Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uniwersytet Warszawski 11 maja 2010 r. Spotkanie warsztatowe poświęcone praktycznym aspektom wypełniania formularza opisu przedmiotu, wprowadzonego Zarządzeniem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uniwersytet Warszawski 11 maja 2010 r. Spotkanie warsztatowe poświęcone praktycznym aspektom wypełniania formularza opisu przedmiotu, wprowadzonego Zarządzeniem."— Zapis prezentacji:

1 Uniwersytet Warszawski 11 maja 2010 r. Spotkanie warsztatowe poświęcone praktycznym aspektom wypełniania formularza opisu przedmiotu, wprowadzonego Zarządzeniem nr 11 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 lutego 2010 r. Część II

2 Plan prezentacji 1. Cele wprowadzenia części B załącznika nr 1 Zarządzenia nr 11 Rektora UW z dnia 19 lutego 2010 r. 2. Przykłady przedmiotów, do opisu których niezbędne jest wykorzystanie części B załącznika nr 1 Zarządzenia nr 11 Rektora UW z dnia 19 lutego 2010 r. 3. Konsekwencje braku części B załącznika nr 1 Zarządzenia nr 11 Rektora UW z dnia 19 lutego 2010 r.

3 Cele wprowadzenia części B załącznika nr 1 Zarządzenia nr 11 Rektora UW z dnia 19 lutego 2010 r. 1.Umożliwienie kompletnego opisania przedmiotu realizowanego w różnych formach dydaktycznych 2.Umożliwienie opisania formy dydaktycznej przedmiotu w sytuacji, gdy jest więcej niż jedna grupa studentów realizująca daną formę dydaktyczną przedmiotu.

4 Przykłady przedmiotów, do opisu których niezbędne jest wykorzystanie części B załącznika nr 1 Zarządzenia nr 11 Rektora UW z dnia 19 lutego 2010 r. I.Przedmiot realizowany jest w formie: a) wykładu b) ćwiczeń Wprowadzenie części B załącznika nr 1 Zarządzenia nr 11 Rektora UW z dnia 19 lutego 2010 r. umożliwia dokładne i przejrzyste opisanie efektów uczenia się dla: 1. całości przedmiotu, 2. wykładu, 3. ćwiczeń.

5 Przykłady przedmiotów, do opisu których niezbędne jest wykorzystanie części B załącznika nr 1 Zarządzenia nr 11 Rektora UW z dnia 19 lutego 2010 r. Przedmiot: Literatura i kultura epok dawnych Formy dydaktyczne: ćwiczenia, 30 godzin, wykład, 30 godzin Efekty uczenia się dla przedmiotu: Po ukończeniu przedmiotu student: – umie przedstawić charakterystykę, przebieg, przyczyny i następstwa najważniejszych procesów kultury średniowiecza, renesansu, baroku, oświecenia (na podstawie wiedzy uzyskanej na wykładzie i ćwiczeniach, lektury podstawowych podręczników i słowników oraz wybranych opracowań – zob. pole Literatura); – wymienia, umiejscawia na osi czasu i charakteryzuje twórców i dzieła polskiej literatury dawnej (na podstawie wiedzy uzyskanej na wykładzie i ćwiczeniach, lektury podstawowych podręczników i słowników oraz wybranych opracowań – zob. pole Literatura); – rozpoznaje w biografii autorów dawnych i ich dziełach związki z obyczajowością, estetyką, filozofią, teologią, duchowością, sztuką, prądami myślowymi, najistotniejszymi dyskusjami i kryzysami ideowymi epoki; – dokonuje analizy i interpretacji wybranych przez siebie literackich świadectw kultury dawnej, wskazując na ich swoistość i uniwersalność, umiejscawiając je we właściwych kontekstach kulturowych oraz przedstawiając ich uargumentowaną ocenę; – wskazuje główne problemy badań nad literaturą i kulturą dawną i charakteryzuje przyczyny rozbieżności pomiędzy opiniami badaczy (na podstawie wiedzy uzyskanej na wykładzie i ćwiczeniach, lektury podstawowych podręczników i słowników oraz wybranych opracowań – zob. pole Literatura).

6 Przykłady przedmiotów, do opisu których niezbędne jest wykorzystanie części B załącznika nr 1 Zarządzenia nr 11 Rektora UW z dnia 19 lutego 2010 r. Efekty uczenia się dla wykładu: Po ukończeniu wykładu student: – umie przedstawić charakterystykę, przebieg, przyczyny i następstwa omówionych na wykładzie procesów kultury średniowiecza, renesansu, baroku, oświecenia; – wymienia, umiejscawia na osi czasu i charakteryzuje w kontekstach filozoficznych, religijnych, estetycznych i społecznych omówione na wykładzie dzieła polskiej literatury dawnej; – rozpoznaje w biografii autorów dawnych i ich dziełach przejawianie się idei i procesów kultury omówionych na wykładzie.

7 Przykłady przedmiotów, do opisu których niezbędne jest wykorzystanie części B załącznika nr 1 Zarządzenia nr 11 Rektora UW z dnia 19 lutego 2010 r. Efekty uczenia się dla ćwiczeń: Po ukończeniu ćwiczeń student: – rozpoznaje, na podstawie przytoczonego fragmentu, dzieła polskiej literatury dawnej wskazane w liście lektur jako lektury obowiązkowe (zob. pole Literatura w części A), wymienia ich tytuł, autora, czas powstania oraz dokonuje ich charakterystyki; – rozpoznaje w biografii autorów dawnych i ich dziełach związki z obyczajowością, estetyką, filozofią, teologią, duchowością, sztuką, prądami myślowymi, najistotniejszymi dyskusjami i kryzysami ideowymi epoki; – umie zaprojektować samodzielne badania nad wybranymi przez siebie literackimi świadectwami kultury dawnej; – dokonuje samodzielnej analizy i interpretacji wybranych przez siebie literackich świadectw kultury dawnej, umiejscawiając je we właściwych kontekstach kulturowych i krytycznie wykorzystując stan badań; – formułuje wypowiedź pisemną, spełniającą wymogi zwięzłej rozprawy naukowej.

8 Przykłady przedmiotów, do opisu których niezbędne jest wykorzystanie części B załącznika nr 1 Zarządzenia nr 11 Rektora UW z dnia 19 lutego 2010 r. Część A załącznika. Nazwa polaKomentarz Nazwa przedmiotu Historia literatury polskiej po 1864 roku Efekty uczenia się Po ukończeniu przedmiotu student: 1) wiedza i umiejętności: – orientuje się w dynamice rozwoju procesu historycznoliterackiego, właściwego dla drugiej połowy XIX wieku, z uwzględnieniem perspektywy komparatystycznej i kulturowej; – orientuje się w filozoficznych podstawach polskiej i europejskiej literatury 2 poł. XIX w. oraz w ogólnych relacjach między literaturą a sztuką oraz literaturą a humanistyką tego czasu; – analizuje podstawowe kategorie, takie jak utylitaryzm, scjentyzm, organicyzm, pozytywizm, modernizm, Młoda Polska, dekadentyzm itp.; – analizuje różnorodne języki, którymi mówi literatura drugiej połowy XIX wieku, takie jak: tendencyjność, realizm, naturalizm, symbolizm, impresjonizm, ekspresjonizm, groteska; – rozpoznaje strategie pisarzy tego okresu wobec przemian kulturowych; – interpretuje dzieła literackie tego okresu, zarówno w dyskusji, jak i pisemnie, uwzględniając kontekst historyczny i kulturowy; – posiada zdolność krytycznej analizy zjawisk literackich i kulturowych charakterystycznych dla tego okresu; – posiada umiejętność, wyciągania wniosków, dyskutowania, formułowania sądów i argumentacji; 2) postawy: – zna i docenia wartość badań historycznoliterackich dotyczących 2 poł. XIX wieku i ich znaczenie dla zrozumienia współczesnej kultury oraz zidentyfikowania i nazwania relacji między dziewiętnastowiecznością a współczesnością.

9 Przykłady przedmiotów, do opisu których niezbędne jest wykorzystanie części B załącznika nr 1 Zarządzenia nr 11 Rektora UW z dnia 19 lutego 2010 r. Część B1 załącznika. Forma dydaktyczna zajęćwykład Efekty uczenia się zdefiniowane dla danej formy dydaktycznej zajęć w ramach przedmiotu Po uczestnictwie w wykładzie student: 1) wiedza i umiejętności: – orientuje się w filozoficznych podstawach polskiej i europejskiej literatury 2 poł. XIX w. oraz w ogólnych relacjach między literaturą a humanistyką tego czasu; – charakteryzuje podstawowe kategorie, takie jak np. biedermeier, utylitaryzm, scjentyzm, organicyzm, pozytywizm, modernizm, Młoda Polska; – charakteryzuje różnorodne języki, którymi mówi literatura drugiej połowy XIX wieku, takie jak np.: mowa ezopowa, tendencyjność, dekadentyzm, groteska, ironia; – identyfikuje prądy i style w sztuce i literaturze 2 poł. XIX w., takie jak realizm, naturalizm, symbolizm, impresjonizm, ekspresjonizm; – orientuje się w ogólnych relacjach między literaturą a innymi sztukami w tym czasie; – rozróżnia najważniejsze zjawiska literackie Pozytywizmu i Młodej Polski; – rekonstruuje pokoleniowe biografie 2 połowy XIX w.; – interpretuje wybrane dzieła literackie tego okresu; 2) postawy: – rozumie znaczenie namysłu nad kulturą 2 poł. XIX wieku i dostrzega związki między dziewiętnastowiecznością a współczesnością.

10 Przykłady przedmiotów, do opisu których niezbędne jest wykorzystanie części B załącznika nr 1 Zarządzenia nr 11 Rektora UW z dnia 19 lutego 2010 r. Część B2 załącznika. Forma dydaktyczna zajęćĆwiczenia Efekty uczenia się zdefiniowane dla danej formy dydaktycznej zajęć w ramach przedmiotu Po ukończeniu ćwiczeń student: 1) wiedza i umiejętności: – orientuje się w dynamice rozwoju procesu historycznoliterackiego, właściwego dla drugiej połowy XIX wieku; – posiada zdolność krytycznej analizy zjawisk literackich i kulturowych charakterystycznych dla tego okresu; – posiada umiejętność, wyciągania wniosków, dyskutowania, formułowania sądów i argumentacji; – analizuje podstawowe kategorie, takie jak utylitaryzm, scjentyzm, organicyzm, pozytywizm, modernizm, Młoda Polska, dekadentyzm itp.; – analizuje różnorodne języki, którymi mówi literatura drugiej połowy XIX wieku, takie jak: tendencyjność, realizm, naturalizm, symbolizm, impresjonizm, ekspresjonizm, groteska; – interpretuje dzieła literackie tego okresu, zarówno w dyskusji, jak i pisemnie, uwzględniając kontekst historyczny i kulturowy; 2) postawy: – docenia wartość badań historycznoliterackich dotyczących 2 poł. XIX i ich znaczenie dla zrozumienia współczesnej kultury.

11 Przykłady przedmiotów, do opisu których niezbędne jest wykorzystanie części B załącznika nr 1 Zarządzenia nr 11 Rektora UW z dnia 19 lutego 2010 r. I.Przedmiot realizowany jest w formie: a) wykładu b) ćwiczeń Wprowadzenie części B załącznika nr 1 Zarządzenia nr 11 Rektora UW z dnia 19 lutego 2010 r. umożliwia dokładne i przejrzyste opisanie metod i kryteriów weryfikacji o siągniętych efektów uczenia się (metod i kryteriów oceniania) dla: 1.całego przedmiotu; 2.wykładu; 3.ćwiczeń

12 Przykłady przedmiotów, do opisu których niezbędne jest wykorzystanie części B załącznika nr 1 Zarządzenia nr 11 Rektora UW z dnia 19 lutego 2010 r. Część A formularza Metody i kryteria oceniania Aktywność na zajęciach, zaliczony test z lektur oraz pozytywnie oceniona praca roczna dopuszczają studenta do egzaminu ustnego. Ocena z egzaminu ustnego jest końcową oceną z przedmiotu. Zakres egzaminu określa lista zagadnień egzaminacyjnych dostępnych: http://www.polon.uw.edu.pl/zpm p/article.php?id_article=28

13 Przykłady przedmiotów, do opisu których niezbędne jest wykorzystanie części B załącznika nr 1 Zarządzenia nr 11 Rektora UW z dnia 19 lutego 2010 r. Część B1 formularza (ćwiczenia) Metody i kryteria oceniania dla danej formy dydaktycznej zajęć w ramach przedmiotu* - Kontrola obecności; - ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność); - semestralne pisemne testy kontrolne; - praca roczna dopuszczająca do egzaminu. Podstawą zaliczenia ćwiczeń są oceny z testów semestralnych. Bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność mogą podnieść ocenę o 20%.

14 Przykłady przedmiotów, do opisu których niezbędne jest wykorzystanie części B załącznika nr 1 Zarządzenia nr 11 Rektora UW z dnia 19 lutego 2010 r. I.Przedmiot realizowany jest w formie: a) wykładu b) ćwiczeń Wprowadzenie części B załącznika nr 1 Zarządzenia nr 11 Rektora UW z dnia 19 lutego 2010 r. umożliwia dokładne i przejrzyste opisanie formy dydaktycznej przedmiotu w sytuacji, gdy jest więcej niż jedna grupa studentów realizująca daną formę dydaktyczną przedmiotu.

15 Przykłady przedmiotów, do opisu których niezbędne jest wykorzystanie części B załącznika nr 1 Zarządzenia nr 11 Rektora UW z dnia 19 lutego 2010 r. Część B1 formularza (ćwiczenia) Imię i nazwisko wykładowcy (prowadzącego zajęcia/grupę zajęciową)Łukasz Książyk Zakres tematów1. Zajęcia organizacyjne; wprowadzenie do epoki pozytywizmu. 2. Programy i dyskusje wczesnego pozytywizmu. 3. Założenia literatury tendencyjnej - "Marta" E. Orzeszkowej. 4. Asymilacja Żydów – Meir Ezofowicz E. Orzeszkowej. 5. Pozytywistyczny pesymizm - "Dumania pesymisty" A. Świętochowskiego. 6. Europejski naturalizm - twórczość Emila Zoli. 7. "Nie co, a jak" - naturalistyczna kampania "Wędrowca". 8. W kręgu naturalizmu – A. Sygietyński Na skałach Calvados, H. Sienkiewicz O naturalizmie w powieści. 9. Placówka" – pozytywistyczna "Księga Hioba". 10. W kręgu Madame Bovary: E. Orzeszkowa "Cham". 11. Spory o powieść historyczną. 12. W "wieku nerwowym" - cz. I: "Bez dogmatu" H. Sienkiewicza. 13. "Emancypantki" - czy istniał pozytywistyczny dekadentyzm? 14. W "wieku nerwowym" - cz. II: "Śmierć" I. Dąbrowskiego. 15. Podróż w Tatry: "Na przełęczy" epok i stylów. 16. Wprowadzenie do epoki Młodej Polski. 17. Modernistyczna osobowość neurotyczna w literaturze i publicystyce. 18. Młodopolskie programy i dyskusje - spór o sztukę narodową. 19. (Pre)ekspresjonizm i katastrofizm - "Hymny" J. Kasprowicza. 20. Jądro ciemności" - "zgroza, zgroza" jako opis kondycji człowieka XX wieku. 21. Modernistyczne miasto. 22. Artysta kontra filister : "W sieci" J.A. Kisielewskiego. 23."Próchno" W. Berenta: modernistyczna księga mitów artystowskich. 24."POEZJO, PRECZ!!! JESTEŚ TYRANEM!!" S. Wyspiańskiego konfrontacja z romantyzmem. 25. Karol Irzykowski - Wysłannik Bogini Rzeczywistości. 26. "Na srebrnym globie" J. Żuławskiego - pierwsza polska powieść science- fiction. 27. Erotyczna powieść Żeromskiego – Dzieje grzechu. 28. Po rewolucji 1905; "Kniaź Patiomkin" - dramat (pre)ekspresjonistyczny. 29. Po rewolucji 1905; "Ozimina" - powieść polifoniczna. 30. Młoda Polska się śmieje.

16 Przykłady przedmiotów, do opisu których niezbędne jest wykorzystanie części B załącznika nr 1 Zarządzenia nr 11 Rektora UW z dnia 19 lutego 2010 r. Część B1 formularza (ćwiczenia) Imię i nazwisko wykładowcy (prowadzącego zajęcia/grupę zajęciową) Izabela Koczkodaj i Marcin Dzikowski Zakres tematów1.Co to jest pozytywizm? Zajęcia organizacyjne, wprowadzenie do epoki. 2.Dyskusje na temat wczesnego pozytywizmu. 3.Małe formy prozatorskie: Nowele i opowiadania Aleksandra Świętochowskiego. 4.Marta Elizy Orzeszkowej. O powieści tendencyjnej. 5.Dramat pozytywistyczny – Dom otwarty Michała Bałuckiego. 6.Poezja czasów niepoetyckich. 7.W kręgu problematyki żydowskiej: Meir Ezofowicz Elizy Orzeszkowej. 8.Modele pozytywistycznej powieści historycznej. 9.Kaśka Kariatyda Gabrieli Zapolskiej. Naturalizm po polsku. 10.Powieść-panorama: Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. 11.Lalka – arcydzieło Bolesława Prusa. 12.Pozytywistyczne przewartościowania: Dumania pesymisty Aleksandra Świętochowskiego. 13.Na przełęczy. Stanisław Witkiewicz jako twórca stylu narodowego. 14.Emancypantki. Proza dojrzałego realizmu. 15. W wieku nerwowym: Bez dogmatu Henryka Sienkiewicza. 16.Wprowadzenie do epoki Młodej Polski. 17.Stanisław Przybyszewski i «nowa» sztuka. 18.Powieść pokolenia – Ludzie bezdomni Stefana Żeromskiego. 19.Symbolizm – poezja Bolesława Leśmiana. 20.Neoromantyzm – Wyzwolenie Stanisława Wyspiańskiego. 21. Szarpanie się indywidualności wielkiej – W roztokach Władysława Orkana. 22.Płeć jako problem – twórczość Marii Komornickiej. 23.Nie tylko o artystach – Próchno Wacława Berenta. 24.Modernizm – Pałuba Karola Irzykowskiego. 25.Wokół rewolucji – Kniaź Patiomkin Tadeusza Micińskiego. 26.Wokół rewolucji – Płomienie Stanisława Brzozowskiego. 27.Powieść wielkiego formatu? – Dzieje grzechu Stefana Żeromskiego. 28.Powieść polifoniczna – Ozimina Wacława Berenta. 29.Estetyka groteski – Historie maniaków Romana Jaworskiego. 30.Spojrzenie krytyczne – Stanisław Brzozowski i Karol Irzykowski.

17 Przykłady przedmiotów, do opisu których niezbędne jest wykorzystanie części B załącznika nr 1 Zarządzenia nr 11 Rektora UW z dnia 19 lutego 2010 r. Część B1 formularza (ćwiczenia) Imię i nazwisko wykładowcy (prowadzącego zajęcia/grupę zajęciową)Łukasz Książyk Metody dydaktyczneDyskusja Literatura1. Wprowadzenie do epoki pozytywizmu. 2. - Adam Wiślicki, "Groch na ścianę"; Aleksander Świętochowski, "My i wy", "Pleśń społeczna i literacka", w: "Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu", oprac. Janina Kulczycka-Saloni, BN I-249; - Janusz Maciejewski, Powstanie styczniowe a przełom kulturowy połowy wieku, w: Literatura południa wieku. Twórczość lat sześćdziesiątych XIX stulecia wobec romantyzmu i pozytywizmu, red. J. Maciejewski, Warszawa 1992. 3. - Eliza Orzeszkowa, "Marta", wydanie dowolne; - Eliza Orzeszkowa Kilka uwag nad powieścią w: "Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu", oprac. Janina Kulczycka-Saloni, BN I-249; -Anna Martuszewska, Pozycja narratora w powieściach tendencyjnych Elizy Orzeszkowej, Gdańsk 1970. -(…)

18 Przykłady przedmiotów, do opisu których niezbędne jest wykorzystanie części B załącznika nr 1 Zarządzenia nr 11 Rektora UW z dnia 19 lutego 2010 r. Część B1 formularza (ćwiczenia) Imię i nazwisko wykładowcy (prowadzącego zajęcia/grupę zajęciową) Izabela Koczkodaj i Marcin Dzikowski Metody dydaktyczneGłówną metodą jest próba interpretacji tekstu podczas dyskusji ze studentami. Zadaniem dyskusji jest przede wszystkim rozbudzenie aktywności badawczej studenta, a także uświadomienie mu, że analizowany tekst stanowi ogniwo procesu historycznoliterackiego i jako taki nie może być rozpatrywany w oderwaniu od świadomości i dorobku epoki; istotne jest również danie studentowi odpowiednich narzędzi badawczych, dzięki którym interpretacja analizowanych tekstów stanie się głębsza i ciekawsza. Aby dać szansę na rozwinięcie zainteresowań szczególnie zaangażowanym w dany temat studentom, proponuję referaty pogłębiające daną problematykę. Istotnym narzędziem mającym pobudzić aktywność badawczą studenta jest praca roczna – samodzielnie napisany tekst na dowolnie wybrany temat związany z problematyką literatury polskiej okresu 1864-1918, nad którym student pracuje przez cały rok akademicki. Niezmiernie ważne jest również przygotowanie studenta do egzaminu – głównie poprzez wiązanie omawianej na zajęciach problematyki z zagadnieniami egzaminacyjnymi oraz przygotowanie testów semestralnych. LiteraturaDyskusje na temat wczesnego pozytywizmu: J. Maciejewski, Miejsce pozytywizmu w XIX-wiecznej formacji kulturowej, w: Pozytywizm. Języki epoki, red. G. Borkowska, J. Maciejewski, Warszawa 2001. A. Wiślicki, Groch na ścianę; A. Świętochowski, My i wy; E. Orzeszkowa, Kilka uwag nad powieścią, w: Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu, oprac. J. Kulczycka-Saloni, Wrocław 1985. Małe formy prozatorskie: Nowele i opowiadania Aleksandra Świętochowskiego: A. Świętochowski, Nowele, opowiadania, oprac. S. Sandler, Wrocław 1965. S. Sandler, Wstęp, w: Nowele, opowiadania, oprac. S. Sandler, Wrocław 1965. (…)

19 Konsekwencje braku części B załącznika nr 1 Zarządzenia nr 11 Rektora UW z dnia 19 lutego 2010 r. (opis przedmiotu realizowanego na UJ, źródło: https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/pokazPrz edmiot(prz_kod:WZ.IB-047)) https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/pokazPrz edmiot(prz_kod:WZ.IB-047)

20 Konsekwencje braku części B załącznika nr 1 Zarządzenia nr 11 Rektora UW z dnia 19 lutego 2010 r. (opis przedmiotu realizowanego na UJ, źródło: https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/pokazPrz edmiot(prz_kod:WZ.IB-047)) https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/pokazPrz edmiot(prz_kod:WZ.IB-047)


Pobierz ppt "Uniwersytet Warszawski 11 maja 2010 r. Spotkanie warsztatowe poświęcone praktycznym aspektom wypełniania formularza opisu przedmiotu, wprowadzonego Zarządzeniem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google