Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division 1 16.10.2009 seminarium Zakładu Biofizyki WF UW Studia na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division 1 16.10.2009 seminarium Zakładu Biofizyki WF UW Studia na."— Zapis prezentacji:

1 Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division seminarium Zakładu Biofizyki WF UW Studia na specjalizacji Optyka okularowa na Wydziale Fizyki UW Marek Kowalczyk

2 Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division seminarium Zakładu Biofizyki WF UW

3 Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division seminarium Zakładu Biofizyki WF UW KOMPETENCJE OPTYKA OKULAROWEGO 1) wykonywanie pomiarów w zakresie niezbędnym dla potrzeb dobierania i wykonywania okularów; 2) dobieranie i wykonywanie okularów korekcyjnych i innych pomocy wzrokowych; 3) sprzedaż na podstawie zlecenia gotowych pomocy wzrokowych, w tym soczewek kontaktowych i środków do ich pielęgnacji; 4) dokonywanie napraw i konserwacji wszelkiego typu okularów i innych pomocy wzrokowych; 5) udzielanie instruktażu w zakresie posługiwania się pomocami wzrokowymi; KOMPETENCJE OPTOMETRYSTY 1) wykonywanie pomiarów w zakresie niezbędnym dla potrzeb korekcji optycznej za pomocą testów, programów komputerowych, urządzeń i przyrządów niezbędnych do prawidło- wego wykonania pomiarów i oceny ich wyników; 2) dobieranie soczewek okularowych i kontaktowych oraz aplikowanie soczewek kontaktowych; 3) projektowanie i wykonywanie wszelkiego typu okularów i pomocy wzrokowych w zależności od warunków anatomicznych pacjenta; 4) przeprowadzanie i nadzorowanie treningu oraz na zlecenie lekarza rehabilitacji układu wzrokowe- go w aspekcie przywrócenia sprawności wzrokowej pacjenta; 5) udzielanie porad odnośnie działania i stosowania wyrobów medycznych związanych z optyczną korekcją narządu wzroku. Optyka okularowa a optometria

4 Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division seminarium Zakładu Biofizyki WF UW Optyka okularowa a optometria 1) ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności optyka okularowa lub optometria obejmujących co najmniej 700 godzin kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania w zawodzie optyk okularowy i uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera; 2) ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej i uzyskanie dyplomu technika optyka lub trzyletniego technikum uzupełniającego publicznego lub niepublicznego z uprawnieniami szkoły publicznej i uzyskanie dyplomu technika optyka; 3) uzyskanie do dnia 31 grudnia 2010 r. dyplomu mistrza w zawodzie optyk okularowy. 1) ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności na kierunku fizyka lub fizyka techniczna obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie optometrii i uzyskanie tytułu magistra lub magistra inżyniera; 2) ukończenie studiów wyższych na kierunku lekarskim oraz ukończenie studiów podyplomowych z optometrii obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie optometrii; 3) ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu magistra lub magistra inżyniera oraz ukończenie studiów podyplomowych z optometrii obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie optometrii; 4) ukończenie studiów wyższych oraz rozpoczęcie przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia … 2008 r. o niektórych zawodach medycznych studiów podyplomowych z optometrii obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie optometrii, które zakończono przed lub po dniu wejścia w życie ustawy.

5 Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division seminarium Zakładu Biofizyki WF UW Studia zawodowe przygotowujące do wykonywania zawodu ustawowo regulowanego (projekt ustawy w sejmowej komisji zdrowia) Możliwość studiowania (bądź nie) dodatkowych przedmiotów z oferty ogólnouniwersyteckiej (2065 h) Możliwość wykonywania zawodu po wpisaniu do rejestru prowadzonego przez wojewodę i/lub po zdaniu egzaminu państwowego lub branżowego

6 Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division seminarium Zakładu Biofizyki WF UW Sylwetka absolwenta, program i kadra nauczająca mat-fiz i informatyczne optyka instr biologiczno-medyczne, optometria, optyka okularowa najwięcej godzin zajęć przewidziano dla optometrii (225 godzin, w tym 120 godzin zajęć praktycznych), dla optyki okularowej (195 godzin w tym 105 godzin zajęć warsztatowych) oraz dla kontaktologii (75 godzin, w tym 30 godzin zajęć praktycznych). Absolwenci specjalności Optyka okularowa będą przygotowani do samodzielnego prowadzenia warsztatu okularowego i gabinetu pomiaru refrakcji oka oraz do współdziałania z optometrystą w zakresie skomplikowanych przypadków wad wzroku i z lekarzem okulistą w przypadku schorzeń organicznych

7 Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division seminarium Zakładu Biofizyki WF UW I semestr Nazwa przedmiotu Wyk ład Ćwi cze nia punkty ECTS Forma zaliczenia Podstawy fizyki dla optyków okularowych I 30 6Egzamin Matematyka dla optyków okularowych I 30456,5Egzamin Optyka geometryczna i instrumentalna 30 5,5Egzamin Chemia z elementami biochemii 302Egzamin Praktikum z chemii ogólnej 151,5 Zaliczenie na ocenę Laboratorium optyki geometrycznej i instrumentalnej 456 Zaliczenie na ocenę Biologia komórki302,5Egzamin Wychowanie fizyczne-30-Zaliczenie Nazwa przedmiotuWyk ład Ćwi cze nia punkty ECTS Forma zaliczenia Podstawy fizyki dla optyków okularowych II 30 6Egzamin Matematyka dla optyków okularowych II 30456Egzamin Histologia302,5Egzamin Podstawy anatomii i fizjologii człowieka 302,5Egzamin Optyka fizjologiczna303Egzamin Laboratorium optyki fizjologicznej -304 Zaliczenie na ocenę Technologie cyfrowe30456Egzamin Wychowanie fizyczne-30-Zaliczenie I II

8 Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division seminarium Zakładu Biofizyki WF UW Nazwa przedmiotuWyk ład Ćwicz enia Punkty ECTS Forma zaliczenia Fizyka płynów30-3Egzamin Optometria I60-6Egzamin Pracownia optometryczna I -608 Zaliczenie na ocenę Anatomia i neurofizjologia układu wzrokowego 60-5Egzamin Psychologia kontaktów z pacjentem i pierwsza pomoc 30-2,5Egzamin Wstęp do widzenia obuocznego 60-5Egzamin Przyrządy optometryczne 30-3Egzamin Wychowanie fizyczne-30-Zaliczenie Nazwa przedmiotuWyk ład Ćwicz enia Punkty ECTS Forma zaliczenia Optometria II45-5Egzamin Pracownia optometryczna II -608 Zaliczenie na ocenę Wybrane zagadnienia z optyki i nauki o widzeniu 30-3Egzamin Mikrobiologia i elementy parazytologii 30-2Egzamin Praktikum mikrobiologii ogólnej i genetyki bakterii. -151,5 Zaliczenie na oceną Podstawy patologii układu wzrokowego 454Egzamin Przedmiot ogólnouniwerytecki 30-2Egzamin Język obcy60-2 Zaliczenie na ocenę Miesięczna praktyka wakacyjna - Zaliczenie na ocenę III IV

9 Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division seminarium Zakładu Biofizyki WF UW Nazwa przedmiotuWyk ład Ćwicz enia punkty ECTS Forma zaliczenia Optyka okularowa I45-4Egzamin Pracownia optyki okularowej I -455,5 Zaliczenie na ocenę Elementy prawa30-2,5Egzamin Język obcy60-2 Zaliczenie na ocenę Egzamin certyfikacyjny z języka obcego --2Egzamin Pracownia fizyczna dla zaawansowanych (b) lub blok przedmiotów informatycznych (programowanie, bazy danych, usługi sieciowe) Zaliczenie na ocenę lub egzamin Percepcja wzrokowa30-3Egzamin Wychowanie fizyczne30 Nazwa przedmiotu Wyk ład ćwicz enia Punkty ECTS Forma zaliczenia Optyka okularowa II 45-4Egzamin Pracownia optyki okularowej II -606,5Zaliczenie na ocenę Podstawy kontaktologii 45-3,5Egzamin Pracownia kontaktologii 303,5Zaliczenie na ocenę Środowisko wzrokowe 30-2,5Egzamin Bioetyka dla biologów lub filozofia 302Egzamin Przygotowanie pracy licencjackiej Miesięczna praktyka wakacyjna V VI

10 Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division seminarium Zakładu Biofizyki WF UW Zaplecze laboratoryjne

11 Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division seminarium Zakładu Biofizyki WF UW Zaplecze laboratoryjne

12 Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division seminarium Zakładu Biofizyki WF UW

13 Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division seminarium Zakładu Biofizyki WF UW

14 Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division seminarium Zakładu Biofizyki WF UW Zaplecze laboratoryjne c.d.

15 Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division seminarium Zakładu Biofizyki WF UW

16 Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division seminarium Zakładu Biofizyki WF UW

17 Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division seminarium Zakładu Biofizyki WF UW

18 Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division seminarium Zakładu Biofizyki WF UW Kompensowanie aberracji wyższego rzędu układu optycznego oka Badania własne Projektowanie soczewek wieloogniskowych lub o przedłużonej głębi ostrości

19 Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division seminarium Zakładu Biofizyki WF UW NEAR FOCUS FAR FOCUS Soczewka dyfrakcyjna może mieć dwa i więcej ognisk rzeczywistych. Jej wszczepienie, np. po usunięciu zaćmy, eliminuje konieczność posługiwania się kilkoma parami okularów. soczewka dyfrakcyjna

20 Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division seminarium Zakładu Biofizyki WF UW Hybrydowa soczewka TECNIS ZM900 Zerowy rząd dyfr. Pierwszy rząd dyfr.

21 Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division seminarium Zakładu Biofizyki WF UW Rozkład energii w ognisku do dali i do bliży w funkcji głębo- kości reliefu parabolicznej soczewki dyfrakcyjnej =1/4 =1/2 =1 =3/2

22 Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division seminarium Zakładu Biofizyki WF UW

23 Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division seminarium Zakładu Biofizyki WF UW

24 Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division seminarium Zakładu Biofizyki WF UW Schemat układu do pomiaru aberracji oka z wykorzystaniem detektora Shacka-Hartmanna frontu falowego

25 Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division seminarium Zakładu Biofizyki WF UW Zasada działania detektora frontu falowego Sh-H

26 Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division seminarium Zakładu Biofizyki WF UW

27 Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division seminarium Zakładu Biofizyki WF UW Przykład składowych aberracji falowych oka i aberracji globalnej oraz odpowiadających im obrazów siatkówkowych świecącego obiektu punktowego

28 Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division seminarium Zakładu Biofizyki WF UW Rozkład aberracji na szereg wielomianów (modów) Zernikego ρρ ρρ n,m

29 Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division seminarium Zakładu Biofizyki WF UW Rozkład aberracji na szereg wielomianów (modów) Zernikego

30 Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division seminarium Zakładu Biofizyki WF UW

31 Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division seminarium Zakładu Biofizyki WF UW

32 Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division seminarium Zakładu Biofizyki WF UW

33 Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division seminarium Zakładu Biofizyki WF UW Oddziaływanie pomiędzy modami Zernikego

34 Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division seminarium Zakładu Biofizyki WF UW Kompensatory fazowe (phase plates)

35 Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division seminarium Zakładu Biofizyki WF UW Kompensatory fazowe (phase plates)

36 Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division seminarium Zakładu Biofizyki WF UW

37 Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division seminarium Zakładu Biofizyki WF UW Dynamiczne kompensowanie wad wzroku przez elektroniczną soczewkę okularową

38 Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division seminarium Zakładu Biofizyki WF UW U góry: przezroczysty obiekt - tzw. soczewka stożkowa. Nie pochłania ona światła, a zmienia jedynie kształt frontu falowego przechodzącej fali świetlnej. Niżej: obraz tego obiektu uzys- kany w układzie realizującym optycznie ope- rację różniczkowania rzędu ½ (symulacja komputerowa) U dołu: otrzymany doświadczalnie kształt frontu falowego wytworzonego w wyniku modulacji fali płaskiej przez testowaną mikrosoczewkę. Wynik uzyskano w zbudowanym w Zakładzie Optyki Informacyjnej układzie realizującym optycznie operacje różniczkowe rzędu ułamkowego Detekcja zaberrowanego frontu falowego metodami wizualizacji funkcji fazowej. Zalety w porównaniu z detekcją detektorem Sh-H: zdolność rozdzielcza nie jest ograniczona wielkością mikrosoczewek znajdujemy front falowy a nie jego przybliżenie funkcją przedziałami liniową

39 Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division seminarium Zakładu Biofizyki WF UW Prof. Ryszard Naskręcki / UAM Kształcenie optyków okularowych oraz optometrystów a Krajowa (i Europejska) Ramowa Struktura Kwalifikacji Prof. Andrzej Kowalczyk / UMK Spektralna tomografia optyczna w okulistyce i konserwacji zabytków" Prof. Henryk Kasprzak / PWr Ruchy oka i dynamika deformacji gałki ocznej" Prof. Marek Kowalczyk / UW Kompensacja aberracji wyższego rzędu układu optycznego oka przy wykorzystaniu optyki adaptywnej i kompensatorów fazowych" Dr Danuta Pieczyrak, prof. Bogdan Miśkowiak / UMP Vision 2020"- ocena parametrów układu wzrokowego u dzieci Wielkopolski w wieku 6-10 lat (badania własne)" Dr Anna Przekoracka-Krawczyk / UAM O roli pryzmatu w procesie widzenia" Dr hab. Marek Zając / PWr Badania soczewek wszczepialnych" Sławomir Nogaj / UAM; Rafał Kierys /Essilor Socjologiczne, techniczne i fizjologiczne aspekty korekcji prezbiopii" Referaty prezentowane na sesji naukowej towarzyszącej Targom Optycznym OPTYKA 2008


Pobierz ppt "Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division 1 16.10.2009 seminarium Zakładu Biofizyki WF UW Studia na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google