Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zebranie ze studentami Kolegium MISH UW w dn. 28 października 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zebranie ze studentami Kolegium MISH UW w dn. 28 października 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Zebranie ze studentami Kolegium MISH UW w dn. 28 października 2013 r.
Uprawnienia do studiów bezpłatnych: punkty ECTS z puli uczelni dla studentów studiów międzyobszarowych Zebranie ze studentami Kolegium MISH UW w dn. 28 października 2013 r.

2 Zbieranie informacji o punktach ECTS w systemie POL-on ma na celu kontrolę uprawnień studenta do studiowania bez wnoszenia opłat na pierwszym lub drugim kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej. Takie uprawnienie oznacza, że student z mocy Ustawy dostaje do wykorzystania pewną liczbę punktów ECTS (określa ją art. 170a ust. 1 i 2 Ustawy) w celu podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat. studia na

3 Stąd wynika konieczność́:
Składania przez studenta oświadczenia o realizowaniu uprawnienia do studiów bezpłatnych na innej uczelni i liczbie wykorzystanych punktów ECTS, Rejestrowania wykorzystanych punktów w systemie POL-on.

4 Studenci, którzy rozpoczęli studia przed wejściem w życie Ustawy (czyli ) studiują bezpłatnie aż do ich ukończenia. Studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012 lub później, obowiązuje limit punktów ECTS.

5 Punkty ECTS w systemie uczelnianym (zgodnie z Regulaminem Studiów na UW)
§ 23b ust. 2 pkt. 2: Student, zapisując się na zajęcia z przedmiotu, powinien zadeklarować przedmiot jako: należący do programu studiów; w przypadku, gdy studiuje na więcej niż jednym kierunku studiów, powinien wskazać ten z nich, w ramach którego będzie realizował dany przedmiot, ponadplanowy, realizowany w ramach limitu, o którym mowa w §2 ust. 9, przysługującego studentowi w ramach tego kierunku, ponadplanowy, wykraczający poza wspomniany limit.

6 § 31 ust. 5: Ponadto na wniosek studenta w obliczaniu średniej mogą zostać uwzględnione oceny z zaliczonych przez studenta przedmiotów ponadplanowych, realizowanych w ramach limitu, określonego w §2 pkt. 9.

7 Rodzaje przedmiotów a USOS
przedmioty podpięte pod program i etap traktujemy jak przedmioty objęte planem studiów (planowe), przedmioty podpięte tylko pod program traktujemy jako przedmioty wykraczające poza plan, ale realizowane w ramach limitu. Student może zrezygnować z liczenia do średniej przedmiotów ponadplanowych realizowanych w ramach limitu. Te przedmioty nie będą uczestniczyły w rozliczeniu studenta z wymagań etapowych. Przedmioty jednak dają punkty, przedmioty niepodpięte traktujemy jako ponadplanowe wykraczające poza limit. Te przedmioty nie wliczają się do średniej (zgodnie z Regulaminem studiów).

8 Podpinanie przedmiotów w USOS
Podpięcia decydują o: uwzględnieniu przedmiotu w rozliczeniu konkretnego etapu i programu studiów, uwzględnieniu przedmiotu w liczeniu średniej etapowej i do dyplomu, odpłatności za przedmioty.

9 Podpinanie przedmiotu pod program i etap
Podpinając przedmiot pod program i etap student deklaruje, że jest to przedmiot objęty planem studiów tego programu, dlatego: przedmiot będzie uwzględniony w rozliczeniu tego programu i etapu, oceny z przedmiotu będą liczone do średniej, punkty ECTS za zaliczony przedmiot zostaną przekazane do POL-onu (za powtarzanie przedmiotu trzeba będzie wnieść opłatę).

10 Podpinanie przedmiotu tylko pod program
Podpinając przedmiot tylko pod program, bez wskazania etapu student deklaruje, że jest to przedmiot nieobjęty planem studiów tego programu, dlatego: przedmiot po zaliczeniu daje punkty, ale nie będzie uwzględniony w rozliczeniu żadnego etapu tego programu, student może zrezygnować z liczenia do średniej ocen z przedmiotu (podpięcie typu Rezygnacja z oceny), punkty ECTS za zaliczony przedmiot zostaną przekazane do POL-onu (za powtarzanie przedmiotu trzeba będzie wnieść opłatę).

11 Przedmioty niepodpięte
Nie podpinając przedmiotu pod program student deklaruje, że jest to przedmiot ponadplanowy wykraczający poza limit dopuszczalnych dla tego programu zajęć ponadplanowych. Za ten przedmiot student będzie musiał zapłacić. przedmiot nie będzie uwzględniony w rozliczeniu programu. oceny z przedmiotu nie będą liczone do średniej.

12 Scenariusz podpięć Studenci samodzielnie rejestrują się na zajęcia w USOSweb (do końca września). W kalendarzu wpis typu Podpięcia decyduje o tym, w jakim okresie czasu w USOSweb będzie dostępna możliwość zmiany podpięć. W r. ak. 2013/1014 będzie to okres od do W zdefiniowanym okresie studenci samodzielnie zmieniają podpięcia w USOSweb. Po zamknięciu modułu Podpięcia, dziekanat dokonuje korekt podpięć na prośbę studentów.

13 Dodatkowe ECTS z puli uczelni
Bezpłatne dla studenta (ale pokrywane ze środków centralnych) punkty (w liczbie 150 na każdy poziom studiów) wykraczają poza limit dodatkowych punktów ECTS ustawowych.

14 Poziom studiów Limit ECTS Dodatkowe ECTS ustawowe Dodatkowe ECTS z puli uczelni Łączny limit ECTS Studia I stopnia 180 90 150 420 Studia II stopnia 120 360 Studia jednolite magisterskie 300 540

15 Procedura przyznawania punktów ECTS z puli uczelni w r. ak. 2013/2014
Liczba punktów ECTS z puli uczelni, o przyznanie których może się ubiegać student Kolegium MISH, wynosi 150 ECTS na każdy poziom studiów Punkty te przyznawane są przez Dyrektora Kolegium MISH na wniosek studenta pozytywnie zaopiniowany przez tutora. O przyznanie punktów ECTS z puli uczelni może wnioskować tylko ten student, który: a) rozpoczął studia w r. ak. 2011/2012 lub 2012/2013, lub 2013/2014 oraz b) wyczerpał limit bezpłatnych punktów ECTS.

16 Podanie z prośbą o przyznanie punktów ECTS z puli uczelni musi zawierać konkretną liczbę punktów ECTS (z wyszczególnieniem zajęć, na realizację których te punkty zostaną wykorzystane). Student po zakończeniu danego semestru może złożyć jedno podanie i jednorazowo może poprosić o przyznanie najwyżej 30 punktów ECTS Punkty ECTS z puli uczelni nie mogą być wykorzystywane na bezpłatne zaliczenie niezaliczonych przedmiotów. Za powtarzanie przedmiotów niezaliczonych uczelnia nalicza opłatę zgodnie z taryfikatorem opłat za usługi edukacyjne.

17 Najważniejsze pytania zadane podczas zebrania
Co robić z przedmiotami niepodpiętymi nigdzie, ale zaliczonymi lub bez oceny w systemie USOS lub z wpisem NK, które nie zostały zadeklarowanie w planie, ale zostały zrealizowane lub student zapisał się na nie w r. ak. 2010/2011 lub wcześniej? Odpowiedź: Przedmiotów takich nie trzeba podpinać, ponieważ do systemu POL-on zostaną przekazane dane za r. ak. 2012/2013. W tym roku, w momencie drukowania kart okresowych rozliczeń studenta, dokonano podpięć pod program i etap zajęć zadeklarowanych w planach na r. ak. 2012/2013. Dane za I sem. r. ak. 2013/2014, przekazane do systemu POL-on, zostaną zweryfikowane podczas raportowania w kolejnym roku akademickim, kiedy będzie wiadomo, które z przedmiotów podpiętych student zaliczył i – w związku z tym – uzyskał za nie punkty ECTS.

18 Jak będą i czy będą raportowane do systemu POL-on punkty za przedmioty zrealizowane w ramach wymiany na uczelni zagranicznej (program Erasmus)? Odpowiedź: Zgodnie z umową podpisywaną przez uczelnię ze studentem, zajęcia te i punkty wchodzą w skład wymagań realizowanego przez studenta programu, są zatem objęte limitem przyznanych do wykorzystania punktów ECTS i raportowane do POL-onu przez uczelnię macierzystą studenta (tj. UW). Zajęcia te zostaną wpisane do systemu USOS jako przedmioty z decyzji.

19 Jak będą i czy będą raportowane do systemu POL-on punkty za przedmioty zrealizowane w ramach programu MOST? Odpowiedź: Zgodnie z umową podpisywaną przez uczelnię ze studentem, zajęcia te i punkty wchodzą w skład wymagań realizowanego przez studenta programu, są zatem objęte limitem przyznanych do wykorzystania punktów ECTS i raportowane do POL-onu przez uczelnię macierzystą studenta (tj. UW).

20 Jak raportowane będą zajęcia i punkty zrealizowane na studiach równoległych, a włączone do indywidualnego planu studiów? Odpowiedź: Jeśli student zaliczy zajęcia w ramach przyznanego mu limitu oraz podepnie je pod plan i program MISH albo tylko pod program, to zajęcia zostaną mu zaliczone na poczet dwóch studiowanych równolegle kierunków, a wykorzystane punkty zostaną zaraportowane w ramach obu tych kierunków.

21 Czy studenci będący w r. ak
Czy studenci będący w r. ak. 2013/2014 na urlopie dziekańskim, okolicznościowym lub naukowym z prawem do zaliczania przedmiotów muszą teraz dokonywać podpięć? Odpowiedź: Nie, ale w przyszłym roku akademickim muszą podpiąć zrealizowane w tym roku przedmioty.

22 W jaki sposób będzie można dokonać korekty podpięć po 8. 11. 2013 r.?
Odpowiedź: Student, który będzie chciał dokonać korekty podpięć po r., powinien: Napisać podanie z wyszczególnieniem zajęć, których podpięcia mają być zmienione oraz z informacją, jak mają być zmienione, Podpisane podanie student osobiście musi dostarczyć do Sekretariatu, W obecności studenta pracownik Sekretariatu dokona korekty podpięć.


Pobierz ppt "Zebranie ze studentami Kolegium MISH UW w dn. 28 października 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google