Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2005-04-05Akademickie Dni Pracy Stwórz sobie miejsce pracy - samozatrudnienie i jego perspektywy rozwoju w krajach UE" Akademickie Dni Pracy – 5 kwietnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2005-04-05Akademickie Dni Pracy Stwórz sobie miejsce pracy - samozatrudnienie i jego perspektywy rozwoju w krajach UE" Akademickie Dni Pracy – 5 kwietnia."— Zapis prezentacji:

1 2005-04-05Akademickie Dni Pracy Stwórz sobie miejsce pracy - samozatrudnienie i jego perspektywy rozwoju w krajach UE" Akademickie Dni Pracy – 5 kwietnia 2005r.

2 2005-04-05Akademickie Dni Pracy Sieć Euro Info Projekt powstał w Komisji Wspólnot Europejskich w 1986 Projekt powstał w Komisji Wspólnot Europejskich w 1986 Cel projektu Cel projektu stworzenie narzędzia do komunikacji pomiędzy Komisją Europejską a małymi i średnimi firmami oraz udzielenie pomocy przedsiębiorcom pragnącym dostosować się do szybko zmieniającej się rzeczywistości ekonomicznej stworzenie narzędzia do komunikacji pomiędzy Komisją Europejską a małymi i średnimi firmami oraz udzielenie pomocy przedsiębiorcom pragnącym dostosować się do szybko zmieniającej się rzeczywistości ekonomicznej Nasz atut to jednoczesny kontakt z przedstawicielami Komisji Europejskiej i przedsiębiorcami z całej Europy Nasz atut to jednoczesny kontakt z przedstawicielami Komisji Europejskiej i przedsiębiorcami z całej Europy

3 2005-04-05Akademickie Dni Pracy Sieć Euro Info 263 tradycyjne ośrodki EIC* 263 tradycyjne ośrodki EIC* 13 koordynatorów* 13 koordynatorów* 29 instytucji stowarzyszonych* 29 instytucji stowarzyszonych* 13 centrów korespondencyjnych EICC* 13 centrów korespondencyjnych EICC* * Dane na dzień 01/12/2003

4 2005-04-05Akademickie Dni Pracy Sieć Euro Info w Polsce 14 ośrodków EIC w Polsce 14 ośrodków EIC w Polsce Cel działania: Cel działania: Integracja małych i średnich przedsiębiorstw z Jednolitym Rynkiem Unii Europejskiej Integracja małych i średnich przedsiębiorstw z Jednolitym Rynkiem Unii Europejskiej informujemy o UE i jej polityce, kojarzymy firmy, promujemy i organizujemy imprezy,… informujemy o UE i jej polityce, kojarzymy firmy, promujemy i organizujemy imprezy,… Współpracujemy z: MGiP, PARP, UKIE, IPH, media, instytucje afiljujące, … Współpracujemy z: MGiP, PARP, UKIE, IPH, media, instytucje afiljujące, …

5 2005-04-05Akademickie Dni Pracy Podlaskie Centrum Euro Info PL411 Działamy przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego od 1999 roku Działamy przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego od 1999 roku Organizujemy seminaria, imprezy gospodarcze, konferencje, odpowiadamy na pytania, kojarzymy partnerów, informujemy, … Organizujemy seminaria, imprezy gospodarcze, konferencje, odpowiadamy na pytania, kojarzymy partnerów, informujemy, …

6 2005-04-05Akademickie Dni Pracy Oferta EIC PL411 Białystok Specjalistyczne Usługi świadczone przez ekspertów z Centrum Euro Info: AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI KOOPERACJA KOOPERACJA PRZETARGI PRZETARGI PRAWO EUROPEJSKIE PRAWO EUROPEJSKIE Odbiorcy: małe i średnie przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu

7 2005-04-05Akademickie Dni Pracy Samozatrudnienie w UE

8 2005-04-05Akademickie Dni Pracy Biznesmeni w krajach Unii Europejskiej mogą być pewni jednego: zakładając firmę w innym niż swój kraju, ale w tzw. 25, nie będą gorzej traktowani niż lokalni przedsiębiorcy

9 2005-04-05Akademickie Dni Pracy Rynek Wspólnotowy – 4 swobody traktatowe SWOBODA PRZEPŁYWU: KAPITAŁU TOWARÓW OSÓB USŁUG – SWOBODA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

10 2005-04-05Akademickie Dni Pracy Co oznacza swoboda przepływu usług? Polega ona na otwieraniu się rynków narodowych dla swobodnego przepływu usług, uznawaniu narodowych przepisów prawnych dotyczących tej dziedziny, a także przewiduje ich harmonizację. Swoboda świadczenia usług obejmuje obywateli państw członkowskich świadczących usługi na terenie innego państwa członkowskiego (bez konieczności zakładania przedsiębiorstwa na jego terytorium). Postanowieniom tym podlegają także usługobiorcy, którzy są obywatelami państw członkowskich.

11 2005-04-05Akademickie Dni Pracy Usługi a działalności gospodarcza Swoboda przepływu usług obejmuje, co do zasady, swobodę świadczenia usług oraz swobodę prowadzenia działalności gospodarczej

12 2005-04-05Akademickie Dni Pracy Zakaz dyskryminacji w swobodzie dz. gospodarczej Z prawem do swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej w krajach UE wiąże się zakaz dyskryminacji obywateli państw członkowskich. Tak więc obywatele UE nie mogą być pozbawieni następujących praw: prawa do zawierania umów o dzieło, najmu, dzierżawy i innych umów, prawa do składania ofert i uczestnictwa w zamówieniach publicznych, prawa do uzyskiwania koncesji i zezwoleń, prawa do nabywania, korzystania i dysponowania prawami oraz majątkiem ruchomym i nieruchomym.

13 2005-04-05Akademickie Dni Pracy Różnice – usługi a dz. gospodarcza Swoboda przepływu usług może obejmować takie same czynności co swoboda prowadzenia działalności gospodarczej, Jednakże wykonywanie usług jest w przeciwieństwie do prowadzenia działalności gospodarczej, co do zasady, ograniczone czasowo. Może mieć w szczególności charakter jednorazowy.

14 2005-04-05Akademickie Dni Pracy Samozatrudnienie w UE Wybrane kraje UE: Szwecja Belgia Informacje na temat: Procedur rejestracji i form dz. gospodarczej Podatków Składek socjalnych

15 2005-04-05Akademickie Dni Pracy Szwecja

16 2005-04-05Akademickie Dni Pracy Szwecja Obywatele polscy i polskie osoby prawne posiadają prawo do zakładania w Szwecji przedsiębiorstw na warunkach równoprawnych z obywatelami szwedzkimi. Zasada ta obowiązuje od 1994 roku.

17 2005-04-05Akademickie Dni Pracy Szwecja – formy prawne Przedsiębiorca jednoosobowy (Enskild näringsidkare) Spółka prawa cywilnego (Enkelt Bolag) Spółka handlowa (Handelsbolag, w skrócie HB) Spółka komandytowa ( Kommanditbolag, w skrócie KB) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Aktiebolag, w skrócie AB) Oddział (Filial) Dla ścisłości należy także wspomnieć o dwóch kolejnych formach prowadzenia działalności gospodarczej jakimi są stowarzyszenie gospodarcze (ekonomisk förening) oraz fundacja (stiftelse). Są to jednak formy stosunkowo rzadko wykorzystywane i raczej nie stanowią interesującej alternatywy dla inwestorów zagranicznych.

18 2005-04-05Akademickie Dni Pracy Przedsiębiorca jednoosobowy (Enskild näringsidkare) Ta forma odpowiada polskiemu jednoosobowemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność na podstawie wpisu do rejestru. Jest ono prowadzone i reprezentowane przez jedną osobę i nie posiada osobowości prawnej. Przedsiębiorca odpowiada całym swym majątkiem za skutki działalności gospodarczej.

19 2005-04-05Akademickie Dni Pracy Uzyskanie numeru statystycznego oraz numeru VAT Należy złożyć w centralnym urzędzie podatkowym w Sztokholmie następujące dokumenty: formularze podatkowe tzw. skatte- och avgiftsanmälan, SKV 4620 - dostępne na stronie www.skatteverket.se poświadczoną kopię paszportu zaświadczenie z urzędu podatkowego o braku zaległości podatkowych oraz z ZUS o nie zaleganiu z opłatami socjalnymi. Wszystkie polskie dokumenty powinny być przetłumaczone na język angielski lub szwedzki i poświadczone w konsulacie szwedzkim w Polsce.

20 2005-04-05Akademickie Dni Pracy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Aktiebolag) Kapitał akcyjny dla prywatnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi minimum 100.000 SEK (około 10 000 USD) i 500.000 SEK dla spółki publicznej. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością tworzą jedna lub kilka osób fizycznych bądź prawnych. Prywatna spółka akcyjna - privat aktiebolag - nie może oferować publicznie swoich akcji.

21 2005-04-05Akademickie Dni Pracy Rejestracja spółki Spółka posiada pełną osobowość prawną. Udziałowcy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za długi i zobowiązania spółki. Rozpoczęcie działalności wymaga dokonania rejestracji w PRV - formularz 816, koszt - 1700 SEK. Spółka otrzymuje numer w rejestrze Urzędu Patentowo - Rejestrowego. Przed oficjalną rejestracją spółka musi posiadać zaprzysiężonego rewidenta księgowego.

22 2005-04-05Akademickie Dni Pracy Rejestracja cd. Szwedzka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością staje się legalnym podmiotem zaraz po zarejestrowaniu w Wydziale ds. Spółek Szwedzkiego Urzędu Patentowo-Rejestrowego (PRV).

23 2005-04-05Akademickie Dni Pracy Dokumenty Akt założycielski spółki ( Stiftelseurkund) - jeden oryginał i jeden poświadczony odpis, oraz projekt statutu spółki - dwa egzemplarze. Dokumenty te zawierają proponowane szczegóły oraz harmonogram tworzenia spółki

24 2005-04-05Akademickie Dni Pracy Dokumenty cd. W ciągu sześciu miesięcy od podpisania aktu założycielskiego należy złożyć następujące dokumenty: wyżej wymieniony akt założycielski, projekt statutu spółki oraz protokół z posiedzenia założycielskiego udziałowców. Zaświadczenie bankowe (Bankintyg) stwierdzające, że w jednym ze szwedzkich banków zdeponowano minimalny kapitał udziałowy w wysokości 100 000 SEK (około 10 000 USD). Lista subskrybentów (Teckningslista). Przedstawia się ją tylko wtedy, gdy subskrypcja udziałów nie jest zawarta w akcie założycielskim. Przyjęty statut spółki (antagna bolagsordningen). Zezwolenie z Wydziału ds. Spółek PRV dla osoby lub osób mieszkających poza EEA na występowanie w charakterze założyciela, dyrektora lub członka zarządu spółki. Zezwolenia takie wydawane są rutynowo. Podanie o formularz rejestracyjny (Registreringsanmälan) oraz wymagane wyżej wymienione dokumenty należy wysłać do Wydziału ds. Spółek PRV (851 81 Sundsvall, Szwecja). Jednocześnie należy uiścić opłatę rejestracyjną w wysokości 1100 SEK (około 110 USD). Jeśli spółka zagraniczna nie posiada oficjalnego zamieszkałego w Szwecji przedstawiciela, zarząd musi udzielić pełnomocnictwa mieszkańcowi Szwecji, który w imieniu szwedzkiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywałby czynności procesowe. Osoba ta musi zostać zarejestrowana w PRV.

25 2005-04-05Akademickie Dni Pracy Podatki Istnieje sporo różnic np. w stosunku do polskiego systemu podatkowego. Podstawowa różnica wynika z faktu, że podatek dochodowy od osób fizycznych (pierwszy przedział skali podatkowej) jest podatkiem gminnym, a jego stawka różni się w zależności od decyzji władz danej gminy. Większa jest także liczba form opodatkowania. W Szwecji funkcjonują np. podatek od nieruchomości czy podatek majątkowy. Instytucją rządową odpowiedzialną za system podatkowy jest Krajowy Urząd Skarbowy (Skatteverket) działający za pośrednictwem regionalnych oddziałów.

26 2005-04-05Akademickie Dni Pracy Składki socjalne Całkowite obciążenie pracodawcy z tego tytułu wynosi ok. 33% podstawy opodatkowania, jednak przepisy szwedzkie są w tej materii dosyć skomplikowane, dlatego dokładna wysokość składki może się nieco różnić w zależności od konkretnego przypadku. Dla osób pracujących na własny rachunek stawka ubezpieczenia wynosi ok. 31% podstawy opodatkowania.

27 2005-04-05Akademickie Dni Pracy Belgia

28 2005-04-05Akademickie Dni Pracy FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z ROZPOCZYNANIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Przedsiębiorca indywidualny. Najprostszą formą prowadzenia działalności gospodarczej jest przedsiębiorstwo prowadzone na rachunek własny (indépendant)

29 2005-04-05Akademickie Dni Pracy Zalety Zalety tej formy to: brak obowiązku posiadania wkładu kapitałowego w momencie zakładania firmy, brak obowiązku sporządzania aktu założycielskiego przed notariuszem, uproszczone formalności i minimalne koszty założenia firmy, księgowość firmy zredukowana do minimum.

30 2005-04-05Akademickie Dni Pracy Rejestracja 1 Wystąpić do Ministerstwa Edukacji Wspólnoty Francuskiej lub Flamandziej z prośbą o zatwierdzenie równoważności ( léquivalence ) polskiego dyplomu studiów, świadectwa ukończenia szkoły średniej lub zawodowej.

31 2005-04-05Akademickie Dni Pracy Rejestracja 2 Po uzyskaniu zatwierdzenia dyplomu lub świadectwa w Ministerstwie Edukacji (co trwa ok. 4 tygodni) lub w przypadku posiadania stosownego zaświadczenia (jak wyżej), należy zgłosić się do Guichet dentreprise (Okienko Przedsiębiorcy) w celu uzyskania numeru wpisu do rejestru handlowego. Przykładowe adresy firm prowadzących Guichet dentreprises Partena Boulevard Anspach 1 1000 Bruxelles Tel: 02/549.74.46 Acerta Heizel Esplanade 65 1020 Brussel Tel: 02/773.16.41 BIZ Guichet d'entreprises BIZ Guichet d'entreprises a.s.b.l. Rue Royale, 284 - 1000 Bruxelles Tel: 02/ 204.00.70 Fax: 02/ 203.12.00 BIZ Guichet d'entreprises BIZ Guichet d'entreprises a.s.b.l. BIZ Ondernemingsloket v.s.w. Brouwersvliet 4 2000 Antwerpen Tel: 03/ 221.09.70 Fax: 03/ 226.12.66 FORMALIS v.z.w. Theo Van Rijswijckplaats 7/2 2000 Antwerpen Tel: 03/ 203.44.00 Tel: 03/ 232.79.37 e-mail: antwerpen@formalis.beantwerpen@formalis.be H.D.P. Ondernemingsloket v.s.w. Frankrijklei 39 2000 Antwerpen Tel: 03/ 226.88.99 Fax: 03/ 226.59.23 e-mail: loket.antwerpen@hdp.be loket.antwerpen@hdp.be

32 2005-04-05Akademickie Dni Pracy Rejestracja 2 cd. Otwarcie procedury otrzymania numeru przedsiębiorcy kosztuje 70 euro i trwa ok. 3 - 4 tygodnie. Należy złożyć następujące dokumenty : wypełniony formularz firmy ( wydawany na miejscu) posiadać dowód osobisty lub paszport zatwierdzenie świadectwa przez ministerstwo wyżej wymienione kopię świadectwa polskiej szkoły lub dyplomu - z tłumaczeniem

33 2005-04-05Akademickie Dni Pracy Rejestracja 3 W Belgii ustawowo określone są 42 zawody reglamentowane* (professions réglementées), do których należą niektóre zawody budowlane i instalacyjne, jak również fryzjer, kosmetyczka, technik dentystyczny, piekarz, fotograf itp. Wykonywanie zawodów reglamentowanych w Belgii uzależnione jest od uzyskania zaświadczenia o założeniu firmy ( attestation détablissement ). Zaświadczenie takie, jak i listę tych zawodów, uzyskuje się w Guichet dentreprises. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest potwierdzenie zawodowych umiejętności i zarządzania, niezbędnych do wykonywania określonego zawodu.

34 2005-04-05Akademickie Dni Pracy Rejestracja 4 Po uzyskaniu wpisu do rejestru handlowego w Guichet dentreprises trzeba uzyskać pozwolenie na pobyt w Belgii. W tym celu należy się skontaktować z właściwym dla miejsca zamieszkania w Belgii urzędem gminy, przedstawić dokument rejestracji działalności gospodarczej ( firmy) uzyskany w Guichet dentreprises.

35 2005-04-05Akademickie Dni Pracy Rejestracja 5 Wpisać się do kasy ubezpieczeń socjalnych – mutualité sociale

36 2005-04-05Akademickie Dni Pracy Rejestracja 6 Otworzyć konto firmy w banku. Numer tego konta winien figurować, obok numerów RC ( Rejestru Handlowego) i VAT, na formularzach (tzw. firmówkach) przedsiębiorstwa.

37 2005-04-05Akademickie Dni Pracy Koszty Guichets dEntreprises, po uzgodnieniu z klientem, mogą wykonać dla niego dodatkowe zadania jak usługi doradcze, pomoc w załatwianiu formalności związanych z wpisem do rejestru VAT, do rejestru ubezpieczeń socjalnych ( ONSS ) oraz przy składaniu próśb o potrzebne zezwolenia w innych instytucjach, jeśli będzie taka potrzeba. Wpis na listę przedsiebiorstw handlowych kosztuje 70 euro od osoby fizycznej i 120 euro od firmy. Wpis jednostki i firmy dodatkowej kosztuje odpowiednio 50 i 70 euro. Zmiana wnoszona do uprzedniej rejestracji kosztuje 40 euro dla wszystkich form działalności gospodarczej.

38 2005-04-05Akademickie Dni Pracy PODATEK OD OSÓB FIZYCZNYCH DOCHODY W EURPODATEK 0,01 EUR - 6.730,00 EUR25% 6.730,01 EUR - 8.920,00 EUR30% 8.920,01 EUR - 12.720,00 EUR40% 12.720,01 EUR - 29.260,00 EUR45% 29.260,01 EUR - 43.870,00 EUR50% od 43.870,01 EUR52%

39 2005-04-05Akademickie Dni Pracy PODATKI OD OSÓB PRAWNYCH Stawka podatku od spólek wynosi zasadniczo 39% (40,17% po dodaniu 3% podatku kryzysowego). Przy czym firmy, których dochody podlegające opodatkowaniu nie przekraczają przedziału 322.261,58 EUR korzystają z korzystniejszego progresywnego opodatkowania wg następujących przedziałów: 28% (28,84% z podatkiem kryzysowym) w przedziale od 0 do 24.789,35 EUR 36% (37,08% z podatkiem kryzysowym) w przedziale od 24.789,35 do 89.241,67 EUR 41% (42,23% z podatkiem kryzysowym) w przedziale od 89.241,67 do 322.261,58 EUR 39 % w przedziale wyzszym od 322.261,58 EUR

40 2005-04-05Akademickie Dni Pracy SKŁADKI UBEZPIECZENIOWE W BELGII Podstawowe skladki ubezpieczeniowe ONSS (Office national de sécurtité sociale) obowiazujace w Belgii od 01.01.2001 sa przedstawione w poniższej tabeli. Tabela obejmuje zarówno skladki oplacane przez pracowników jak i pracodawców. Skladki ONSS sa obliczane od 100 % wynagrodzen brutto dla pracowników oraz od 108% wynagrodzen brutto robotników.

41 2005-04-05Akademickie Dni Pracy Rodzaj skladek Robotnicy w % od wynagrodzenia brutto + 8% Pracownicy w % od wynagrodzenia brutto Udzial pracownika Udzial pracodawc y Udzial pracownika Udzial pracodawc y Emerytalne7,508,867,508,86 Chorobowe3,553,803,553,80 Zasilek chorobowy1,152,351,152,35 Zasilek rodzinnyX7,00x Fundusz bezrobocia0,871,460,871,46 Roczne wakacjeX6,00xX Skladka solidarnosciowaX7,48X Choroby zawodowe - zwykle skladkix0,65x - skladki specjalnex0,45x Wypadki przy pracyx0,30x Urlop na ksztalceniex0,04x Zasilek porodowyx0,05x RAZEM13,0738,4413,0732,44

42 2005-04-05Akademickie Dni Pracy Przegląd krajów UE Dania – dużo zachęt finansowych Portugalia - minimalne formalności ale niewielkie tempo rozwoju gospodarczego i duża odległość od Polski Wielka Brytania – krótki czas rejestracji – notyfikacji Irlandia – wysokie tempo rozwoju gospodarczego, niskie podatki Luksemburga - niski wskaźnik bezrobocia, mała inflacja, przekonanie, że kraj ten jest rajem podatkowym. Grecja – zachęty inwestycyjne ale przewlekłe procedury formalne Belgia – wysoki poziom życia ale bardzo skomplikowana struktura administracyjna – federacja Holandia – ogromne obostrzenia prawne Szwecja – fiskalizm podatkowy i wysokie koszty pracy – ale duży zwrot inwestycji

43 2005-04-05Akademickie Dni Pracy Źródła informacji Izba Przemysłowo-Handlowa Inwestorów Zagranicznych w Polsce ul. Krakowskie Przedmieście 47/51, Warszawa tel. (022) 826 18 22 http://www.iphiz.com.pl/ – strona w języku polskim http://www.iphiz.com.pl/ Brytyjska Izba Handlowa w Polsce ul. Zimna 2 m 1, Warszawa tel. (022) 654 59 71-75 http://www.bpcc.org.pl/ – strona również w wersji polskojęzycznej http://www.bpcc.org.pl/ Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa plac Trzech Krzyży 18, Warszawa tel. (022) 696 75 80 http://www.ccifp.pl/ – strona w języku polskim http://www.ccifp.pl/ Czesko-Polska Mieszana Izba Handlowa tel. + 420 596 612 230 http://www.opolsku.cz/ – strona także w wersji polskojęzycznej http://www.opolsku.cz/

44 2005-04-05Akademickie Dni Pracy Niderlandzko-Polska Izba Gospodarcza Krakowskie Przedmieście 79, Warszawa tel. (022) 828 62 75 http://www.nlchamber.pl/ – strona także w wersji polskojęzycznej http://www.nlchamber.pl/ Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa ul. Miodowa 14, skr. poczt. 62, Warszawa tel. (022) 531 05 00 http://www.ihk.pl/ – strona także w wersji polskojęzycznej http://www.ihk.pl/ Polsko-Szwajcarska Izba Przemysłu i Handlu ul. Szpitalna 6, lok. 11, Warszawa tel. (022) 827 76 21 http://www.psiph.pl/ – strona w wersji polskojęzycznej http://www.psiph.pl/ Polsko-Szwedzka Izba Gospodarcza ul. Chmielna 101/102, Gdańsk tel. (058) 763 14 69/79 http://www.psig.com.pl/ – strona w języku polskim http://www.psig.com.pl/ Włosko-Polska Izba Gospodarcza ul. Wilcza 69, Warszawa tel. (022) 628 08 35 http://www.cameracomit-pl.it/– w języku włoskim http://www.cameracomit-pl.it/

45 2005-04-05Akademickie Dni Pracy www.euroinfo.org.pl

46 2005-04-05Akademickie Dni Pracy www.exporter.gov.pl

47 2005-04-05Akademickie Dni Pracy WEH

48 2005-04-05Akademickie Dni Pracy Zapraszam Podlaskie CENTRUM EURO INFO przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego ul. Starobojarska 15, 15–073 Białystok tel. (085) 740 86 78, fax (085) 740 86 85 e-mail: kaminski@pfrr.bialystok.plkaminski@pfrr.bialystok.pl http://www.pfrr.bialystok.pl Adam Kamiński


Pobierz ppt "2005-04-05Akademickie Dni Pracy Stwórz sobie miejsce pracy - samozatrudnienie i jego perspektywy rozwoju w krajach UE" Akademickie Dni Pracy – 5 kwietnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google