Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System Informatyczny „POMOST” Wdrożenie i utrzymanie w PCPR WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE                                          Wydział Polityki Społecznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System Informatyczny „POMOST” Wdrożenie i utrzymanie w PCPR WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE                                          Wydział Polityki Społecznej."— Zapis prezentacji:

1 System Informatyczny „POMOST” Wdrożenie i utrzymanie w PCPR WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
                                         Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

2 Wprowadzenie System Informatyczny „POMOST” – krótkie ujęcie historyczne oraz uwarunkowania prawne eksploatacji Przepływ danych i środków finansowych w SI Pomost Zadania PCPR związane z eksploatacją Systemu Informatycznego Wdrożenie i utrzymanie Systemu Informatycznego POMOST w roku 2005 w województwie świętokrzyskim Propozycje działań w zakresie wdrożenia i eksploatacji Systemu na lata Busko Zdrój

3 Powstanie Systemu Informatycznego „POMOST” Najważniejsze wydarzenia (1)
grudzień 1992 – sierpień 1994 – realizacja systemu przez holenderską firmę Coopers & Lybrand listopad 1994 – powołanie polskiego zespołu projektowego „ALSO” (Automation of the Labour and Social Welfare Organisation), którego elementy stanowiły: Podprojekt Systemu Urzędów Pracy (SUP), Podprojekt Systemu Pomocy Społecznej(SPS), Podprojekt Systemu Wspomagania MPiPS. 1995 rok – głoszenie przetargu na oprogramowanie dla Systemu Pomocy Społecznej 1997 rok – dostawy sprzętu komputerowego dla wszystkich jednostek organizacyjnych pomocy społecznej kraju 1999 – ostateczne wyłonienie dostawcy oprogramowania dla Systemu Pomocy Społecznej – firmy Computerland S.A. (oprogramowanie dla ops) zakończenie projektu „ALSO Busko Zdrój

4 Powstanie Systemu Informatycznego „POMOST” Najważniejsze wydarzenia (2)
2003 – wydanie „Dokumentu otwarcia Systemu Informatycznego SYRIUSZ” przez MGPiPS (założenia jednolitego systemu informatycznego dla obszarów: pomoc społeczna i rynek pracy) marzec 2004 r. – Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. nr 64 z 2004 r., odnosząca się do zagadnień informatyzacji jednostek organizacyjnych pomocy społecznej 2004/2005 – rok wydanie świadectw homologacji dopuszczających możliwość użytkowania oprogramowania napisanego przez różnych dostawców: Computerland S.A. – Kraków , MiCOMP, Top-Team - Warszawa, Zeto KOSZALIN, INFO-R - Skoczów 2004/2005 rok – dostawy sprzętu komputerowego dla PCPR na obszarze całego kraju – instalacje i szkolenia użytkowników systemu Busko Zdrój

5 Powstanie Systemu Informatycznego „POMOST” Najważniejsze wydarzenia (3)
System „SYRIUSZ”: pozwoli na wymianę informacji między nimi, a systemami ubezpieczeń społecznych, urzędów skarbowych, PESEL, ma być zintegrowany z systemem usług administracji publicznej, systemami bankowymi i edukacyjnymi, w związku z tym ma powstać „nowy model instytucji publicznych sfery usług społecznych”. Niektóre korzyści: poprawa jakości usług świadczonych przez służby społeczne, skrócenie okresu pozostawania bez pracy, większą efektywność sytemu usług społecznych poprzez właściwe adresowanie usług i świadczeń pieniężnych, monitorowanie ich skuteczności i aktywne zarządzanie środkami na cele społeczne. Busko Zdrój

6 System Informatyczny „POMOST” Logistyka przedsięwzięcia
Rozmieszczenie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (OPS, ROPS, PCPR) ok. 2,8 tys. miejsc instalacji ok. 6,5 tys. stanowisk pracy (komputerów) ok sieci komputerowych Busko Zdrój

7 Uwarunkowania prawne Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. nr 64 z 2004 r., odnosi się do zagadnień informatyzacji jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w kilku miejscach. Nakazuje sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego: gminom - przekazywanie właściwemu wojewodzie (Art. 17, ust. 1, pkt 17), powiatom - przekazywanie właściwemu wojewodzie (Art. 19, ust.1, pkt 17), samorządom wojewódzkim - przekazywanie właściwemu wojewodzie (Art. 21, pkt 7), oraz wojewodom - przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (Art. 22, pkt 12). Busko Zdrój

8 Przepływ danych i środków finansowych w SI Pomost (1)
Poziom województwa Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego (ROPS UM) Ogółem: 16 ROPS UM Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego (WPS UW) Ogółem: 16 WPS UW Ministerstwo Polityki Społecznej (MPS) Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS): GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej MGOPS – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej MOPR – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Ogółem: 2500 OPS Dostawcy homologowanego oprogramowania SI POMOST przeznaczonego dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej (JOPS Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) Ogółem: 315 PCPR Poziom powiatu przepływ danych przepływ środków finansowych Busko Zdrój Poziom gminy

9 Przepływ danych i środków finansowych w SI Pomost (2)
ZGODNOŚĆ DANYCH Jest to zgodność w danym okresie liczona, jako stosunek wartości zrealizowanych i zarejestrowanych świadczeń w SI POMOST do faktycznie wydatkowanych środków na realizację świadczeń (na podstawie sprawozdania wykonywanego ręcznie dla Ministerstwa Finansów RB-28). Zgodność jest liczona narastająco w danym roku i podawana w procentach. Procent zgodności jest widoczny w sprawozdaniu z realizacji świadczeń (Rs01), które jest elementem zbioru centralnego generowanego w SI POMOST. korzyść dla jednostki wartość zrealizowanych i zarejestrowanych świadczeń w SI POMOST możliwość uzyskania środków finansowych przez jednostkę właściwie eksploatującą system ZGODNOŚĆ = faktycznie wydatkowane środki na realizację świadczeń Busko Zdrój

10 Przepływ danych i środków finansowych w SI Pomost (3)
Zasady naliczania dodatkowych środków dla jednostek „za przekazane dane” dla Ministerstwa Polityki Społecznej PRÓG FINANSOWANIA ZGODNOŚĆ DANYCH STAWKA Potwierdzenie użytkowania SI POMOST >=20% Opłata licencyjna – środki „za licencje” kierowane bezpośrednio do dostawcy. Obiecująca zgodność danych >=50% i <75% Opłata licencyjna + 30% ustalonej opłaty rocznej. Rokująca poprawność zgodność danych >=75% i <90% 50% ustalonej opłaty rocznej. Pozytywna zgodność danych >=90% 100% ustalonej opłaty rocznej. Busko Zdrój

11 Zadania Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej szczebla gminy (OPS) i powiatu (PCPR) związane z eksploatacją Systemu Informatycznego „POMOST” Do zadań jednostek wykorzystujących nieodpłatnie udostępniane przez ministra oprogramowanie należy: Terminowe i poprawne przekazywanie elektronicznych wersji sprawozdań oraz zbiorów centralnych, Informowanie właściwego WPS UW o wszelkich wykrytych błędach w oprogramowaniu oraz innych problemach z jego wykorzystaniem, Pozyskiwanie środków finansowych na utrzymanie systemu informatycznego w sprawności (współfinansowanie systemu informatycznego), Zasilanie aplikacji właściwymi, poprawnymi danymi. Busko Zdrój

12 Wdrożenie i utrzymanie Systemu Informatycznego POMOST w 2005 roku w PCPR w województwie świętokrzyskim na tle kraju Poziom wdrożeń OU dla JOPS w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie w poszczególnych województwach, mierzony liczbą dostarczanych zbiorów centralnych, w 3 kwartale 2005, w porównaniu do liczby wszystkich jednostek w województwie Busko Zdrój

13 Wdrożenie Systemu Informatycznego POMOST do 2005 roku w województwie świętokrzyskim (1)
Zmiany w poziomie wdrożeń Systemu Informatycznego „POMOST” w jednostkach szczebla gminnego i Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, mierzony liczbą dostarczanych zbiorów centralnych, w okresie od 3 kwartału 1999 r. do 3 kwartału 2005 r. Busko Zdrój

14 Wdrożenie Systemu Informatycznego POMOST do 2005 roku w województwie świętokrzyskim (2)
Przekazane przez PCPR zbiory centralne na poziom wojewódzki w 2005 roku Busko Zdrój

15 Propozycje działań w zakresie wdrożenia i eksploatacji Systemu w PCPR w latach 2006-2007
przeprowadzenie analizy ilościowej i jakościowej sprzętu komputerowego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej modernizacja sprzętu w wybranych jednostkach  główne wskaźniki kwalifikujące jednostkę do przeprowadzenia modernizacji to: - systematyczność przesyłania zbiorów centralnych - jakość zbiorów i sprawozdań statystycznych przesyłanych na poziom wojewódzki - stan sprzętu komputerowego szkolenia w zakresie zgłoszonym przez użytkownika końcowego systemu  kwalifikacja użytkowników poprzez : - analizę merytorycznej zawartości przesyłów - zmiany w zakresie obsługi oprogramowania Busko Zdrój

16 Dziękujemy za uwagę Busko Zdrój


Pobierz ppt "System Informatyczny „POMOST” Wdrożenie i utrzymanie w PCPR WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE                                          Wydział Polityki Społecznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google