Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozpoczęcie działalności gospodarczej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozpoczęcie działalności gospodarczej"— Zapis prezentacji:

1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej
Pierwsze kroki URZĄD MIASTA SZCZECIN

2 Ewidencja Działalności Gospodarczej
Krajowy Rejestr Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON Forma opodatkowania Pieczęć firmowa Rachunek bankowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inne obowiązki przedsiębiorcy URZĄD MIASTA SZCZECIN

3 działalności gospodarczej
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

4 Centrum Obsługi Przedsiębiorców
Wszystkie formalności można załatwić w tym samym dniu w: Centrum Obsługi Przedsiębiorców Biuro Obsługi Interesantów Urząd Miasta Szczecin Szczecin pl. Armii Krajowej 1 pok. 19, 20 (parter główne wejście) Czynne w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek w godz wtorek - piątek godz

5 Wymagane dokumenty wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej WDGiP-1 do pobrania na miejscu w Centrum Obsługi Przedsiębiorców lub ze stron internetowych Urzędu Miasta: dowód osobisty z wpisem meldunkowym z rejonu miasta Szczecina

6 Wymagane dane: oznaczenie przedsiębiorcy numer ewidencyjny PESEL oznaczenie miejsca zamieszkania określenie przedmiotu wykonywanej działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej

7 Opłata administracyjna wynosi 100 zł.
Z opłaty zwolnieni są: bezrobotni w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, absolwenci szkół ponadpodstawowych i wyższych w okresie nie dłuższym niż jeden rok od ukończenia szkoły, osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

8 Niektóre formy działalności gospodarczej wymagają dokonania wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej. Przedsiębiorca dokonujący wpisu musi spełnić szczególne warunki określone odrębnymi przepisami. Działalność regulowana to m.in.: usługi turystyczne konfekcjonowanie i obrót środkami roślin, materiałem siewnym wyrób i rozlew wyrobów winiarskich i spirytusowych wytwarzanie wyrobów tytoniowych organizowanie profesjonalnego współzawodnictwa sportowego prowadzenie działalności kantorowej usługi telekomunikacyjne usługi pocztowe nie wymagające zezwolenia usługi składowe kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów i pielęgniarek, pielęgniarek położnych kontrola pojazdów, ośrodki kształcenia kierowców usługi detektywistyczne, itd. Wpisu dokonują określone odrębnymi przepisami urzędy.

9 Art. 46 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wprowadza 6 rodzajów działalności koncesjonowanej: poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót paliwami i energią ochrona osób i mienia rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych przewozy lotnicze Szczegółowy zakres prowadzenia działalności koncesjonowanej uregulowane jest odrębnymi przepisami. One też regulują, jaki organ udziela koncesji - najczęściej jest to minister właściwy dla przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej.

10 Art. 75 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wprowadza obowiązek posiadania przez przedsiębiorcę zezwolenia, licencji lub zgody w zakresie wykonywania ponad 30 form działalności gospodarczej. Warunki wykonywania tej działalności, organy zezwalające, udzielające licencji oraz zgody określają przepisy odrębnych ustaw. Urząd Miasta Szczecin występuje w tym zakresie jako organ: wydający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Szczecina udzielający licencji na wykonywanie transportu drogowego krajowego osób i rzeczy oraz taksówką Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i udzielanie licencji na transport taksówką mają zakres ilościowy określony odrębnymi uchwałami Rady Miasta Szczecin.

11 Wszystkie wnioski dotyczące procedur prowadzonych przez Urząd Miasta Szczecin można pobrać ze stron inernetowych lub w Centrum Obsługi Przedsiębiorców: wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej WDGiP-1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Szczecina WDGiP-5 jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych WDGiP-6 licencja na wykonywanie transportu taksówką WDGiP-7 krajowy transport drogowy osób WDGiP-8 krajowy transport drogowy rzeczy WDGiP-9 zaświadczenie na przewóz drogowy na potrzeby własne WDGiP-11 zezwolenie na przewozy regularne specjalne WDGiP-21 zezwolenie na regularne przewozy osób WDGiP-22

12 Pamiętaj! Osoba fizyczna staję się przedsiębiorcą z chwilą wpisu do ewidencji. Zgodnie z art. 24 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Twój wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jawny i każdy ma prawo dostępu do danych w nim zawartych.

13 do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON
Wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON

14 Urząd Statystyczny w Szczecinie
Obowiązkowy wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) w urzędzie statystycznym: Urząd Statystyczny w Szczecinie Szczecin ul. Matejki 22, I piętro (obok poczty) Godziny pracy: w poniedziałek w godz od wtorku do piątku w godz – 14.00 Internet: Wniosek o wpis do rejestru - nadanie numeru identyfikacyjnego REGON można także złożyć za pośrednictwem Urzędu Miasta w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Zostanie przesłany pocztą w ciągu 3 dni.

15 Wymagane dokumenty: wniosek RG-1 o wpis nowego podmiotu do rejestru zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dowód osobisty Wpisu do rejestru REGON urząd statystyczny dokonuje bezpłatnie. Termin uzyskania zaświadczenia o wpisie REGON wynosi 7 dni od daty otrzymania wypełnionego wniosku przez urząd statystyczny. Uwaga: Złożenie osobiste wniosku w urzędzie statystycznym stwarza możliwość uzyskania zaświadczenia na miejscu w tym samym dniu.

16 Wybór formy opodatkowania

17 Obowiązek zgłoszenia identyfikacyjnego NIP(Numer Identyfikacji Podatkowej) w urzędzie skarbowym:
NIP-1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą NIP-2 dla pozostałych podmiotów Dokonując zgłoszenia identyfikacyjnego przedsiębiorca musi wybrać formę opodatkowania: opodatkowanie wg zasad ogólnych księga przychodów i rozchodów karta podatkowa ryczałt od przychodów ewidencjonowanych podatek od towarów i usług (VAT) Zgłoszenie identyfikacyjne NIP można pobrać i złożyć za pośrednictwem Urzędu Miasta w Centrum Obsługi Przedsiębiorców. Zostanie przesłane pocztą do odpowiedniego urzędu skarbowego w ciągu 3 dni.

18 Pierwszy Urząd Skarbowy ul. M
Pierwszy Urząd Skarbowy ul. M. Drzymały 5, Szczecin Godziny pracy: w poniedziałki i czwartki 7.00 – w pozostałe dni tygodnia 7.00 – 15.00 Drugi Urząd Skarbowy ul. Z. Felczaka 19, Szczecin Godziny pracy: w poniedziałki i czwartki 7.00 – w pozostałe dni tygodnia 7.00 – 15.00 Trzeci Urząd Skarbowy ul. L. Rydla Szczecin Godziny pracy: w poniedziałki i czwartki 9.00 – w pozostałe dni tygodnia 7.00 – 15.00 Internet:

19 Wymagane dokumenty: dowód osobisty zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej zaświadczenie o nadaniu numeru REGON dokument potwierdzający prawo do lokalu, w którym prowadzona będzie miała siedzibę firma umowa rachunku bankowego Jeżeli przy składaniu zgłoszenia przedsiębiorca korzystał z pośrednictwa Urzędu Miasta i nie podał wszystkich danych, to po ich uzyskaniu ma obowiązek dokonania zgłoszenia aktualizacyjnego do urzędu skarbowego. Uwaga: Złożenie osobiste wniosku w urzędzie skarbowym stwarza możliwość uzyskania numeru NIP na miejscu w tym samym dniu.

20 Rozpoczynając działalność gospodarczą należy sprawdzić, czy nie należy dokonać zakupu kasy rejestrującej, jeżeli obrót przy transakcjach z osobami fizycznym nie prowadzącymi działalności gospodarczej i rolnikami przekroczy określony odrębnymi przepisami pułap. Obowiązek posiadania kas rejestrujących mają przedsiębiorcy prowadzący usługi przewozów pasażerskich oraz sprzedający gaz ziemny. Istnieją grupy przedsiębiorców zwolnione z obowiązku instalowania kas na podstawie Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Dokonując zakupu kasy przedsiębiorca może odliczyć kwotę wydatkowaną w wysokości 50% jej wartości, nie więcej niż zł.

21 Pamiętaj! Zgodnie z art. 16 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji jest obowiązany umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych w zakresie swojej działalności do oznaczonych osób i organów, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz posługiwać się tym numerem w obrocie prawnym i gospodarczym. Identyfikacja przedsiębiorcy w poszczególnych urzędowych rejestrach następuje na podstawie numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

22 Wyrobienie pieczęci firmowej

23 Każdy podmiot gospodarczy musi posiadać pieczęć firmową
Każdy podmiot gospodarczy musi posiadać pieczęć firmową. Jest ona niezbędna przy obrocie handlowym i w kontaktach z innymi firmami, klientami, instytucjami oraz urzędami. Pieczęć firmowa jest niezbędna przy wystawianiu jakichkolwiek dokumentów firmowych oraz dokumentów umów, sprzedaży, itp. Dane na pieczęci firmowej: oznaczenie przedsiębiorcy (firma lub nazwa ze wskazaniem formy prawnej) dane teleadresowe siedziby firmy numer identyfikacyjny NIP numer REGON

24 Pamiętaj! Wprowadzając do obrotu towar na terenie kraju należy go oznakować zgodnie z art. 20 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej podając nazwę towaru i firmę przedsiębiorcy w języku polskim. Inne przepisy mogą nakazać zamieszczanie dodatkowych oznaczeń i informacji.

25 Założenie rachunku bankowego

26 Nie każda firma musi posiadać rachunek bankowy (konto bankowe), posiadanie go ułatwia jednak funkcjonowanie na współczesnym rynku. Posiadanie rachunku bankowego jest wymagane w obrocie zwłaszcza pomiędzy firmami. Zgodnie z art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wymóg ten odnosi się do jednorazowych płatności powyżej euro, jednak za pośrednictwem banku reguluje się obecnie prawie wszystkie płatności firm. Posiadanie konta bankowego sprzyja także otrzymaniu kredytu lub otwarciu linii kredytowej, itp. Wybranie odpowiedniego banku leży więc w interesie firmy.

27 Większość banków wymaga od przedsiębiorcy następujących dokumentów:
dowód osobisty zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej zaświadczenie o nadaniu numeru REGON wymagana też jest pieczątka firmowa Rachunek bankowy może być umieszczany na niektórych dokumentach firmy. Posiadając dostęp do internetu możesz wybrać bank prowadzący swoją działalność online. Większość banków oferuje dostęp do kont przez sieć internetową. Wybór banku należy do Ciebie: m2m.nawigator.biz/ bankionline.com

28 w Zakładzie Ubezpieczeń
Zgłoszenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

29 Jednym z najważniejszych pierwszych kroków przedsiębiorcy jest zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w terenowej jednostce ZUS: siebie jako płatnika składek siebie jako osoby ubezpieczonej swoich pracowników Zgłoszenia do ubezpieczeń można dokonać osobiście lub elektronicznie za pośrednictwem programu PŁATNIK. Szczegóły w portalu e-inspektorat.zus.pl

30  91 459 60 00  91 812 10 62 Oddział ZUS w Szczecinie
Szczecin ul. Matejki 22   Godziny przyjęć interesantów: od poniedziałku do piątku 8.00 – 15.00

31 Wymagane dokumenty: formularz zgłoszeniowy ZUS ZUA do ubezpieczeń formularz zgłoszeniowy ZUS ZZA do ubezpieczenia zdrowotnego dowód osobisty numer rachunku bankowego kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP kopia zaświadczenia o nadaniu numeru REGON Formularze zgłoszeniowe złożyć należy w ciągu 7 dni od dnia: powstania obowiązku ubezpieczenia zatrudnienia pierwszego pracownika Jednostka ZUS powinna przyjąć zgłoszenie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zgłoszenia.

32 ZUS pobiera także nałożone na pracodawcę składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W terminie 7 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczenia społecznego ubezpieczony jest zobowiązany do zawarcia umowy z otwartym funduszem emerytalnym.

33 Pamiętaj! Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w ZUS jest obowiązkowe. Opłacasz składki swoje i swoich ewentualnych pracowników.

34 Inne obowiązki

35 Wszystkie dotychczasowe kroki są krokami podstawowymi przy zakładaniu firmy. Może okazać się, że prowadzenie określonej formy działalności gospodarczej nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia lub uzyskania, np. zezwolenia od odpowiedniego urzędu lub instytucji. Zgodnie z art. 18  Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca jest obowiązany spełniać określone przepisami prawa warunki wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności dotyczące ochrony przed zagrożeniem życia, zdrowia ludzkiego i moralności publicznej, a także ochrony środowiska.

36  91 431 19 32  kancelaria@szczecin.oip.pl
Na podstawie art. 209 Kodeksu Pracy pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności, zawiadomić na piśmie właściwego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. Okręgowy Inspektorat Pracy Szczecin ul. Pszczelna 7 Sekretariat  Kancelaria  Internet: Druki można pobrać ze stron internetowch inspektoratu.

37  psseszczecin@neostrada.pl
Szczególne warunki pracy lub prowadzona inwestycja nakazują przekazywać pewne informacje lub uzyskać opinię co do zgodności z warunkami sanitarnymi inspektorowi sanitarnemu. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna ul. Wincentego Pola Szczecin   Internet:

38 Inne instytucje i urzędy, które mogą okazać się niezbędne na początku działalności gospodarczej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego pl. Armii Krajowej 1 Szczecin  , Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urząd Miasta Szczecin Szczecin  tel , , Internet: Komenda Miejska Straży Pożarnej ul. Grodzka 1/5 Szczecin  tel ,

39  91 48 59 509  wfosszczecin@inet.com.pl
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Wały Chrobrego 4 Szczecin  , Internet:  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska ul. Solskiego Szczecin  ,  Internet:

40 Wszystkie wykazane „kroki” na początku działalności gospodarczej są podstawowe. Może okazać się, że specyfika prowadzonej działalności wymaga ich znacznie więcej. Życzymy, aby piętrzących się trudności na samym początku było jak najmniej a wybór wybranej formy działalności nie sprawiał przy tym kłopotów.

41  91 42 45 004, 91 42 45 005 Centrum Obsługi Przedsiębiorców
Biuro Obsługi Interesantów Urząd Miasta Szczecin Szczecin pl. Armii Krajowej 1 główne wejście, parter – pok. 19 – 20 Godziny urzędowania poniedziałki w godz pozostałe dni w godz Ewidencja działalności gospodarczej: tel , , Doradcy:  ,


Pobierz ppt "Rozpoczęcie działalności gospodarczej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google