Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division 1 16.10.2009 seminarium Zakładu Biofizyki WF UW Studia na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division 1 16.10.2009 seminarium Zakładu Biofizyki WF UW Studia na."— Zapis prezentacji:

1 http://www.igf.fuw.edu.pl/zoi Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division 1 16.10.2009 seminarium Zakładu Biofizyki WF UW Studia na specjalizacji Optyka okularowa na Wydziale Fizyki UW Marek Kowalczyk

2 http://www.igf.fuw.edu.pl/zoi Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division 2 16.10.2009 seminarium Zakładu Biofizyki WF UW

3 http://www.igf.fuw.edu.pl/zoi Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division 3 16.10.2009 seminarium Zakładu Biofizyki WF UW KOMPETENCJE OPTYKA OKULAROWEGO 1) wykonywanie pomiarów w zakresie niezbędnym dla potrzeb dobierania i wykonywania okularów; 2) dobieranie i wykonywanie okularów korekcyjnych i innych pomocy wzrokowych; 3) sprzedaż na podstawie zlecenia gotowych pomocy wzrokowych, w tym soczewek kontaktowych i środków do ich pielęgnacji; 4) dokonywanie napraw i konserwacji wszelkiego typu okularów i innych pomocy wzrokowych; 5) udzielanie instruktażu w zakresie posługiwania się pomocami wzrokowymi; KOMPETENCJE OPTOMETRYSTY 1) wykonywanie pomiarów w zakresie niezbędnym dla potrzeb korekcji optycznej za pomocą testów, programów komputerowych, urządzeń i przyrządów niezbędnych do prawidło- wego wykonania pomiarów i oceny ich wyników; 2) dobieranie soczewek okularowych i kontaktowych oraz aplikowanie soczewek kontaktowych; 3) projektowanie i wykonywanie wszelkiego typu okularów i pomocy wzrokowych w zależności od warunków anatomicznych pacjenta; 4) przeprowadzanie i nadzorowanie treningu oraz na zlecenie lekarza rehabilitacji układu wzrokowe- go w aspekcie przywrócenia sprawności wzrokowej pacjenta; 5) udzielanie porad odnośnie działania i stosowania wyrobów medycznych związanych z optyczną korekcją narządu wzroku. Optyka okularowa a optometria

4 http://www.igf.fuw.edu.pl/zoi Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division 4 16.10.2009 seminarium Zakładu Biofizyki WF UW Optyka okularowa a optometria 1) ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności optyka okularowa lub optometria obejmujących co najmniej 700 godzin kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania w zawodzie optyk okularowy i uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera; 2) ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej i uzyskanie dyplomu technika optyka lub trzyletniego technikum uzupełniającego publicznego lub niepublicznego z uprawnieniami szkoły publicznej i uzyskanie dyplomu technika optyka; 3) uzyskanie do dnia 31 grudnia 2010 r. dyplomu mistrza w zawodzie optyk okularowy. 1) ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności na kierunku fizyka lub fizyka techniczna obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie optometrii i uzyskanie tytułu magistra lub magistra inżyniera; 2) ukończenie studiów wyższych na kierunku lekarskim oraz ukończenie studiów podyplomowych z optometrii obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie optometrii; 3) ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu magistra lub magistra inżyniera oraz ukończenie studiów podyplomowych z optometrii obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie optometrii; 4) ukończenie studiów wyższych oraz rozpoczęcie przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia … 2008 r. o niektórych zawodach medycznych studiów podyplomowych z optometrii obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie optometrii, które zakończono przed lub po dniu wejścia w życie ustawy.

5 http://www.igf.fuw.edu.pl/zoi Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division 5 16.10.2009 seminarium Zakładu Biofizyki WF UW Studia zawodowe przygotowujące do wykonywania zawodu ustawowo regulowanego (projekt ustawy w sejmowej komisji zdrowia) Możliwość studiowania (bądź nie) dodatkowych przedmiotów z oferty ogólnouniwersyteckiej (2065 h) Możliwość wykonywania zawodu po wpisaniu do rejestru prowadzonego przez wojewodę i/lub po zdaniu egzaminu państwowego lub branżowego

6 http://www.igf.fuw.edu.pl/zoi Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division 6 16.10.2009 seminarium Zakładu Biofizyki WF UW Sylwetka absolwenta, program i kadra nauczająca mat-fiz i informatyczne optyka instr biologiczno-medyczne, optometria, optyka okularowa najwięcej godzin zajęć przewidziano dla optometrii (225 godzin, w tym 120 godzin zajęć praktycznych), dla optyki okularowej (195 godzin w tym 105 godzin zajęć warsztatowych) oraz dla kontaktologii (75 godzin, w tym 30 godzin zajęć praktycznych). Absolwenci specjalności Optyka okularowa będą przygotowani do samodzielnego prowadzenia warsztatu okularowego i gabinetu pomiaru refrakcji oka oraz do współdziałania z optometrystą w zakresie skomplikowanych przypadków wad wzroku i z lekarzem okulistą w przypadku schorzeń organicznych

7 http://www.igf.fuw.edu.pl/zoi Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division 7 16.10.2009 seminarium Zakładu Biofizyki WF UW I semestr Nazwa przedmiotu Wyk ład Ćwi cze nia punkty ECTS Forma zaliczenia Podstawy fizyki dla optyków okularowych I 30 6Egzamin Matematyka dla optyków okularowych I 30456,5Egzamin Optyka geometryczna i instrumentalna 30 5,5Egzamin Chemia z elementami biochemii 302Egzamin Praktikum z chemii ogólnej 151,5 Zaliczenie na ocenę Laboratorium optyki geometrycznej i instrumentalnej 456 Zaliczenie na ocenę Biologia komórki302,5Egzamin Wychowanie fizyczne-30-Zaliczenie Nazwa przedmiotuWyk ład Ćwi cze nia punkty ECTS Forma zaliczenia Podstawy fizyki dla optyków okularowych II 30 6Egzamin Matematyka dla optyków okularowych II 30456Egzamin Histologia302,5Egzamin Podstawy anatomii i fizjologii człowieka 302,5Egzamin Optyka fizjologiczna303Egzamin Laboratorium optyki fizjologicznej -304 Zaliczenie na ocenę Technologie cyfrowe30456Egzamin Wychowanie fizyczne-30-Zaliczenie I II

8 http://www.igf.fuw.edu.pl/zoi Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division 8 16.10.2009 seminarium Zakładu Biofizyki WF UW Nazwa przedmiotuWyk ład Ćwicz enia Punkty ECTS Forma zaliczenia Fizyka płynów30-3Egzamin Optometria I60-6Egzamin Pracownia optometryczna I -608 Zaliczenie na ocenę Anatomia i neurofizjologia układu wzrokowego 60-5Egzamin Psychologia kontaktów z pacjentem i pierwsza pomoc 30-2,5Egzamin Wstęp do widzenia obuocznego 60-5Egzamin Przyrządy optometryczne 30-3Egzamin Wychowanie fizyczne-30-Zaliczenie Nazwa przedmiotuWyk ład Ćwicz enia Punkty ECTS Forma zaliczenia Optometria II45-5Egzamin Pracownia optometryczna II -608 Zaliczenie na ocenę Wybrane zagadnienia z optyki i nauki o widzeniu 30-3Egzamin Mikrobiologia i elementy parazytologii 30-2Egzamin Praktikum mikrobiologii ogólnej i genetyki bakterii. -151,5 Zaliczenie na oceną Podstawy patologii układu wzrokowego 454Egzamin Przedmiot ogólnouniwerytecki 30-2Egzamin Język obcy60-2 Zaliczenie na ocenę Miesięczna praktyka wakacyjna - Zaliczenie na ocenę III IV

9 http://www.igf.fuw.edu.pl/zoi Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division 9 16.10.2009 seminarium Zakładu Biofizyki WF UW Nazwa przedmiotuWyk ład Ćwicz enia punkty ECTS Forma zaliczenia Optyka okularowa I45-4Egzamin Pracownia optyki okularowej I -455,5 Zaliczenie na ocenę Elementy prawa30-2,5Egzamin Język obcy60-2 Zaliczenie na ocenę Egzamin certyfikacyjny z języka obcego --2Egzamin Pracownia fizyczna dla zaawansowanych (b) lub blok przedmiotów informatycznych (programowanie, bazy danych, usługi sieciowe) -1109 Zaliczenie na ocenę lub egzamin Percepcja wzrokowa30-3Egzamin Wychowanie fizyczne30 Nazwa przedmiotu Wyk ład ćwicz enia Punkty ECTS Forma zaliczenia Optyka okularowa II 45-4Egzamin Pracownia optyki okularowej II -606,5Zaliczenie na ocenę Podstawy kontaktologii 45-3,5Egzamin Pracownia kontaktologii 303,5Zaliczenie na ocenę Środowisko wzrokowe 30-2,5Egzamin Bioetyka dla biologów lub filozofia 302Egzamin Przygotowanie pracy licencjackiej -9510 Miesięczna praktyka wakacyjna V VI

10 http://www.igf.fuw.edu.pl/zoi Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division 10 16.10.2009 seminarium Zakładu Biofizyki WF UW Zaplecze laboratoryjne

11 http://www.igf.fuw.edu.pl/zoi Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division 11 16.10.2009 seminarium Zakładu Biofizyki WF UW Zaplecze laboratoryjne

12 http://www.igf.fuw.edu.pl/zoi Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division 12 16.10.2009 seminarium Zakładu Biofizyki WF UW

13 http://www.igf.fuw.edu.pl/zoi Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division 13 16.10.2009 seminarium Zakładu Biofizyki WF UW

14 http://www.igf.fuw.edu.pl/zoi Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division 14 16.10.2009 seminarium Zakładu Biofizyki WF UW Zaplecze laboratoryjne c.d.

15 http://www.igf.fuw.edu.pl/zoi Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division 15 16.10.2009 seminarium Zakładu Biofizyki WF UW

16 http://www.igf.fuw.edu.pl/zoi Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division 16 16.10.2009 seminarium Zakładu Biofizyki WF UW

17 http://www.igf.fuw.edu.pl/zoi Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division 17 16.10.2009 seminarium Zakładu Biofizyki WF UW

18 http://www.igf.fuw.edu.pl/zoi Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division 18 16.10.2009 seminarium Zakładu Biofizyki WF UW Kompensowanie aberracji wyższego rzędu układu optycznego oka Badania własne Projektowanie soczewek wieloogniskowych lub o przedłużonej głębi ostrości

19 http://www.igf.fuw.edu.pl/zoi Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division 19 16.10.2009 seminarium Zakładu Biofizyki WF UW NEAR FOCUS FAR FOCUS Soczewka dyfrakcyjna może mieć dwa i więcej ognisk rzeczywistych. Jej wszczepienie, np. po usunięciu zaćmy, eliminuje konieczność posługiwania się kilkoma parami okularów. soczewka dyfrakcyjna

20 http://www.igf.fuw.edu.pl/zoi Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division 20 16.10.2009 seminarium Zakładu Biofizyki WF UW Hybrydowa soczewka TECNIS ZM900 Zerowy rząd dyfr. Pierwszy rząd dyfr.

21 http://www.igf.fuw.edu.pl/zoi Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division 21 16.10.2009 seminarium Zakładu Biofizyki WF UW Rozkład energii w ognisku do dali i do bliży w funkcji głębo- kości reliefu parabolicznej soczewki dyfrakcyjnej =1/4 =1/2 =1 =3/2

22 http://www.igf.fuw.edu.pl/zoi Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division 22 16.10.2009 seminarium Zakładu Biofizyki WF UW

23 http://www.igf.fuw.edu.pl/zoi Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division 23 16.10.2009 seminarium Zakładu Biofizyki WF UW

24 http://www.igf.fuw.edu.pl/zoi Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division 24 16.10.2009 seminarium Zakładu Biofizyki WF UW Schemat układu do pomiaru aberracji oka z wykorzystaniem detektora Shacka-Hartmanna frontu falowego

25 http://www.igf.fuw.edu.pl/zoi Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division 25 16.10.2009 seminarium Zakładu Biofizyki WF UW Zasada działania detektora frontu falowego Sh-H

26 http://www.igf.fuw.edu.pl/zoi Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division 26 16.10.2009 seminarium Zakładu Biofizyki WF UW

27 http://www.igf.fuw.edu.pl/zoi Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division 27 16.10.2009 seminarium Zakładu Biofizyki WF UW Przykład składowych aberracji falowych oka i aberracji globalnej oraz odpowiadających im obrazów siatkówkowych świecącego obiektu punktowego

28 http://www.igf.fuw.edu.pl/zoi Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division 28 16.10.2009 seminarium Zakładu Biofizyki WF UW Rozkład aberracji na szereg wielomianów (modów) Zernikego ρρ ρρ n,m

29 http://www.igf.fuw.edu.pl/zoi Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division 29 16.10.2009 seminarium Zakładu Biofizyki WF UW Rozkład aberracji na szereg wielomianów (modów) Zernikego

30 http://www.igf.fuw.edu.pl/zoi Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division 30 16.10.2009 seminarium Zakładu Biofizyki WF UW

31 http://www.igf.fuw.edu.pl/zoi Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division 31 16.10.2009 seminarium Zakładu Biofizyki WF UW

32 http://www.igf.fuw.edu.pl/zoi Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division 32 16.10.2009 seminarium Zakładu Biofizyki WF UW

33 http://www.igf.fuw.edu.pl/zoi Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division 33 16.10.2009 seminarium Zakładu Biofizyki WF UW Oddziaływanie pomiędzy modami Zernikego

34 http://www.igf.fuw.edu.pl/zoi Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division 34 16.10.2009 seminarium Zakładu Biofizyki WF UW Kompensatory fazowe (phase plates)

35 http://www.igf.fuw.edu.pl/zoi Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division 35 16.10.2009 seminarium Zakładu Biofizyki WF UW Kompensatory fazowe (phase plates)

36 http://www.igf.fuw.edu.pl/zoi Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division 36 16.10.2009 seminarium Zakładu Biofizyki WF UW

37 http://www.igf.fuw.edu.pl/zoi Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division 37 16.10.2009 seminarium Zakładu Biofizyki WF UW Dynamiczne kompensowanie wad wzroku przez elektroniczną soczewkę okularową

38 http://www.igf.fuw.edu.pl/zoi Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division 38 16.10.2009 seminarium Zakładu Biofizyki WF UW U góry: przezroczysty obiekt - tzw. soczewka stożkowa. Nie pochłania ona światła, a zmienia jedynie kształt frontu falowego przechodzącej fali świetlnej. Niżej: obraz tego obiektu uzys- kany w układzie realizującym optycznie ope- rację różniczkowania rzędu ½ (symulacja komputerowa) U dołu: otrzymany doświadczalnie kształt frontu falowego wytworzonego w wyniku modulacji fali płaskiej przez testowaną mikrosoczewkę. Wynik uzyskano w zbudowanym w Zakładzie Optyki Informacyjnej układzie realizującym optycznie operacje różniczkowe rzędu ułamkowego Detekcja zaberrowanego frontu falowego metodami wizualizacji funkcji fazowej. Zalety w porównaniu z detekcją detektorem Sh-H: zdolność rozdzielcza nie jest ograniczona wielkością mikrosoczewek znajdujemy front falowy a nie jego przybliżenie funkcją przedziałami liniową

39 http://www.igf.fuw.edu.pl/zoi Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division 39 16.10.2009 seminarium Zakładu Biofizyki WF UW Prof. Ryszard Naskręcki / UAM Kształcenie optyków okularowych oraz optometrystów a Krajowa (i Europejska) Ramowa Struktura Kwalifikacji Prof. Andrzej Kowalczyk / UMK Spektralna tomografia optyczna w okulistyce i konserwacji zabytków" Prof. Henryk Kasprzak / PWr Ruchy oka i dynamika deformacji gałki ocznej" Prof. Marek Kowalczyk / UW Kompensacja aberracji wyższego rzędu układu optycznego oka przy wykorzystaniu optyki adaptywnej i kompensatorów fazowych" Dr Danuta Pieczyrak, prof. Bogdan Miśkowiak / UMP Vision 2020"- ocena parametrów układu wzrokowego u dzieci Wielkopolski w wieku 6-10 lat (badania własne)" Dr Anna Przekoracka-Krawczyk / UAM O roli pryzmatu w procesie widzenia" Dr hab. Marek Zając / PWr Badania soczewek wszczepialnych" Sławomir Nogaj / UAM; Rafał Kierys /Essilor Socjologiczne, techniczne i fizjologiczne aspekty korekcji prezbiopii" Referaty prezentowane na sesji naukowej towarzyszącej Targom Optycznym OPTYKA 2008


Pobierz ppt "Warsaw University Faculty of Physics Information Optics Division 1 16.10.2009 seminarium Zakładu Biofizyki WF UW Studia na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google