Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Makroekonomia Prof. dr hab. Marek Ratajczak. Marek Ratajczak Firma Otoczenie dalsze Makrootoczenie Otoczenie bliskie Otoczenie konkurencyjne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Makroekonomia Prof. dr hab. Marek Ratajczak. Marek Ratajczak Firma Otoczenie dalsze Makrootoczenie Otoczenie bliskie Otoczenie konkurencyjne."— Zapis prezentacji:

1 Makroekonomia Prof. dr hab. Marek Ratajczak

2 Marek Ratajczak Firma Otoczenie dalsze Makrootoczenie Otoczenie bliskie Otoczenie konkurencyjne

3 Marek Ratajczak Makrootoczenie (model PEST): Otoczenie polityczne Otoczenie ekonomiczne Otoczenie społeczne Otoczenie technologiczne

4 Marek Ratajczak Transformacja ustrojowa jako przykład radykalnej zmiany makrootoczenia Centralnie zarządzana Rynkowa Gospodarka System Przymusowy autorytarnykolektywizm PolitykaSpołeczeństwo System Społeczny demokratyczny indywidualizm

5 Marek Ratajczak Gospodarka rynkowa (cechy) 1. Swoboda alokacji 2. Podaż regulowana przez rynek 3. Zasoby nabywane 4. Aktywna rola pieniądza 5. Ceny związane z popytem i podażą 6. Rynkowa weryfikacja efektywności 7.Ponoszenie odpowiedzialności ekonomicznej i ryzyka 8. Działanie w ramach konkurencji 9.Zysk jako różnica między efektami i nakładami 10. Państwo jest jednym z podmiotów gospodarczych

6 Marek Ratajczak Towary Zapłata Państwo Płaca, Renta, Procent Praca, Ziemia, Kapitał Usługi państwa, Transfery Państwo Gospodarstwa domowe Podatki Firmy Płaca, Renta gruntowa, Procent, Zysk Praca, Ziemia, Kapitał, Przedsiębiorczość (Organizacja) Zapłata Towary Usługi państwa, Subsydia Podatki Podstawowy model gospodarki rynkowej

7 Idea konkurencji doskonałej i niewidzialnej ręki (ale czy rynku?) Główne elementy zawodności rynku: efekty zewnętrzne, dobra publiczne, monopol naturalny, dobra szczególnie cenne, asymetria informacji, rozdzielenie funkcji własności od funkcji zarządczej. Zawodność państwa: wpływ polityki na ekonomię, nieefektywność centralnego rachunku wyboru, nieefektywności X i Y Jak rola państwa? (między omnipotencją a stróżem nocnym) Państwo pro: prognosta, promotor, protektor, producent

8 Marek Ratajczak Odbiorcy, Nabywcy Producenci, Sprzedawcy JedenKilkuWielu JedenDwustronny monopol Ograniczony monopol Monopol KilkuOgraniczony monopson Dwustronny oligopol Oligopol WieluMonopsonOligopsonWolny rynek, konkurencja doskonała, Polipol* Różne możliwe sytuacje rynkowe * Dodatkowe założenia: idealna informacja, brak konsekwencji teorii agencji, idealna podzielność i mobilność zasobów, brak specyficzności zasobów, standaryzacja i unifikacja produktów, brak barier wejścia i wyjścia z rynku, brak innych elementów zawodności rynku a w tym dóbr publicznych, dóbr szczególnie cennych i efektów zewnętrznych

9 Konkurencja Wykluczenie + - ++ Dobra prywatne + - Dobra mieszane (klubowe) -- + Dobra mieszane - Dobra publiczne Dobra prywatne, publiczne i mieszane

10 Rachunek ekonomiczny oparty na ujęciu społecznym (wariant pełny – z uwzględnieniem kosztów społecznych i korzyści społecznych) MPC, MPB, P 0 Q MPC MPB Q0Q0 P0P0 MPC – koszt prywatny krańcowy, MPB – korzyść prywatna krańcowa, P – cena, Q – skala aktywności ekonomicznej (np. produkcja) MSC – społeczny koszt krańcowy MSB – społeczna korzyść krańcowa MSC P1P1 Q1Q1 P2P2 Q2Q2

11 Marek Ratajczak Produkt krajowy brutto jako miara efektów gospodarowania 1.Idea PKB A = 100100 B = 120 20 C = 150 30 Suma = 370150 2.PKB a PNB 3.Alternatywne miary rozwoju 4.Główne agregaty makroekonomiczne: C, I, G, NX Y= C+I+G+NX ; NX = Ex - Imp 5.PKB wytworzony (Y) a PKB do podziału (YD) YD = Y+ TR – TA; YD= C+S

12 Marek Ratajczak, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Podstawowe makroekonomiczne zależności agregatowe: Y = C + I + G + NX YD = C + S YD = Y + TR – TA C + S = C + I + G + NX + TR – TA S – I = (G + TR – TA) + NX

13 Marek Ratajczak Wzrost gospodarczy 1. Znaczenie i pomiar tempa wzrostu: r=(Y 1 – Y 0 )/ Y 0 2. Podstawowe czynniki wzrostu: praca, kapitał, postęp techniczny 3. Współczesne koncepcje wzrostu: wzrost trwały (zrównoważony) i wzrost endogeniczny Stopy wzrostu PKB w Polsce

14 Marek Ratajczak WyszczególnienieŚrednie tempo wzrostu PKB w % 2000- 2005 PKB na osobę wg PPS w EUR (2005) Hipotetyczne tempo wzrostu PKB w Polsce i rok zrównania się Polski 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0 UE-252,02330020532041202920262023 UE-151,92520020562044203120282025 Strefa Euro (12)1,82470020502040202920262024 Hiszpania3,42290023422133205120402033 Portugalia1,1166002021201820152013 Scenariusze osiągnięcia przez Polskę rozwoju gospodarczego

15 Marek Ratajczak Wahania aktywności gospodarczej – cykl koniunkturalny 1.Pojęcie cyklu koniunkturalnego 2.Tradycyjny obraz cyklu koniunkturalnego: 1.ożywienie, 2. rozkwit (boom), 3. kryzys, 4. depresja czas Poziom aktywności gospodarczej 3. Cykl koniunkturalny zmodyfikowany: 2 fazy (wzrost i recesja), różnica między pełną(prawdziwą) recesją, a recesją wzrostu trend

16 Marek Ratajczak Rynek pracy i bezrobocie 1.Znaczenie czynnika pracy i pojęcie bezrobocia 2.Przyczyny bezrobocia: bezrobocie frykcyjne, sezonowe, koniunkturalne, strukturalne, klasyczne 3. Rodzaje bezrobocia: Bezrobocie jawne i ukryte Bezrobocie rzeczywiste i pozorne Bezrobocie higieniczne Bezrobocie dobrowolne i przymusowe Bezrobocie okresowe i chroniczne Bezrobocie naturalne – pełne wykorzystanie zasobów siły roboczej

17 Marek Ratajczak Konsekwencje (koszty) bezrobocia: 1.Koszty utrzymania bezrobotnych 2.Koszty utrzymania rodzin ludzi bezrobotnych 3.Koszty likwidacji i utrzymania niewykorzystanych miejsc pracy 4.Koszty zwalczania bezrobocia 5.Koszty zwalczania skutków bezrobocia 6.Koszty utraconych efektów Zwalczanie bezrobocia: 1.Aktywne zwalczanie bezrobocia 2.Wykorzystywanie rynku jako narzędzia walki z bezrobociem

18 Marek Ratajczak Bezrobocie w Polsce

19 Marek Ratajczak Stabilność cen - inflacja 1.Rola stabilności cen 2.Przejawy niestabilności cen: Inflacja i deflacja 3.Inflacja Pomiar inflacji (CPI) Rodzaje inflacji Podział według tempa: Pełzająca, Krocząca, Galopująca, Hiperinflacja Sposobów przejawiania się: Jawna, Ukryta (Odroczona) Czasu trwania: Okresowa, Sekularna Przyczyn: Popytowa, Kosztowa, Strukturalna, Monetarna (MV = PT), Ilościowa teoria pieniądza: MV = PT A/ 50*4 = 1*200 B/ 60*4 = 1*240 czy 60*4 = 1,2*200 Stopnia oczekiwania: Oczekiwana, Nie oczekiwana

20 Marek Ratajczak Koszty i konsekwencje inflacji: Złudzenie inflacyjne (iluzja pieniądza) Drenaż podatkowy i podatek inflacyjny Koszty zdzieranych zelówek Koszty zmienianych jadłospisów (menu) Konsekwencje społeczne Spekulacja (a inwestycje) Walka z inflacją: Jak walczyć? (determinacja, narzędzia) Narzędzia: Polityka fiskalna : Polityka dochodowa, Wydatki budżetowe, Zmiany strukturalne Polityka monetarna: Tłumienie oczekiwań inflacyjnych - Polityka stóp procentowych

21 Marek Ratajczak Inflacja roczna w % w Polsce (CPI)

22 Marek Ratajczak P (%) U (%) P1P1 A B P0P0 Związki bezrobocia i inflacji: krzywa Phillipsa 0 C Pierwotna krzywa Phillipsa

23 Marek Ratajczak P (%) U (%) P2P2 P1P1 AB P0P0 Długookresowa k. Phillipsa Krótkookresowe k. Phillipsa

24 Marek Ratajczak Polityka makroekonomiczna 1.Polityka fiskalna i polityka monetarna 2.Polityka fiskalna Funkcje polityki fiskalnej Alokacyjna Redystrybucyjna Stabilizacyjna: Automatyczne i nieautomatyczne stabilizatory gospodarki ( Podatki, Wydatki transferowe związane ze zmianami aktywności ekonomicznej, System podatkowy, Zakupy państwa) Mnożnik inwestycyjny: ΔY = k*ΔI Krańcowa skłonność do konsumpcji (k) k = 1/ (1 – ΔC/ΔY) Inwestycje autonomiczne i indukowane Działanie mnożnika

25 Marek Ratajczak Polityka fiskalna c.d. Wydatki budżetowe Zakupy i transfery Wydatki sztywne i nie sztywne Wydatki tradycyjne, gospodarki mieszanej, państwa dobrobytu Dochody budżetowe Podatki Inne źródła Relacja dochodów i wydatków budżetowych GS < TA GS = TA GS > TA

26 Marek Ratajczak Polityka fiskalna c.d. Finansowanie deficytu budżetowego Dodruk pieniądza Pożyczanie na ryku Konsekwencje deficytu budżetowego Efekt kuli śniegowej: 1000+10%=1100; 1100+10%=1210; 1210+10%=1331 Efekt wypychania Sp=Ip (100=100); Sp = Ip + Gb (100=95+5 lub 105 =100+5 ale R Deficyt dziś – podatki jutro Presja inflacyjna

27 Marek Ratajczak Krzywa Laffera Dochody Budżetowe (w wielkościach absolutnych) 0 A B C 100 Stopa podatkowa (w %) D E

28 Marek Ratajczak Klin podatkowy w krajach europejskich w 2004 roku

29 Marek Ratajczak Polityka monetarna: 1.Pieniądz w gospodarce rynkowej Historia pieniądza Funkcje pieniądza Środek wymiany Środek płatniczy Miernik wartości Środek tezauryzacji Pieniądz światowy 2.Pojęcie polityki monetarnej 3.Rozwiązania instytucjonalne (bank centralny i jego funkcje NBP), Rada Polityki Pieniężnej) 4.Kreacja i emisja pieniądza 5.Narzędzia polityki monetarnej 6.Rodzaje polityki monetarnej

30 Marek Ratajczak Narzędzia polityki monetarnej: 1. Oddziaływanie przez perswazję 2. Środki kontroli szczególnej 3. Środki kontroli ogólnej Stopa rezerw obowiązkowych: 3,5% (od 31.10.2003) Polityka stóp procentowych ( RBC + x = RBK) Aktualne stopy NBP: stopa referencyjna 6,00% w skali rocznej (minimalna rentowność 7- dniowych bonów pieniężnych); stopa lombardowa 7,50% w skali rocznej; stopa depozytowa 4,50% w skali rocznej; stopa redyskonta weksli 6,25% w skali rocznej. 4.Operacje otwartego rynku

31 Marek Ratajczak Gospodarka Zamknięta Otwarta (Autarkia) Z pmhz Bez pmhz Protekcjonizm Wolny handel Makroekonomia gospodarki otwartej 1. Gospodarka otwarta a gospodarka zamknięta (pmhz = państwowy monopol handlu zagranicznego) 2.Teorie handlu zagranicznego 3. Systemy walutowe 4. Globalizacja i internacjonalizacja gospodarek


Pobierz ppt "Makroekonomia Prof. dr hab. Marek Ratajczak. Marek Ratajczak Firma Otoczenie dalsze Makrootoczenie Otoczenie bliskie Otoczenie konkurencyjne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google