Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program spotkania 13.X.2009 1.Wstępne sprawozdanie z tegorocznej rekrutacji – M. Patrzykont 2. Otwarta rekrutacja wielokierunkowa – projekt nowej formuły.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program spotkania 13.X.2009 1.Wstępne sprawozdanie z tegorocznej rekrutacji – M. Patrzykont 2. Otwarta rekrutacja wielokierunkowa – projekt nowej formuły."— Zapis prezentacji:

1 Program spotkania 13.X.2009 1.Wstępne sprawozdanie z tegorocznej rekrutacji – M. Patrzykont 2. Otwarta rekrutacja wielokierunkowa – projekt nowej formuły przyjmowania kandydatów na studia na UW od roku 2011/12 a)M. Kicińska-Habior b)P. Stępień 3. Krótka informacja o zasadach rekrutacji na rok 2011/12 – M. Patrzykont 4. Zapowiedź szkoleń z ECTS – J. Urbanik

2 Rekrutacja wielokierunkowa na Uniwersytet Warszawski w roku 2011/12 (realizowana w roku 2011/12 jako projekt pilotażowy ) Zebranie z prodziekanami 13.10.2009

3 Współkandydowanie w 2008/09

4 Rekrutacja wielokierunkowa (RWK) na studia stacjonarne I stopnia lub jednolite magisterskie umożliwia przyjęcie kandydata na trzy wybrane przez niego kierunki studiów, należące do jednej z wcześniej ustalonych przez jednostki UW trójek kierunków studiów (triad), oferowanych przez UW w ramach tej rekrutacji. Rekrutacja wielokierunkowa – opis ogólny Wybrane kierunki muszą należeć do jednej triady; mogą być prowadzone w różnych jednostkach lub w jednej jednostce. Student przyjęty na UW w ramach RWK będzie podczas pierwszego roku studiował jednocześnie na trzech kierunkach.

5 Przykładowe triady w ramach RWK Wydział Polonistyki Filologia Polska Filologia Klasyczna Kulturoznawstwo, Slawistyka Wydział Polonistyki – Filologia Polska Wydział Pedagogiczny – Pedagogika Wydział SNSiR – Profilaktyka społeczna i Resocjalizacja Wydział Dziennikarstwa i Nauk Polit. Stosunki Międzynarodowe Politologia Europeistyka Wydział Historyczny – Historia Wydział DNiP – Politologia Wydział Prawa i Administracji – Prawo Wydział Lingwistyki Stosowanej Filologia rosyjska Filologia białoruska Filologia ukraińska Wydział Biologii – Biologia Wydział Chemii – Chemia Wydział Fizyki – Zastosowania fizyki w biologii i medycynie

6 Po zaliczeniu pierwszego roku student przyjęty na UW w ramach RWK wybiera jeden, dowolny ze studiowanych dotąd w ramach danej triady kierunków jako jego kierunek macierzysty i kontynuuje na nim studia od drugiego roku studiów. Rekrutacja wielokierunkowa – opis ogólny Podczas II i III roku studiów na wybranym kierunku macierzystym student będzie musiał uzupełnić różnice programowe ustalone przez jednostki. Dzięki wcześniejszym ustaleniom pomiędzy jednostkami niektóre przedmioty w ramach triady traktowane są jako równoważne.

7 Rekrutacja wielokierunkowa – przygotowanie Jednostka uczestnicząca w RWK zawiera porozumienie z dowolną liczbą jednostek, z którymi chce stworzyć triady kierunków. W ramach każdej utworzonej triady jednostki ustalają ofertę zajęć (obowiązkowych i do wyboru) na I roku studiów dla każdego z 3 kierunków, uzgadniają przedmioty równoważne i różnice programowe konieczne do uzupełnienia na II i III roku. W ramach każdej triady jednostki ustalają limit przyjęć dla RWK. Jednostka poza RWK może niezależnie prowadzić rekrutację na dany kierunek studiów. Udział w RWK nie wymaga stworzenia nowych programów studiów.

8 Rejestracja w ramach RWK jest prowadzona przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK), oddzielnie od rejestracji otwartej na pojedyncze kierunki studiów na UW. Kandydaci mogą rejestrować się w ramach RWK do dowolnej liczby triad. Kandydaci rejestrujący się w ramach RWK mogą także rejestrować się w ramach rekrutacji otwartej na poszczególne kierunki studiów. Rejestracja Limity przyjęć do danej triady w RWK określają jednostki. Zasady rekrutacji (wagi, algorytm oraz próg przyjęć) na RWK są określone centralnie, a wybór 2 przedmiotów dodatkowych pozostawia się kandydatowi.

9 INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW Nazwa studiówRodzaj studiówSystem studiów Biologia I stopnia stacjonarne MISMaP- I stopnia stacjonarne st. międzykierunkowe lub 5-letnie jednolite magisterskiestacjonarne RWK I stopniastacjonarne st. międzykierunkowe lub 5-letnie jednolite magisterskie Kierunek: Biologia

10 Zasady kwalifikacji na I rok studiów w RWK (nowa matura) Poziom podstawowyPoziom rozszerzony PrzedmiotJęzyk polskiMatematykaJęzyk obcyPrzedmiot 1 Przedmiot 2 Waga [%]10 35 Ranking kandydatów odbywa się tylko na poziomie rekrutacji na I rok studiów. Przedmioty dodatkowe – są dowolne, wybiera kandydat

11 Komisja RWK tworzy listę rankingową kandydatów, którzy spełniają warunki kwalifikacji dla danej triady. Kandydaci zakwalifikowani w ramach limitów zostają przyjęci po złożeniu wymaganych dokumentów. Zasady kwalifikacji na I rok studiów w RWK Nowoprzyjęty studenci zostają przydzieleni do jednego z 3 sekretariatów studenckich (stypendia, samorząd, obsługa USOS itp.)

12 Studenci przyjęci na UW w ramach RWK powinni w ciągu I roku studiów zaliczyć przedmioty na wszystkich trzech wybranych kierunkach studiów, wybrane spośród proponowanych dla nich w ofertach jednostek. Na każdym z trzech kierunków studiów student powinien zaliczyć przedmioty za 21 ECTS. Ofertę przedmiotów przygotowuje każda z jednostek triady. Ponadto obowiązkowe do zaliczenia są przedmioty: BHP oraz Ochrona własności intelektualnej. Student może też zaliczać lektorat z języka obcego oraz WF, których zaliczenie będzie obowiązywało zgodnie z programem studiów na wybranym po I roku kierunku macierzystym. Zasady studiów na I roku

13 PrzedmiotLiczba godzin Liczba ECTS Przedmiot kierunku 1 Ok. 21021 Przedmiot kierunku 2 Ok. 21021 Przedmiot kierunku 3 Ok. 21021 BHP40,5 Ochrona własn. Intel. 40,5 Język obcy1204 WF600 RAZEMOk. 81868 Przykładowy plan studiów dla studentów na I roku RWK Jednostki triady ustalają przedmioty obowiązkowe, z możliwością wyboru; 59 – 63 ECTS Obowiązkowe na I roku

14 Po zaliczeniu I roku student wybiera kierunek w ramach triady, a wydział jest zobligowany go przyjąć. Student zostaje przeniesiony do jednostki właściwej dla wybranego kierunku studiów. Ta jednostka prowadzi sprawy studenckie studenta podczas studiów na II i III roku studiów (II do V roku na studiach jednolitych magisterskich). Student należy do samorządu studentów tej jednostki. Podczas II i III roku studiów (II do V roku na studiach jednolitych magisterskich) student zalicza przedmioty zgodnie z planem studiów na wybranym kierunku oraz niektóre brakujące przedmioty z I roku studiów na tym kierunku, tj. wymagane różnice programowe określone przy rekrutacji wielokierunkowej, zgodnie z ofertą jednostki. Zasady studiów na II i III roku

15 1.Możliwość świadomego wyboru kierunku studiów po I roku. 2.Możliwość świadomej decyzji o wyborze studiów II stopnia na innym kierunku, poznanym już w ramach studiów RWK. 3.Możliwość świadomej decyzji o wyborze studiów równoległych. Zalety rekrutacji RWK dla kandydatów

16 1.Możliwość przyciągnięcia wybitnie uzdolnionych kandydatów na studia prowadzone w jednostce. 2. Możliwość podjęcia współpracy w zakresie tworzenia wspólnych przedmiotów lub programów studiów przez jednostki prowadzące kierunki studiów najczęściej łączone przez studentów RWK. Zalety rekrutacji RWK dla jednostki dydaktycznej

17 Finansowanie studentów przyjętych na UW w ramach RWK jest kierowane do jednostek, w których student realizuje przedmioty na wybranych kierunkach, proporcjonalnie do liczby studentów i liczby godzin zajęć. Finansowanie Przygotowanie oferty programowej dla RWK będzie mogło być finansowane z Funduszu Innowacji Dydaktycznych w ramach konkursu FID (X.2010).

18 Proponowany terminarz 1.Deklaracja jednostki o przystąpieniu do RWK w ramach triady+ limity przyjęć – do 30 listopada 2009 2.Powołanie koordynatora w jednostce – do 30 listopada 2009 3.Spotkanie seminaryjne dla koordynatorów RWK– grudzień 2009 4.Przekazanie do Biura Rekrutacji podpisanych porozumień w ramach triad wg wzoru umowy – do 30 marca 2010 5.Zatwierdzenie Zasad rekrutacji na Senacie – kwiecień 2010 6.Program nauczania dla studentów RWK na I roku + lista różnic programowychna stronie jednostki – do 1 czerwca 2010


Pobierz ppt "Program spotkania 13.X.2009 1.Wstępne sprawozdanie z tegorocznej rekrutacji – M. Patrzykont 2. Otwarta rekrutacja wielokierunkowa – projekt nowej formuły."

Podobne prezentacje


Reklamy Google