAD PLATFORM (promotion of Cycling Quality Audit and adaptation to regions/ small cities and new member states) AT, BE, CZ, DE, ES, FI, FR, GR, HU, IE, IT, NL, PL, PT, SLO SPICYCLES (Promoting Cycling by implementing Bike Sharing, Awareness Raising, Cycling Planning, Local partnerships) Barcelona, Berlin, Bucharest, Göteborg, Ploiesti, Rome ASTUTE (Promotion of Cycling and Walking in Cities and Companies) London, Granada, Dublin, Graz, Siracusa, Budapest

78 78 VKA 9: negotiated proposals (2) START (delivery of goods into city centres/access restrictions) Göteborg, Bristol, Ravenna, Riga, Ljubljana MOVE (spreading the concept of Mobility Management among energy actors and on regional level, local implementations) BG, DE, ES, IE, IT, SE, SK ECODRIVEN: EU wide campaign on eco-driving AT, BE, CZ, FI, FR, UK, GR, NL, PL, PT

79 79 VKA 9: negotiated proposals (3) MIDAS: integrated planning (Land use, stakeholder consultation, awareness raising & marketing) Liverpool, Aalborg, Cork, Clermont-Ferrand, Bologna, Suceava SNOWBALL (integrated planning: Drive Slow Go Fast / Area based local transport performance) Hilversum, Stockholm, Trnava, Martin, S. Fernando, S. Sebastian, Verona, Ludwigsburg (coordinator: NL)

80 Horizontal Key Actions 1-4 TYPE 1 ACTIONS

81 81 Horizontal Key Actions HKA1 – Sustainable Energy Communities *SEC* HKA2 – Think globally, act locally

82 82 Horizontal Key Actions 1+2 Objective The INTEGRATION of actions addressing Renewable Energy Systems AND Rational Use of Energy in SEVERAL SECTORS

83 83 HKA1: Sustainable Energy Communities Definition Local communities in which politicians, planners, project developers, CITIZENS co-operate to demonstrate high degrees of sustainable energy supply and end-use

84 84 HKA1: Sustainable Energy Communities Obszary priorytetowe Promoting ENERGY CITIZENSHIP and mobilising local energy actors Local community planning for efficient use of RES, demand side management and intelligent transport Establish favourable conditions for local energy markets and -services

85 85 HKA1: Sustainable Energy Communities Priorities (1) Development of SEC with commitments of economic support from the local authorities Development of SEC with involving local groupings of citizens Proposals addressing the energy behaviour of citizens

86 86 HKA1: Sustainable Energy Communities Priorities (2) Proposals aiming to build bottom-up, consistent intelligent-energy strategies Proposals including exchanges of experiences and joint actions between different communities «SMART» proposals aiming to obtain concrete, quantified results in energy and socio-economic terms

87 87 HKA1 – results of Call 2004 Portfolio of measures Demand side management in communities Sustainable energy planning in communities Awareness raising towards decision makers Different types of SEC presented SEC in urban areas SEC in rural communities SEC in ecologically sensitive areas

88 88 HKA1 – under negotiation from Call 2004 NEC: New Concept of Local Sustainable Development in Pilot Communities Shared know-how on the building certification, mobility planning, energy regulations, education SECURE: Sustainable Energy Communities in Urban Areas in Europe Sustainable action plans for the urban communities Assessing of concepts as passive houses and a carbon neutral city

89 89 HKA1 – under negotiation from Call 2004 EffCoBuild: Energy Efficiency Communities - establishing pilot communities for the building sector Demand-side management in the municipal buildings BELIEF: Building in Europe Local Intelligent Energy Forums 20 Local Intelligent Energy Forums Sustainable energy management methodologies Capacity building of communities through exchange activities

90 90 HKA2: Think globally, act locally Objective To demonstrate the need for LOCAL ACTIONS as a major element in achieving the overall energy objectives of the European Union To foster the initiatives of LOCAL ACTORS in : inducing a change in behaviours promotion of energy-intelligent technologies adoption of energy-intelligent social patterns

91 91 HKA2: Think globally, act locally Obszary priorytetowe Creation of new local and regional energy management agencies (type 2) Providing support to existing local and regional energy agencies; Operation of the ManagEnergy initiative

92 92 HKA2: Think globally, act locally Expected results Improved performance of the local and regional energy agencies Local contribution to the objectives of the Action Plan to Improve Energy Efficiency in the EC Development of energy-intelligent education platforms Smooth mechanisms for partnership between European, national and local organisations in implementing local intelligent-energy policies

93 Horizontal Key Action 3 Financing mechanisms & incentives

94 94 HKA 3 – Objectives analyse the impact of existing financing instruments identify key factors for their success and failure facilitate the development of innovative financial schemes promote the successful existing and newly developed schemes ensure a regular and targeted exchange of experience between all stakeholders

95 95 HKA3: Target Areas Cross-country analysis of different financing mechanisms Development and promotion of innovative financing instruments and incentive schemes for RES & RUE investment Platform/Forum for the exchange of experience on financing mechanisms & incentives

96 96 HKA3: Expected Results Development and dissemination of innovative financing schemes Pros and cons of different financing mechanisms and forum for the exchange of experience Easier access of potential users to suitable financing schemes

97 97 HKA3: Ongoing Projects (2) 04/056 PRIME (coordinator: Climate Alliance) fostering a participatory approach for private investments from citizens and local stakeholders in Sustainable Energy by EPC 04/123 EuroWhiteCert (coordinator: eERG) conceptual and technical development of tradable white certificates system for energy savings and energy efficiency 04/059 ST-ESCOS (coordinator: CRES) promote the creation and development of Solar Thermal ESCOS

98 98 HKA3: Proposals under negotiation 05/103 Energy4Cohesion (coordinator: WIP) promote the extensive use of European Cohesion Programmes in sustainable energy actions in Central and Eastern Europe. 05/134 Seipled (coordinator: ECUBA) demonstration of sustainable energy investments at local level including the use of Structural Funds. 05/205 CF-SEP (coordinator: SEVEn) overcome the disconnection between project developers and financial institutions and therefore expand the availability of commercial lending to sustainable energy projects.

99 99 HKA3 conclusion Covered areas: Energy services/public sector procurement ESCOS and Energy Performance Contracting (EPC) Use of cohesion and structural funds for RUE/RES Opportunities: Working with the financial sector and the private sector Financing instruments development and analysis Cross country analysis and lesson to learn Targeted dissemination

100 Horizontal Key Action 4 Monitoring & Evaluation

101 101 HKA4 – Objective assess as well as forecast the effects and effectiveness of different measures and policies to increase the contribution of RES and RUE and to help implement European energy and climate change policy and meet its objectives

102 102 HKA4 – Monitoring & Evaluation Actions should contribute to: Better understanding and knowledge of the benefits and costs of different RES/RUE policies and measures as well as of different investments in energy efficiency and renewable energy sources Improvement of the design of RES/RUE activities, by providing lessons from experience, e.g. promising combinations of tools and key factors for implementation which will allow a better tuning of activities to the various implementation levels

103 103 HKA4: Priority topics for 2005 Monitoring and evaluation of different RES/RUE policies and measures Methods, indicators and modelling of future trends and policy impacts Platform for the exchange of experience on monitoring & evaluation

104 104 HKA4: Expected Results Analysis and results of the evaluation of different policies and measures to increase the share of RES and RUE Higher standard of applied methodological knowledge in the energy sector Methods, indicators and modelling of future trends and policy impacts Platform for the exchange of experience on monitoring and evaluation

105 105 HKA4: Ongoing Projects 04/114 AID-EE (coordinator: Ecofys) Reconstructing and analysing the policy implementation processes for the purpose of identifying and explaining key factors behind successes and failures in energy efficiency policies 04/174 ODYSEE/MURE (coordinator: ADEME) Monitoring of EE and CO2 trends and evaluation of national energy efficiency policy measures at the level of the EU15 as a whole and on a country-by-country basis (including Norway) 04/014 EUROBSERVER (coordinator: Systèmes Solaires) Tool to measure progress of RES in the EU-25

106 106 HKA4: Proposals under negotiation 05/005 EEE-NMC (coordinator: ADEME) monitoring of EE and CO2 trends as well an evaluation of national energy efficiency policy measures at the level of the EU25 as a whole and on a country-by-country basis for NMCs plus Bulgaria 05/097 DATAMINE (coordinator: IWU) use energy performance certificates as a data source for characterizing the building stock and monitoring building performance 05/152 City Instruments (coordinator: B&SU) monitoring, evaluation and further development of innovative instruments to promote RUE and RES in metropolitan regions of Europe

107 107 HKA4 conclusion Covered areas: Global monitoring of energy consumption and of EE policies General policy evaluation Opportunities: Cross country analysis and lesson to learn Impact assessment at the micro (project) and macro (programme/policy) level Cost benefit analysis at the micro (project) and macro (programme/policy) level Targeted dissemination

108 108 Tworzenie lokalnych i regionalnych agencji energetycznych Uczestniczące kraje : EU-25, NO, IS, LI, BG, RO Typ Budget in million Expected number of grants Deadline(s) for submission Minimum number of applicants Grants Projects (Type 1) SAVE, ALTENER, STEER 40 100 31 January 2006 At least 3 independent organisations from 3 participating countries Up to 50% of eligible costs COOPENER5 28 February 2006 At least 2 independent organisations from 2 participating countries Energy agencies (Type 2) 5 25 31 January 2006 At least 2 local or regional authorities from 2 participating countries Events (Type 3) 125 30 November 2005 28 April 2006 1 or more organisations from participating countries Up to 50% of eligible costs, not more than 40,000

109 Call 2005 HKA 2 Think Globally, act locally Type 2 – Creation of new energy management agencies

110 110 What kind of local energy agency can be created by the EC ? Energy agencies are an effective means to enable local authorities to implement energy efficiency policies Independent and autonomous organisation with a public mandate A newly set up entity and not the extension of an existing body Aimed at promoting EE / RES through local action Proposed by a Local Authority: long-term commitment by them !! (5-year clause in contract) Contract duration 36 months Indicative level of EC support – max 200k per new agency Priority to creating agencies in new member states and candidate countries - limited number of new agencies in the EU-15

111 111 Who are the Key Actors working with energy agencies ? Energy management agencies Regional & provincial authorities, municipalities National and European associations of agencies Chambers of commerce / local industry Citizens Consumer groups, NGOs Other stakeholders in the local energy scene

112 112 Energy Agencies in Europe

113 113 Setting-up an EC supported agency Establishment of the agency as a new legal entity and submission of its Statutes. including at least one Setting up of the Management Board (including at least one chaired by a local elected representative) to define the agencys strategy to supervise the implementation of the work programme Recruitment of the agencys Director Evidence of supplementary funding other than ensured by the Commission Own bank account 5 years clause

114 114 The Staff of the Agency Agency must have its own permanent staff To build up a new team 3 staff is a minimum Director: is a key factor Must be externally recruited by the agency and be independent from Local Authorities (LA) Responsible for the management of the agency

115 115 Keywords for success Strong and long term commitment from LA Good co-ordination with local partners/organisations Motivated staff and dynamic Director Provide concrete, quantified, demonstrable results Good co-ordination between the co-ordinator and the contract partners European dimension: co-operation with other agencies, European associations and participation in ManagEnergy initiatives

116 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Krzysztof Gierulski European Commission, Intelligent Energy Executive Agency (IEEA) Unit 1 ALTENER-COOPENER INTELLIGENT."

Podobne prezentacje


Reklamy Google