Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FT. 20.08.2011 Przyczyny napięć w MSW 1.Niedowartościowanie juana ( 20-30%), w reakcji na kryzys 2007 r., w połowie 2008 r. Chiny jako pierwsze podjęły.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FT. 20.08.2011 Przyczyny napięć w MSW 1.Niedowartościowanie juana ( 20-30%), w reakcji na kryzys 2007 r., w połowie 2008 r. Chiny jako pierwsze podjęły."— Zapis prezentacji:

1

2 FT

3

4

5 Przyczyny napięć w MSW 1.Niedowartościowanie juana ( 20-30%), w reakcji na kryzys 2007 r., w połowie 2008 r. Chiny jako pierwsze podjęły działania kontroli kursu walutowego 2.Polityka pieniężna i fiskalna gospodarek rozwiniętych stwarza bodźce do nadmiernych przepływów kapitałowych dumping kursowy/wojny walutowe/wojny pieniężne do pewnego stopnia przepływy kapitału odzwierciedlają rzeczywistą siłę i perspektywy gospodarek rozwijających się 5

6 Od początku 2008 r. oceny wiarygodności (IMF, FSR, 2010): - obniżono 25 krotnie dla gospodarek uprzemysłowionych - podwyższono 21 krotnie dla gospodarek wschodzących 6

7 3.Działania interwencyjne w postaci competitive non-appreciation - waluty safe haven (jen i frank) - waluty krajów rozwijających się Kurs walutowy jako instrument ochrony rynku wewnętrznego - wygaszenie tempa liberalizacji rynków już od roku 2004 na skutek globalnych nierównowag - wzrost protekcjonizmu na skutek kryzysu Korekta paradygmatów makroekonomii - zmiana podejścia do polityki z okresu Great Moderation, - zarządzanie przepływem kapitału a nie kontrola przepływów kapitału, Przyczyny eskalacji napięć w MSW 7

8 Inwestycje portfelowe netto, mln USD NKC UE poza strefą euro: LT, LV, PL, CZ, HU, BG, RO, EE. Wschodząca Azja: MY, PH, KR, TH. Ameryka Łacińska: AR, BR, EC, PE (dane do r.), VE. Źródło: Ecowin Economic, IMF IFS. Na skalę korekcyjnego odpływu kapitału portfelowego od końca 2007 r. do końca 2008 r. na rynkach nowych krajów UE wpłynęły m.in. wielkość pozycji przed kryzysem oraz bliskość geograficzna centrum kapitału krajach (Galstyan i Lane, 2010) Spadek inwestycji portfelowych netto w nowych krajach UE poza strefą euro od 1 kw r do 1 kw r. może być kontynuowany w najbliższych miesiącach, szczególnie w przypadku większej globalnej awersji do aktywów strefy euro (nie tylko krajów najbardziej zadłużonych) (powrót awersji do ryzyka (widoczny od początku 3 kw r. ). Źródło: IMF, grupa 150 gospodarek

9 Czynniki przepływu inwestycji (portfelowych i innych inwestycji) jak poziom stóp procentowych w strefie (niskie stopy w strefie skłaniają do poszukiwania bardziej atrakcyjnych lokat), poziom aktywności gospodarczej (szybszy wzrost w strefie skłania do większej ekspozycji na ryzyko) oraz globalnego sentymentu (ryzyka) rynkowego opisującego warunki finansowe w krajach strefy euro nie działają we wszystkich krajach jednolicie (Jevcak i inni 2010) Napływ kapitału do krajów bałtyckich, Słowenii i Rumunii reaguje silniej na zmianę warunków makroekonomicznych i finansowych strefy euro niż w innych krajach. Słowacja i Polska (oraz w mniejszy stopniu Czechy) nie wydają się być tak istotnie podatne na wymienione wyżej trzy rodzaje czynników. [1] [1] badanie na danych kwartalnych 1995 Q1 – 2009 Q4

10 W kulminacyjnym okresie kryzysu przepływy kapitału bankowego były najbardziej zmienne dla krajów wschodzącej Azji, zaś najbardziej stabilne dla nowych państw członkowskich UE. Napływ kapitału do nowych państw członkowskich UE poza strefą euro miał charakter wzrostowy do końca 2008 r., podczas gdy z pozostałych regionów kapitał zaczął odpływać już w IV kw r., najwyraźniej z krajów wschodzącej Azji. Źródło: EcoWin Economic.Źródło: IMF, grupa 150 gospodarek

11

12 Silna integracja rynku finansowego w UE pomogła zahamować odpływ kapitału z NMS ze względu na zależność spółek matek z krajów strefy euro i oddziałów w NMS (Herrmann i Mihaljek, 2010; Vogel i Winkler, 2011). Inicjatywa Wiedeńska z początku 2009 r. również przyczyniła się do stabilizacji przepływów

13 Wśród krajów strefy euro największy udział NMS w zagranicznych należnościach mają Austria, Grecja, Belgia, Włochy a spoza strefy euro Szwecja. Dla Niemiec, Francji czy Holandii zaangażowanie na rynkach NMS stanowi nieznaczny procent zaangażowania za granicą. Problemy sektora bankowego krajów strefy euro silnie obecnych w NMS mogą niekorzystnie wpłynąć na sektory bankowe NMS i zwiększyć prawdopodobieństwo odpływu kapitału. Źródło: BIS, Consolidated banking statistics, tabela 9B.

14 Ewentualny odpływ kapitału powinien mieć charakter selektywny, powiązany z bieżącą i oczekiwaną perspektywą poszczególnych sektorów…

15 Podsumowanie W pierwszej fazie kryzysu sąsiedztwo strefy euro stabilizowało warunki funkcjonowania na zmiennych rynkach finansowych (kapitału portfelowego i tzw. innych inwestycji) W znacznej mierze zdecydowała o tym integracja rynków finansowych, integracja handlowa i instytucjonalna Jednak w warunkach pogarszającej się awersji do ryzyka (w Europie dodatkowo wzmacnianej brakiem rozwiązań kryzysu zadłużeniowego) i znacznego szoku istniej ryzyko silniejszej jego transmisji do NKC

16 Wymienialność walut jest jednym z najważniejszych mechanizmów łączących gospodarkę danego kraju z gospodarką światową. Stanowi równocześnie odzwierciedlenie zdolności danego kraju do otwarcia jego gospodarki. Ograniczenia dewizowe mają nie tylko znacznie ekonomiczne, ale również polityczne, gdyż wymienialność poszerza zakres wolności obywateli danego kraju.

17 Wymienialność walut i liberalizacja obrotów kapitałowych Wymienialność sprowadza się do możliwości zamiany pieniądza jednego kraju, na uważany za wymienialny pieniądz innego kraju według jednolitego kursu walutowego (wymienialność finansowa), Wyróżnia się również wymienialność handlową, która oznacza zdolność do regulowania płatności z tytułu handlu zagranicznego.

18 Niemożliwy do zaistnienia trójkąt Niezależna polityka pieniężna Stabilność kursu walutowego Wzrastająca mobilność kapitałów Liberalizacja przepływów kapitałowych Pełna integracja rynków finansowych Kurs płynny Unia walutowa, Currency board dolaryzacja Corner solution Niechęć do wyzbycia się korzyści płynących z liberalizacji obrotów kapitałowych powoduje zepchnięcie wyborów polityki gospodarczej do dolnej części niemożliwego do zaistnienia trójkąta

19

20 Najskuteczniejszym rozwiązaniem dla małych krajów jest unia walutowa gdyż: oferuje korzyści stabilnego, nieodwracalnie usztywnionego kursu waluty każdego z członków pozwala osiągać korzyści z liberalizacji i wzajemnej integracji gospodarek członkowskich zapewnia korzyści kursu płynnego wynikające z wprowadzenia wspólnej waluty płynnej na styku ze światem zewnętrznym oraz prowadzenia samodzielnej polityki pieniężnej dla dużego i zamkniętego obszaru walutowego utworzonego z małych otwartych gospodarek

21 Równowaga na rynku walutowym E0E0 Kurs walutowy S D 0 Q0Q0 Popyt, podaż Podaż walut zagranicznych: Przychody z eksportu, zagraniczny popyt na aktywa krajowe, etc. Popyt na waluty zagraniczne : Wydatki na import, krajowy popyt na aktywa zagraniczne, etc.

22 Q1Q1 E0E0 Kurs walutowy EURO/PLN E1E1 D1D1 S D 0 Q0Q0 Popyt, podaż Przesunięcie krzywej popytu i podaży a płynny kurs walutowy Zwiększona podaż walut obcych- większy popyt na złotego UWAGA: Definicja anglosaska - trzeba więcej walut obcych na 1 PLN Aprecjacja złotego E0= 0,2325 EUR/ 1 PLN (4,3) E1= 0,25 (4,0)

23 Przesunięcie krzywej podaży a stały kurs walutowy Kurs walutowy G2G2 G1G1 0 E0E0 S D Popyt, podaż Qa UWAGA: DEFINICJA ANGLOSASKA Ruch w kierunku G1 – deprecjacja - Spadek k.w. Ruch w kierunku G2 - aprecjacja – wzrost k.w.

24 Polityka pieniężna w reżimie stałego kursu walutowego: Załóżmy że Bank Centralny chce obniżyć inflację: Co robi ? Podnosi stopy procentowe !!! Co to powoduje ? Napływ kapitału (walut obcych, czyli popyt na złotego) W czym tkwi problem ?

25 Napływ kapitału a stały kurs walutowy Kurs walutowy G2G2 G1G1 Qb 0 E0E0 S D Popyt, podaż Qa UWAGA: DEFINICJA ANGLOSASKA Ruch w kierunku G1 – deprecjacja - Spadek k.w. Ruch w kierunku G2 - aprecjacja – wzrost k.w.

26 Napływ kapitału a stały kurs walutowy Kurs walutowy G2G2 G1G1 Qb 0 E0E0 S D Popyt, podaż Qa DEFINICJA ANGLOSASKA Ruch w kierunku G1 – deprecjacja - Ruch w kierunku G2 - aprecjacja kumulacja rezerw, b.c. zapewnia podaż złotego

27 1.B.C. skupuje waluty, 2.Wprowadza PLN, 3.Działa wbrew sobie, bowiem jego celem było zmniejszenie podaży pieniądza, 4.Przy kursie stałym st. % muszą być = światowym st.% 5.Banki próbują dokonywać sterylizacji napływu kapitału emitując papiery wartościowe

28 Odpływ kapitału a stały kurs walutowy Kurs walutowy G2G2 G1G1 0 E0E0 E1E1 S D Popyt, podaż Q0Q0 S1S1 Definicja anglosaska Odpływ dewiz

29 Co robią banki centralne gdy kończą się im rezerwy dewizowe ? Dokonują dewaluacji kursu walutowego: Kiedy b.c. obniży wartość złotego z 3 PLN do 6 PLN będzie potrzebował o połowę mniej rezerw niż przed dewaluacją Odpływ kapitału z rynku polskiego 100 mld PLN: Przy 3 PLN potrzeba 33 mld USD Przy 6 – 16,666 mld USD

30 30 A co się dzieje gdy kurs jest stały? Wariant duński: Spadek rezerw walutowych Podnoszenie ceny pieniądza (październik 2008) kiedy inne kraje obniżały Dopiero poluzowanie ze strony EBC otworzyło drogę do umiarkowanych obniżek stóp procentowych (ostatnia 19 grudnia 2008)

31

32

33

34

35

36

37

38 Udział w światowym eksporcie tekstyliów (grupa 65 SITC: przędza włókiennicza, tkaniny, artykuły przemysłowe) w latach , USD, ceny bieżące, %


Pobierz ppt "FT. 20.08.2011 Przyczyny napięć w MSW 1.Niedowartościowanie juana ( 20-30%), w reakcji na kryzys 2007 r., w połowie 2008 r. Chiny jako pierwsze podjęły."

Podobne prezentacje


Reklamy Google