Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MAJA KOZAK Jak uchronić się przed sankcjami ze strony Urzędu Skarbowego? Jak realizować założenia efektywności i racjonalności działań ekonomicznych w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MAJA KOZAK Jak uchronić się przed sankcjami ze strony Urzędu Skarbowego? Jak realizować założenia efektywności i racjonalności działań ekonomicznych w."— Zapis prezentacji:

1 MAJA KOZAK Jak uchronić się przed sankcjami ze strony Urzędu Skarbowego? Jak realizować założenia efektywności i racjonalności działań ekonomicznych w kontekście istniejącego prawodawstwa? Między teorią a praktyką.

2 PLAN PREZENTACJI: 1.Definicja i przykład prostego modelu ekonomicznego 2.Współczesna legislacja i źródła prawa 3.Metodologia badania transakcji kontrolowanych a)W ujęciu teoretycznym i prawnym b)Prezentacja przeprowadzonego badania w spółce X POL 4. Ekonomiczne skutki legislacji dotyczącej TP 5. Przykładowe stawki CIT i sankcje w wybranych krajach

3 Ceny transferowe Ze względu na powiązanie poszczególnych jednostek w obrębie tej samej grupy (zwykle kapitałowej), nie musi mieć miejsca wyznaczanie ceny transferowej na poziomie rynkowym (wg podstawowych zasad ekonomicznych). redystrybucja zysków W zależności od ustalonych cen oraz ilości transferowanych dóbr, następuje redystrybucja zysków danej grupy. ceny, po których produkty (aktywa materialne i niematerialne, usługi oraz fundusze) są transferowane (przekazywane) wewnątrz danej organizacji. CENY TRANSFEROWE - DEFINICJA

4 Idea cen transferowych Odwołanie do neoklasycznego standardowego modelu cen transferowych Hirshleifera (1956) S transfer półproduktów max global max S HQ B sprzedażRYNEK max B cena transferowa p t p t * = koszty utraconych korzyści (OC) CENY TRANSFEROWE – MODEL HIRSHLEIFERA

5 Na rynku konkurencyjnym koszt alternatywny (opportunity cost) jest równy cenie rynkowej (MP). W przeciwnym razie - OC jest równy kosztowi krańcowemu (MC). Podsumowanie wyników standardowego modelu Hirshleifera: Źródło: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=885480 MODEL HIRSHLEIFERA - WYNIKI

6 Ekonomiści Anthony i Govindarajan postawili tezę, że cena transferowa powinna być w przybliżeniu równa cenie rynkowej: "The fundamental principle is that the transfer price should be similar to the price that would be charged if the products were sold to outside customers or purchased from outside vendors". R. N. Anthony and V. Govindarajan, Management Control Systems, wyd. VIII, Chicago 1995, s. 182 Jak wynika z tabeli, nawet najprostszy model nie zapewnie uzasadnienia tej tezy. OPTYMALNY POZIOM CENY TRANSFEROWEJ

7 Pomijając istotne czynniki zewnętrzne (jak asymetria informacji, realizowanie własnych celów przez poszczególne siedziby – tzw. incomplete contracting models, konkurencja na rynku produktów finalnych, itp.) dochodzimy do istoty dzisiejszej prezentacji… CENY TRANSFEROWE W WARUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH posiadające siedziby w różnych krajach. Większość firm stosujących ceny transferowe to tzw. Multinational Enterprises (MNE) posiadające siedziby w różnych krajach. Jakie mogą być tego implikacje? MODEL W SYTUACJI MIĘDZYNARODOWEJ

8 Analiza modelu Hirshleifera z uwzględnieniem CIT (PDoP) π S =(1- τ S )(p t -c)q oraz B =(1- τ S -Δτ)(R b (q)-p t q) gdzie τ i to CIT w i -tym kraju oraz τ i є [0,1] i Δτ= τ B - τ S Czy to zapewnia produkcję optymalnej ilości dobra? Zakładamy racjonalne zachowanie managerów każdej siedziby… MODEL W SYTUACJI MIĘDZYNARODOWEJ Stąd zysk HQ: π g =(1- τ S -Δτ)(R(q)-cq)+ Δτ(p t -c)q pt można logicznie ograniczyć przez cp t π g max po p t : Dodatkowy MR firmy = Δτ(p t -c) na każdej jednostce transferowanej z B do S Jaka jest optymalna ilość q dla S i B? π g max po q: p t =c MR(q)=c p t = optymalne q podwyższone o:

9 Czego mogą obawiać się Urzędy Skarbowe w związku z Transfer pricingiem? OBNIŻANIE PODSTAWY OPODATKOWANIA MNIEJSZE PRZYCHODY Z TYTUŁU PODATKU CIT NIEUCZCIWA KONURENCJA TWORZENIE KARTELI OECD TP Guidelines for MNE and Tax Administrations Rezolucje Komisji UE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 października 1997 r. do Ustawy o PDoP z 1992r. Artykuł 9a Zapewnienie (prawnie) uzasadnionych cen i globalnie jednolitej interpretacji LEGISLACJA

10 Istota przepisów dotyczących cen transferowych: W krajach członkowskich OECD, jak również poza organizacją, widać wyraźne stopniowe ujednolicanie przepisów dotyczących wyceny transakcji między podmiotami powiązanymi. Istotnie różni się jednak stopień szczegółowości kontroli skarbowych i wymiar ewentualnych kar… LEGISLACJA

11 sześciu krokach Ustalenie cen transferowych (TP) i spełnienie wymogów prawnych dotyczących ich dokumentacji odbywa się w sześciu krokach : I.P rzeprowadzenie transakcji II. Prośba o przeprowadzenie analizy TP ( R equest) III. O pracowanie warunków transakcji (Analiza funkcjonalna) IV. Wybór metody ustalenia C eny zgodnie z zasadą arms length V. Uzasadnienie/metodologia (Analiza E konomiczna) VI. S tworzenie raportu TP SP RO CE ELEMENTY BADANIA TRANSAKCJI

12 Case study –firma X POL wchodząca w skład Grupy Kapitałowej X farmaceutyczno-chemiczna, produkcja własna, zakup i sprzedaż surowców, przetwarzanie i dystrybucja produktów dla celów spożywczych, farmaceutycznych oraz kosmetycznych X POL nabywa surowce i materiały w transakcjach wewnątrzgrupowych oraz na rynku polskim/zagranicznym w proporcji 1:1 Branża: Transakcje: Ustalanie cen: Kwartalnie uaktualniane cenniki surowców i materiałów zapewniane przez HQ, z uwzględnieniem polityki grupy oraz sytuacji na rynku polskim Zlecenie badania transakcji w podmiotach powiązanych firmie MS Doradcy Podatkowi CASE STUDY – CHARAKTERYSTYKA FIRMY

13 Jakie elementy powinna zawierać dokumentacja/raport Cen Transferowych 1)Streszczenie raportu 2)Omówienie charakterystyki biznesu – analiza rynku, konkurencji, opis struktury organizacyjnej, specyfika działalności, … 3)Prawodawstwo w kwestii Cen Transferowych 4)Opis transakcji kontrolowanych 5)Analiza funkcjonalna 6)Charakterystyka podmiotów - analiza funkcji podmiotów gospodarczych istotna przy porównywaniu transakcji 7)Analiza ekonomiczna 8)Podsumowanie i wnioski końcowe DOKUMENTACJA

14 dokumentacja powinna uwzględniać: Według Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Art. 9a) dokumentacja powinna uwzględniać: funkcje podmiotów w transakcji wszystkie koszty i termin zapłaty metoda określania cen określenie strategii gospodarczych wskazanie innych istotnych czynników określenie oczekiwanych korzyści Obowiązek sporządzenia dokumentacji Obowiązek sporządzenia dokumentacji jeśli: 1) 100.000 EURO - jeżeli wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego, określonego zgodnie z art. 16 ust. 7, albo 2) 30.000 EURO - w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych, albo 3) 50.000 EURO - w pozostałych przypadkach. 4) Rozliczenie z podmiotem usytuowanym w tzw. Raju podatkowym Źródła prawa dotyczące dokumentacji DOKUMENTACJA dotyczy sumy transakcji

15 1) Funkcje ogólnego zarządu – działalność pomocnicza, jak np.: administracyjna, finansowa/księgowa, prawna, zarządzanie budżetem, zarządzanie IT. 2) Marketing, reklama, sprzedaż i dystrybucja – działalność wpływająca na sposób zarządzania, reklamowania, sprzedaży i dystrybucji produktów. 3) Funkcje produkcyjne i przetwórczo-usługowe – działalność wywierająca wpływ na R&D i produkcję w firmie oraz świadczenie usług. Funkcje danego biznesu ANALIZA FUNKCJONALNA

16 Specyfika branży, sytuacja na rynku – analiza cech działalności w obrębie danego rynku, uwzględnienie jego charakterystyki, określenie realiów. 1) Pozycja badanej firmy na rynku – udział w rynku, marka, wpływ na kształtowanie cen rynkowych możliwość negocjowania szczegółów kontraktów. 2) Charakterystyka produkcji i dokonywanych transakcji – analiza rodzajowa przedmiotu i typu transakcji, kategoryzacja dostarczanych dóbr lub/i usług, specyficzne aspekty prowadzonej działalności. 3) Wskazanie i analiza pozostałych istotnych aspektów – jak np. analiza strategiczna ryzyk oraz zysków/strat wynikających z kontroli Pozostałe elementy ANALIZA FUNKCJONALNA Jakie pytania należy postawić, żeby przeprowadzić analizę funkcjonalną spółki X POL?

17 Materiały wewnętrz- grupowe (straights) zewnętrzne(np. glukoza) Produkcja Witamin, Barwników oraz substancji chemicznych wysoko przetworzony ch Dystrybucja Premiksów Dystrybucja Witamin, Barwników i innych chemikaliów Produkcja premiksów PIERWOTNY SCHEMAT ALOKACJI FUNKCJI BUSINESSOWYCH CASE STUDY – ANALIZA FUNKCJONALNA

18 DYSTRYBUCJA MARKETING FINANSE PRODUKCJA Badania i Rozwój PODZIAŁ FUNKCJI BUSINESSOWYCH GRUPY X W SKALI GLOBALNEJ CASE STUDY – ANALIZA FUNKCJONALNA

19 Cykl życia produktu Sprzedaż Czas Inicjacja Wzrost Dojrzałość Schyłek CASE STUDY – ANALIZA FUNKCJONALNA

20 Metody ustalania ceny transferowej zgodnie z arms length principle Metody ceny transakcyjnej : porównanie z cenami w podobnych transakcjach podmiotów niepowiązanych –Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej (CUP) –Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej (CUT) –Metoda ceny odsprzedaży –Metoda kosztu plus Metody zysku transakcyjnego : porównanie zysków i powiązanych proporcji –Metoda podziału zysków –Metoda marży transakcyjnej netto (TNMM) Inne METODY USTALANIA CENY TRANSFEROWEJ RMF z 10.10.1997 Rozdział 2: Podstawowe metody określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen

21 Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej Cena jednostkowa aktywa materialnego transferowanego w transakcji kontrolowanej jest porównywana z ceną analogicznej transakcji niekontrolowanej. 2) Porównanie zewnętrzne Transakcja podmiotów niepowiązanych Sprzedawca Nabywca Zewnętrznyodbiorca Zewnętrznydostawca Cena transferowa Sprzedawca Nabywca Zewnętrznyodbiorca Zewnętrznydostawca 1) Porównanie wewnętrzne METODY USTALANIA CENY TRANSFEROWEJ

22 Metoda ceny niekontrolowanej Naliczona wartość transferu własności niematerialnej w transakcji kontrolowanej jest porównywana z wartością ustaloną dla analogicznej transakcji niekontrolowanej. Istotne cechy transakcji przy stosowaniu tej metody: warunki transakcji (jak np. obszar geopolityczny) prawa do późniejszych R&D ryzyko poziom rozwoju ewentualne patenty okres trwania licencji METODY USTALANIA CENY TRANSFEROWEJ

23 Metoda ceny odprzedaży Cenę ustala się odejmując marżę brutto ceny odsprzedaży od ceny niekontrolowanej transakcji dotyczącej danego dobra lub usługi, które wcześniej nabyliśmy od podmiotu powiązanego. Koszty bezpośrednie Ewentualne koszty przetworzenia HQNabywcaSiedziba(dystrybucja) p=100 złdostarczenie dobra/usługiSiedziba(nabywca)Siedziba(dystrybucja) p=100 zł – marża dostarczenie Koszty związane z upływem czasu, itp… Koszty nabycia od HQ (jak np. cła) Do marży zalicza się w szczególności: METODY USTALANIA CENY TRANSFEROWEJ

24 Metoda rozsądnej marży (koszt plus) Cenę ustala się przez zwiększenie kosztu wyprodukowania lub zakupienia danego dobra/usługi od podmiotu powiązanego o marżę typowo naliczaną dla takich transakcji w celu osiągnięcia zysku. Klient (osoba trzecia) Siedziba(usługitelekomunikacyjne)Siedziba(administracja) p=945 zł miesięcznie p=1000 zł miesięcznie koszt wytworzenia i dostarczenia usługi: c=900 zł marża: μ=5% cena: p t =945 zł Skąd bierze się różnica między tymi cenami? METODY USTALANIA CENY TRANSFEROWEJ

25 Metoda marży transakcyjnej netto W tej metodzie badaniu podlega marża zysku netto uzyskiwana przez podmiot w transakcjach kontrolowanych, po czym ustala się ją na poziomie marży w transakcjach tego podmiotu z osobami trzecimi. Sposób obliczania indeksu poziomu zysku dla TNMM: Zwrot z przeciętnych aktywów operacyjnych Marża operacyjna Współczynnik Berryego Koszt plus netto Przeciętne aktywa operacyjne Sprzedaż netto Koszty operacyjne Koszty całkowite CtDt METODY USTALANIA CENY TRANSFEROWEJ

26 Metody mniej chętnie widziane przez władze skarbowe: podział zysku z danej transakcji między podmiotami powiązanymi tak, jak podzieliłyby się podmioty niezależne. Metoda podziału zysków: Metoda zysku rezydualnego: ustalenie ceny odbywa się w dwóch krokach: 1)podział między podmiotami minimalnych dochodów osiąganych na rynku przy takiej transakcji 2) przyporządkowanie pozostałych zysków zgodnie z typowym podziałem w przypadku podmiotów niepowiązanych METODY USTALANIA CENY TRANSFEROWEJ

27 Metody wykorzystane w spółce X POL Transakcje kupna i sprzedaży: Metoda odprzedaży Metoda niekontrolowanej ceny rynkowej – przy ustalaniu listingu DP (Delivery Prices) Transakcje marketingowe: Metoda rozsądnej marży (kosztu plus) CASE STUDY - METODY USTALANIA CENY TRANSFEROWEJ

28 ANALIZA EKONOMICZNA Elementy analizy ekonomicznej: 1)Wskazanie podmiotów niepowiązanych i transakcji między nimi, które posłużą do analizy porównawczej 2) Zebranie danych potrzebnych do przeprowadzenia analizy 3) Przeprowadzenie analizy przy wykorzystaniu narzędzi o charakterze ekonomicznym 4)Interpretacja i prezentacja wyników w celu poparcia stosowanej przez przedsiębiorstwo polityki ustanawiania cen transferowych lub/i wskazania ewentualnych obszarów problematycznych Jeżeli podatnik dokonał ustalenia wartości rynkowej przedmiotu transakcji w oparciu o metodę lub metody określone w § 4-6 i przedstawi organom podatkowym dane, o których mowa w ust. 2, a rzetelność i obiektywność przedstawionych danych nie budzi uzasadnionych wątpliwości, organy te dokonują ustalenia wartości rynkowej przedmiotu takiej transakcji stosując metodę przyjętą uprzednio przez podatnika, chyba że użycie innej metody, w świetle przepisów rozporządzenia oraz posiadanych danych, jest w sposób oczywisty bardziej właściwe. RMF z 10.10.1997 Rozdział 1 §3 4. :

29 ANALIZA UPUSTÓW – PORÓWNANIE ESP, LDP, ADP ESP LDPADP Upust teoretyczny Upust Faktyczny Odchylenie cen faktycznych od cennikowych (ADP – LDP)/LDP (ESP-ADP)/ESP (ESP-LDP)/ESP 7% CAS STUDY -ANALIZA EKONOMICZNA

30 CASE STUDY – ANALIZA EKONOMICZNA Faktyczna liczba premixów:~ 1000 W każdym po k straightsów Jak więc oddzielić i określić ilości, ceny, marże oraz upusty stosowane w transakcjach kontrolowanych przy tej ilości danych? ROZWIĄZANIE: SIĘGNIĘCIE DO METOD STATYSTYCZNYCH Krok 1. Losowy wybór 50 premiksów Krok 2. Przeanalizowanie ich składu, związanych z nimi kosztów, wskazanie transakcji kontrolowanych i niekontrolowanych oraz zbadanie stosowanych cen Krok 3. Przeprowadzenie testów w celu potwierdzenia wiarygodności wyników i umożliwienia ich ekstrapolacji na całą próbę. Wybór narzędzi ekonomicznych

31 Wyniki analizy premiksów Średni arytmetyczny udział DSM 85,01% Średni geometryczny indeks kosztowy 96,78% Średni geometryczna udział 84,59%Średni arytmetyczny indeks kosztowy 96,82% Odchylenie standardowe 8,26%Odchylenie standardowe2,73% CASE STUDY -ANALIZA EKONOMICZNA

32 Analiza Premiksów - Test frakcji w populacji TEST FRAKCJI POPULACJI procent tych, których receptury się zmieniły, w całej próbie 54% Hipoteza zerowa H 0 p 0 =50% Hipoteza alternatywna H 1 nie H 0 (tj. inna wartość niż 50%) Wniosek z testu: nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, tj. istnieje duża szansa, że ok. 50% premiksów zmieniło swój skład z0,5656854 α0,05 uαuα 1,65 p-valuedla α=0,286 CASE STUDY -ANALIZA EKONOMICZNA

33 Analiza sprzedaży ceny sprzedaży wewnątrz grupy CASE STUDY -ANALIZA EKONOMICZNA

34 Raport z przeprowadzonego badania Oprócz podsumowania i wyników analiz przedstawionych w poprzednich slajdach w raporcie wskazano m.in..: konieczność uzupełnienia części dokumentacji uzasadniającej zasadność ustalania cen w przypadku niektórych transakcji opis metodologii i przystosowanie arkuszy kalkulacyjnych stworzonych na etapie analizy ekonomicznej, aby mogły być stosowane do bieżącej ewidencji transakcji przyszłych deklarację przygotowania form pism automatyzujących proces dokumentowania transakcji CASE STUDY – RAPORT KOŃCOWY

35 Ekonomiczne skutki legislacji dotyczącej cen transferowych Nie można uciec tam, gdzie niższe podatki – ograniczenie zbioru możliwych wyników maksymalizujących zyski przedsiębiorstwa Potrzeba ponoszenia wyższych kosztów na analizę innych czynników, które decydują o stworzeniu siedziby w danym miejscu. Koszty audytu!! Koszt czasu, dodatkowej pracy Utrudnienia realizacji ewentualnej pomocy innym oddziałom w sytuacji kryzysowej Sam podatek już zaburza efektywność procesów rynkowych - Surowość Służb Podatkowych dodatkowo zwiększa ten efekt Postulat dotyczący sprawiedliwości – ograniczanie prawa wolnego wyboru podmiotu NEGATYWNE:

36 Postulat dotyczący sprawiedliwości w wymiarze ogólnospołecznym Arms length principle – kierunkowanie decyzji podmiotów w stronę rozwiązań optymalnych Ponoszenie kosztów i korzyści na danym terytorium gospodarczym powinno wiązać się z proporcjonalnym zyskiem dla tego obszaru (a zyski podatkowe są tego elementem) CIT jest dopełnieniem PIT – teoretycznie wyższy CIT pozwala na zmniejszenie obciążeń podatkowych gospodarstw domowych Wyższe dochody rządu pozwalają mu zwiększać wydatki i inwestycje Eliminowanie prawdopodobieństwa formowania karteli! Ujednolicanie systemów szczególnie istotne w dobie globalizacji Konkurencja między rządami państw przy pomocy stawek i ulg podatkowych, w celu przyciągania inwestycji, lecz zoptymalizowanie przychodu z podatku CIT, gdy podmiot już rozpocznie działalność na terytorium danego kraju. POZYTYWNE Ekonomiczne skutki legislacji dotyczącej cen transferowych

37 STAWKI PODATKU CIT W WYBRANYCH KRAJACH OECD (na podstawie danych OECD)

38 TENDENCJE STAWEK CIT w Europie

39 Przykładowe sankcje Urzędów Skarbowych w wybranych krajach: Argentyna Australia Austria Belgia Kanada Czechy Niemcy Węgry Irlandia Holandia Polska Portugalia Szwajcaria USA 100 - 400 0 – 50 plus kary za inne czynniki Brak sztywnego przedziału; dopłata + odsetki 0 – 200 10% korekty podatku+ odsetki nie podlegające potrąceniom Brak; 0.2 za każdy dzień zwłoki do 1mln (min. 100/dzień);braki dokumentacji: 5 – 10%podstawy Brak osobnych kar dla TP – kary CIT: 50% różnicy Brak wytycznych 0 – 100 50 Do 100000 +4%/rocznie za zwłokę Brak; w jednostkowych przypadkach kary typowe dla CIT 20 - 40 % kwoty niezapłaconych podatków

40 Ranking TOP 10 krajów z najbardziej surowymi FISKUSAMI 1Japonia 2Niemcy 3USA 4Australia 5Francja 6Indie 7Korea 8Chiny 9Kanada 10UK Źródło: http://www.tpweek.com/Article.aspx?ArticleID=1777842&LS=EMS152505

41


Pobierz ppt "MAJA KOZAK Jak uchronić się przed sankcjami ze strony Urzędu Skarbowego? Jak realizować założenia efektywności i racjonalności działań ekonomicznych w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google