Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Karta Projektu”.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Karta Projektu”."— Zapis prezentacji:

1 „Karta Projektu”

2 Karta projektu – materiały szkoleniowe
Karta Projektu pojęcie Dokument przygotowany i opracowany przez pracowników Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu Miejskiego Wrocławia na potrzeby identyfikacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. Każdy projektodawca ubiegający się o dofinansowanie projektów edukacyjnych musi przedłożyć Kartę Projektów .

3 Karta projektu – materiały szkoleniowe
1. Tytuł powinien stanowić krótką, prostą i jednoznaczną nazwę projektu; 2. Nazwa programu. Należy wpisać nazwę programu operacyjnego, inicjatywy wspólnotowej, kontraktu wojewódzkiego lub inną wskazującą nazwę programu (np. ZPORR, Socrates); 3. Działanie. Wpisać numer (jeśli dotyczy) i nazwę działania, poddziałania programu operacyjnego, nazwę programu w ramach inicjatywy wspólnotowej itp., w ramach którego realizowany będzie projekt (Działanie 2.1., Comenius 2.1); 4. Numer identyfikacyjny. Zostanie on nadany przez pracowników BZF. Format numeru będzie miał następującą postać:fundusz/program/kolejny nr/rok (np.ERDF/ZPORR/0001/2004).W przypadku projektów koordynowanych z ramienia Komisji Europejskiej na wstępie należy wpisać skrót 'KE', zamiast odpowiedniego skrótu funduszu (np. KE/Leonardo/0001/2005);

4 Karta projektu – materiały szkoleniowe
5. Data przyjęcia karty zostanie wprowadzona przez pracowników BZF; 6. Rodzaj projektu. Na potrzeby ogólnej identyfikacji projektu należy wpisać jego rodzaj, np. roboty budowlane, wymiany międzynarodowe, szkolenia, itp.; 7. Cel projektu. Wpisać cel ogólny oraz cel bezpośredni projektu. Dzięki ich realizacji poprawi się pewien stan obecny. (np. podniesienie jakości kształcenia, podniesienie umiejętności językowych uczniów); 8. Przedmiot projektu oraz oczekiwany efekt. Należy podać przedmiot projektu, oczekiwane produkty jakie powstaną w wyniku realizacji projektu (np. organizacja konferencji dla 50 osób na temat , liczba uczestników wymiany, liczba przeszkolonych osób, ilość sztuk wydanej publikacji, powierzchnia wybudowanego boiska szkolnego);

5 Karta projektu – materiały szkoleniowe
9. Krótki opis projektu. Należy podać jakie są planowane działania i w jaki sposób przyczynią się one do osiągnięcia celu projektu. W przypadku projektów partnerskich, wymieć wszystkich partnerów zaangażowanych w ramach projektu; 10. Projektodawca. Wpisać nazwę instytucji odpowiedzialnej za projekt i złożenie wniosku (Gmina Wrocław). W przypadku, gdy Gmina jest partnerem w projekcie, należy wpisać tu właściwy podmiot (partnera wiodącego) odpowiedzialny za składanie wniosku aplikacyjnego i przygotowanie projektu (np. lider zagraniczny w projektach Inicjatyw Wspólnotowych); 11. Rola Gminy Wrocław w projekcie. Należy wpisać jaki status przyjmuje Gmina w planowanym i realizowanym projekcie, np. projektodawca, partner; podpartner regionalny; inna rola (np. Gmina ma jedynie rolę współfinansowania części wkładu własnego w budżecie projektu), jeśli nie uczestniczy w projekcie, należy wpisać - nie dotyczy;

6 Karta projektu – materiały szkoleniowe
12. Instytucja przygotowująca. Należy wpisać nazwę instytucji odpowiedzialnej za merytoryczne przygotowanie wniosku aplikacyjnego; 13.Instytucja realizująca. Należy wpisać nazwę instytucji odpowiedzialnej za realizacje projektu, np. placówka oświatowa, WED; 14. Dysponet środków budżetowych Gminy. Wpisać nazwę skrótową (symbol jednostki) wydziału/jednostki dysponującej środkami finansowymi przeznaczonymi na cele projektu np.na pokrycie wkładu własnego; 15. Eurokoordynator/osoba odpowiedzialna za realizację projektu z ramienia Miasta. Należy wpisać dane Eurokoordynatora: imię, nazwisko, telefon, . W przypadku gdy w jednostce/wydziale UMW poza Eurokoordynatorem nadzór nad projektem sprawuje inna osoba należy również podać w/w dane odnoszące się do tej osoby. W przypadku, gdy projekt dotyczy jednostki/wydziału UMW, w której nie ma powołanego Eurokoordynatora, należy podać w/w dane odnoszące się do osoby koordynującej projekt;

7 Karta projektu – materiały szkoleniowe
16. Menedżer projektu z BZFE. Wpisać dane Menedżera: imię, nazwisko, telefon, . Wypełnia Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi; 17. Planowana data rozpoczęcia projektu (dd/mm/rrrr); 18. Planowana data zakończenia projektu (dd/mm/rrrr); 19. Wartość całkowita projektu w PLN. Wartości netto oraz wartość podatku VAT (z uwagi na kwestie jego kwalifikowalności w projektach dofinansowywanych ze środków europejskich) całego projektu, w przypadku partnerstwa wartość jaką muszą ponieść wszyscy partnerzy łącznie. W przypadku projektów, w których wartość wyrażana jest w EURO, należy podać kwotę w złotych wraz z kursem przeliczenia, należy zastosować kurs z tabeli NBP z dnia przygotowania karty ( 20. Wartość części projektu realizowanej przez Gminę Wrocław, w PLN. Wartość tej części projektu która ma być zrealizowana przez Gminę Wrocław, w przypadku gdy jest ona partnerem w projekcie. Jeśli projekt jest realizowany przez samą Gminę to w tym polu wpisujemy "nie dotyczy„;

8 Karta projektu – materiały szkoleniowe
21. Udział własny w PLN. Wartość udziału własnego Gminy w całkowitej wartości projektu; 22. Rozkład udziału własnego na poszczególne lata realizacji projektu, w PLN. Jeśli projekt będzie realizowany przez kilka lat należy podać wartości wkładu własnego na poszczególne lata, VAT w kwocie łącznej; 23. Żródło pokrycia wkładu własnego w budżecie ze wskazaniem i wyodrębnieniem kwot oraz przyporządkowaniem im rodzaju środków (własne Gminy, zlecone, powierzone). W rubryce należy podać klasyfikację budżetową dysponenta, środki na wkład własny mogą pochodzić wyłącznie z zaplanowanej rezerwy celowej: 1. Na zadania współfinansowane z UE - inwestycyjne - zadania zapisane w WPI 2. Na zadania współfinansowane z UE - bieżące - pozostałe projekty, społeczne, międzynarodowe, inne. Należy zastosować obowiązującą klasyfikację budżetową: 1) dysponent środków budżetowych Gminy 2) dział 3) rozdział 4) paragraf, z uwzględnieniem (jeśli dotyczy) a) podpozycji paragrafu, b) numeru zadania (ujęcie w budżecie zadaniowym i w systemie, z którego korzysta Wydział Finansów i Budżetu UMW - QNX). Podpis dyrektora WFB lub osoby przez niego upoważnionej, potwierdzający powyższe stwierdzenie;

9 Materiały szkoleniowe – Karta projektu
24. Źródło pokrycia wkładu własnego na kolejne lata realizacji projektu . W rubryce należy podać np. WPI lub rezerwa celowa. W przypadku projektów obejmujących jeden rok budżetowy należy wpisać - nie dotyczy; 25. Wykaz załączników umożliwiających złożenie aplikacji. Rubryka ta służy zamieszczeniu informacji na temat załączników niezbędnych dla rozpatrzenia wniosku przez właściwe instytucje. W razie konieczności należy dodać wiersze; 26. Decyzja Pełnomocnika Prezydenta ds. Funduszy Europejskich potwierdzający formalne sprawdzenie karty projektu, w celu przdłożenia jej Prezydentowi; 27. Decyzja Prezydenta Miasta Wrocławia przyjmująca bądź odrzucająca projekt; 28. Uzasadnienie podjętej decyzji, komentarz oraz inne uwagi; 29. Data złożenia wniosku. Data formalnego złożenia wniosku w instytucji odpowiedzialnej za ich przyjmowanie. Wypełnia BZFE. 30. Data podpisania umowy o finansowaniu. Data podpisania umowy dofinansowania między beneficjentem a odpowiednią instytucją. Wypełnia BZFE.

10 Karta projektu – materiały szkoleniowe
Tytuł projektu: ,, Szkoła równych szans'‘ Nazwa programu SPO RZL Działanie 2.1a Zwiększenie dostępu do edukacji- promocja kształcenia przez całe życie. 4. Nr identyfikacyjny: 5. Data przyjęcia przez BZFE : 6. Rodzaj projektu: pomoc edukacyjna

11 Karta projektu – materiały szkoleniowe
7. Cel projektu: Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych, rozwijanie aspiracji edukacyjnych i społecznych uczniów, pochodzących z obszarów wiejskich. Programem zostanie objęta młodzież pochodząca z terenów wiejskich, podejmująca lub kontynuująca naukę we wrocławskich szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych oraz placówkach specjalnych, dla których Gmina Wrocław jest organem prowadzącym bądź dotującym. Powyższe cele osiągnięte zostaną m.in. poprzez organizację zajęć dodatkowych, warsztatów, zajęć wyrównawczych i terapeutycznych, kół zainteresowań oraz objęcie uczniów dodatkową opieką ze strony nauczycieli pomagających odpowiednio wykorzystać i ukierunkować ich potencjał intelektualny. Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia motywacji do nauki, pobudzenia aspiracji edukacyjnych i zainteresowań uczniów. Uczestnictwo w projekcie otwiera szanse młodzieży wiejskiej na kontynuowanie nauki na wyższym poziomie edukacyjnym, rozwijanie kluczowych umiejętności i zainteresowań oraz uzyskanie wyższego wykształcenia.

12 Karta projektu – materiały szkoleniowe
8. Przedmiot projektu oraz oczekiwany efekt: opracowanie i wdrożenie przez 50 szkół, wyłonionych w konkursie, własnych programów rozwojowych i planów działań ukierunkowanych na zwiększenie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich ; programy wdrażane będą przez okres roku szkolnego; ok uczniów wrocławskich szkół podstawowych, gimnazjów,szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek specjalnych zostanie objętych programem. 9. Krótki opis projektu: Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu (WE). W drodze konkursu zostanie wyłonionych 50 placówek oświatowych odpowiedzialnych za wdrożenie programów rozwojowych z uwzględnieniem działań ukierunkowanych na wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej. Placówki posiadają niezbędne pomieszczenia oraz zaplecze techniczne (komputery z oprogramowaniem i stałym dostępem do internetu, drukarki, telefon, fax) oraz pomoce dydaktyczne. Ponadto szkoły będą odpowiedzialne za stronę finansową projektu, bieżące rozliczanie otrzymanych środków, sporządzanie i przygotowanie do WE wymaganych informacji, sprawozdań i raportów z realizacji programu. Decyzja o przekazaniu środków na realizację projektów zostanie podjęta przez Komisję ds. Projektów Rozwojowych. Komisja zostanie powołana na na okres roku szkolnego Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia.

13 Karta projektu – materiały szkoleniowe
10.Projektodawca: Gmina Wrocław 11. Rola Gminy Wrocław w projekcie: projektodawca 12. Wydział/jednostka przygotowująca: Wydział Edukacji pieczątka i podpis dyrektora 13. Wydziały/jednostka realizująca:

14 Karta projektu – materiały szkoleniowe
14. Dysponent środków budżetowych Gminy (symbol jednostki): nie dotyczy pieczątka i podpis dyrektora 15. Eurokoordynator/osoba odpowiedzialna za realizację projektu z ramienia Gminy Natasza Marcinkiewicz tel Monika Płoszaj tel 16. Menedżer projektu z BZFE: 17. Data rozpoczęcia projektu:

15 Karta projektu – materiały szkoleniowe
18. Data zakończenia 19. Wartość całkowita projektu w PLN*: *kurs: 1 EUR= PLN netto VAT 8140 20. Wartość części projektu realizowanej przez Gminę Wrocław, w PLN*: (tylko w przypadku gdy gmina jest partnerem i realizuje część projektu) netto VAT

16 Karta projektu – materiały szkoleniowe
21. W tym udział własny w PLN*: netto nie dotyczy VAT 22. Rozkład udziału własnego na poszczególne lata realizacji projektu, w PLN: netto rok: kwota: VAT razem

17 Karta projektu – materiały szkoleniowe
23. Źródło pokrycia wkładu własnego w budżecie Podpis - potwierdzenie (dyrektora WFB) 24. Źródło pokrycia wkładu własnego na kolejne lata realizacji projektu nie dotyczy; projekt dofinansowany w 100% Podpis - potwierdzenie (osoby odpowiedzialnej) 25. Wykaz załączników umożliwiających złożenie aplikacji:

18 Karta projektu – materiały szkoleniowe
25. Wykaz załączników umożliwiających złożenie aplikacji: Lp rodzaj termin gotowości 1 Poświadczona przez radcę prawnego lub notariusza kopia statutu ubiegającego się o dofinansowanie lub innego dokumentu potwierdzającego zapis o działalności na rzecz rozwoju edukacji i wspierania inicjatyw edukacyjnych. 2 Harmonogram realizacji projektu. 3 Zaświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. 4 Oświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z uiszczeniem podatków (wydane nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku). 5 Pełnomocnictwo do reprezentowania ubiegającego się o dofinansowanie. 6 Przebieg pracy zawodowej osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektem wraz z pisemną deklaracją uczestnictwa w projekcie. 7 Oświadczenie ubiegającego się o dofinansowanie o kwalifikacji VAT. 8 Poświadczona przez radcę prawnego lub notariusza kopia uchwały właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego lub dokumentu organu dysponującego budżetem ubiegającego się o dofinansowanie w trybie przepisów o finansach publicznych zatwierdzającego projekt lub udzielającego pełnomocnictwa do zatwierdzenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

19 Karta projektu – materiały szkoleniowe
26. DECYZJA PEŁNOMOCNIKA PREZYDENTA ds. FUNDUSZY EUROPEJSKICH projekt sprawdzono formalnie data i podpis 27. DECYZJA PREZYDENTA projekt przyjęto / projekt odrzucono** 28. Uzasadnienie decyzji, komentarz: 29. Data złożenia wniosku: 30. Data podpisania umowy o finansowaniu:


Pobierz ppt "„Karta Projektu”."

Podobne prezentacje


Reklamy Google