Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Generator Wniosków Płatniczych GWP Bartosz Noworyta Koordynator SIMIK UW Kraków RIF Kraków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Generator Wniosków Płatniczych GWP Bartosz Noworyta Koordynator SIMIK UW Kraków RIF Kraków."— Zapis prezentacji:

1 Generator Wniosków Płatniczych GWP Bartosz Noworyta Koordynator SIMIK UW Kraków RIF Kraków

2 Przeznaczenie GWP: Generator pozwala Beneficjentom: Przygotować Sprawdzić / zweryfikować Zatwierdzić Wydrukować Złożyć … wniosek płatniczy do Urzędu Wojewódzkiego

3 Tworzenie wniosku o płatność – przed zmianami w projekcie Po podpisaniu umowy o dofinansowanie UW wprowadza dane do systemu SIMIK Z bazy SIMIK generowany jest plik umowy dla GWP UW przesyła emailem plik umowy do beneficjenta Beneficjent wczytuje plik umowy do GWP Po wypełnieniu danymi w GWP tworzony jest wniosek płatniczy, który jest drukowany i przesyłany w formie elektronicznej i papierowej wraz z załącznikami do UW

4 Tworzenie wniosku o płatność – po wprowadzeniu zmian w projekcie Niezwłocznie po wprowadzeniu zmian wymagających aktualizacji UW przesyła emailem nowy plik umowy do BENEFICJENTA Beneficjent wczytuje plik umowy do GWP Po wypełnieniu danymi w GWP tworzony jest wniosek płatniczy, który jest drukowany i przesyłany w formie elektronicznej i papierowej wraz z załącznikami do UW

5 Skąd generator GWP? www.simik.gov.pl Na stronie www.simik.gov.pl znajduje się łącze które umożliwia pobranie aktualnej wersji GWP www.simik.gov.pl

6 Zapisujemy GWP najlepiej na pulpicie

7 Po pobraniu pojawia się ikona GWP, w nazwie podana jest wersja np. 1.0.1.2 W celu uruchomienia instalacji GWP należy dopisać do nazwy pliku:.exe Uruchamiamy Instalację GWP

8

9 GWP Zainstalowany

10 Po poprawnym zainstalowaniu GWP na pulpicie pojawia się skrót do aplikacji Przycisk Nowy wniosek używamy do importu (wczytania) umowy o dofinansowanie - pliku xml otrzymanego od WUP Przycisk Wczytaj wniosek używamy do importu (wczytania) utworzonego już w GWP wniosku płatniczego

11 Menu aplikacji GWP Panel zakładek GWP Pasek stanu informuje o wersji GWP, lokalizacji zaimportowanego pliku xml Widok po uruchomieniu GWP

12 Menu Aplikacji Zapis zmiany danych Export Wniosku z GWP w formacie xml Walidacja pozwala na sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych Drukowanie wniosku Instrukcja wypełniania wniosku płatniczego Zamyka edytor Wniosków

13 Panel zakładek Informacje ogólne dot. projektu, pkt. (1-12, 23-24) Informacje finansowe, pkt (13-16, 20, 21-22) Suma kontrolna pozwala na stwierdzenie zgodności wersji elektronicznej z wersją papierową wniosku Dane beneficjenta pkt. (17-18) Rachunek bankowy pkt. (19) Oświadczenie Beneficjenta pkt. (25, 27) Załączniki, pkt. 26

14 Pola szare zablokowane przed edycją, wypełnia je instytucja wdrażająca - WUP Pola białe wypełnia beneficjent, wszystkie białe pola muszą być wypełnione ! Wyświetla informacje i wskazówki dot. Wypełniania danego punktu

15 1. Wniosek za okres Należy wpisać okres za jaki składany jest wniosek:

16 2 – 6. Poziomy wdrażania Pola te są zablokowane przed edycją, ich zawartość wczytana jest z umowy o dofinansowanie

17 7 - 8. Nazwa i nr projektu Pola te są zablokowane przed edycją, ich zawartość wczytana jest z umowy o dofinansowanie Należy pozostawić to pole jako oznaczone

18 9 – 11. Umowa o dofinansowaniu Pola te są automatycznie wypełniane przez system SIMIK na podstawie danych z umowy 12. Okres realizacji projektu

19 13. Płatność beneficjenci ZPORR nie składają wniosku o pierwszą płatność Płatność pośrednia – przy rozliczaniu środków finansowych na kolejne transze dotacji/grantu Płatność końcowa – dla środków otrzymanych z góry stanowi rozliczenie ostatniej transzy środków na dofinansowanie projektu, a dla refundacji stanowi końcowe rozliczenie projektu

20 14 - 16. Płatność Zawartość pola kopiowana jest z punktu 20 (równa jest sumie kolumny 12) W przypadku środków przekazanych z góry należy wpisać kwotę zgodną z punktem 9. Kwota kolejnej transzy do wypłacenia zgodnie z harmonogramem załącznika nr 2 do niniejszego wniosku Od wersji.33 pole to pozosteje niewypełnione

21 17. Dane beneficjenta Pola te są automatycznie wypełniane przez system SIMIK na podstawie danych z umowy

22 18. Osoba do kontaktu Powinna to być osoba, która sporządziła wniosek i która będzie w stanie udzielić wyjaśnień

23 19. Rachunki bankowe Rachunki bankowe są wczytywane z umowy o dofinansowanie projektu z bazy SIMIK. Dla kilku rachunków należy wskazać je w załączniku ze wskazaniem podziału kwot Należy zaznaczyć przynajmniej jeden rachunek

24 20. Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem Wszystkie wydatki kwalifikowane w danym miesiącu wraz z wkładem własnym Mogą być uwzględnione wydatki z poprzednich okresów rozliczeniowych o ile nie zostały rozliczone wcześniej

25 20. c.d. zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem Dodaje kolejny wiersz Usuwa wiersz Zatwierdza wprowadzone dane (każdy wiersz musi być zatwierdzony) Usuwa dane z kolumny

26 20. c.d. zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem Uwaga: Począwszy od wersji.33 GWP posiara rozbudowany mechanizm importu/eksportu tabeli 20 z/do Excela.

27 20. c.d. zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem Kolumna 6 Data zapłaty za fakturę (wyłącznie w całości zapłacone dokumenty), jeżeli faktura płacona ratami należy wskazać wszystkie daty płatności, można podawać również zakres dat

28 20. c.d. zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem Kolumna 12 Kwota odnosząca się do wydatków kwalifikowanych Kolumna 13 Kwota podatku VAT. Należy pamiętać, że wysokość podatku VAT wykazywanego w kolumnie 13 odnosi się do kwoty kwalifikowanej, a nie do kwoty dokumentu księgowego. W przypadku gdy kwota kwalifikowana jest mniejsza niż kwota dokumentu, wysokość podatku VAT, który będzie mógł zostać wykazany w kolumnie 13 jako wydatek kwalifikowany, powinna zostać proporcjonalnie pomniejszona.

29 21. Źródła finansowania wydatków Można dodać wiersze do: Krajowe środki publiczne – inne środki publiczne, Pozostałe źródła - inne Nieaktywne

30 22. Przychód w okresie objętym wnioskiem Należy wskazać każdy przychód uzyskany w ramach realizowanego projektu w okresie objętym wnioskiem np.: odsetki bankowe, sprzedaż dóbr wytworzonych w ramach realizowanego projektu itd.

31 23. Zakres wykonywanych prac/usług Należy opisać stopień zaawansowania projektu pod względem osiągnięcia planowanych rezultatów w danym miesiącu. W przypadku projektów skierowanych do osób należy przedstawić: komu zostało udzielone wsparcie, jak liczne były to grupy jakiego wsparcia udzielono w ramach środków finansowych rozliczanych w danym wniosku jakie są dostrzegalne rezultaty w odniesieniu do rezultatów zakładanych czy istnieją opóźnienia w realizacji projektu a jeżeli tak należy wskazać ich przyczyny Opis powinien odnosić się do wydatków wskazanych w tabeli 20 i zawierać nie mniej niż pół strony Nieaktywne

32 24. Zakres wykonywanych prac/usług Należy zakreślić pole określające czy wydatki i postęp prac są zgodne z umową o dofinansowanie projektu w szczególności z harmonogramem realizacji projektu Jeżeli nie, należy wyjaśnić przyczyny odstępstw od harmonogramu realizacji projektu

33 25. Oświadczenie beneficjenta Należy wpisać miejsce, gdzie dokumentacja dotycząca rozliczanego projektu jest przechowywana. Wniosek należy czytelnie podpisać i opatrzyć pieczątką.

34 Suma kontrolna Suma kontrolna pozwala na stwierdzenie zgodności wersji elektronicznej wniosku z wersją papierową

35 Walidacja Po wypełnieniu wniosku należy przeprowadzić walidacje wniosku, która ma na celu sprawdzenie poprawności wypełnienia wniosku ! czerwony wykrzyknik – wniosek niepoprawny ! żółty wykrzyknik - wniosek poprawny, ostrzega przy imporcie do SIMIK UW zaakceptuje tylko i wyłącznie wnioski płatnicze po pozytywnej walidacji!!!

36 Export wniosku o płatność z GWP Po pozytywnej walidacji można utworzyć plik wniosku o płatność za pomocą przycisku: zapisz jako

37 Dziękuję za uwagę ! Bartosz Noworyta Telefon: 501 382 392 Email: bartek@pds.pl


Pobierz ppt "Generator Wniosków Płatniczych GWP Bartosz Noworyta Koordynator SIMIK UW Kraków RIF Kraków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google