Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uprawnienia do studiów bezpłatnych: punkty ECTS z puli uczelni dla studentów studiów międzyobszarowych Zebranie ze studentami Kolegium MISH UW w dn. 28.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uprawnienia do studiów bezpłatnych: punkty ECTS z puli uczelni dla studentów studiów międzyobszarowych Zebranie ze studentami Kolegium MISH UW w dn. 28."— Zapis prezentacji:

1 Uprawnienia do studiów bezpłatnych: punkty ECTS z puli uczelni dla studentów studiów międzyobszarowych Zebranie ze studentami Kolegium MISH UW w dn. 28 października 2013 r.

2 Zbieranie informacji o punktach ECTS w systemie POL-on ma na celu kontrole ̨ uprawnień studenta do studiowania bez wnoszenia opłat na pierwszym lub drugim kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej. Takie uprawnienie oznacza, z ̇ e student z mocy Ustawy dostaje do wykorzystania pewna ̨ liczbe ̨ punktów ECTS (określa ja ̨ art. 170a ust. 1 i 2 Ustawy) w celu podje ̨ cia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat. studia na

3 Sta ̨ d wynika konieczność́: 1) Składania przez studenta oświadczenia o realizowaniu uprawnienia do studiów bezpłatnych na innej uczelni i liczbie wykorzystanych punktów ECTS, 2) Rejestrowania wykorzystanych punktów w systemie POL-on.

4 Studenci, którzy rozpocze ̨ li studia przed wejściem w z ̇ ycie Ustawy (czyli ) studiuja ̨ bezpłatnie az ̇ do ich ukończenia. Studentów, którzy rozpocze ̨ li studia w roku akademickim 2011/2012 lub później, obowia ̨ zuje limit punktów ECTS.

5 Punkty ECTS w systemie uczelnianym (zgodnie z Regulaminem Studiów na UW) § 23b ust. 2 pkt. 2: Student, zapisuja ̨ c sie ̨ na zaje ̨ cia z przedmiotu, powinien zadeklarować przedmiot jako: 1) nalez ̇ a ̨ cy do programu studiów; w przypadku, gdy studiuje na wie ̨ cej niz ̇ jednym kierunku studiów, powinien wskazać ten z nich, w ramach którego be ̨ dzie realizował dany przedmiot, 2) ponadplanowy, realizowany w ramach limitu, o którym mowa w §2 ust. 9, przysługuja ̨ cego studentowi w ramach tego kierunku, 3) ponadplanowy, wykraczaja ̨ cy poza wspomniany limit.

6 § 31 ust. 5: Ponadto na wniosek studenta w obliczaniu średniej moga ̨ zostać uwzgle ̨ dnione oceny z zaliczonych przez studenta przedmiotów ponadplanowych, realizowanych w ramach limitu, określonego w §2 pkt. 9.

7 Rodzaje przedmiotów a USOS przedmioty podpie ̨ te pod program i etap traktujemy jak przedmioty obje ̨ te planem studiów (planowe), przedmioty podpie ̨ te tylko pod program traktujemy jako przedmioty wykraczaja ̨ ce poza plan, ale realizowane w ramach limitu. Student moz ̇ e zrezygnować z liczenia do średniej przedmiotów ponadplanowych realizowanych w ramach limitu. Te przedmioty nie be ̨ da ̨ uczestniczyły w rozliczeniu studenta z wymagań etapowych. Przedmioty jednak daja ̨ punkty, przedmioty niepodpie ̨ te traktujemy jako ponadplanowe wykraczaja ̨ ce poza limit. Te przedmioty nie wliczaja ̨ sie ̨ do średniej (zgodnie z Regulaminem studiów).

8 Podpinanie przedmiotów w USOS Podpie ̨ cia decyduja ̨ o: 1) uwzgle ̨ dnieniu przedmiotu w rozliczeniu konkretnego etapu i programu studiów, 2) uwzgle ̨ dnieniu przedmiotu w liczeniu średniej etapowej i do dyplomu, 3) odpłatności za przedmioty.

9 Podpinanie przedmiotu pod program i etap Podpinaja ̨ c przedmiot pod program i etap student deklaruje, z ̇ e jest to przedmiot obje ̨ ty planem studiów tego programu, dlatego: przedmiot be ̨ dzie uwzgle ̨ dniony w rozliczeniu tego programu i etapu, oceny z przedmiotu be ̨ da ̨ liczone do średniej, punkty ECTS za zaliczony przedmiot zostana ̨ przekazane do POL-onu (za powtarzanie przedmiotu trzeba be ̨ dzie wnieść opłate ̨ ).

10 Podpinanie przedmiotu tylko pod program Podpinaja ̨ c przedmiot tylko pod program, bez wskazania etapu student deklaruje, z ̇ e jest to przedmiot nieobje ̨ ty planem studiów tego programu, dlatego: przedmiot po zaliczeniu daje punkty, ale nie be ̨ dzie uwzgle ̨ dniony w rozliczeniu z ̇ adnego etapu tego programu, student moz ̇ e zrezygnować z liczenia do średniej ocen z przedmiotu (podpie ̨ cie typu Rezygnacja z oceny), punkty ECTS za zaliczony przedmiot zostana ̨ przekazane do POL-onu (za powtarzanie przedmiotu trzeba be ̨ dzie wnieść opłate ̨ ).

11 Przedmioty niepodpięte Nie podpinaja ̨ c przedmiotu pod program student deklaruje, z ̇ e jest to przedmiot ponadplanowy wykraczaja ̨ cy poza limit dopuszczalnych dla tego programu zaje ̨ ć ponadplanowych. Za ten przedmiot student będzie musiał zapłacić. przedmiot nie be ̨ dzie uwzgle ̨ dniony w rozliczeniu programu. oceny z przedmiotu nie be ̨ da ̨ liczone do średniej.

12 Scenariusz podpięć Studenci samodzielnie rejestruja ̨ sie ̨ na zaje ̨ cia w USOSweb (do końca września). W kalendarzu wpis typu Podpie ̨ cia decyduje o tym, w jakim okresie czasu w USOSweb be ̨ dzie doste ̨ pna moz ̇ liwość zmiany podpie ̨ ć. W r. ak. 2013/1014 będzie to okres od do W zdefiniowanym okresie studenci samodzielnie zmieniaja ̨ podpie ̨ cia w USOSweb. Po zamknie ̨ ciu modułu Podpie ̨ cia, dziekanat dokonuje korekt podpie ̨ ć na prośbe ̨ studentów.

13 Dodatkowe ECTS z puli uczelni Bezpłatne dla studenta (ale pokrywane ze środków centralnych) punkty (w liczbie 150 na każdy poziom studiów) wykraczają poza limit dodatkowych punktów ECTS ustawowych.

14 Poziom studiówLimit ECTSDodatkowe ECTS ustawowe Dodatkowe ECTS z puli uczelni Łączny limit ECTS Studia I stopnia Studia II stopnia Studia jednolite magisterskie

15 Procedura przyznawania punktów ECTS z puli uczelni w r. ak. 2013/2014 Liczba punktów ECTS z puli uczelni, o przyznanie których może się ubiegać student Kolegium MISH, wynosi 150 ECTS na każdy poziom studiów Punkty te przyznawane są przez Dyrektora Kolegium MISH na wniosek studenta pozytywnie zaopiniowany przez tutora. O przyznanie punktów ECTS z puli uczelni może wnioskować tylko ten student, który: a) rozpoczął studia w r. ak. 2011/2012 lub 2012/2013, lub 2013/2014 oraz b) wyczerpał limit bezpłatnych punktów ECTS.

16 Podanie z prośbą o przyznanie punktów ECTS z puli uczelni musi zawierać konkretną liczbę punktów ECTS (z wyszczególnieniem zajęć, na realizację których te punkty zostaną wykorzystane). Student po zakończeniu danego semestru może złożyć jedno podanie i jednorazowo może poprosić o przyznanie najwyżej 30 punktów ECTS Punkty ECTS z puli uczelni nie mogą być wykorzystywane na bezpłatne zaliczenie niezaliczonych przedmiotów. Za powtarzanie przedmiotów niezaliczonych uczelnia nalicza opłatę zgodnie z taryfikatorem opłat za usługi edukacyjne.

17 Najważniejsze pytania zadane podczas zebrania Co robić z przedmiotami niepodpiętymi nigdzie, ale zaliczonymi lub bez oceny w systemie USOS lub z wpisem NK, które nie zostały zadeklarowanie w planie, ale zostały zrealizowane lub student zapisał się na nie w r. ak. 2010/2011 lub wcześniej? Odpowiedź: Przedmiotów takich nie trzeba podpinać, ponieważ do systemu POL-on zostaną przekazane dane za r. ak. 2012/2013. W tym roku, w momencie drukowania kart okresowych rozliczeń studenta, dokonano podpięć pod program i etap zajęć zadeklarowanych w planach na r. ak. 2012/2013. Dane za I sem. r. ak. 2013/2014, przekazane do systemu POL-on, zostaną zweryfikowane podczas raportowania w kolejnym roku akademickim, kiedy będzie wiadomo, które z przedmiotów podpiętych student zaliczył i – w związku z tym – uzyskał za nie punkty ECTS.

18 Jak będą i czy będą raportowane do systemu POL-on punkty za przedmioty zrealizowane w ramach wymiany na uczelni zagranicznej (program Erasmus)? Odpowiedź: Zgodnie z umową podpisywaną przez uczelnię ze studentem, zajęcia te i punkty wchodzą w skład wymagań realizowanego przez studenta programu, są zatem objęte limitem przyznanych do wykorzystania punktów ECTS i raportowane do POL-onu przez uczelnię macierzystą studenta (tj. UW). Zajęcia te zostaną wpisane do systemu USOS jako przedmioty z decyzji.

19 Jak będą i czy będą raportowane do systemu POL-on punkty za przedmioty zrealizowane w ramach programu MOST? Odpowiedź: Zgodnie z umową podpisywaną przez uczelnię ze studentem, zajęcia te i punkty wchodzą w skład wymagań realizowanego przez studenta programu, są zatem objęte limitem przyznanych do wykorzystania punktów ECTS i raportowane do POL-onu przez uczelnię macierzystą studenta (tj. UW).

20 Jak raportowane będą zajęcia i punkty zrealizowane na studiach równoległych, a włączone do indywidualnego planu studiów? Odpowiedź: Jeśli student zaliczy zajęcia w ramach przyznanego mu limitu oraz podepnie je pod plan i program MISH albo tylko pod program, to zajęcia zostaną mu zaliczone na poczet dwóch studiowanych równolegle kierunków, a wykorzystane punkty zostaną zaraportowane w ramach obu tych kierunków.

21 Czy studenci będący w r. ak. 2013/2014 na urlopie dziekańskim, okolicznościowym lub naukowym z prawem do zaliczania przedmiotów muszą teraz dokonywać podpięć? Odpowiedź: Nie, ale w przyszłym roku akademickim muszą podpiąć zrealizowane w tym roku przedmioty.

22 W jaki sposób będzie można dokonać korekty podpięć po r.? Odpowiedź: Student, który będzie chciał dokonać korekty podpięć po r., powinien: Napisać podanie z wyszczególnieniem zajęć, których podpięcia mają być zmienione oraz z informacją, jak mają być zmienione, Podpisane podanie student osobiście musi dostarczyć do Sekretariatu, W obecności studenta pracownik Sekretariatu dokona korekty podpięć.


Pobierz ppt "Uprawnienia do studiów bezpłatnych: punkty ECTS z puli uczelni dla studentów studiów międzyobszarowych Zebranie ze studentami Kolegium MISH UW w dn. 28."

Podobne prezentacje


Reklamy Google