Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 PRIORYTET: 1. BADANIE I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+R), INNOWACJE I PRZEDSIEBIORCZOŚĆ DZIAŁANIE 1.2.1 MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 PRIORYTET: 1. BADANIE I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+R), INNOWACJE I PRZEDSIEBIORCZOŚĆ DZIAŁANIE 1.2.1 MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA."— Zapis prezentacji:

1 1 PRIORYTET: 1. BADANIE I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+R), INNOWACJE I PRZEDSIEBIORCZOŚĆ DZIAŁANIE 1.2.1 MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA

2 2 DLA KOGO ???? DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW KTÓRE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ I MAJĄ SIEDZIBĘ NA TERYTORIUM RP ORAZ REALIZUJĄ PROJEKT NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO CO TO JEST MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO ??? MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO TO FIRMA: GDZIE ROCZNY OBRÓT I/LUB CAŁKOWITY BILANS ROCZNY NIE PRZEKRACZA 2 MLN. EUR ORAZ ZATRUDNIĄJACA MNIEJ NIŻ 10 PRACOWNIKÓW

3 3 CZEGO DOTYCZY ???? BADANIE I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+R), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie: 1.2.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (MIKROPRZEDSIĘBIORSTW) TERMINY: 06.06.2008 – 05.08.2008 05.06.2009 – 05.08.2009 08.06.2010 – 09 08.2010 07.06.2011 – 08.08.2011 06.06.2012 – 06.08.2012

4 4 CO TO JEST SEKTOR (B+R) JEST TO OGÓŁ INSTYTUCJI I OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ PRACAMI TWÓRCZYMI PODEJMOWANYMI DLA ZWIĘKSZENIA ZASOBU WIEDZY, JAK RÓWNIEŻ ZNALEZIENIA NOWYCH ZASTOSOWAŃ DLA TEJ WIEDZY. DO SEKTORA (B+R) NALEŻĄ M.IN.: -POLSKA AKADEMIA NAUK, -JEDNOSTKI BADAWCZO-ROZWOJOWE, -PRZEDSIĘBIORSTWA POSIADAJĄCE WŁASNE ZAPLECZE BADAWCZE, -SZKOŁY WYŻSZE PROWADZĄCE DZIAŁSLNOŚĆ W ZAKRESIE SEKTORA (B+R).

5 5 PRZYKŁADOWE RODZAJE PROJEKTÓW (LISTA ZAMKNIĘTA): 1.Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług. 2.Działania modernizacyjne w przedsiębiorstwach prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług. 3.Dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

6 6 4.Dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP ochrony środowiska. 5.Wdrażanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa (3-5 przedsiębiorstw), z wyjątkiem projektów polegających na wdrażaniu rozwiązań elektronicznego biznesu typu B2B.

7 7 6.Zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej (e-biznes) – dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarcza min. 12 m-cy, jeżeli działalność jest prowadzona poniżej 12 m-cy to kwota dofinansowania - poniżej 20 tys. zł. 7.Zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w procesach zarządzania przedsiębiorstwem (na poziomie regionalnym i lokalnym). 8.Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą.

8 8 CO TO JEST INNOWACJA ? INNOWACJA MA MIEJSCE: -GDY NOWY LUB ULEPSZONY PRODUKT ZOSTAJE WPROWADZONY NA RYNEK ALBO - NOWY LUB ULEPSZONY PROCES ZOSTAJE ZASTOSOWANY W PRODUKCJI. MODYFIKACJE PRODUKTÓW LUB PROCESÓW NIE WPŁYWAJĄCE NA OSIĄGI, KOSZTY, LUB TEŻ NA ZUŻYCIE MATERIAŁÓW, ENERGII I KOMPONENTÓW NIE SĄ TRAKTOWANE JAKO INNOWACJE TECHNICZNE !!!

9 9 KOSZTY KWALIFIKOWALNE Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być ponoszone zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych. Wydatki powinny być udokumentowane fakturami wystawianymi przez wykonawców prac lub innymi równoważnymi dokumentami księgowymi. Za kwalifikowane mogą być uznane wyłącznie wydatki niezbędne do realizacji projektu. Za kwalifikowane uznaje się koszty związane z realizacją postanowień umowy o dofinansowanie projektu.

10 10 Kwalifikowalność wydatków w ramach 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 typu projektów: prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym: koszty nabycia robót i materiałów budowlanych związanych z budową, rozbudową lub remontem obiektów budowlanych, budowli i lokali, pod warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów projektu,

11 11 koszty przygotowania terenu pod budowę (w tym: prace ziemne, prace budowlano-montażowe, prace budowlane, prace rozbiórkowe, prace remontowe, prace modernizacyjne, prace konserwacyjne, prace wykończeniowe, prace ziemne), koszty nadzoru sprawowanego w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji i nadzór,

12 12 koszt nabycia nowych środków trwałych ściśle związanych z realizacją projektu (w tym w szczególności maszyny i urządzenia, narzędzia, przyrządy i aparatura, wyposażenie biurowe, infrastruktura techniczna), koszty rat kapitałowych z tytułu leasingu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzącego do przeniesienia własności tych środków na korzystającego (Beneficjenta) do wysokości wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu,

13 13 koszty nabycia specjalistycznych środków transportu wyszczególnionych w rodzaju 743 oraz podgrupie 76 Klasyfikacji Środków Trwałych (Rozporządzenie RM w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych z 1999r.,Dz.U.nr 122, poz. 1317), pod warunkiem, że wnioskodawca nie należy do sektora transportowego i zagwarantuje, iż zakupiony środek transportu będzie służył wyłączenie do realizacji celu określonego w projekcie, koszty instalacji i uruchomienia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zakupionych z udziałem dofinansowania, z wyłączeniem wydatków na szkolenia w zakresie ich obsługi,

14 14 koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych polegających m.in. na uzyskaniu praw patentowych,nabyciu licencji lub know-how, w tym nie opatentowanej wiedzy technicznej, koszty podatku VAT, jeśli zgodnie z odrębnymi Przepisami Beneficjentowi nie przysługuje prawo jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług

15 15 Kwalifikowalność wydatków w ramach 8 typu projektu: koszty udziału w międzynarodowych targach i wystawach oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą, w tym: koszty wynajęcia powierzchni wystawienniczej, koszty wpisu do katalogu targowego, opłata rejestracyjna, koszty wstępu na targi lub wystawy, koszty projektu i zabudowy stoiska, koszty promocji integralnie związane z realizacją projektu (np. koszty reklamy w mediach targowych, koszty organizacji konferencji prasowej; do 10% wartości projektu),

16 16 koszty projektu i produkcji indywidualnych materiałów promujących produkty w językach obcych, takich jak np.: katalogi, ulotki lub prezentacje na CD/DVD, koszty transportu, ubezpieczenie oraz odprawa celna eksponatów, koszt tłumaczeń, koszty podróży służbowych przedstawicieli uczestniczących w imprezach wystawienniczych (zakwaterowanie, wyżywienie, transport, diety), koszty organizacji i obsługi technicznej stoiska.

17 17 ILE PIENIĘDZY MOŻNA DOSTAĆ??? MAKSYMALNA KWOTA WSPARCIA: TYP PROJEKTU 1-7: 200 000,00 zł. – projekty indywidualne 200 000,00 zł. – każdy podmiot związku kooperacyjnego biorący udział w projekcie w przypadku wspólnych Przedsięwzięć TYP PROJEKTU 8: 100 000,00 zł.

18 18 ILE MUSZĘ MIEĆ WŁASNYCH ŚRODKÓW ??? MINIMALNY WKŁAD WŁASNY TO 40% KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH INWESTYCJI MAKSYMALNY WKŁAD WŁASNY TO 80% KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH INWESTYCJI

19 19 TO ILE W KOŃCU MOGĘ DOSTAĆ ??? OD 20% DO 60% KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH (!!!) INWESTYCJI (Z WYŁĄCZENIEM PRZEDSIĘBIORSTW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W SEKTORZE TRANSPORTU)

20 20 MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA ubiegające się o wsparcie w RPO WSL muszą prowadzić działalność i mieć siedzibę na terytorium RP oraz realizować projekt na terenie Województwa Śląskiego !!!

21 21 Zapraszamy do obejrzenia pokazów dotyczących innych działań dla przedsiębiorstw. Są to następujące działania: 1.2.2 – MŚP 1.2.3 – MIKRO I MŚP 3.1.1. – INFRASTRUKTURA ZAPLECZA TURYSTYCZNEGO/PRZEDSIĘBIORSTWA 3.2.1 – INFRASTRUKTURA OKOŁOTURYSTYCZNA/PRZEDSIĘBIORSTWA Działanie 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego Działanie 4.4 Nowe Inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym.

22 22 Dziękujemy za uwagę, Kontakt: Zespół Doradców Finansowych: Katarzyna Grossmann-Kowalska tel: 693 087 738 mail: kgrossmann@wp.pl Grażyna Gromuł tel: 605 031 492 mail: artrob@interia.pl 40-664 Katowice, ul. Baranowicza 2


Pobierz ppt "1 PRIORYTET: 1. BADANIE I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+R), INNOWACJE I PRZEDSIEBIORCZOŚĆ DZIAŁANIE 1.2.1 MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google