Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przetworniki Cyfra/Analog i Analog/Cyfra

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przetworniki Cyfra/Analog i Analog/Cyfra"— Zapis prezentacji:

1 Przetworniki Cyfra/Analog i Analog/Cyfra
Technika cyfrowa Ernest Jamro, Agnieszka Dąbrowska Katedra Elektroniki, AGH

2 Kwantowanie Sygnał cyfrowy Sygnał kwantowany
q – kwant – waga napięciowa najmniej znaczącego bitu przetwarzania VFSR – Zakres pomiarowy (Vmax-Vmin) - Full Scale Range N- liczba bitów przetwornika (resolution) Przykład: VFSR=1V, N=10, q= 1/10241mV

3 Błąd kwantyzacji SNR – Signal-to-Noise Ratio – stosunek sygnału do szumu

4 równomierny rozkład błędu kwantyzacji (przebieg piłokształtny)
Błąd kwantyzacji – c.d. równomierny rozkład błędu kwantyzacji (przebieg piłokształtny) Dla przebiegu trójkątnego w pełnym zakresie pomiarowym Sinusoida – pełny zakres pomiarowy: wartość skuteczna równa się

5 Próbkowanie (ang. sampling)
Przebieg wejściowy Impulsy próbkujące Dyskretny przebieg wejściowy Dyskretny przebieg wejściowy z pamiętaniem stanów Katedra Elektroniki AGH

6 Układy próbkująco-pamiętające (ang. sample & hold)
czas akwizycji – czas pomiędzy zamknięciem klucza a ustaleniem wartości napięcia wyjściowego równej wartości napięcia wejściowego z zadaną dokładnością (0,2s – 25ns) dokładność: 8 – 12 bitów maksymalna szybkość narastania: (0,5-900 V/s) zwis (spadek napięcia na kondensatorze pamiętającym w fazie pamiętania): 1mV/s – 1kV/s Katedra Elektroniki AGH

7 Zakres pomiarowy (ang. Full Scale Range - FSR)
Zakres pomiarowy = 2NQ Największa reprezentowana wartość: (2N-1) Q Przykład: N=8, Vref=1V, Vmax=255/256=0.996V Uwag na reprezentację liczb: z przesunięciem – najczęstsza reprezentacja liczb w przetwornikach AC i CA

8 Aliasing Właściwy obraz Aliasing
Potrzeba stosowania filtru dolnoprzepustowego na wejściu przetwornika

9 Parametry statyczne przetworników
Rozdzielczość – stosunek przedziału kwantyzacji Q do pełnego zakresu prze- twornika FS, jest równa odwrotności liczby poziomów kwan- tyzacji, najczęściej określana liczbą bitów N słowa cyfrowego Dokładność przetwornika (bezwzględna lub względna) – największa różnica między rzeczywistą a przewidywaną wartością sygnału ana- logowego dla danego słowa cyfrowego Błąd przesunięcia (bezwzględny lub względny) – różnica między rzeczywistą a idealną wartością sy- gnału analogowego dla mini- malnej lub zerowej wartości cyfrowej Katedra Elektroniki AGH

10 Parametry statyczne przetworników
Błąd skalowania (wzmocnienia ang. gain error) – różnica między przewidywaną i ekstrapolowaną wartością rzeczywistą sygnału analogowego dla pełnego zakresu przetwornika Nieliniowość całkowa (ang. Integral Nonlinearity - INL) – największe odchylenie rzeczywistej charakterystyki przetwarzania od linii prostej Katedra Elektroniki AGH

11 Parametry statyczne przetworników
Nieliniowość różniczkowa (ang. Differencial Nonlinearity – DNL ) – charakteryzuje lokalne odchylenia charakterystyki od linii prostej |DNR | < 1 LSB błąd pominiętych kodów (ang. No-missing codes) dla A/C lub przetwornik monotoniczny dla C/A |DNR|> 1 LSB przyrost liczby wejściowej D powoduje zmniejszanie sygnału wyjściowego (niemonotoniczność) A/C C/A Katedra Elektroniki AGH

12 Parametry dynamiczne przetworników C/A
Czas przełączania – czas zmiany napięcia wyjściowe- go przetwornika od wartości początkowej do 90% zakresu zmiany napięcia wyjściowego Maksymalna częstotliwość przetwarzania – maksymalna liczba konwersji na sekundę, częstotliwość graniczna = 1/czas konwersji Szpilki napięcia (ang. glitch) – szpilki związane z przenikaniem przez pojemności pasożytnicze cyfrowych sygnałów przełączających klucze analogowe Katedra Elektroniki AGH

13 Czas ustalania i wymagania odnośnie wzmacniacza
Czas ustalania (konwersji) – czas, po którym sygnał wyjściowy ustali się z dokładnością lepszą niż 0,5LSB dla najgorszego przypadku zmiany liczby wejściowej (0FS). Wymóg 0.5 LSB często zamienia się na wartości procentowe np. 1%, 0,1%. Co z tego wynika: Przy założeniu, że wzmacniacz (wz. operacyjny przed przetwornikiem A/C lub za przetwornikiem C/A) jest modelowany jako zwykły filtr dolnoprzepustowy RC, pasmo przepustowe takiego wzmacniacza musi być wielokrotnie większe niż częstotliwość przetwarzania przetwornika A/C lub C/A. Rozładowanie kondensatora od pełnego zakresu do wartości 0.5 LSB A/C t= ·(N+1) ·ln2

14 Parametry dynamiczne przetworników A/C
Czas konwersji – czas potrzebny do jednego całkowitego przetworzenia sygnału analogowego na wartość cyfrową z pełną specyfikowaną dokładnością Błąd dynamiczny przetwarzania A/C – równy zmianie wartości sygnału wejściowego następującej w czasie wykonywania konwersji przez przetwornik A/C U=2f•A•Tc U<FS/2N w czasie konwersji Tc fmax=(2N+1  Tc)-1 Katedra Elektroniki AGH

15 THD + SNR Total Harmonic Distortion (THD) THD is the ratio of the rms sum of the first five harmonic components to the rms value of a full-scale input signal and is expressed in decibels. Signal-to-Noise Ratio (SNR) SNR is the ratio of the RMS value of the actual input signal to the RMS sum of all other spectral components below the Nyquist frequency, excluding harmonics and dc. The value for SNR is expressed in decibels. RMS – Root Mean Square – wartość skuteczna

16 Przetwornik z siecią wagową
wolny (przez zastosowanie wzmacniacza operacyjnego) wymagane duże i bardzo dokładne rezystancje klucze analogowe przełączają duże napięcia Duże błędy DNL Nie stosowany w praktyce Katedra Elektroniki AGH

17 Przetwornik C/A z łańcuchem rezystorów (ang. Resistor String)
Zalety: Wymaga takich samych rezystorów Rezystory nie musza być bardzo dokładne Małe błędy statyczne Wady: Duża liczba użytych elementów 2N, dlatego N=8-12bitów Przykład: AD5332: Dual 8-Bit DAC AD5343: Dual 12-Bit DAC Typ Max

18 Przetwornik z drabinką R-2R
wskazane użycie jak największych rezystancji – kompromis między szybkością działania a dokładnością przetwornika napięcie na kluczach jest małe minimalny wpływ nieliniowości kluczy na dokładność przetwornika wzmacniacz operacyjny ogranicza szybkość działania Katedra Elektroniki AGH

19 Przetwornik z drabinką R-2R – Wytłumaczenie działania

20 Impuls Napięcia (ang. Glitch Impulse: [Vps])
Impuls powstaje głównie przy zmianie najstarszego bitu, jego przyczyną różna szybkość włączania i wyłączania się kluczy np. w przetworniku z drabinką R-2R

21 Przetwornik C/A z pojemnościami wagowymi
dwie fazy działania przetwornika: I – ładowanie pojemności do napięcia Uref II – odpowiednie kondensatory łączone do wejścia wzmacniacza operacyjnego szybszy niż przetwornik z siecią wagową, ograniczenie tylko szybkością działania kluczy oraz czasem ładowania pojemności wada: duży zakres wartości pojemności pojemności pasożytnicze – rozdzielczość przetwornika 7 – 8 bitów Katedra Elektroniki AGH

22 Przetwornik C/A z siecią C-2C
dwie fazy działania: I – ładowanie kondensatorów (Uref, Uref/2, Uref/4, ...) II – Kf zamknięty (rozładowuje C), Ka – złączenie górnych węzłów do masy, Kb – dołączenie odpowiednich kondensatorów do WO Katedra Elektroniki AGH

23 A/C bezpośredniego porównania
Równoległe (flash) najszybsze przetworniki A/C ograniczona rozdzielczość (max. 12 bit) czas konwersji <1ns dla układów z tranzystorami częstotliwość: 10MHz-100GHz komparatory ograniczają szybkość i dokładność przetwarzania wzrost poboru mocy (0,1-10W) 2.5 LSB 1.5 LSB 0.5 LSB R1= R/2 (zero= 1/2LSB Katedra Elektroniki AGH

24 A/C bezpośredniego porównania
Szeregowe (ang. pipeline) wagowy z podwajaniem Katedra Elektroniki AGH

25 A/C bezpośredniego porównania
Szeregowo-równoległe 8-16 bitów częstotliwość: 0,2-40MHz moc strat: 0,04-20W Katedra Elektroniki AGH

26 A/C Kompensacyjne Kompensacja równomierna (ang. Ramp)
oparty na zasadzie zliczania impulsów zegara długi czas przetwarzania (max. 2ntc) rzadko stosowany Katedra Elektroniki AGH

27 Kompensacyjne przetworniki A/C
Kompensacja równomierna – nadążny (ang. tracking) Katedra Elektroniki AGH

28 Kompensacyjne przetworniki A/C
Kompensacja wagowa ang. Successive Aproximation Register (SAR) krótki czas przetwarzania (ntc) duża nieliniowość różniczkowa C/A łatwy do realizacji w układach monolitycznych rozdzielczość 8-16 bitów przetwornik C/A z drabinką R-2R 5-10MSPS przy rozdzielczości 10-12bitów moc strat: 15mW-1W Katedra Elektroniki AGH

29 Metody Czasowo-Częstotliwościowe
Katedra Elektroniki AGH

30 Metoda czasowa A/C Czasowa prosta = Całkowanie pojedyncze (ang. single slope) niska dokładność (0,1%) Katedra Elektroniki AGH

31 Metoda czasowa A/C Podwójne całkowanie, ang. dual slope
duża rozdzielczość: bitów duża dokładność (0,01%) duży czas przetwarzania: 20ms-1s (T1 wielokrotność 20ms) mała moc strat: 0,6-450mW Katedra Elektroniki AGH

32 C/A Modulacja Szerokości Impulsu (ang. Pulse-Width Modulation - PWM)
wielkość cyfrowa przetwarzana na ciąg impulsów o stałej amplitudzie i o współczynniku wypełnienia proporcjonalnym do słowa cyfrowego relatywnie długi czas konwersji 2N/fclk możliwość uzyskania bardzo dużej rozdzielczości monotoniczne niewielka nieliniowość różniczkowa konieczność stosowania dobrego filtru dolnoprzepustowego na wyjściu – dlatego przetwornik ten ma głównie znaczenie teoretyczne lub też tam gdzie nie trzeba stosować filtru, np. do sterowania jasnością diód LED Uo = Uref D/2N Przykład: Częstotliwość przetwornika fADC=1kHz, N=16, fclk= 216*1kHz= 65MHz Katedra Elektroniki AGH

33 Pulse-Width Modulation - PWM

34 PWM a Sigma-Delta Wypełnienie= Vin/VFS Lub D/M

35 Przetwornik D/A 1-bitowy przykład obrazu
Oryginał Nieoptymalne Optymalne podobnie jak PWM Delta-Sigma

36 Delta-Sigma A/C c.d.

37 Katedra Elektroniki AGH
Delta sigma A/C Katedra Elektroniki AGH

38 Delta sigma C/A

39 Delta-Sigma wyższego rzędu
2-gi rząd 3-rząd Szumy dla różnych częstotliwości

40 Nadpróbkowanie Możliwe jest uzyskanie większej rozdzielczości bitowej poprzez nadpróbkowanie (próbkowanie z większą częstotliwością niż częstotliwość Nynquist’a. N= ½ log2(n) lub n= 22N N – dodatkowa rozdzielczość bitowa n – współczynnik nadpróbkowania Przykład: n= 4  N=1; n=16  N=2; n=64  N=3 Założenie to wynika z błędu standardowego który maleje odwrotnie proporcjonalnie z pierwiastkiem liczby pomiarów (założenie braku korelacji)

41 Rozdzielenie części analogowej i cyfrowej
Masa analogowa i cyfrowa powinny być połączone ze sobą tylko w jednym miejscu (relatywnie cienkim łączem) tak aby sygnały cyfrowe nie przechodziły przez część analogową. Zasilanie cyfrowe i analogowe powinny być rozdzielone np. za pomocą filtru LC (dławik-kondensator)


Pobierz ppt "Przetworniki Cyfra/Analog i Analog/Cyfra"

Podobne prezentacje


Reklamy Google